Work Experience

 • Todate 2014

  Profesör Doktor

  Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi , Halk Sağlığı Anabilim Dalı

 • 2014 2010

  Profesör

  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi , Halk Sağlığı Anabilim Dalı

 • 2010 2004

  Doçent Doktor

  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı

 • 2004 2000

  Yardımcı Doçent Doktor

  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı , Halk Sağlığı Anabilim Dalı

 • 2000 1996

  Araştırma Görevlisi 1996-2000

  Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

 • 1996 1994

  Aile Hekimliği Uzmanı

  T.C. Sağlık Bakanlığı, Ankara 18 No’lu AÇSAP (Aile Hekimliği Uygulama Merkezi-geçici Görev)

 • 1996 1993

  Aile Hekimliği Uzmanı

  T.C. Sağlık Bakanlığı, Ankara 8 No’lu AÇSAP

 • 1992 1989

  Aile Hekimliği Asistanı

  Ankara Numune Hastanesi, Aile Hekimliği Bölümü

 • 1989 1987

  Pratisyen Hekim

  T.C. Sağlık Bakanlığı, 7 No'lu Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi

 • 1987 1984

  Pratisyen Hekim

  TC Sağlık BAkanlığı, Yozgat Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi

Education & Training

 • Ph.D. ..

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı

  Hacettepe Üniversitesi

 • Master1997

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı

  Hacettepe Üniversitesi

 • Bachelor1984

  Tıp Fakültesi

  Ankara Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

 • 2015
  Müsenna Arslanyılmaz, Cavit Işık Yavuz, Can Keskin, Ramazan Öngöre, Celal Bayrak, Songül Acar Vaizoğlu, Çağatay Güler. Yüksek Gerilim Hattına Yakın Evlerde Elektro Manyetik Alan Düzeylerinin Belirlenmesi. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, s 186-187 , Konya Antalya, 5-9 Ekim 2015 ()
  image
  Sözlü Bildiri No: 35, Sözel Bildiri 3.sü

Research Projects

 • image

  1. Van İli Kentsel kesim Nüfusunun Sosyodemografik Özellikleri ve Sağlık Düzeyinin Belirlenmesi Projesi, Tübitak 101Y092 No’lu Proje, Araştırmacı, 2001 2. Bakü-Tiflis Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi, Sağlık Risk Değerlendirme (Baku- Tbilis-Ceyhan Crude Oil Pipeline Project, Baku- Tbilis-Ceyhan Crude Oil Pipeline Project Health Risk And Health Impact Assessment-Turkey) Projesi, Araştırmacı, 2002 3. Bakü-Tiflis Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ve Saha İzleme Projesi, (Health and Safety Training and Monitoring (HSTM) Services During The Land Acquisition and Contruction Phase of The Turkish Section of the Baku- Tbilis-Ceyhan Crude Oil Pipeline Project, Division Director Botaş, 2002 4. “Balık Tüketim Özelikleri Farklı Kişilerde Saç Cıva Düzeyleri ve Nörolojik Değerlendirme”, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Proje No: 06 D01 101 003, Proje Yöneticisi, Ankara 2006 5. “Araç Şoförlerinde Tüm Vücut Titreşimi ve Gürültü Etkileniminin Değerlendirilmesi”, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Proje No: 06 A 101 012, Yardımcı Araştırmacı, Ankara 2008 6. “Partikül Madde 10 Düzeyi ile Solunum Yolu Hastalıkları İlişkisinin Değerlendirilmesi” Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Proje No 07 A101014, Yardımcı Araştırmacı, Ankara 2010 7. “İlköğretim Çağı Çocuklarının Çevresel Kirleticiler ile Temas Durumları ve Sağlık Göstergeleri ile Davranış Üzerine Etkileri Saha Çalışması” Araştırmacı, Tübitak Projesi 2010 8. “Prenatal Dönemden Başlayarak 2 Yaşına Gelinceye Kadar Çocukların Evlerindeki İç Ortam Kirleticilerinin Ve Bu Kirleticilerle Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları Ve Alerjik Yakınmalar Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi”, Araştırmacı, Tübitak Projesi 109Y303. 2011-2014 9. “Ankara İli Merkez İlçelerinde Bazı Süpermarketler ile Bazı Semt Pazarlarında Satılan Pirinç, Kuru Fasulye ve Kırmızı Mercimek Örneklerinde Biyosit Kalıntıları Boyutu ve Buralardan Alışveriş Yapan Müşterilerin Bazı Alışveriş Özellikleri,” Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Proje No:010 D06 101 107 Proje Yöneticisi, Ankara 2011 10. Marketlerden alınan bebek mamalarında GDO belirlenmesi- BAP Projesi, 2013

Filter by type:

Sort by year:

Yurdakök Pediatri 2017 - 4 Cilt, Ed. Murat YURDAKÖK,içinde Ana Bölüm 4. Çevre Sağlığı, Vaizoğlu A.S. Radyasyon ve Etkileri,

Book Chapter Güneş Kitabevi,, Volume 4, Issue -, 2017, Pages 253-258

Abstract

-


Özet

-

Yurdakök Pediatri 2017 - 4 Cilt, Ed. Murat YURDAKÖK,içinde Ana Bölüm 4. Çevre Sağlığı, . Ultraviyole Radyasyon ,

Book Chapter Güneş Kitabevi, , Volume 4, Issue -, 2017, Pages 265-269

Abstract

-


Özet

-

Yurdakök Pediatri 2017 - 4 Cilt, Ed. Murat YURDAKÖK,içinde Ana Bölüm 4. Çevre Sağlığı, . Mikrodalga ve Radyofrekans Radyasyon ,

Book Chapter Güneş Kitabevi, Volume 4, Issue -, 2017, Pages 270-275

Abstract

-


Özet

-

Yurdakök Pediatri 2017 - 4 Cilt, Ed. Murat YURDAKÖK,içinde Ana Bölüm 4. Çevre Sağlığı, İyonlaştıran Radyasyon

Book Chapter Güneş Kitabevi, Volume 4, Issue -, 2017, Pages 259-264

Abstract

-


Özet

-

Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Aile Planlaması ve Acil Kontrasepsiyon Hakkındaki Bilgi ve Davranışları

Conference Paper -, Volume -, Issue -, 2016, Pages -

Abstract

-


Özet

Amaç: Bu araştırmanın amacı Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi (YDÜTF) birinci sınıf öğrencilerinin aile planlaması ve acil kontrasepsiyon yöntemleri hakkındaki bilgi düzeylerini ve davranışlarını değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Araştırma, Lefkoşa’daYDÜTF’de Şubat 2016’da gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini, YDÜTF birinci sınıf İngilizce Tıp Programı öğrencileri oluşturmaktadır. Kesitsel tipteki araştırmada örneklem seçilmemiş, evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. Araştırmanın verileri 36 soruluk anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Toplam 229 öğrencinin 191’ine (%83,4) ulaşılmış, 189’u (%82,5) soru formunu yanıtlamıştır. Veriler SPSS 18.0 istatistik paket programı ile değerlendirilmiştir. İncelenen parametreler için tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Gruplar arasında farklılık için ki-kare testi sonucu p< 0,05 değerleri önemli kabul edilmiştir. YDÜTF Dekanlığı’ndan ve YDÜ Etik Kurulu’ndan izin alınmıştır. Bulgular: Araştırma 16-27 yaş aralığında 92’si (%48,7) erkek, 97’si (%51,3) kadın, 189 kişide yapılmıştır. Araştırmaya katılanların 12 yaşına kadar yaşadıkları ülkelere göre dağılımlarında Nijerya, Türkiye Cumhuriyeti, Suriye başta gelmektedir. Katılımcıların 97’si (%53,6) aile planlamasının tanımını bilmektedir; 112’si (%60,9) aile planlamasıyla ilgili bilgi aldığını belirtirken, en çok yararlanılan kaynaklar okul (%58,6), internet (%41,4) ve basın-yayındır (%32,4). Katılımcıların 175’i (%90,5) geleneksel kontraseptif yöntemleri, %66,1’i acil kontrasepsiyonun tanımıyla amacını bilmemektedir. Katılımcıların çoğu, acil kontrasepsiyonun en etkili olduğu dönem ve ertesi gün hapı konularında bilgi sahibi değildir. Cinsel deneyimi olanlarda ilk cinsel deneyimde aile planlaması yöntemi kullanımı düşüktür (%52,6).

ULUSLARARASI BİR TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ACİL KONTRASEPSİYONA İLİŞKİN BİLGİ VE DAVRANIŞLARI, 19. Ulusal Halk SAğlığı Kongresi Bildiri Kitabı, 15-19 Mart 2017, Antalya

Conference Paper HASUDER, Volume -, Issue -, 2017, Pages 286

Abstract

-


Özet

ULUSLARARASI BİR TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ACİL KONTRASEPSİYONA İLİŞKİN BİLGİ VE DAVRANIŞLARI Giriş ve Amaç: Acil kontrasepsiyon plansız, korunmasız, başarısız, zorla ya da tecavüz sonrası cinsel ilişkiden sonraki birkaç gün içinde uygulanan gebelik önleyici yöntemleri tanımlayan genel terimdir. Bu yöntemlerin uygun kullanımı istenmeyen gebeliklerin%74 azalmasıyla sonuçlanmaktadır. Ancak özellikle gençlerde konuya ilişkin yeterli araştırma olmadığı gözlenmektedir. Bu araştırmanın amacı, uluslararası bir üniversite tıp fakültesinin birinci sınıf öğrencilerinin acil kontrasepsiyon hakkındaki bilgi ve davranışlarını değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Kesitsel ve tanımlayıcı tipte olan bu araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen 36 soruluk bir anket formu ile Şubat 2016’da toplanmıştır. Sorular, acil kontrasepsiyon tanımı için kapalı uçlu, ertesi gün hapı tanımı için açık uçlu olarak düzenlenmiştir. Toplam 467 kişiden oluşan tıp fakültesi birinci sınıf öğrencileri hedeflenmiş, örneklem seçilmemiştir. Sonuçta 418 öğrenci anketi tamamlamıştır ve katılım düzeyi %89,5’tir. Bağımsız değişkenler arasında yaş, cinsiyet, evlilik durumu, milliyet, 12 yaşına kadar en uzun yaşanan ülke, anne­babanın eğitimi, ilk cinsel ilişki yaşı, halen cinsel ilişki olup olmama durumu bulunmaktadır. Bağımlı değişkenler acil kontrasepsiyon tanım, amaç ve yöntemlerini bilme durumu; acil kontrasepsiyon uygulama endikasyonlarını ve en etkili olduğu zaman süresini; ertesi gün hapı tanım bilgisi ve acil kontrasepsiyon yöntemleri kullanım bilgisini içermektedir. Veriler SPSS 18.0 istatistik programı ile değerlendirilmiş, analizlerde tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Değişkenlerin gruplar arası farklılıkları Ki kare testi ile belirlenmiştir. Analizlerde p<0,05 önemli olarak kabul edilmiştir. Tıp Fakültesi Dekanlığı’ndan ve Üniversite Etik Kurulu’ndan gerekli izinler alınmıştır. Bulgular: Çalışmadaki 418 öğrenci 16­32 yaşlarında olup 24 ülkeden gelmektedir. Katılımcıların ülkelere göre dağılımında üç ülke ön sıradadır: Türkiye (%58,0), Nijerya (%11,8), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (%8,2Evli olanların düzeyi %1,6’dır. Daha önce cinsel ilişki yaşayanların yüzdesi 27,6, ilk cinsel ilişki ortalama ve ortanca yaşı 17’dir. Genelde acil kontrasepsiyon tanımını doğru bilme düzeyi %57,6, ertesi gün hapın tanımını doğru bilme %14,2’dir. Katılımcıların yalnızca %33.9’u acil kontrasepsiyonun en etkili olduğu süreyi doğru bilmiştir. Ertesi gün hapı tanımını bilme durumu, daha önce cinsel ilişki deneyimi olan katılımcılarda, cinsel ilişki öyküsü olmayanlara göre istatistiksel olarak önemli derecede daha yüksek bulunmuştur. Acil kontrasepsiyon ve ertesi gün hapı tanımlarını doğru bilme açısından kıtalara göre gruplanan ülkeler arasında istatistiksel olarak önemli farklılık bulunmuştur. Asya ülkelerinde acil kontrasepsiyon bilgileri en düşüktür ( acil kontrasepsiyon tanımını bilme %47,6, ertesi gün hapını bilme %6,8). Acil kontrasepsiyon bilgisi açısından, yaşa ve cinsiyete göre istatistiksel önemli farklılık saptanmamıştır. Acil kontrasepsiyonun amacını bilme, Afrika ülkesi yurttaşları arasında önemli derecede daha yüksektir (p< 0,05). Asya ülkesi üyelerinde ertesi gün hapı bilgisi önemli derecede daha düşük bulunmuştur. Annenin eğitimi acil kontrasepsiyon bilgisi üzerinde etkili bulunmazken, babanın eğitimi düzeyi bu bilgi üzerinde önemli derecede etkili bulunmuştur. Bu bağlamda babaları üniversite mezunu olanlarla babaları lise ve altında eğitimli olanlar arasında, acil kontrasepsiyon tanım ve amaç bilgisi açısından üniversite mezunu olanlar lehine istatistiksel olarak önemli farklılık saptanmıştır. Daha önce cinsel deneyim yaşamış olanlarda ilk cinsel ilişkide aile planlaması kullanımı %49,5; acil kontrasepsiyon deneyimi %23,1 bulunmuştur. Sonuç ve Öneriler: Sonuç olarak, tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinde acil kontrasepsiyon bilgi ve davranış düzeyinin yetersiz olduğu belirlenmiştir. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, tıp fakültesi ve diğer üniversite öğrencilerine üniversiteye başladıkları yıl, genel sağlıklı yaşam biçimi davranışları geliştirme eğitiminin yanı sıra acil kontrasepsiyon eğitimi verilmesi halk sağlığı açısından önemli ve gereklidir.

ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRESEL TUTUM, DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞLARINI GELİŞTİRMEYE YÖNELİK MÜDAHALE ÇALIŞMASI, BODRUM, 19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Bildiri Kitabı 15-19 Mart 2017, Antalya

Conference Paper HAUDER, Volume -, Issue -, 2017, Pages 158-159

Abstract

-


Özet

Giriş ve Amaç: Çevrenin korunması ve kirliliğinin önlenmesi, gerekli olan çevre bilincinin erken yaşlarda kazandırılması ile mümkündür. Bu gerekçe ile çalışmada öğrencilerin çevre konusunda bilgi eksikliği olan konuların aydınlatılması, tutum, düşünce ve davranışlarının çevre merkezcil hale getirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma Bodrum Toplum Sağlığı Merkezi, Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ve Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yapılmıştır. Bodrum İlçesinde bulunan bütün ortaokul (21) ve liselerde (8) görev yapan öğretmenlerden bir gönüllünün katıldığı 3 gün süren çevre sağlığı eğitici çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştayın sonunda öğretmenlerin önerileri doğrultusunda literatür bilgileri derlenmiş ve bir müdahale programı geliştirilmiştir. Müdahale programı çalıştaya katılan öğretmenler aracılığı ile yürütülmüştür. Müdahale çalışması öncesinde öğretmenlerin eğitim verdiği tüm sınıflardaki öğrencilerden (4769 öğrenci) seçilen örneğe çıkan 356 öğrenciye araştırmacılar tarafından geliştirilmiş bir anket formu ve Çevresel Tutum Ölçeği (Uzun, Sağlam 2006) uygulanmıştır. Müdahale çalışması devam ederken 7 öğretmen (3 ortaokul, 4 lise) çeşitli nedenlerle çalışmadan ayrılmıştır. Müdahale çalışmasının sonunda çalışmaya devam eden öğretmenlerin eğitim verdiği tüm sınıflardaki öğrencilerden (2760 öğrenci) seçilen örneğe çıkan 338 öğrenciye aynı anket formu ve ölçek tekrar uygulanmıştır. Anket formları öğrenciler tarafından bir ders saatinde öğretmenlerinin gözlemi altında doldurulmuştur. Öğrencilerin cinsiyeti, sınıfı, çevre ile ilgili tutum, davranış ve düşünceleri araştırmanın değişkenleridir. Müdahale çalışması sonrasında ayrıca öğretmenlere ve öğrencilere müdahale çalışmasının daha etkili olması için neler yapılması gerektiği de açık uçlu olarak sorulmuştur. Müdahale çalışması Ekim 2015­Haziran 2016 tarihleri arasında yapılmıştır. Eğitim öğretim yılı boyunca “Katı Atıklar ve Sağlık”, “Su ve Sağlık”, “İklim Değişikliği, Küresel Isınma ve Sağlık” ve “Kentleşme, Toprak ve Sağlık” başlıklı dört çevre konusu işlenmiştir. Her bir konunun işlenişinde dört yöntem kullanılmıştır. Birincisi konu ile ilgili kısa belgesel ya da animasyon filmi ve sunum materyallerinin öğretmenler aracılığı ile bir dersin ilk 5 dakikasında dersine katılan tüm öğrencilere aktarılması; ikincisi, konuya göre yazılmış çevrenin tüm öğelerini içeren bir problemin, öğrenciler tarafından grup çalışması ile incelenmesi ve problemin çözülmesi; üçüncüsü, gruplar halinde çalışan öğrencilerin fotoğraf çekme, afiş tasarlama, kısa film çekme, oyun yazma ve haber yapma etkinliklerinden en az birini yapması; dördüncüsü, konuya göre hazırlanmış uygulamaların yapılması (Örn. çöplerin sınıflarda bir hafta süreyle ayrıştırılması, kağıt geri dönüşümü, doğanın su filtresinin hazırlanması, kızılçam fide dikimi, toprağın bekçileri kökler uygulaması) dır. Araştırma için Hacettepe Üniversitesi Etik Kuruldan ve Muğla Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden yazılı izinler alınmıştır. Araştırmada veri girişi ve analizler SPSS 15.0 programı kullanılarak yapılmıştır. Analizlerde tanımlayıcı istatistikler, Paired Sample t test, Wilcoxon Signed Ranks Test kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık için tip 1 hata değeri %5’in altında olan durumlar anlamlı kabul edilmiş, anlamlılık düzeyi p<0,05 alınmıştır. Bulgular: Bu müdahale çalışmasında Çevre Tutum Ölçeği puan ortalaması müdahale öncesi 96.6±14.3 iken, müdahale sonrası 104.2±14.3’ye yükselmiş ve bu artış istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.001). Düşünce Alt Ölçeği puan ortalaması müdahale öncesi 54.4±11.3 iken, müdahale sonrası 60.1±9.2’ye yükselmiş ve bu artış istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.001). Davranış Alt Ölçeği puan ortalaması müdahale öncesi 42.2±9.7 iken, müdahale sonrası 43.7±10.9’a yükselmiş, ancak bu artış istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır (p=0.056). Müdahale çalışmasında her iki cinsiyette de Çevresel Tutum Ölçeği toplam puan ortalamaları ve Çevresel Düşünce Alt Ölçeği puan ortalamaları müdahale sonrasında istatistiksel olarak önemli bir artış göstermiştir (p<0.001). Müdahale çalışmasında öğrencilerin öğrenim grupları dikkate alındığında; hem ortaokul hem de lisede Çevresel Tutum Ölçeği toplam puan ortalamaları ve Çevresel Düşünce Alt Ölçek puan ortalamaları müdahale sonrasında istatistiksel olarak önemli bir artış göstermiştir (p<0.001). Çevresel Davranış Alt Ölçeği puan ortalaması ise erkekler ve lise öğrencileri lehine istatistiksel olarak önemli olmasa da bir artış göstermiştir (sırasıyla p=0.065, p=0.053). Araştırmaya katılan öğrencilerin müdahale programını geliştirmeye yönelik getirdikleri önerileri; okullardaki geri dönüşüm kutusu sayısının artırılması, daha 159 fazla belgesel, film, çizgi film gösterimlerinin olması, ağaçlandırma çalışmalarının yapılması, çeşitli yarışmaların düzenlenmesi, daha çok uygulamalı etkinliklerin ve deneylerin yapılması, gezilerin yapılması, çevre konusunun ayrı bir ders olarak işlenmesi, konuların eğlenceli ve ilginç oyunlarla anlatılması, tiyatro gösterimlerinin yapılması, öğrenciler tarafından gazete, dergi hazırlanmasının sağlanması olmuştur. Araştırmaya katılan öğretmenlerin ise müdahale programını geliştirmeye yönelik getirdikleri önerileri; geziler, okul dışı faaliyetler ve yerinde uygulamalı eğitimlerin verilmesi, okullarda birden fazla, mümkünse fen ve teknoloji öğretmenlerinin de çalışmaya dahil edilmesi, müdahale programına ilkokulların da dahil edilmesi, çevre konularının okullarda haftada bir saat rehberlik dersi gibi işlenmesinin sağlanması, video ve diğer görsellerin sayısının artırılması olmuştur. Sonuç ve Öneriler: Bu müdahale çalışması tutum ve düşünceyi çevre merkezcil hale getirmesi bakımından başarılı olmuştur. Sonraki eğitim öğretim yıllarında da müdahale programının öğrenci ve öğretmen önerilerini de dikkate alarak çeşitlendirilmesi uygun olacaktır ve tekrarlı eğitimlerle davranışın da çevre merkezcil hale gelmesi beklenmektedir. İlkokulların da müdahale programına dahil edilmesi ve yerel yönetimlerle işbirliğinin güçlendirilmesi uygun olacaktır.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

2. Tekbaş Ö.F., Vaizoğlu S., Evci D., Yüceer B. ve Güler Ç. “Carbon Monoxide Levels in Bathrooms Using Hot Water Boilers,” Indoor Built Environ, 10, 167-171 (2001).

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Derya Çamur, Songül Acar Vaizoğlu, Çağatay Güler, Simple Survey Concerning the Approach of the Cleaning Companies to Mercury Spills, .TAF Prev Med Bull. Volume: 9,(6); 557-562, 2010

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

1. Günay Y., Vaizoğlu SA., Güler Ç., “Evaluation of Non-Fatal Injuries with Relation to Where Assaults Occur,” Turkish Journal of Medical Sciences, 31, 345-354 (2001)

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Bilir N., Ozcebe H., Vaizoğlu A.S., Aslan D., Subaşı N., Telatar G.T., “Van İlinde 15 yaş ve üzeri erkeklerde SF-36 ile yaşam kalitesinin değerlendirilmesi”, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, (J Med Sci) 25: 663-668 (2005)

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

18. S. Lakestani, B. Karakas, S. Acar Vaizoglu, B. Guciz Dogan, C. Guler, B. Sekerel, A. Taner, and G. Gullu, Comparison of Indoor and Outdoor Air Quality in Children Homes at Prenatal Period and One Year Old World, Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Environmental, Ecological, Geological and Mining Engineering Vol:7 No:6, 2013,

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

17. B. Karakas, S. Lakestani, C. Guler, B. Guciz Dogan, S. Acar Vaizoglu, A. Taner, B. Sekerel, R. Tıpırdamaz and G. Gullu, Indoor and Outdoor Concentration of Particulate Matter at Domestic Homes; World Academy of Science, Engineering and Technology Vol:7 2013-06-20

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Adil Cihat Sevencan, Funda Sevencan, Songül Vaizoğlu, Çağatay Güler, Ankara’da bir ilköğretim okulunun iç ve dış çevresel özelliklerinin değerlendirilmesi Genel Tıp Derg; 21(1) 2011

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

5. Vaizoğlu A.S., Aycan S., Deveci M. A., Acer T., Bulut B., Bayraktar U., Akyollu B., Çelik M., Arslan U., Akpınar F., Barış Z., Arslan S., Deniz A., Evci E.D., Güler Ç.,”Determining Domestic Formaldehyde Levels in Ankara, Turkey,” Indoor Built Environ., 12:5, 329-335 (2003)

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Vaizoğlu S., Aslan D., Kaya M., Dursun A., Erayman A., Doruk C., Ertekin O., Gülen T., Dokur U., Biçici V. “Determination of life quality and related factors in a district of Ankara, Turkey” International Association of Gerontology and Geriatrics

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Üner S., Vaizoğlu A.S., Alp A.S., Simavlı H., Maunsour N., Hatou E.H., Neprevista E., Kayıkçıoğlu E., Güler Ç., Lise Öğrencilerinin Tüketici Hakları Konusunda Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi, Toplum Hekimliği Bülteni, 26 (2), 16-22, 2007.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

19. Sebnem Kursun, Sehrazat Evirgen, Nihat Akbulut, Bengi Oztas, and Songul Acar Vaizoglu, Work Characteristics and Musculoskeletal Disorders among Postgraduate Dental Students: A Pilot Study, Journal Of Musculoskeletal Pain, Vol. 22(1): 62–67, 2014

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Vaizoğlu, A.S.,Temel F., Alpan B., Bal İ.B., Bajin M.D., Baş. D.F., Bitik O., Barış B.,, Güler Ç., “Hacettepe Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Türkçe bölümü dönem VI öğrencilerinin bilgisayar kullanma özellikleri ve internetteki sağlık sitelerinde karşılaştıkları bilgilerin doğruluğu ve niteliği ile ilgili aradıkları kriterlerin belirlenmesi”, Hacettepe Tıp Dergisi, 37(1), 56-63, 2006

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

12. Songul A. Vaızoglu, Levent Akın, Koray Gursoy, Elcil Kaya, Aysegul Sarı, Gul Yalcın, Asli Yarcı, Nur Cansu Yılmaz, Cagatay Guler., Determination of power frequency magnetic fields in primary schools in Ankara province Yenimahalle district' J.of Environ. Protect. And Ecology JEPE, 11(1): 65-75, 2010

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Subaşı N., Vaizoğlu S., Çamur D., Harmanda B., Onay U., Kalyoncu Ö.,Rahatlı S., Ocak F., Nasırcıla A., Pala E., Kanmaz L., Kuz T., Kayabaşoğlu G., Üregen S.E., Oğuzoğlu A.S., Güler Ç., “Hacettepe ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Sürdürülebilir Tüketim Eğilimleri ve Yaşam Biçimleri”, Ev Ekonomisi Dergisi, 7(9), 1-10 (2001)

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Bilir N., Ozcebe H., Vaizoğlu A.S., Aslan D., Subaşı N., “Van İli kent merkezinde yaşayan 65 yaş ve üzeri kişilerin sigara içme durumları”, Türk Geriatri Dergisi, 7(2): 74-77 (2004)

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

16. Beyan E, Beyan C, Vaizoglu SA; Adverse interaction of warfarin and paracetamol: evidence from a post-mortem, European Journal Of Clinical Pharmacology 66(2): 217-218, 2010

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Aslan D, Bilir N, Ozcebe H, Vaizoglu S, Subasi N, “Obesity prevalence among 60 Years of age and older females in Van Province, Turkey” 4th Cogress of the European Union Geriatric Medicine Society, Geneva, 22-26, August 2006, The J. of Nutrition, Health and Aging , Vol 10, No 4, July-August 2006

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Derya Çamur, Songül A. Vaizoğlu, Murat Akbaş, Derman Başaran, Ahmet Güray Batmaz, Erkan Bilgin, Mehmet Hakan Bulam, Oyuncak alıcı ve satıcılarının oyuncak güvenliği ve yönetmeliği konusndaki bilgi düzeyleri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 51:1, 31-38, 2008

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Temel F., Akın L., Vaizoğlu A.S., Kara Ö., Kara A., Halas A.M., Grunaidu S.S., Ogur R., Tekbaş Ö.F., Güler Ç., “Altındağ İlçesindeki bir ilköğretim okulunda suyun ve tuvalet musluk ve kapı kollarının sürüntü örneklerinin değerlendirilmesi ” Gülhane Tıp Dergisi, 48 (2) : 70-74, 2006

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Sevencan F., Vaizoğlu, S., “PET ve geri dönüşümü”, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(4), 307-306, 2007

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Belviranlı S., Ceritoğlu K., Bilgin Ç., Bayraktar F., Bulut H., Vaizoğlu A.S., Güler Ç., Annelerin Televizyon lzleme Konusundaki Davranışları ve Akılı İşaretler, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 7 (3), 191-198-350, 2008.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Güler Ç.,Vaizoğlu, A.S., “İçme suyu ham su kaynağı olarak ırmak suyu”, Hacettepe Tıp Dergisi, 2008

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

14. Beyan E., Beyan C., Vaizoglu A.S., Letter to the editor: adverse interaction of varfarin and paracetamol: evidence from a postmortem study, Eur J Clin Pharmacol, DOI10.1007/s00228-009-0765-, 66:217-218, 2010 (Letter to the Editor)

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

7. Vaizoğlu, A.S., Aycan S., Akın L., Koçdor P., Pamukcu G., Muhsinoglu O., Özer F.,Evci E.D.,Guler, C., “Determination of Formaldehyde Levels in 100 Furniture Workshops in Ankara,” Tohoku J. of Exp. Med., 207, 157-163 (2005) .

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Nazım Ercüment Beyhun, Songül A. Vaizoğlu, Alper Mete, Seda Okur, Melek Ongun, Salih Orçan, Çağatay Güler., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2005-2006 Öğretim Dönemi Son Sınıf Öğrencilerinde Çevresel Risk Algılama Düzeyi, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6 (5), 345-350, 2007.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

1.Vaizoğlu SA, Güler Ç. “Indoor Radon Concentrations in Ankara Dwellings,” Indoor +Built Environment, 8, 327-331 (1999).

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Cavit Işık Yavuz, Songül Acar Vaizoğlu, Çağatay Güler, İçme Suyunda Alüminyum, TAF, Prev Med Bull 2013;12(5):589-596

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

10. Beyan E. Beyan C, Vaizoglu A.S., Predisposing preventable factors in patients with bleeding due to Warfarin usage: Evaluation of 114 patients, “Clinical and Applied Thrombosis / Hemostasis”, Accepted on 12 April 2009 (CATH-09-02-0027.R1

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Mustafa Alparslan Babayiğit, Songül Acar Vaizoğlu, Didem Evci, Ömer Faruk Tekbaş, Çağatay Güler. Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitiminde Çevre Sağlığı Eğitimi: Kavramsal Çerçeve, TAF Prev Med Bull. 2011; 10 (6): 621-630 » doi: 10.5455/pmb.20110914125451

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Telatar T.G., Özsırkıntı H., Temel T., Arslan S., Polat H., Yaşa Z., Odabaşı O., Elçin M., Aslan D.,Vaizoğlu, A.S., Güler Ç., “Dönem VI öğrencilerinin intörnlük eğitimi sonundaki mesleki beceri düzeylerinin saptanması”, Hacettepe Tıp Dergisi, 36(4), 239-247, 2005

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Songül Acar Vaizoğlu, Tıbbi bakım atıkları: Türleri, kaynakları ve bertaraf yöntemleri, Toplum ve Hekim, 30:5, s, Eylül-Ekim 2015

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

13. Paksoy Erbaydar N.,Bilir N., Özcebe H., Vaizoglu S., Aslan D., Evaluation Of Health Related Quality Of Life Of Women Living In A City Center On The East Of Turkey, Turk J Med Sci, 41, (2011), 307-316

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Funda Sevencan, Songül Acar Vaizoğlu, Çağatay Güler, Tüm Vücut Titreşiminin Sağlık Etkileri ve Kontrolü, TAF Preventive Medicine Bulletin, 2014:13(2) 177-186

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

15.Beyan E., Beyan C., Vaizoglu A.S.,Letter to the editor: Risk factors in patients with gastrointestinal bleeding due to warfarin usage, International Journal of Surgery 8 257-258 2010 (Letter to the Editor)

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

3. Tekbaş Ö.F., Vaizoğlu S., Güleç M., Hasde M. ve Güler Ç. “Smoking Prevalence in Young Adult Males, and Factors Affecting This,” Military Medicine, 167, 9:742-46 (2002).

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

6. Vaizoğlu, S., Aslan, D., Gormus, U., Unluguzel, G., Ozemri, S., Akkus, A., Guler, C., “Internet use among high school students in Ankara,” Saudi Medical Journal, 25: 6, 737-41 (June 2004) .

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Songül Acar Vaizoğlu,Funda Sevencan , Cavit Işık Yavuz, Sağlıkta dönüşüm çevre sağlığı hizmetlerinin yürütülmesini nasıl etkiledi? Toplum ve Hekim, 30:2, s, Mart-Nisan 2015

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

8. Kaya M., Aslan D., Vaizoğlu A.S., Doruk C., Dokur U., Biçici V., Gülen T., Dursun A., Erayman A.,Ertekin Ö., “Ankara Keçiören İlçesine bağlı bir mahallede yaşayan 65 yaş ve üzeri bireylerin yaşam kalitesi özellikleri ve etkileyen faktörler”, Türk Geriatri Dergisi ,11:1, 12-17 (2008)

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Tuğrul B.,Vaizoğlu A. S., Çilingiroğlu N., Küçükdurmaz Z., Şengül C., Aksoy A., Alkan H., Uçar S.M.,Yaşar E., Güler Ç. “Anasınıfı ve Beşinci Sınıf Çocuklarının Bazı Meslek Gruplarını ve Anne-Babalarını Algılamasını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi” Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 13 (1), 62-73 (2002)

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Kaya M., Aslan D., Vaizoğlu S., Doruk C., Biçici V., Dokur U., Dursun A., Erayman A., Ertekin O., Gülen T., “Capability of doing self-daily life activities of elderly peoples in a district of Ankara” International Association of Gerontology and Geriatrics, VI. European Congress Healthy and Active Ageing for all Europeans, Advances in Gerontology, Vol 20 No 3, p 260, 5-8 July 2007 (OP)

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Beyan E., Beyan C., Vaizoglu A.S., Predisposing preventable factors in patients with bleeding due to warfarin usage: Evaluation of 114 patients, 14th Cogress of the European Hematology Association, Berlin Germany,June 4-7, 2009, Haematologica, The Hematology Journal, 2009; 94(s2), 665

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Çamur D.,Vaizoğlu, S., “Çevreye ilişkin önemli toplantı ve belgeler”, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(4), 297-306, 2007

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

9. Omer Faruk Tekbas¸ A Mahir Güleç¸ A Ersin Odabaşı¸ Songül Acar Vaizoğlu, Çağatay Güler, Determination Of Carbon Monoxide Levels In Coffee-Shops In Ankara, ,” Indoor Built Environ., 1-8, (2009)

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Songül Vaizoğlu, Funda Sevencan, Pınar Güner, İnt. Dr. Fatma Ak, İnt. Dr. Eser Acar, İnt. Dr. Ali Cem Akpınar, İnt. Dr. Ceyda Aydın, Prof. Dr. Çağatay Güler, Daha Önce Kanser Tanısı Almamış Kişilerin Kanser Tanısı İle İlgili Bilgilendirilmek Konusundaki Görüşleri Toplum Hekimliği 27(1): 22-28, 2008

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Vaizoğlu, A.S.,Temel F., Alpan B., Bal İ.B., Bajin M.D., Baş. D.F., Bitik O., Barış B.,, Güler Ç., “İnternetteki sağlık sitelerinde karşılaşılan bilgilerin doğruluğu ve niteliği ile ilgili kriterler”, Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 16(2), 71-90, Ekim 2005

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

4. Tekbaş Ö.F., Vaizoğlu S., Güleç M., Güler Ç. “Effect of Smoking on the Level of Ionising Radiation in Student Rooms,” Indoor Built Environ.,12:197-200 (2003)

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Aslan D., Ozcebe H., Bilir N., Vaizoğlu A.S., Subaşı N., What are the predictors of health service utilisation by women in a city center located in the eastern part of Turkey? A cross-sectional survey, Turk J Med Sci :36, 37-43, 2006

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Temel F., Vaizoğlu A.S., Güler Ç., Teflon ve Sağlık Etkileri, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, Haziran 8 (3), 273-280, 2009

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Dilek Aslan, Selen Yeğenoğlu, Burcu Küçük Biçer, [Md], Bilge Sözen Şahne, Songül Acar Vaizoğlu, Gülbin Özçelikay, Internet Use of Pharmacy Students and its Assessment with Cognitive Absorption ScaleActa Medica 2013; 2: 53–58

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

11. Vaizoğlu S.A., Turhan T., Temel F., Bolat Ö., Baydar O., Bacanlı A., Asarcıklı F.,Güler Ç., Birinci Basamakta 50 yaş ve üzeri bireylerde kolorektal kanser ile ilişkili olabilecek bazı faktörlerin ve gaitada gizli kan tetkikine uyumun değerlendirilmesi, Türk Geriatri Dergisi, 13:2, p 79-86, Haziran 2010

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

7. Vaizoğlu, A.S., Aycan S., Akın L., Koçdor P., Pamukcu G., Muhsinoglu O., Özer F.,Evci E.D.,Guler, C., “Determination of Formaldehyde Levels in 100 Furniture Workshops in Ankara,” Tohoku J. of Exp. Med., 207, 157-163 (2005) .

Important Emerging Public Health Problem in Thermal Springs: Amoeba. A Preliminary Study from Turkey, 2016

Original Article JEPE, Journal of Environmental Protection and Ecology, Volume 12, Issue 2, 2016, Pages 469-476

Abstract

IMPORTANT EMERGING PUBLIC HEALTH PROBLEM IN THERMAL SPRINGS: AMOEBA. A PRELIMINARY STUDY FROM TURKEYD. CAMURa*, S. DEGERLIb, S. A. VAIZOGLUc, C. I. YAVUZd, H. ILTERa, C. GULEReaEnvironmental Health Department, Public Health Institution of Turkey, Ministry of Health, 06 100 Sihhiye, Ankara, TurkeyE-mail: drderyacamur@yahoo.combDepartment of Parasitology, Faculty of Medicine, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey cDepartment of Public Health, Faculty of Medicine, Near East University, Nicosia, Turkish Republic of Northern Cyprus dAnkara Directorate of Public Health, Ministry of Health, Ankara, Turkey eDepartment of Public Health, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, TurkeyAbstract. Thermal springs are important for community health since they are public places and being widespreadly used. Free-living amoeba are common in nature. Naegleria and Acanthamoeba species in particular are found in thermal springs and may cause serious health problems. At the first stage of the study, it is aimed to research the presence of Naegleria and Acanthamoeba species in thermal springs in Turkey while the second stage looks into the frequency of subtypes of these species by genotyping through molecular techniques. The results of the first stage are presented in this article. The second stage is currently in progress. This is the first research where all the thermal springs licensed in Turkey are included. The parasitological examination of 434 samples revealed that 34.1% of the samples were amoeba positive. Upon the completion of this study, the frequency of pathogen species and health risks linked to the amoeba will have been laid bare. Chlorination, FLA determination and typology should be incorporated into monitoring criteria for thermal spring water. To prevent health risks regarding amoeba, it would be beneficial to raise the awareness of users about hygienic practices and thwart health risks induced by amoeba in thermal springs.


Özet

Environmental consciousness of students from secondary and high schools in Bodrum, Turkey

Original Article Environmental Science and Pollution Research, Volume Online, Issue -, 2016, Pages Online

Abstract

t In this study, it is aimed to determine environmental awareness of secondary and high school students in Bodrum, Turkey. This cross-sectional designed study was conducted on 381 students from secondary school and 335 high school students between 5th and 12th grades in Bodrum. In order to assess the environmental consciousness level, a questionnaire form consisting 58 questions and 17 statements for evaluation of environmental consciousness was developed by researchers. t test was used for the difference between the distribution of percentages and the difference between the averages of environmental consciousness level. The top three environmental health issues that were determined as Bvery harmful^ were Bsmoking, air pollution resulting from power plants and being in a smoking area^ for secondary school students and Bsmoking, air pollution resulting from power plants and ozone depletion^ for high school students. Both in secondary and high school students, the mean environmental consciousness level of female students was higher than that of male students. The mean environmental consciousness level was 12.4 ± 2.7 for secondary school students and 12.1 ± 3.1 for high school students. There was a need of training activities of both the teachers and the students to improve the environmental awareness of the secondary and high school students.


Özet

Determining mercury levels in anchovy and in individuals with different fish consumption habits, together with their neurological effects

Original Article Toxicology and Industrial Health , Volume 32, Issue 7, 2016, Pages 1215–1223

Abstract

Abstract An increase in enviromental pollution may lead to mercury toxicity of fish origin due to the accumulative nature of methylmercury in fish. The main sources of human exposure to organic mercury compounds are contaminated fish and other seafoods. This descriptive study was planned to determine mercury levels in anchovy and in hair samples from individuals with different fish consumption habits, and to evaluate those individuals in terms of toxic effects. For that purpose, we analyzed 100 anchovies from the Black Sea and 100 anchovies from the Sea of Marmara, and assessed 25 wholesale workers in fish markets and 25 cleaning firm employees from both Ankara and Istanbul. Mercury levels in samples were measured using a cold vapor atomic absorption spectrophotometer. Participants were examined neurologically and mini mental state examination was applied to evaluate their cognitive functions. Mercury levels in fish were found to be below the national and international permitted levels. There was no statistically significant relation between mercury levels and the sea from which fish were caught. Hair mercury levels for all participants were within permitted ranges. However, hair mercury levels in both cities increased significantly with amount and frequency of fish consumption. A significant correlation was determined at correlation analysis between levels of fish consumption and hair mercury levels in the fishmongers and in the entire group (r ¼ 0.32, p ¼ 0.025; r ¼ 0.23, p ¼ 0.023, respectively). Neurological examination results were normal, except for a decrease in deep tendon reflexes in some participants in both cities. There was no correlation between Standardized Mini Mental State Examination results and hair mercury levels. We conclude that establishing a monitoring system for mercury levels in fish and humans will be useful in terms of evaluating potential neurotoxic effects. Introduction Mercury is a metal whose toxic effects have been known since early times; it is abundantly present in nature and biomagnified in the food chain (HC, 2008; Osterloh and Tarcher, 1992; Taylor, 1992; UNEP, 2002; Williams and Cseh, 2007). Consumption of food is one source of exposure to mercury. Toxic effects


Özet

Koc E., Aslan D., E, Özmert E.N., Vaizoglu S., Anne ve babalar çocuklarının olduğu ortamlarda sigara içmekten neden kaçınmazlar? Why parents do not abstain from smoking around their children Sayfalar59--64

Original Article BUCHD, Volume 6 , Issue 1, 2016, Pages 59-64

Abstract

-


Özet

-

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2015 GÜZ

  ENVIRONMENTAL HEALTH

  -

 • 2016 YAZ

  ENVIRONMENTAL HEALTH

  -

 • 2015 BAHAR

  ERGONOMI

 • 2017 GÜZ

  ERGONOMI

 • 2015 BAHAR

  --

  -

At My Office

0 392 675 10 00/3026 Tıp Fakültesi, 1 Kat