Work Experience

 • 2016 2005

  Profesör

  Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

 • 2005 1999

  Doçent

  Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, .

 • 1999 1990

  Asistan

  Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, .

Education & Training

 • Ph.D. 1992

  KAMU HUKUKU

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

 • Master1987

  ÖZEL HUKUK

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

 • Bachelor1984

  HUKUK FAKÜLTESİ

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

"Kadın Hakları Kuşatma Altında", Sosyal İnsan Hakları Ulusal Sempozyumu VIII, Bİldiriler, 10 Aralık 2016, Kocaeli

Conference Paper DİSK Yayınları (http://sosyalhaklar.net/2016/bildiriler/ozdek.pdf), Volume ., Issue ., 2016, Pages s. 85-109

Abstract

.


Özet

.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

"The Turkish Constitutional Court and the International Human Rights Instruments", Turkish Yearbook of Human Rights, Vol. 14, 1992, s. 25-37

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

İnsan Hakkı Olarak Çevre Hakkı, TODAİE Yayınları, Ankara,1993

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

"Globalizmin İdeolojik Hegemonyası: Yanılsamalar", Amme İdaresi Dergisi, Cilt 32, Sayı 3, Eylül 1999, s. 25-47

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

"Evrensellik / Kültürel Görecelik Geriliminde İnsan Hakları, Birikim, Sayı 65, Eylül 1994, s. 15-36

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

"Marksizm ve Haklar", Y. Bürkev vd. (Der.), Hak Mücadeleleri, Cilt 1, 2011, s. 51-107

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Yoksulluk Şiddet ve İnsan Hakları (Ed. Y. Özdek), TODAİE Yayınları, Ankara, 2002

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

"Ceza Reformunun Görünmeyen Yüzü: Hapishanelerde Zorla Çalıştırma", Sendika.Org Yazıları, 10 Yılın Seçkisi, sendika.org kitaplığı, 2011, s. 285-292

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

"Küreselleşme Sürecinde Ceza Politikalarındaki Dönüşümler", Amme İdaresi Dergisi, Cİlt 33, Sayı 4, Aralık 2000, s. 21-48

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

"Sosyal Devletin Yükselişi ve Düşüşü", Kamu Hukukçuları Platformu, Küreselleşen Dünyada Anayasal Demokrasi, Yakın Doğu Ün. Yayınları, 2011, s. 188-251

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

"Küresel Yoksulluk ve Küresel Şiddet Kıskacında İnsan Hakları", Yoksulluk, Şiddet ve İnsan Hakları (Ed. Yasemin Özdek), TODAİE, 2002, s. 1-44

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

"Devlet ve Demokrasi: Marksizmin Güncelliği", Yüksel Akkaya ve İrfan Kaygısız (Der.), Manifesto'nun 160. Yılında Marksizmin Güncelliği, Epos Yayınları, 2008, s. 82-90

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

"Turkey", Fundamental Rights in Europe, The European Convention on Human Rights and its Member States, 1950-2000 (Eds. Robert Blackburn and Jörg Polakiewicz), Oxford University Press, 2001, s. 879-914 (E. Karacaoğlu ile birlikte).

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Hak Mücadeleleri (2 Cilt) (Ed. Y. Bürkev, M. Özuğurlu, Y. Özdek, E. V. Elgür), Notabene Yayınları, Ankara, 2011

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

"Globalleşme, İnsan Hakları ve Azınlıklar", Birikim, Sayı 74, Haziran 1995, s. 19-45

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

"Türkiye'de Şirket Egemenliği Devri", Hukuk ve Adalet, Sayı 10, 2007, s. 287-328

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

"Die Geschichte der politischen Kontroversen über ein Recht auf Entwicklung seit Gründung der Vereinten Nationen", Turkish Yearbook of Human Rights, Vol. 19-20, 1997-1998, s. 189-217

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

"Recent Debates on Human Rights: Universalism or Cultural Relativism", Turkish Yearbook of Human Rights, Vol. 16, 1994, s. 23-53

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

"Haziran Direnişi ve Doğrudan Demokrasi", Özay Göztepe (Ed.), Gezi Direnişi Üzerine Düşünceler, Notabene Yayınları, 2. Bs., 2013, s. 117-132

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

"Gelişme Hakkı: Ekonomik Kalkınmadan İnsan Hakları Temelinde Gelişmeye", Türkiye'de İnsan Hakları (Ed. Oya Çİtçi), TODAİE, 2000, s. 463-497

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

"1990'larda İnsan Hakları: Sorunlar ve Yönelimler", İnsan Hakları Yıllığı, Cilt 15, 1993, s. 3-44

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

"Anayasa Mahkemesi ve Uluslararası İnsan Hakları Belgeleri", Çağdaş Hukuk, Sayı 11-12, Mart-Nisan 1993, s. 4-10

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Uluslararası Politika ve İnsan Hakları, Öteki Yayınevi, 2000

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Şirket Egemenliği Çağı, Sosyal Devletten Ceza Devletine, Notabene Yayınları, Ankara, 2011

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Avrupa İnsan Hakları Hukuku ve Türkiye, TODAİE Yayınları, 2004

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

"İnsan Haklarında Gelişmeler: AİHS'ne İlişkin 11 No'lu Protokol ve Ulusal Azınlıkların Korunması Üzerine Çerçeve Sözleşme", İnsan Hakları Yıllığı, Cilt 16, 1994, s.137-154

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

"Yönetişim ve Kalkınma Ajansları", Yerel Yönetimler, Kriz ve Halkın Hakları (kolektif), Halkevleri Derneği Yayını, 2009, s. 69-77

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

"İptal Davasında Menfaat Koşulu", Amme İdaresi Dergisi, Cilt 24, Sayı 1, Mart 1991, s. 99-115

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

"Neoliberal Dönemde Yargının Dönüşümü", Bora Erdağı (Ed.), Liberal Hakların, Hukukun ve Devletin Sınırları, Notabene Yayınları, 2015, s. 221-260

Currrent Teaching

 • 2019 AKADEMİK YILI

  -ADMINISTRATIVE LAW

  -

Teaching History

 • 2018 BAHAR

  ADMINISTRATIVE LAW

  -

 • 2004 AKADEMİK YILI

  -ADMINISTRATIVE LAW

  -

 • 2006 AKADEMİK YILI

  -ADMINISTRATIVE LAW

  -

 • 2007 AKADEMİK YILI

  -ADMINISTRATIVE LAW

  -

 • 2011 AKADEMİK YILI

  -ADMINISTRATIVE LAW

  -

 • 2012 AKADEMİK YILI

  -ADMINISTRATIVE LAW

  -

 • 2014 AKADEMİK YILI

  -ADMINISTRATIVE LAW

  -

 • 2015 AKADEMİK YILI

  -ADMINISTRATIVE LAW

  -

 • 2016 AKADEMİK YILI

  -ADMINISTRATIVE LAW

  -

 • 2017 AKADEMİK YILI

  -ADMINISTRATIVE LAW

  -

 • 2018 AKADEMİK YILI

  -ADMINISTRATIVE LAW

  -

 • 2019 BAHAR

  THESIS

  -

 • 2017 BAHAR

  İNTERNATİONAL HUMAN RİGHTS LAW

  -

At My Office