Work Experience

 • 2015

  Doçent Doktor

  Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Spor Hekimliği Anabilim dalı

 • 2015 2012

  Yrd. Doç. Doktor

  Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Spor Hekimliği Anabilim dalı

 • 2006

  Öğretim Üyesi

  Yakın Doğu Üniversitesi, BESYO

 • 2004 2000

  Doktor

  TC Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Sporcu Eğitim Sağlık ve Araştırma Merkezi

Education & Training

 • Ph.D. 2007

  Spor Bilimleri

  Hacettepe Üniversitesi

 • Master2002

  Spor Hekimliği

  Hacettepe Üniversitesi

 • Bachelor1998

  Tıp Fakültesi

  Hacettepe Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

 • image

  Farklı squat hareketlerinin elektromiyografik ve kinematik açıdan karşılaştırılması. Hasan Ulaş Yavuz (Proje Yöneticisi) Deniz Erdağ Simay Kanan Squat birçok spor dalının antrenmanlarında ve sporcu rehabilitasyonunda kullanılan bir tekniktir ve amaca bağlı olarak sporcular veya rekreasyonel amaçlı spor yapan kimseler squat hareketini etkinliği ve kişisel tercihlerine göre değişik varyasyonlarda kullanabilmektedir. Arka squat, ön squat, sumo squat, zercher squat ve hack squat antrenör ve sporcular tarafından tercih edilen popüler squat varyasyonlarındandır. Çalışmanın amacı 5 farklı squat hareketi sırasında ayak bileği, diz ve kalça eklem hareket paternlerinde ve harekete katılan kasların (vastus lateralis, vastus medialis, rectus femoris, semitendinosus, biceps femoris, gluteus maximus, erector spinae) aktivasyonunda meydana gelen farklılıkların incelenmesidir. Çalışmaya vücut geliştirme ve power lifting sporu ile uğraşan 14 sporcu gönüllü olarak katılacaktır. Denekler her squat varyasyonu için kaldırabildikleri maksimal ağırlık ile arka squat, ön squat, sumo squat, zercher squat ve hack squat hareketlerini yapacaktır. Hareketler sırasında eklemlerde meydana gelen değişimlerin incelenmesi için 3 boyutlu hareket analizi (Optitrack, natural point, inc. Corvallis,OR,USA), harekete katılan kasların aktivitelerinin tespiti için de EMG (Myomonitor IV, Delsys Inc. Boston, MA, USA) kullanılacaktır. Elde edilen verilerin karşılaştırılması için tekrarlayan ölçümlerde varyasyon analizi uygulanacaktır. Elde edilen veriler ışığında hangi hareket sırasında hangi kasların daha aktif olduğunun belirlenmesi spesifik antrenman programları ve rehabilitasyon egzersizlerinin seçiminde yol gösterici olacaktır. Ayrıca hareket analizi sonucunda varyasyonlara bağlı yaralanma riskleri ve doğru uygulama tekniklerinin belirlenmesi mümkün olacaktır.

Filter by type:

Sort by year:

http://www.ingentaconnect.com/content/ben/npj/2013/00000003/00000001/art00006

General Publication Selected herbals for sports injuries., 2016

Abstract


Özet

http://link.springer.com/article/10.1007/s11195-012-9264-6

General Publication Effects of Perimenstrual Complaints on Sexuality and Disability and Coping Strategies of University Students., 2016

Abstract


Özet

http://www.termedia.pl/Journal/-78/pdf-23288-10?filename=4_19393%20Article.pdf

General Publication Pre-exercise arginine supplementation increases time to exhaustion in elite male wrestlers, 2016

Abstract


Özet

http://www.academia.edu/download/39098713/sqemg.pdf

General Publication Kinematic and EMG activities during front and back squat variations in, 2016

Abstract


Özet

http://www.mednifico.com/index.php/elmedj/article/view/66

General Publication A dermatological approach to the feet of soccer players, 2016

Abstract


Özet

http://search.proquest.com/openview/ffea83ba54c05e323fe3dd1cc92225ca/1?pq-origsite=gscholar

General Publication Herbs potentially enhancing sports performance., 2016

Abstract


Özet

http://www.termedia.pl/Journal/-78/pdf-23395-10?filename=6_15751%20Art.pdf

General Publication The relationship between depression, anxiety and visual reaction times in athletes, 2016

Abstract


Özet

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=02504685&AN=88997766&h=Sexy4fwff60QJsABSdE78vp%2Fg8FxIfMynEmQLICA8cV5NTalDpyHHK4Gvq%2ByAtdgkOLeB5rgdR6cge9g403d5g%3D%3D&crl=c

General Publication Effect of pre-exercise single dose arginine ingestion on plasma amino acid profile during exhaustive exercise in elite male wrestlers, 2016

Abstract


Özet

http://journals.indexcopernicus.com/abstract.php?icid=913870

General Publication Comparison of the blood parameters and respiratory functions of elite wrestlers and basketball players, 2016

Abstract


Özet

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02640414.2014.984240

General Publication Kinematic and EMG activities during front and back squat variations in maximum loads., 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/sbd/article/download/5000092391/5000085866

General Publication ARJİNİN VE EGZERSİZ., 2016

Abstract


Özet

https://www.researchgate.net/profile/Hasan_Yavuz2/publication/45087951_Comparison_of_the_Blood_Parameters_and_Respiratory_Functions_of_Elite_Wrestlers_and_Basketball_Players/links/55c9a66e08aeca747d6728dd.pdf

General Publication Elit Güreşçi ve Basketbolcuların Kan ve Solunum Parametrelerinin Karşılaştırılması, 2016

Abstract


Özet

Effect of pre-exercise single dose arginine ingestion on plasma amino acid profile during exhaustive exercise in elite male wrestlers

Original Article Turkish Journal of Biochemistry, Volume 37, Issue 2, 2012, Pages 135-149

Abstract

Aim: The aim of this study was to investigate the possible effects of pre-exercise single dose arginine ingestion on plasma amino acid profile during incremental exercise to exhaustion. Methods: Ten volunteer elite male wrestlers (age: 24.7±3.8) participated in this study. Testretest protocol was done on the same subjects. Exercise protocol started at 90 watts on bicycle ergometry and the load was increased 30 watts in every 3 min till the exhaustion. Arginine (1.5gr/10 kg body weight) or placebo were given to the subjects after 12 h fasting (during the night) and venous blood samples were collected 1 h after the supplementation (right before exercise protocol) and right after the exercise protocol for both test and retest. Plasma amino acid profiles were determined by HPLC. Results: Pre- and post-exercise arginine, ornithine and citrulline concentrations were significantly higher in arginine vs. placebo trial (p<0.05). Glutamine, tyrosine, methionine, phenylalanine, isoleucine and leucine concentrations increased following exercise only in arginine trial (p<0.05). Citrulline and tryptophan levels decreased while alanine levels increased after exercise in both trials (p<0.05). There was an increase following exhaustive exercise in total branched chain amino acid concentrations in arginine trial (p<0.05) whereas there is no significant change in placebo trial. Total amino acid concentrations were increased with exercise in both trials but post-exercise concentrations was higher in arginine trial compared to placebo trial (p<0.05). Conclusion: Results suggest that pre-exercise arginine supplementation can promote an amino acid profile that could be favorable for performance; however, further investigation is necessary to determine the effect of arginine supplementation on athletic performance.


Özet

Bu çalışmanın amacı egzersiz öncesi tek doz arjinin alımının, giderek artan iş yükünde tükenene kadar egzersiz sırasında plazma amino asit profiline olası etkilerinin incelenmesidir. Gereç ve yöntemler: Çalışmaya on elit güreşçi gönüllü olarak katılmıştır (yaş: 24.7±3.8). Aynı denekler üzerinde test ve tekrar testi protokolü uygulanmıştır. Bisiklet ergometride 90 watt iş yükünde egzersiz protokolüne başlanmış ve yük her 3 dakikada 30 watt arttırılarak tükenene kadar devam edilmiştir. Deneklere 12 saat (gece boyu) açlığı takiben arjinin (1.5gr/10 kg vücut ağırlığı) veya plasebo verilmiş; test ve tekrar testi protokollerinde venöz kan örnekleri suplemantasyondan bir saat sonra (egzersizin hemen öncesinde) ve egzersizin hemen sonrasında alınmıştır. Plazma amino asit seviyeleri HPLC ile belirlenmiştir. Bulgular: Egzersiz öncesi ve egzersiz sonrası arjinin, ornitin ve sitrülin konsantrasyonları arjinin alındığında plaseboya göre anlamlı olarak yüksek çıkmıştır (p<0.05). Glutamin, tirozin, metionin, fenilalanin, izolösin ve lösin konsantrasyonları arjinin alındığında egzersizi takiben yükselmiştir (p<0.05). Her iki durumda da (arjinin veya plasebo) egzersiz sonrasında sitrülin ve triptofan seviyeleri düşerken, alanin seviyeleri yükselmiştir (p<0.05). Plasebo alındığında egzersizi takiben plasma toplam dallı zincirli amino asit konsantrasyonunda bir değişme gözlenmezken (p>0.05), arjinin alındığında anlamı bir artış görülmüştür (p<0.05). Her iki durumda da egzersizi takiben toplam amino asit konsantrasyonu yükselirken, egzersiz sonrası konsantrasyon arjinin alınması durumunda plaseboya göre daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Sonuçlar, egzersiz öncesi arjinin alımının performans için avantajlı bir amino asit profili yaratabileceğini desteklemektedir. Bununla birlikte arjinin alımının sporcu performansı üzerine etkisinin belirlenmesi için ileri araştırmalar gereklidir.

THE RELATIONSHIP BETWEEN DEPRESSION, ANXIETY AND VISUAL REACTION TIMES IN ATHLETES

Original Article Biology of Sport, Volume 1, Issue 29, 2012, Pages 2005-2009

Abstract

The aim of the study was to evaluate depression, state and trait anxiety scores and visual reaction times, and to define the impact of these variables on each other in swimmers and track and field athletes. One hundred athletes participated in this study including 25 female and 25 male national level swimmers and track and field athletes. Application of Spielberger’s State-Trait Anxiety Inventory, Beck Depression Inventory (BDI) and Donder’s Reaction Time Test to all participants revealed no significant relationship among obtained data except for a correlation between state and trait anxiety and depression scores (r =0.53, r=0.73 respectively, p<0.001). The mean trait anxiety score in female athletes was higher than that in males (42.60 ± 8.04 and 38.66 ± 7.13 respectively, p<0.05), whereas no gender differences were found for simple, choice or recognition reaction times and depression or state anxiety scores. Even though clinical depression and anxiety may affect the reaction times in patients, these results suggest that there is no correlation between anxiety and depression scores and reaction times in healthy athletes.


Özet

xxxxx

Effects of Perimenstrual Complaints on Sexuality and Disability and Coping Strategies of University Students

Original Article sexuality and disability, Volume 31, Issue 1, 2013, Pages 93-101

Abstract

Premenstrual syndrome (PMS) is a group of psychological and somatic symptoms related to the menstrual cycle. These symptoms occur specifically during last half of the luteal phase of menstrual cycle and resolve by the end of menstruation. The aim of this study was to evaluate the effects of premenstrual and menstrual complaints on wellbeing and sexuality and their relation with analgesic use as a coping strategy in university students. This study focused on the experience of perimenstrual and menstrual complaints of university students with regular menstrual cycles and their coping strategy. The research data were collected by means of an introductory form with open-ended questions and the responses were assessed for the presence of premenstrual and menstrual complaints, their effects and coping strategies of the students. Of 202 participants enrolled in the study, the mean age was 20.5 ± 2.1 years. Fifty-seven participants (33.1 %) were adolescent girls while 115 (66.9 %) of them were adults. Among students, the five most common complaints reported were irritability (76.7 %), breast fullness (68.6 %), back pain (67.4 %), abdominal distension (60.5 %) and sentimentalism (56.4 %). Of participants, 102 (59.3 %) responded as having disability and 34 (19.4 %) were found as having impaired sexuality. Back pain and weakness were found to be related with disability. For impaired sexuality, headache and sentimentalism were found to be significant predictors. One hundred and thirty-three (77.3 %) subjects reported that they have been using some medication; however, 99 (57.6 %) students have never sought help. The most common medicationsreported were analgesics (n = 117, 68 %). Overall, we found comparable distribution of complaints and coping strategies in adolescent and adult students. A majority of women experience mild to severe physical and psychological discomfort during the perimenstrual period, which may affect their life quality. There is a need for a program to increase awareness about PMS and menstrual complaints and suitable coping strategies for its symptomatology in the university settings to improve quality of life and school performance of the students.


Özet

xxxxxxxx

PRE-EXERCISE ARGININE SUPPLEMENTATION INCREASES TIME TO EXHAUSTION IN ELITE MALE WRESTLERS

Original Article Biology of sport, Volume 31, Issue 1, 2014, Pages 187-191

Abstract

Dietary supplements containing arginine are among the most popular ergogenics intended to enhance strength, power and muscle recovery associated with both anaerobic and aerobic exercise. The aim of the present study was to evaluate the possible effect of pre-exercise acute intake of arginine on performance and exercise metabolism during incremental exhaustive exercise in elite male wrestlers. Nine volunteer elite male wrestlers (24.7±3.8 years) participated in this study. The test-retest protocol was used on the same subjects. The study was conducted using a cross-over design. A single dose of arginine (1.5 g · 10 kg-1 body weight) or placebo was given to the subjects after 12 hours fasting (during the night) for both test and retest. Subjects were allowed to drink water but not allowed to eat anything between arginine or placebo ingestion and the exercise protocol. An incremental exercise protocol was applied and oxygen consumption was measured during the exercise. Heart rate and plasma lactate levels were measured during the exercise and recovery. Results showed that in the same working loads there was no significant difference for the mean lactate levels and no difference in maximum oxygen consumption (arginine 52.47±4.01 mL · kg-1 · min-1, placebo 52.07±5.21 mL · kg-1 · min-1) or in maximum heart rates (arginine 181.09±13.57 bpm, placebo 185.89±7.38 bpm) between arginine and placebo trials. Time to exhaustion was longer with arginine supplementation (1386.8±69.8 s) compared to placebo (1313±90.8 s) (p<0.05). These results suggest that L-arginine supplementation can have beneficial effects on exercise performance in elite male wrestlers but cannot explain the metabolic pathways which are responsible from these effects.


Özet

xxxxxx

A dermatological approach to the feet of soccer players

Original Article El mednifico journal, Volume 2, Issue 2, 2014, Pages 117-119

Abstract

xxxxx


Özet

xxxxx

HERBS POTENTIALLY ENHANCING SPORTS PERFORMANCE

Original Article Current Topics in Nutraceutical Research, Volume 12, Issue 1/2, 2014, Pages 25-31

Abstract

Herbs have a long history of use as traditional medicines to enhance athletic performance. The following herbs are currently used to enhance athletic performance, mostly regardless of scientific evidence of effect: Ginsengs, ephedra, guarana, Tribulus terrestris, kava, St. John's wort, yhombine and ginkgo. Controlled studies for the potential ergogenic effects of herbs are limited and the results are controversial. Future research on ergogenic effects of herbs should consider identity and amount of substance or presumed active ingredients administered, dose, and duration of test period, proper experimental protocols, and measurement of psychological and physiological parameters and measurements of performance pertinent to intended uses. This review focuses mainly on most common herbs that are used to enhance athletic performance at present.


Özet

xxxxx

Kinematic and EMG activities during front and back squat variations in maximum loads

Original Article Journal of Sports Sciences, Volume 33, Issue 10, 2015, Pages 1058-1066

Abstract

The aim of this study was to compare the musculature activity and kinematics of knee and hip joints during front and back squat with maximal loading. Two-dimensional kinematical data were collected and electromyographic activities of vastus lateralis, vastus medialis, rectus femoris, semitendinosus, biceps femoris, gluteus maximus and erector spinae were measured while participants (n = 12, 21.2 ± 1.9 years old) were completing front and back squat exercises with maximum loading. Paired sample t-test was used for comparisons between two techniques. Results showed that the electromyographic activity of vastus medialis was found to be greater in the front squat compared to the back squat during the ascending phase (P < 0.05, d = 0.62; 95% CI, -15.0/-4.17) and the whole manoeuvre (P < 0.05, d = 0.41; 95% CI, -12.8/-0.43), while semitendinosus (P < 0.05, d = -0.79; 95% CI, 0.62/20.59) electromyographic activity was greater in the back squat during the ascending phase. Compared to the front squat version, back squat exhibited significantly greater trunk lean, with no differences occurring in the knee joint kinematics throughout the movement. Results may suggest that the front squat may be preferred to the back squat for knee extensor development and for preventing possible lumbar injuries during maximum loading.


Özet

xxxxxx

Elit Güreşçi ve Basketbolcuların Kan ve Solunum Parametrelerinin Karşılaştırılması

Original Article Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, Volume 12, Issue 1, 2015, Pages 36-41

Abstract

The aim of this study was research of blood profiles and respiratory functions of wrestlers and basketball players, making sport in national team in the highest level, and comparison of each others. 15 wrestler Greco-Roman national team and 14 basketball players national basketball team was included to research. The study consisted of 15 male wrestlers (Age = 26,73 ? 3,75) and 14 male basketball players (Age = 24.00 ? 3.48). Biochemical blood parameters of subjects (Creatinin, total cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol, Hematocrit, leukocyte, Triglyceride, platelet, hemoglobin), respiratory functions (VCMAX, FEV1, PEF, FVC, FVC1FVC (%) and some physical parameters were evaluated. In conclusion, between Creatinin (P=0,003), Total cholesterol (P=0,028), HDL cholesterol (P=0,040) and LDL cholesterol (P=0,025) proportions was significantly different (P<0,05 ve P<0,01). Others blood parameters (hemoglobin (P=0,592), hematocrit (P=0,490), erytrocyte (P=0,346), leucocyte (P=0,777), platelet (P=0,956) and triglyceride (P=0,930) values was not significantly different (p>0,05). Evaluated respiratory functions was not significantly different (p>0,05).


Özet

Bu araştırmanın amacı, elit düzeyde spor yapan Türkiye A Milli Takımlarını oluşturan Güreşçilerin ve Basketbolcuların kan profillerinin ve solunum fonksiyonlarının birbirleriyle ve literatür ile karşılaştırmasını yapmaktır. Çalışmamıza Grekoromen güreş A milli takımından 15 güreşçi ve A milli basketbol takımından 14 Basketbolcu katılmıştır. Güreşçi grubu 15 erkek (yaş: X=26,73?3,75) ve basketbolcu grubu 14 erkek (yaş: X=24.00?3.48) sporcudan oluşmuştur. Deneklerin biokimyasal kan değerleri (Creatinin, Total kolesterol, HDL kol., LDL kol. vb.), solunum fonksiyonları değerleri (VCMAX, FEV1, PEF vb.) ve bazı fiziksel parametreler (boy, vücut ağırlığı vb.) ölçülmüştür. Sonuç olarak, ölçümlere uygulanan aritmetik ortalamalar arası farka ait “t” testinde, ölçülen kan parametrelerinden creatinin (P=0,003) , Total kolesterol (P=0,028), HDL kolesterol (P=0,040) ve LDL kolesterol (P=0,025) oranları arasında istatistiksel açıdan (P<0,05 ve P<0,01’ e göre) anlamlı fark bulunurken, ölçülen diğer kan parametrelerimizden, hemoglobin (P=0,592), hematokrit (P=0,490), eritrosit (P=0,346), lökosit (P=0,777), trombosit (P=0,956) ve trigliserit (P=0,930) değerlerimizde istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunamamıştır. Solunum fonksiyonları değerlerinde ise istatistik açıdan anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Arjinin ve egzersiz

Review Hacettepe Journal of Sport Science, Volume 17, Issue 3, 2006, Pages 143-157

Abstract

The usage ofergogenic supplements amongperformance ath/etes and recreational athletes is getting more and more common everyday. Amino acids, particularlyarginine supplements, are used very often. L-arginine is a semi-essential amino acid which can widelybe found in manyfoods andplays roles in manyimportant metabolicpathways like nitric oxide, creatine, agmatine, poliamines, ornithine and citrulline synthesis. Studies have shown that it improves exercise performance in different patient populations particulary in cardiovascular patients. Due to its role in nitric oxide synthesis and growth hormone secretion arginine is preferredbythe athletes as an ergogenic supplement. It is also known that it increases protein synthesis when it is taken with essential amino acids. Considering all these features it maybe suggestedto have potential effects on improving sportive performance. The aim ofthis paperis to review the literature related to possible effects ofL-arginine supplementation on exercise performance.


Özet

Performans sporculan ve rekreasyonel spor yapan bireyler arasında ergojenik destek maddelerinin kullammı her geçen gün daha da yayglnlaşmaktadır. Aminoasitler ve bunların içinde de L-arjinin suplementleri sıklıkla başvurulanergojenikdestekmaddelerindendir. L-arjinin normal besin maddeleri içinde bolca bulunan şartlı bir esansiyel aminoasit olup nitrik oksit, kreatin, agmatin, poliaminler, omitin ve sitrülin oluşumu gibi birçok önemli metabolik yolda roloynar. L-arjininin özellikle kardiyovasküler kökenli olmak üzere çeşitli hastalıklarda fiziksel performansı geliştirdiğine ilişkin çalışmalarbulunmaktadır. Özellikle, nitrik oksit sentezi ve büyüme hormonu sekresyonu üzerine etkilerinden dolayı sporculartarafmdan tercih edilen birsuplementtirve esansiyel aminoasitlerile birlikte etmaışına« protein sentezini artırdığı da bilinmektedir. Bütün bu özellikleri göz önüne almdığlnda sportif pertormensın gelişmesinde potansiyel etkilerinin olabileceği göz ardı edilmemelidir. Bu derleme yazısmm amacı L-arjinin suplementasyonunun egzersiz performansıüzerindeki olası etkileri ile ilgili literatürün incelenmesidir.

NEUROMUSCULAR AND HORMONAL ADAPTATIONS TO RESISTANCE TRAINING

Review Near East Medical Journal, Volume 1, Issue 1, 2011, Pages 18-27

Abstract

Resistance training is being used to improve the different parameters of force production. Resistance training is needed in a wide spectrum from increasing the performance of elite athletes to an optimum level, to improve the quality of life of an unhealthy elderly person. Practising resistance training causes some changes in athlete’s body. These changes to meet the needs resulted from ongoing practice are the adaptations of body to resistance training. Although these adaptations are being affected by many factors they have some common characteristics and the most obvious adaptations are in neuromuscular and endocrine system. Force is not determined only by muscle but also motor system. Increase in force production can be due to increased synchronization of motor units, increased recruitments of motor units, decreased protective otogenic inhibition impulses like in golgi tendon organ and decreased coactivation of agonist and antagonist muscles. Adaptation in muscles is seen as an increase in muscle mass. Increase in cross-sectional area of muscles can be in two ways. Transient hypertrophy is the ‘pumped up’ feeling which occurs after a single bout of exercise and due to fluid accumulation in intracellular and intercellular spaces while chronic hypertrophia occurs after long term resistance training and defines actual structural changes. The remodelling of muscle tissue resulting from resistance training is a two-way process. While catabolism occurs during exercise, anabolism becomes predominant in the recovery period and starts growth and repair. Testosterone, growth hormone, insulin and IGF-1 has complex anabolic effects and they are important regulators of muscles remodelling process. Glucagon, glucocorticoids and chatecolamines are known as stres hormones and they cause muscle catabolism when they increase. Adaptation to resistance training is a very complicated process which can be affected by periodization, training intensity, training volume, resting periods, nutrition, genetics and many other factors.


Özet

Kuvvetin farklı parametrelerinin geliştirilmesi için direnç egzersizleri uygulanır. Elit atletlerin performanslarını optimal seviyeye çekmesinden ileri yaştaki sağlıksız bir bireyin günlük aktivitelerini yerine getirebilmesi kadar geniş bir spektrumda kuvvete ihtiyaç duyulur. Direnç antrenmanlarının yapılması vücut üzerinde bazı değişikliklere yol açacaktır. Belirli sürelerle uygulandığında oluşturduğu ihtiyaçların daha iyi karşılanması için gerçekleşen bu değişiklikler vücudun direnç antrenmanının yarattığı strese adaptasyonudur. Adaptasyonlar birçok faktörden etkilenmesine rağmen bazı genel özellikler gösterir ve en belirgin adaptasyonlar nöromuskuler ve endokrin sistem üzerinedir. Kuvvet sadece kasa ait bir özellik değil motor sisteme ait bir özelliktir. Kuvvet kazanımı motor ünitelerin daha senkron hareket etmesi, daha fazla motor ünitenin harekete katılması, golgi tendon organındaki gibi koruyucu otojenik inhibisyon impulslarının azalması, agonist ve antagonist kasların birlikte aktivasyonunun azalması sonucu gerçekleşebilir. Kaslardaki adaptasyon genel olarak kendini kas kitlesinde artış olarak gösterir. Kasın kesit alanında gerçekleşen büyüme iki şekilde olabilir. Geçici hipertofi tek bir egzersiz sırasında hücre içi ve hücreler arası alanlarda sıvı toplanması sonucu kasta gerçekleşen ‘şişme’ olarak ifade edilebilir. Kronik hipertrofiyse uzun süreli direnç egzersizleri sonucu oluşur ve gerçek yapısal değişiklikleri ifade eder. Direnç antrenmanı nedeniyle dokunun yeniden şekillenmesi iki yönlü bir süreçtir ve egzersiz sırasında katabolizma süreci başlatırken dinlenme döneminde anabolizma baskın hale gelerek büyüme ve tamire yol açar. Testosteron, büyüme hormonu, insülin ve IGF-1’in karmaşık anabolik etkileri vardır ve kasın yeniden şekillenme sürecinin önemli düzenleyicisidirler. Stres hormonları olan glukagon, glukokortikoidler ve katekolaminlerse kas katabolizmasına neden olurlar. Kasta direnç antrenmanına adaptasyon antrenman periyodizasyonu, yoğunluğu, hacmi, dinlenme aralıkları, beslenme, genetik ve daha bir çok faktörden etkilenebilen karmaşık bir süreçtir.

Selected Herbals for Sports Injuries

Review The Natural Product Journal, Volume 3, Issue 1, 2013, Pages 26-29

Abstract

Since prehistoric times, herbs have been acclaimed for their efficacy to improve health, accelerate the healing process following injuries and the body’s recovery from exercise. There exists a number of such well known curative and healing herbs like arnica, calendula, St. John’s wort etc, which have been used for treating different kinds of sports injuries. This brief review comes up with an illustration of these promising herbs used as commonest remedies against different sports injuries.


Özet

xxxxxx

Currrent Teaching

 • 2019 YAZ

  ERGOGENİC AİDS İN SPORTS

  -

Teaching History

 • 2018 BAHAR

  ANTI-DOPING IN SPORTS

  -

 • 2018 GÜZ

  ANTI-DOPING IN SPORTS

  -

 • 2019 GÜZ

  ANTI-DOPING IN SPORTS

  -

 • 2018 BAHAR

  EXERCISE PHYSIOLOGY

  ---

 • 2015 BAHAR

  SPORTS PHYSIOLOGY

  ---

 • 2017 GÜZ

  SPORTS PHYSIOLOGY

  ---

 • 2018 GÜZ

  SPORTS PHYSIOLOGY

  ---

 • 2019 GÜZ

  SPORTS PHYSIOLOGY

  ---

 • 2016 BAHAR

  METABOLISM AND BIOCHEMISTRY OF EXCERCISE

  ----

 • 2018 GÜZ

  METABOLISM AND BIOCHEMISTRY OF EXCERCISE

  ----

 • 2019 BAHAR

  PHYSICAL ACTIVITY AND HEALTH

  -

 • 2019 BAHAR

  ADVANCED SPORT PHYSIOLOGY

  ---

 • 2019 GÜZ

  ADVANCED SPORT PHYSIOLOGY

  ---

 • 2014 BAHAR

  SPECIAL SUBJECT ELECTIVE

 • 2017 BAHAR

  SPECIAL SUBJECT ELECTIVE I (BASKETBALL)

  -

 • 2018 GÜZ

  SPECIAL SUBJECT ELECTIVE I (BASKETBALL)

  -

 • 2015 GÜZ

  SPECIAL SUBJECT ELECTIVE I (FOOTBALL)

  -

 • 2017 GÜZ

  SPECIAL SUBJECT ELECTIVE I (FOOTBALL)

  -

 • 2018 GÜZ

  SPECIAL SUBJECT ELECTIVE I (FOOTBALL)

  -

 • 2019 GÜZ

  SPECIAL SUBJECT ELECTIVE I (FOOTBALL)

  -

 • 2017 GÜZ

  SPECIAL SUBJECT ELECTIVE I (HANDBALL)

  -

 • 2018 GÜZ

  SPECIAL SUBJECT ELECTIVE I (BODYBUILDING AND FITNESS)

  -

 • 2019 GÜZ

  SPECIAL SUBJECT ELECTIVE I (BODYBUILDING AND FITNESS)

  -

 • 2015 GÜZ

  SPECIAL SUBJECT ELECTIVE (SWIMMING)

  -

 • 2016 GÜZ

  SPECIAL SUBJECT ELECTIVE (SWIMMING)

  -

 • 2017 GÜZ

  SPECIAL SUBJECT ELECTIVE (SWIMMING)

  -

 • 2016 GÜZ

  SPECIAL SUBJECT ELECTIVE II (BASKETBALL)

  -

 • 2015 BAHAR

  SPECIAL SUBJECT ELECTIVE II (FOOTBALL)

  -

 • 2017 BAHAR

  SPECIAL SUBJECT ELECTIVE II (FOOTBALL)

  -

 • 2018 BAHAR

  SPECIAL SUBJECT ELECTIVE II (FOOTBALL)

  -

 • 2018 BAHAR

  SPECIAL SUBJECT ELECTIVE II (HANDBALL)

  -

 • 2015 BAHAR

  SPECIAL SUBJECT ELECTIVE (BODY BUILDING AND FITNESS)

  -

 • 2018 BAHAR

  SPECIAL SUBJECT ELECTIVE (BODY BUILDING AND FITNESS)

  -

 • 2016 BAHAR

  SPECIAL SUBJECT ELECTIVE II (SWIMMING)

  -

 • 2017 BAHAR

  SPECIAL SUBJECT ELECTIVE II (SWIMMING)

  -

 • 2014 BAHAR

  MEDICAL KNOWLEDGE AND FIRST AID

  İLK YARDIM UYGULAMALARININ ÖĞRENİLMESİ

 • 2016 BAHAR

  MEDICAL KNOWLEDGE AND FIRST AID

  İLK YARDIM UYGULAMALARININ ÖĞRENİLMESİ

 • 2017 BAHAR

  MEDICAL KNOWLEDGE AND FIRST AID

  İLK YARDIM UYGULAMALARININ ÖĞRENİLMESİ

 • 2018 BAHAR

  MEDICAL KNOWLEDGE AND FIRST AID

  İLK YARDIM UYGULAMALARININ ÖĞRENİLMESİ

 • 2019 BAHAR

  MEDICAL KNOWLEDGE AND FIRST AID

  İLK YARDIM UYGULAMALARININ ÖĞRENİLMESİ

 • 2018 BAHAR

  HEALTH INFORMATION AND FIRST AID

  İLK YARDIM UYGULAMALARININ ÖĞRENİLMESİ

 • 2019 BAHAR

  HEALTH INFORMATION AND FIRST AID

  İLK YARDIM UYGULAMALARININ ÖĞRENİLMESİ

 • 2019 BAHAR

  HEALTH KNOWLEDGE AND FIRST AID

  -

 • 2015 GÜZ

  MEDICAL KNOWLEDGE AND FIRST AID

  -

 • 2016 GÜZ

  MEDICAL KNOWLEDGE AND FIRST AID

  -

 • 2017 GÜZ

  MEDICAL KNOWLEDGE AND FIRST AID

  -

 • 2018 GÜZ

  MEDICAL KNOWLEDGE AND FIRST AID

  -

 • 2019 GÜZ

  MEDICAL KNOWLEDGE AND FIRST AID

  -

 • 2016 GÜZ

  HEALTH AND EXERCISE

  -

 • 2017 BAHAR

  EDUCATION IN HEALTH AND EXERCISE

  ---

 • 2017 GÜZ

  EDUCATION IN HEALTH AND EXERCISE

  ---

 • 2016 BAHAR

  ELECTIVE I

  ..............

 • 2015 GÜZ

  ELECTIVE I

  ..............

 • 2016 GÜZ

  ELECTIVE I

  ..............

 • 2017 GÜZ

  ELECTIVE I

  ..............

 • 2018 GÜZ

  ELECTIVE I

  ..............

 • 2019 GÜZ

  ELECTIVE I

  ..............

 • 2015 GÜZ

  PSYCHOLOGY IN SPORTS

  -

 • 2014 GÜZ

  ATHLETES HEALTH

  -

 • 2015 GÜZ

  ATHLETES HEALTH

  -

 • 2018 BAHAR

  ATHLETES HAELTH

  ---

 • 2019 GÜZ

  ATHLETES HAELTH

  ---

 • 2016 BAHAR

  ERGOGENIC AIDS IN SPORTS

  ----

 • 2017 BAHAR

  ERGOGENIC AIDS IN SPORTS

  ----

 • 2016 GÜZ

  ERGOGENIC AIDS IN SPORTS

  ----

 • 2017 GÜZ

  ERGOGENIC AIDS IN SPORTS

  ----

 • 2016 YAZ

  ERGOGENIC AIDS IN SPORTS

  ----

 • 2019 BAHAR

  ERGOGENİC AİDS İN SPORTS

  -

 • 2016 GÜZ

  THESIS

  Tez Çalışması

 • 2015 GÜZ

  SPECIALTY SUBJECT I (FOOTBALL)

  -

 • 2017 GÜZ

  SPECIALTY SUBJECT I (FOOTBALL)

  -

 • 2018 GÜZ

  SPECIALTY SUBJECT I (FOOTBALL)

  -

 • 2019 GÜZ

  SPECIALTY SUBJECT I (FOOTBALL)

  -

 • 2015 GÜZ

  SPECIALTY SUBJECT I (BODYBUILDING AND FITNESS)

  -

 • 2016 GÜZ

  SPECIALTY SUBJECT I (BODYBUILDING AND FITNESS)

  -

 • 2017 GÜZ

  SPECIALTY SUBJECT I (BODYBUILDING AND FITNESS)

  -

 • 2018 GÜZ

  SPECIALTY SUBJECT I (BODYBUILDING AND FITNESS)

  -

 • 2019 GÜZ

  SPECIALTY SUBJECT I (BODYBUILDING AND FITNESS)

  -

 • 2014 BAHAR

  SPECIALIST SUBJECT II

 • 2015 BAHAR

  SPECIALTY SUBJECT II (FOOTBALL)

  -

 • 2017 BAHAR

  SPECIALTY SUBJECT II (FOOTBALL)

  -

 • 2018 BAHAR

  SPECIALTY SUBJECT II (FOOTBALL)

  -

 • 2015 BAHAR

  SPECIALTY SUBJECT II (BODYBUILDING AND FITNESS)

  -

 • 2016 BAHAR

  SPECIALTY SUBJECT II (BODYBUILDING AND FITNESS)

  -

 • 2017 BAHAR

  SPECIALTY SUBJECT II (BODYBUILDING AND FITNESS)

  -

 • 2018 BAHAR

  SPECIALTY SUBJECT II (BODYBUILDING AND FITNESS)

  -

 • 2019 BAHAR

  SPECIALTY SUBJECT II (BODYBUILDING AND FITNESS)

  -

 • 2015 GÜZ

  INTERNSHIP IN SPECIALTY SUBJECT I (FOOTBALL)

  -

 • 2017 GÜZ

  INTERNSHIP IN SPECIALTY SUBJECT I (FOOTBALL)

  -

 • 2018 GÜZ

  INTERNSHIP IN SPECIALTY SUBJECT I (FOOTBALL)

  -

 • 2019 GÜZ

  INTERNSHIP IN SPECIALTY SUBJECT I (FOOTBALL)

  -

 • 2015 GÜZ

  INTERNSHIP IN SPECIALTY SUBJECT I (BODYBUILDING AND FITNESS)

  -

 • 2016 GÜZ

  INTERNSHIP IN SPECIALTY SUBJECT I (BODYBUILDING AND FITNESS)

  -

 • 2017 GÜZ

  INTERNSHIP IN SPECIALTY SUBJECT I (BODYBUILDING AND FITNESS)

  -

 • 2018 GÜZ

  INTERNSHIP IN SPECIALTY SUBJECT I (BODYBUILDING AND FITNESS)

  -

 • 2019 GÜZ

  INTERNSHIP IN SPECIALTY SUBJECT I (BODYBUILDING AND FITNESS)

  -

 • 2014 BAHAR

  INTERNSHIP IN SPECIALIST SUBJECT II

 • 2015 BAHAR

  INTERNSHIP IN SPECIALTY SUBJECT II (FOOTBALL)

  -

 • 2017 BAHAR

  INTERNSHIP IN SPECIALTY SUBJECT II (FOOTBALL)

  -

 • 2018 BAHAR

  INTERNSHIP IN SPECIALTY SUBJECT II (FOOTBALL)

  -

 • 2015 BAHAR

  INTERSHIP IN SPECIALTY SUBJECT II (BODYBUILDING AND FITNESS)

  -

 • 2016 BAHAR

  INTERSHIP IN SPECIALTY SUBJECT II (BODYBUILDING AND FITNESS)

  -

 • 2017 BAHAR

  INTERSHIP IN SPECIALTY SUBJECT II (BODYBUILDING AND FITNESS)

  -

 • 2018 BAHAR

  INTERSHIP IN SPECIALTY SUBJECT II (BODYBUILDING AND FITNESS)

  -

 • 2019 BAHAR

  INTERSHIP IN SPECIALTY SUBJECT II (BODYBUILDING AND FITNESS)

  -

At My Office

0 392 675 1000/ 1059