Work Experience

 • Todate 2013

  YARI ZAMANLI

  ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ, SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

Education & Training

 • Ph.D. 2009

  TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

 • Master2001

  TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

 • Bachelor1998

  TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Fikret Demirağ’ın Şiirlerinde Bir Kültür Aktarıcısı Olarak Kıbrıs Ağzına Ait Söz Varlığı

Conference Paper ULUSLARARASI KIBRIS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ BİLDİRİLERİ / DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Volume II, Issue 8, 2013, Pages 109-122

Abstract

ABSTRACT In this study, the vocabulary belonging to the Cypriot dialect used in Fikret Demirağ’s poems is examined. The vocabulary of a language reflects the life, belief, material and spiritual cultural values and preferences of that society. In Demirağ’s life of art, we can see his usage of vocabulary belonging to the Cypriot dialect in aesthetic language of poems. By using the words, phrases and idioms of the Cypriot dialect, the poet not only expressed himself, the culture that he is belonging and the feelings of people living on this Geography but also he wanted to safeguard the protection of vocabulary through his art in response to the recent conditions of swift cultural changes. The definition of vocabulary given as footnotes under his poems is the result of this effort to explain them. By the vocabulary that is determined in his poems, we can see how Turkish Cypriot people interpret life through universe of language and which concepts and values take part in their lives. We know that Cypriot dialect is basically an extension of Anatolian dialects, and with the effect of different languages and cultures on the island, this dialect has formed an identity peculiar to itself regarding phonetics, morphology, syntax and vocabulary. In Demirağ’s poems, the qualities of syntax, phonetics and morphology belonging to the Cypriot dialect is also used however the vocabulary of the Cypriot dialect is determined more often in poems. Besides the general elements of Cypriot dialect which are mainly the words belonging to the Anatolian dialects, the words that are borrowed from Greek and English are often used in the so-called poems. Besides the phrases used in daily life, elements belonging to Turkish Cypriot folk culture life daily routines and beliefs etc are also determined. The idioms that Demirağ used in his poems has a unique place in vocabulary. It is observed that most of the words which reflect the point of view and lifestyles of Turkish Cypriot aren’t taking part in the dictionaries related to the Cypriot dialect. In this respect, this report is thought to contribute to the studies on registering the vocabulary of the Cypriot dialect.


Özet

ÖZET Bu çalışmada Fikret Demirağ’ın şiirlerinde geçen Kıbrıs ağzına ait söz varlığı incelenmiştir. Bir dilin söz varlığı o toplumun yaşayışını, maddi ve manevi kültür değerlerini, inanç ve beğenilerini yansıtır. Demirağ’ın sanat yaşamında Kıbrıs ağzına ait söz varlığını şiirin estetik dili içinde kullandığını görüyoruz. Şair, Kıbrıs ağzına ait sözcük, deyim ve kalıp sözleri kullanarak hem ait olduğu kültürü, kendini ve bu coğrafyada yaşayan insanın duygularını ifade etmiş, hem de kültürel değişimin hızlı yaşandığı günümüz şartlarında bu söz varlığını sanatı aracılığıyla koruma altına almak istemiştir. Şiirlerin altında verdiği dipnotlarla bu söz varlığı öğelerini açıklaması bu çabanın bir sonucudur. Şiirlerde tespit ettiğimiz söz varlığı aracılığıyla Kıbrıs Türk insanının, hayatı nasıl bir dil evreninden gördüğünü, hangi kavramların, değerlerin yaşamında yer tuttuğunu görebiliyoruz. Kıbrıs ağzının temelde Anadolu ağızlarının bir uzantısı olduğunu, adada farklı dil ve kültürlerin etkisiyle bu ağzın fonetik, morfolojik, söz dizimi ve söz varlığı açısından kendine özgü bir kimlik kazandığını biliyoruz. Demirağ’ın şiirlerinde Kıbrıs ağzının fonetik, morfolojik ve söz dizim özellikleri de kullanılmıştır; fakat Kıbrıs ağzı söz varlığı şiirlerde daha yoğunlukla tespit edilmiştir. Kıbrıs ağzının genel özelliği olan Anadolu ağızlarına ait sözcüklerin yanı sıra Rumca ve İngilizce alıntı sözcükler söz konusu şiirlerde sıkça kullanılmıştır. Günlük yaşamda kullanılan söz kalıpları yanında Kıbrıs Türk halk kültürüne ait öğeler(günlük yaşama dair alışkanlıklar, inanışlar, vb) de tespit edilmiştir. Demirağ’ın şiirlerinde kullandığı deyimler, söz varlığı içinde ayrı bir yere sahiptir. Kıbrıs Türkünün yaşanmışlıklarını, bakış açısı yansıtan bu sözlerin pek çoğunun Kıbrıs ağzıyla ilgili sözlüklerde yer almadığı görülmüştür. Bildirinin bu yönüyle Kıbrıs ağzının söz varlığını kayıt altına almakla ilgili çalışmalara katkıda bulunacağı düşünülmüştür.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/8 Spring 2015, p. 1761-1786 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8389 ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2013 BAHAR

  CHILD LITERATURE

  Bu derste çocuk edebiyatı ile ilgili kaynakların taranması ve tanıtımı; sınıf öğretmeni adaylarının çocukların seviyelerine uygun edebi ürünlerin seçimi ve değerlendirmesini yapabilmeleri; çocuk edebiyatına ilişkin örneklerin incelenmesi; folklor, masal, mit ve efsane, hikaye, şiir, biyografi gibi edebi türlerin çocukların gelişimlerine olan katkılarının incelenmesi ile ilgili becerileri kazanmaları hedeflenmektedir.

 • 2014 BAHAR

  CHILD LITERATURE

  Bu derste çocuk edebiyatı ile ilgili kaynakların taranması ve tanıtımı; sınıf öğretmeni adaylarının çocukların seviyelerine uygun edebi ürünlerin seçimi ve değerlendirmesini yapabilmeleri; çocuk edebiyatına ilişkin örneklerin incelenmesi; folklor, masal, mit ve efsane, hikaye, şiir, biyografi gibi edebi türlerin çocukların gelişimlerine olan katkılarının incelenmesi ile ilgili becerileri kazanmaları hedeflenmektedir.

 • 2015 BAHAR

  CHILD LITERATURE

  Bu derste çocuk edebiyatı ile ilgili kaynakların taranması ve tanıtımı; sınıf öğretmeni adaylarının çocukların seviyelerine uygun edebi ürünlerin seçimi ve değerlendirmesini yapabilmeleri; çocuk edebiyatına ilişkin örneklerin incelenmesi; folklor, masal, mit ve efsane, hikaye, şiir, biyografi gibi edebi türlerin çocukların gelişimlerine olan katkılarının incelenmesi ile ilgili becerileri kazanmaları hedeflenmektedir.

 • 2016 BAHAR

  CHILD LITERATURE

  Birer eğitimci olarak yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda hayal güçleri gelişmiş farklı açılardan düşünen öğrenciler yetiştirmelerine yardımcı olmak.

 • 2016 BAHAR

  CHILD LITERATURE

  Bu derste çocuk edebiyatı ile ilgili kaynakların taranması ve tanıtımı; sınıf öğretmeni adaylarının çocukların seviyelerine uygun edebi ürünlerin seçimi ve değerlendirmesini yapabilmeleri; çocuk edebiyatına ilişkin örneklerin incelenmesi; folklor, masal, mit ve efsane, hikaye, şiir, biyografi gibi edebi türlerin çocukların gelişimlerine olan katkılarının incelenmesi ile ilgili becerileri kazanmaları hedeflenmektedir.

 • 2017 BAHAR

  CHILD LITERATURE

  Bu derste çocuk edebiyatı ile ilgili kaynakların taranması ve tanıtımı; sınıf öğretmeni adaylarının çocukların seviyelerine uygun edebi ürünlerin seçimi ve değerlendirmesini yapabilmeleri; çocuk edebiyatına ilişkin örneklerin incelenmesi; folklor, masal, mit ve efsane, hikaye, şiir, biyografi gibi edebi türlerin çocukların gelişimlerine olan katkılarının incelenmesi ile ilgili becerileri kazanmaları hedeflenmektedir.

 • 2015 GÜZ

  ORAL COMMUNICATION I

  Sözlü anlatım dersinin amacı öğrencilere doğru ve etkili konuşma beceri ve alışkanlığını kazandırmak, Türkçeyi güzel kullanmanın önemini kavratmaktır.

 • 2015 GÜZ

  TURKISH LANGUAGE I

 • 2017 BAHAR

  TURKIS LANGUAGE II: CENTENCE AND CONTEXT KNOWLEDGE

  .....

 • 2017 YAZ

  TURKIS LANGUAGE II: CENTENCE AND CONTEXT KNOWLEDGE

  .....

 • 2017 BAHAR

  TURKISH II: SENTENCE AND TEXT STRUCTURE

  -

 • 2015 GÜZ

  TURKISH LANGUAGE I: SOUND AND GRAMMER SKILLS

  Ses ve şekil bilgisi dersinin amacı öğrencilere dil bilinci kazandırmak, Türkçenin yapısı, ses ve şekil özellikleriyle ilgili temel dilbilgisi özelliklerini kavratmak, Türkçenin ses ve yapı zenginliğini kavratarak etkili ve doğru kullanımını sağlamaktır.

 • 2016 GÜZ

  TURKISH LANGUAGE I: SOUND AND GRAMMER SKILLS

  Ses ve şekil bilgisi dersinin amacı öğrencilere dil bilinci kazandırmak, Türkçenin yapısı, ses ve şekil özellikleriyle ilgili temel dilbilgisi özelliklerini kavratmak, Türkçenin ses ve yapı zenginliğini kavratarak etkili ve doğru kullanımını sağlamaktır.

 • 2014 BAHAR

  TURKISH LANGUAGE II: READING

  ...

 • 2015 BAHAR

  TEACHING TURKISH

  Türkçe öğretimi dersinin amacı sınıf öğretmeni adaylarına Türkçe öğretimine ilişkin temel bilgi, beceri, yöntem ve teknikleri öğretmektir. Bu doğrultuda öğrenciler dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu konularında beceriler geliştirecekler, Türkçe öğretimi programını tanıyacaklar, ana dili eğitiminin etkili gerçekleşmesi için gereken teorik ve pratik bilgileri edineceklerdir.

 • 2016 BAHAR

  CHILDRENS LITERATURE FOR GIFTED AND TALENTED STUDENTS

  Çocuk kitaplarını verilen değerlendirme ölçütleri çerçevesinde incelemek

 • 2017 BAHAR

  CHILDRENS LITERATURE FOR GIFTED AND TALENTED STUDENTS

  Çocuk kitaplarını verilen değerlendirme ölçütleri çerçevesinde incelemek

 • 2017 YAZ

  CHILDRENS LITERATURE FOR GIFTED AND TALENTED STUDENTS

  Çocuk kitaplarını verilen değerlendirme ölçütleri çerçevesinde incelemek

At My Office