Work Experience

 • Todate 2015

  Öğretim Üyesi

  YDÜ, Radyo- TV Sinema

 • 2015 2007

  Öğretim Görevlisi

  Yakın Doğu Üniversitesi, Radyo TV Sinema

Education & Training

 • Ph.D. 2015

  Eğitim Yönetimi Denetimi ve Planlaması

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Master2004

  İletişim ve Medya Çalışmaları

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Bachelor2000

  Radyo- TV-Sinema

  İstanbul Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Knowledge Management and Project Based Learning in Higher Education

Book LAP LAMBERT Academic Publishing, Volume --, Issue --, 2015, Pages 52

Abstract

--


Özet

--

The occupatinal capability determination of communication faculty members in practice and project based lessons

Conference Paper Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 2, Issue Özel Sayı 2, 2012, Pages 35-45

Abstract

The research aims the occupational capability determination of communication faculty members in practice and project based lessons. The difference of teaching from other occupations is that it plays an important role in the development, education and learning process of an individual. Education and learning processes causing positive behavior changes in the person have much more importance in the university education. University education which composes the acquiring occupation processes of people and makes them provide an occupation in their forthcoming lives receives a further meaning with the faculty members’ positive attitudes and behaviors towards their professions. In this sense, importance of the occupational capability concept is significant. From the qualitative research techniques, in a research in which a research approach case study was applied, basic research steps such as the knowledge management of faculty members: face to face negotiation for evaluation of the occupational knowledge capabilities, presentation-seminar; qualitative research reflecting report- document analysis were developed. The aim of composing these basic steps is to create awareness regarding faculty members’ occupational capabilities and provide a change in the project based lessons. 12 people from four departments of communication faculty joined the research. Each department had three faculty members in the research. The data were first collected by face to face negotiations with the faculty members who joined the research. The second step was presentation and seminar. In the third step, questions related to evaluate “capability perceptions of teachers’ occupational knowledge” were asked and a document analysis was done. It was seen that the faculty members who joined the research were good at knowing the student and they had a positive occupational capabilities regarding the student development. A progress was acquired with these occupational capabilities regarding teaching-learning process; following and evaluating the learning and development,; school, family, colleague and society relations; program and context.


Özet

Araştırma, İletişim Fakültesinde ders veren öğretim elemanlarının proje temelli derslerdeki mesleki yeterliliklerinin belirlenmesi amacını taşımaktadır. Öğretmenliğin diğer mesleklerden farkı bireyin gelişiminde eğitim ve öğretiminde önemli bir rol oynamasıdır. Kişide olumlu davranış değişikliğine yol açan eğitim ve öğretim süreçleri, üniversite eğitiminde çok daha fazla öneme sahiptir. Bireylerin meslek edinme süreçlerini oluşturan ve bir çoğunun hayatlarını devam ettirirken yapacakları meslekleri onlara kazandıran üniversite eğitimi, öğretim elemanlarının mesleklerine karşı olumlu tutum ve davranışlarıyla da daha da anlam kazanır. Bu bağlamda mesleki yeterlilik kavramının önemini büyüktür. Nitel Araştırma Tekniklerinden eylem çalışmasına bağlı örnek olayın uygulandığı araştırmada, Öğretim Üyelerinin Bilgi Yönetimi: Meslek Bilgisine İlişkin Yeterliliklerin Değerlendirilmesi çerçevesinde yüzyüze görüşme; Sunum; Nitel Araştırmada Yansıtıcı Rapor – Dökuman Analizi gibi temel araştırma basamakları geliştirilmiştir. Bu temel basamakların oluşturulmasındaki amaç, öğretim üyelerinin meslek bilgisine ilişkin yeterlilikleri hakkında farkındalık yaratıp, proje temelli derslerde değişimin sağlanmasıdır. Araştırmaya İletişim Fakültesi’nin 4 bölümünden, her bölümden 3 öğretim elemanı olmak üzere toplam 12 kişi katılmıştır. Araştırmaya katılan öğretim elemanlarıyla ilk olarak yüzyüze görüşme yapılarak mülakaat yöntemiyle veriler toplanmıştır. İkinci basamak da sunumdan oluşmaktadır. Üçüncü basamakta da ise “Öğretmenlerin Meslek Bilgisine İlişkin Yeterlilik Algılarını” ölçmek için oluşturulan sorular sorulmuş ve döküman analizi yapılmıştır. Araştırmaya katılan söz konusu öğretim elemanlarının öğrenciyi tanıma ve öğrencinin gelişimini sağlamaya ilişkin mesleki yeterliliklerinin olumlu olduğu, öğrenme öğretme sürecine ilişkin mesleki yeterlilikler, öğrenmeyi, gelişimi izlemeye ve değerlendirmeye ilişkin mesleki yeterlilikler, okul, aile, meslektaş, ve toplum ilişkilerine ilişkin mesleki yeterlilikler ve program ve içeriğe ilişkin mesleki yeterliliklerde bu çalışma ile gelişim sağlanmıştır.

The Compliance of Educational and Cultural Programs of Television Channels, Broadcasting in Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) with the Vision, Defined Trnc Ministry of National Education and Culture

Original Article Elsevier, Volume Volüme 28, Issue Volüme 28, 2011, Pages 889–895

Abstract

The purpose of this study is to determine the awareness of the television channels for the vision, defined by Ministry of National Education and Culture and to present the efforts of Ministry of National Education and Culture within this framework. In related interviews, questions, sought to be answered are as follows: This study has been performed by using Qualitative Research Method on the general editors or chairmen of the board of directors of a total of 4 television institutions, including 1 state channel, among 7 television institutions, providing continuous national broadcasting in TRNC. In the study, the administrators of television channels have first been asked whether they were involved in any cooperation with the Ministry of National Education and Culture, concerning education programs. In this study, in which the compliance of the educational and cultural programs of the television channels, broadcasting in TRNC with the vision, defined by TRNC Ministry of National Education and Culture, was examined, it is seen that an interaction process, which is close to none, is examined in the production and post-broadcasting phase of the educational programs between the abovementioned institution and the television channels.


Özet

Problem Durumu: Eğitim ve Bilim Dergisi’nin 112. sayısında Ali Yıldırım “Bilindiği gibi “nitel araştırma”, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya koyulmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlanabilir.” diyor. (Yıldırım, 1999) Buradan hareketle, bu çalışmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yayın yapan televizyon kanallarının, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın vizyonundan haberdarlığı ve bu vizyonu, yayın politikalarına yansıtma biçimi, nitel araştırma yöntemleriyle incelenmiştir. Araştırmanın Amacı, Araştırma Soruları: Bu çalışmanın amacı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın belirlediği vizyondan, yayın yapan televizyon kanallarının haberdarlığının belirlenmesi ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın bu amaca yönelik çalışmalarını ortaya koymak. Buna ilişkin görüşmelerde yanıt aradığımız sorular şunlardır: 1) KKTC’de yayın yapan televizyonların, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın belirlediği vizyondan haberleri var mı? 2) KKTC televizyonlarının eğitim ve kültür programları, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın vizyonu doğrulusunda mı hazırlanıyor? 3) Söz konusu yayınların, Milli Eğitim’in genel hedeflerini yayma, aktarma ve sunma yönündeki etkisi nedir? 4) Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı kendi vizyonunu gerçekleştirme sürecinde televizyon kanallarıyla işbirliğine gidiyor mu? Gidiyorsa nasıl bir yöntem izliyor? Araştırmanın Yöntemi: Standartlaştırılmış Açık Uçlu Görüşme. Patton’a göre; “Bu yaklaşım, dikkatlice yazılmış ve belirli bir sıraya konmuş bir dizi sorudan oluşur ve her görüşülen bireye bu sorular aynı tarz ve sırada sorulur. (Patton1987, s.112) Duruma göre anlık tavır ve esneklik önemli ölçüde sınırlanırken, aynı soruların sistematik bir sıra içinde bütün deneklere aynı şekilde sorulması yoluyla görüşmesi etkisini ve öznel yargılarını en aza indirdiği için bu yaklaşım yoluyla elde edilen verilerin karşılaştırılması ve analizi daha kolaydır.” (Patton, 1987,s.114) Bu araştırmada, bir devlet resmi kanalı, üç özel yayın kuruluşu ve Milli Eğitim Bakanlığı’nı temsilen Bakanlık Müsteşarı ile görüşülmüştür. Bulgular ve Sonuçları: Yapılan nitel araştırmanın sonucuna göre, televizyon kuruluşlarının ulusal eğitim vizyonundan haberdar olmadıkları ortaya çıkmıştır. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve tüm yayın kuruluşlarının, ortak vizyon ve işbirliği anlamında etkileşimlerinin yok denecek kadar az olduğu sonucuna da varılmıştır. Ayrıca tv kanal yöneticilerinin genel ortak görüşü, eğitim ve kültür yayıncılığının devletin resmi televizyonunun görevleri arasında olduğu; ancak MEB’in talep etmesi ve maddi, manevi katkılarının olması durumunda, eğitim vizyonunun aktarılmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunacakları ifade edilmiştir.

THE OCCUPATIONAL CAPABILITY DETERMINATION OF COMMUNICATION FACULTY MEMBERS IN PRACTICE AND PROJECT BASED LESSONS

Original Article HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGIS, Volume *, Issue -, 2013, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The Compliance of Educational and Cultural Programs of Television Channels, Broadcasting in Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) with the Vision, Defined Trnc Ministry of National Education and Culture

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2013, Pages -

Abstract

-


Özet

-

THE OCCUPATIONAL CAPABILITY DETERMINATION OF COMMUNICATION FACULTY MEMBERS IN PRACTICE AND PROJECT BASED LESSONS

Original Article HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGIS, Volume *, Issue -, 2013, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The Compliance of Educational and Cultural Programs of Television Channels, Broadcasting in Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) with the Vision, Defined Trnc Ministry of National Education and Culture

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2013, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Information Management Process in Project Based Courses of Higher Education Institutions

Original Article International Journal of Economic Perspectives, Volume (ISSN:1307-1637), Issue Volume 11, Issuse 1 March, 2017, Pages D. special sectıon :22

Abstract

The goal of this research is to evaluate the information management process in Project based courses. In our age information is the greatest power. It is believed that with knowing the importance and being aware of the information management processes like gaining the information, sharing the information, using, evaluating and storing the information, combining these with in-class practises will contribute significantly to the instructors, students and the level of the education. In the content of the research, place has been given to evaluate and examine the way of using the information which is the greatest power in our age in Project based courses content which is the most effective learning approach for the students. In this research, observation and interview method which is one of the qualitative research methods has been used and opinions of the faculty administrators, instructors and the students are asked. 5 faculty administrators, 12 instructors and 36 students from faculty of communication in Near East University are participated the research. Participant 3 groups opinions are taken and opinions of the faculty administrators, instructors and the students has been evaluated and compared with this. It is believed that, information management and its process does not turn into enough practice fields because generally it is perceived as an abstract concept by the three participant group on condition that it shows variability.


Özet

Currrent Teaching

 • 2019 YAZ

  GENRES OF FILM

  -

 • 2019 YAZ

  TV TEXT WRITING

  -

Teaching History

 • 2016 GÜZ

  IMAGE OF ESTETICS

  -

 • 2017 GÜZ

  IMAGE OF ESTETICS

  -

 • 2018 GÜZ

  IMAGE OF ESTETICS

  -

 • 2016 GÜZ

  IMAGES OF ESTETICS

  ---

 • 2017 GÜZ

  IMAGES OF ESTETICS

  ---

 • 2018 GÜZ

  IMAGES OF ESTETICS

  ---

 • 2019 GÜZ

  IMAGES OF ESTETICS

  ---

 • 2019 GÜZ

  IMAGES OF ESTETICS

  ---

 • 2018 BAHAR

  TECHNIQUES OF NEWS AND PRESENTATION

  ---

 • 2015 GÜZ

  PRODUCTION OF RADIO PROGRAM

  -

 • 2016 GÜZ

  PRODUCTION OF RADIO PROGRAM

  -

 • 2017 GÜZ

  PRODUCTION OF RADIO PROGRAM

  -

 • 2018 GÜZ

  PRODUCTION OF RADIO PROGRAM

  -

 • 2019 GÜZ

  PRODUCTION OF RADIO PROGRAM

  -

 • 2017 YAZ

  PRODUCTION OF RADIO PROGRAM

  -

 • 2017 YAZ

  PRODUCTION RADIO PROGRAMME

 • 2019 GÜZ

  APPLICATION IN RADIO STUDIOS

 • 2016 BAHAR

  APPLICATION OF RADIO STUDIO

  --

 • 2016 GÜZ

  APPLICATION OF RADIO STUDIO

  --

 • 2018 BAHAR

  APPLICATION OF RADIO STUDIOS

  --

 • 2015 BAHAR

  APPLIED IN RADIO STUDIO

  --

 • 2018 BAHAR

  APPLIED IN RADIO STUDIO

  --

 • 2019 BAHAR

  APPLIED IN RADIO STUDIO

  --

 • 2015 GÜZ

  APPLIED IN RADIO STUDIO

  --

 • 2016 GÜZ

  APPLIED IN RADIO STUDIO

  --

 • 2017 GÜZ

  APPLIED IN RADIO STUDIO

  --

 • 2018 GÜZ

  APPLIED IN RADIO STUDIO

  --

 • 2019 GÜZ

  APPLIED IN RADIO STUDIO

  --

 • 2018 BAHAR

  INTRODUCTION TO RADIO TV

  -

 • 2019 BAHAR

  INTRODUCTION TO RADIO TV

  -

 • 2015 BAHAR

  INTRODUCTION TO RADIO & TV

  yok

 • 2016 BAHAR

  INTRODUCTION TO RADIO & TV

  yok

 • 2017 BAHAR

  INTRODUCTION TO RADIO & TV

  yok

 • 2018 BAHAR

  INTRODUCTION TO RADIO & TV

  yok

 • 2019 BAHAR

  INTRODUCTION TO RADIO & TV

  yok

 • 2018 BAHAR

  INTRODUCTION TO RADIO AND TELEVISION

 • 2019 BAHAR

  RADIO-TV IN MUSIC

  -----

 • 2018 GÜZ

  RADIO-TV IN MUSIC

  -----

 • 2019 GÜZ

  RADIO-TV IN MUSIC

  -----

 • 2018 BAHAR

  SEMINAR

  -

 • 2018 BAHAR

  TV HABER VE PROGRAMLARINDA ETİK

 • 2019 BAHAR

  TV HABER VE PROGRAMLARINDA ETİK

 • 2016 BAHAR

  GENRES OF RADIO PROGRAM

  -----

 • 2015 BAHAR

  GENRES OF TV PROGRAM

  -

 • 2016 BAHAR

  GENRES OF TV PROGRAM

  -

 • 2017 BAHAR

  GENRES OF TV PROGRAM

  -

 • 2018 BAHAR

  GENRES OF TV PROGRAM

  -

 • 2019 BAHAR

  GENRES OF TV PROGRAM

  -

 • 2019 BAHAR

  TV PROGRAM TYPES

  -

 • 2019 BAHAR

  NEW MEDIA ANALYSIS

  ---

 • 2019 GÜZ

  CURRENT PROBLEM OF LOCAL GOVERNMENT

  ---------

 • 2018 GÜZ

  CURRENT PROBLEMS OF LOCAL PRESS

  -

 • 2019 GÜZ

  CURRENT PROBLEMS OF LOCAL PRESS

  -

At My Office

0392 223 64 64'ten dahili (413)