Work Experience

 • 2015 2009

  Öğretim Elemanı Part Time

  Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Education & Training

 • Ph.D. 2015

  Eğt Fak. Çevre Eğitim Ve Yönetimi

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Master2010

  Fiziki Coğrafya

  Dragomonova Ünivercity

 • Bachelor1989

  Sosyal Bilimler Bölümü Coğrafy

  Dokuz Eylül Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Wild and Planted Trees Of Cyprus

Book Kozansoy Publishing Ltd, Volume 1., Issue 1. Baskı, 2004, Pages 1-233

Abstract

Vegetation Geography in Cyprus, Broadleaved Trees and Conifer Trees in Cyprus


Özet

Kıbrısn Vejetasyon Coğrafyası, Kıbrısın Geniş Yapraklı Ağaçları, Kıbrısın İğne Yapraklı Ağaçları

-Kıbrıs Coğrafyası

Book -KKTC Milli Eğitim Basım Yayını, Volume -, Issue -, 2016, Pages -

Abstract

Characteristics of the island of Cyprus ; Physical Characteristics , Climate , Natural Flora, underground and aboveground resources , population characteristics, Agriculture, Industry, Trade, Transport, Tourism


Özet

Kıbrısın Genel Özellikleri, Fiziki özellikleri, İklimi, Doğal Bitki örtüsü, Yeraltı ve yerüstü suları, Nüfusus Yapısı, Tarım,Sanayi, Kıbrıs'ta Ticaret,Ulaşım ve Turizm Özelliklerini içerir.

Assessment of Environmental Awareness and Sensitivity of TRNC Republican Assembly Members and Staff

Original Article Eurasian Journal of Education Research , Volume EJER | 2012 Issue, Issue 49/a, 2012, Pages 229-242

Abstract

Thought and behaviour patterns or habits of the people constitute the foundation of environmental problems. Assemblies, where the first step of the environmental protection awareness is taken politically, are supporting the recognition of this necessity with recently increased number of laws, and motivating individuals towards becoming eco-friendly. From this point, the problem sentence of this research was determined as "What is the level of the environmental attitudes, sensitivities and awareness among the staff and members of the TRNC Republican Assembly?".


Özet

Biliminsanları tarafından çevre sorunlarının çözümü için pek çok yol önerilse de bunlar arasında sorunların kaynağında çözümü en kayda değeri ve ucuz olanıdır. Bunun için en iyi çözüm, aktif bireylerin kalıcı, uygun davranış tarzlarını benimsemesidir. Bu çalışma sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi üye ve çalışanları örnek kitle olarak değerlendirmeye alınmış ve bireylerin doğayı ve doğal kaynakları korumaya yönelik davranış tarzlarının benimsemesinde cinsiyet, eğitim düzeyi ve çevre eğitiminin etkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu çalışma bizlere kadınların erkeklere oranla daha duyarlı olduklarını, eğitim düzeyindeki artışla çevre bilincinin de artmasına yardım ettiğini ve çevre eğitimine katılımın olumlu çevresel davranış tarzları geliştirdiği göstermektedir.

Opinions of Education Administrators and Teachers on Vegetation Geography: Comparative Case Study*

Original Article Anthropologist, 23(1,2): 199-208 (2016), Volume 23(1,2), Issue 23(1,2), 2016, Pages 199-208

Abstract

ABSTRACT Vegetation geography subjects are believed to be barely taught in secondary schools.Yet it is a major defect in terms of environmental education. The assessment of opinions of senior administrators, high school principals, and geography and biology teachers has a high significance to eliminate such defect. In this study the qualitative research method was used. Semi- structured interview was done to gather the data and the content analysis was employed. While there is a small number of studies on vegetation geography in Cyprus, there is none on such education. The existing studies have botanical basis and thus do not have the nature to be interpreted from environmental elements and geographical aspects. The limited vegetation subjects given in the geography and biology text books are far from reflecting the interaction of natural vegetation of Cyprus with climate, land forms and human factors. Opinions stated in the study shows the importance of vegetation geography in North Cyprus. This study is the first in the literature.


Özet

Vejetasyon Coğrafyası konularına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ortaokul ve liselerdeki coğrafya dersleri içerisinde çok az yer ayrılmaktadır. Bu durum çevre eğitimi açısından büyük bir eksikliktir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı üst düzey yöneticileri, lise müdürleri ve coğrafya öğretmenlerinin, Kıbrıs’ın vejetasyon coğrafyası ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi bu eksikliği gidermesi açısından büyük önem arz etmektedir. Kıbrıs’ta coğrafi konuları ele alan kaynak sayısı çok azdır. Vejetasyon coğrafyası ile ilgili araştırma ise neredeyse hiç yoktur. Mevcut çalışmaların tamamı da botanik gözüyle ele alınmış çalışmalar olup, çevresel unsurlar ve coğrafik açıdan yorumlanabilecek eserler olmaktan uzaktır. Coğrafya kitapları içerisindeki sınırlı ölçüdeki vejetasyon konuları da Kıbrıs’ta doğal bitki örtüsü ile iklim, yeryüzü şekilleri ve beşeri faktörler arasındaki etkileşimi ortaya koymaktan uzaktır (İlseven,2014) Toplumun tüm kesimlerinin çevre konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi duyarlı ve olumlu davranış değişikliklerinin oluşturulması doğal çevrenin korunması, doğanın tahrip edilmeden kullanılabilmesi ve tahribe uğramış çevrenin yeniden kazanılmasının temelinde eğitim yatar. Kıbrıs’ta çevre eğitiminde temel hedef halkı çevre konusunda bilinçlendirilmek, olumlu ve kalıcı davranış değişiklikleri kazandırmak ve aktif katılımı gerçekleştirmek olmalıdır. Bunu gerçekleştirebilmek de ancak ileriye dönük plan ve projelerle mümkündür. Vejetasyon coğrafyasının araştırılması da bu plan ve projelerin bir parçasıdır.

Assessment of the Impacts of Population Decline in the Town of Guzelyurt on the Socio-economic Structure of TRNC

Original Article Anthropologist, : (2016), Volume 23, Issue 3, 2016, Pages 335-342

Abstract

ABSTRACT According to this research, the population of Güzelyurt, a town located in the island of Cyprus, does not increase but has migration then and now. This study assesses the factors that cause migration in Güzelyurt and movements of migration. The existing natural, human and economic geography conditions are considered as migration factors. There are also driving factors arising from the natural, political and socio-economic conditions. This study aims to identify the characteristics of on-site movements of migration through censuses and statistics as well as face-to-face interviews conducted with the randomly selected people that migrated from Güzelyurt. The main reason of depopulation in Güzelyurt is migration. People living in the research constantly postpone the investment in the area due to psychological, economic, social and human despair. This structure surely slows down the development of economic activities in Güzelyurt and pushes on the migration to other regions, towns and even abroad.


Özet

Özet Yaptığımız bu araştırmayla Kıbrıs Adasında yer alan, Güzelyurt İlçesinin nüfusu artmamakta hatta zaman zaman göç açığı vermektedir. Bu çalışmada, Güzelyurt İlçesi’nde göçe neden olan faktörler ve göç hareketleri incelenmiştir. İlçe’nin mevcut doğal, beşeri ve ekonomik coğrafya şartları göç faktörleri olarak değerlendirilmiştir. Doğal, siyasal ve sosyo-ekonomik şartlardan kaynaklanan itici faktörlerin varlığı belirlenmiştir. Bu çalışmada nüfus sayımları ve istatistikler yanında Güzelyurt İlçesi’nden göç etmiş ve rastlantısal olarak seçilmiş kişilerle karşılıklı yapılan görüşmeler sonucu sahadaki göç hareketlerinin özellikleri saptanmaya çalışılmıştır. Güzelyurt İlçe nüfusunun giderek azalmasının temel nedeni göçlerdir. Siyasi belirsizlik, işsizlik, narenciye bahçelerindeki su problemi ve bahçelerin miras yolu ile bölünmesi çalışılan yere (Lefkoşa) yakın olma isteği bu göçlerin en önemli nedenleridir. Araştırma alanı sınırları içersinde yaşayanlar psikolojik, ekonomik, sosyal ve beşeri yeise kapılarak bölgeye yatırımı sürekli olarak ertelemektedir. Bu yapı doğal olarak Güzelyurt’ta ekonomik faaliyetlerin gelişmesini yavaşlatırken diğer bölgere, ilçelere hatta yurt dışına olan göçü de hızlandırmaktadır.

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2017 BAHAR

  AGRICULTURAL AND ENVIRONMENT

  --------------

 • 2019 BAHAR

  GEOMORPHOLOGY

  .

 • 2018 BAHAR

  THEORY IN HUMAN GEOGRAPHY

  .

 • 2018 BAHAR

  THESIS

  -

 • 2018 GÜZ

  THESIS

  -

 • 2015 GÜZ

  PLANT GEOGRAPHY

  -

 • 2015 GÜZ

  PLANT GEOGRAPHY

  ::::::::::::::

 • 2016 GÜZ

  PLANT GEOGRAPHY

  -

 • 2016 GÜZ

  PLANT GEOGRAPHY

  ::::::::::::::

 • 2017 GÜZ

  PLANT GEOGRAPHY

  ::::::::::::::

 • 2018 GÜZ

  PLANT GEOGRAPHY

  -

 • 2018 GÜZ

  PLANT GEOGRAPHY

  ::::::::::::::

 • 2019 GÜZ

  PLANT GEOGRAPHY

  ,

 • 2014 BAHAR

  CLIMATE TERM AND CONDITIONS OF IMPACT ON BIOSPHER

 • 2017 GÜZ

  CLIMATE TERM AND CONDITIONS OF IMPACT ON BIOSPHER

 • 2019 GÜZ

  GEOGRAPHY I

  -

 • 2019 BAHAR

  GEOGRAPHY II

  -

 • 2015 GÜZ

  ENVIRONMENTAL EDUCATION RESEARCH

  creating awareness about litearature review, qualitative and quantitative methods used in ee research.

 • 2019 BAHAR

  ENVIRONMENTAL PROTECTION

  .

 • 2018 BAHAR

  WORLD CLIMATE AND VEGETATRON REGIONS

  .

 • 2019 BAHAR

  PHYSICAL AND HUMAN GEOGRAPHY

  .

 • 2017 BAHAR

  GENERAL GEOGRAPHY

  YOK

 • 2018 BAHAR

  GENERAL GEOGRAPHY

  YOK

 • 2019 GÜZ

  GENERAL GEOGRAPHY

  -

 • 2018 BAHAR

  General Physical Geography

  ***

 • 2019 BAHAR

  PHYSICAL GEOGRAPHY

  .

 • 2018 BAHAR

  APPLICATION OF GEOMORPHOLOGY

  .

 • 2018 BAHAR

  GEOMORPHOLOGY

  -

 • 2019 GÜZ

  INTRODUCTION TO GEOMORPHOLOGY

  .

 • 2014 BAHAR

  CYPRUS ANTHROPOGEOGRAPHY

  _

 • 2015 BAHAR

  CYPRUS ANTHROPOGEOGRAPHY

  _

 • 2016 BAHAR

  CYPRUS ANTHROPOGEOGRAPHY

  _

 • 2017 BAHAR

  CYPRUS ANTHROPOGEOGRAPHY

  _

 • 2018 BAHAR

  CYPRUS ANTHROPOGEOGRAPHY

  _

 • 2019 BAHAR

  CYPRUS ANTHROPOGEOGRAPHY

  .

 • 2016 GÜZ

  CYPRUS PHYSICAL GEOGRAPHY

  -

 • 2016 GÜZ

  CYPRUS PHYSICAL GEOGRAPHY

  :::::::::::::::::

 • 2017 GÜZ

  CYPRUS PHYSICAL GEOGRAPHY

  :::::::::::::::::

 • 2018 GÜZ

  CYPRUS PHYSICAL GEOGRAPHY

  -

 • 2019 GÜZ

  CYPRUS PHYSICAL GEOGRAPHY

  .

 • 2019 BAHAR

  GEOPOLITICS OF CYPRUS

  .

 • 2014 BAHAR

  GEOPOLITICS OF CYPRUS

  YOK

 • 2015 BAHAR

  GEOPOLITICS OF CYPRUS

  YOK

 • 2018 BAHAR

  GEOPOLITICS OF CYPRUS

  YOK

 • 2018 BAHAR

  GEOPOLITICS OF CYPRUS

  -

 • 2019 BAHAR

  COASTAL GEOMORPHOLOGY

  .

 • 2016 BAHAR

  COASTAL GEOMORPHOLOGY

  -

 • 2016 BAHAR

  COASTAL GEOMORPHOLOGY

  Kıyı Şekillerinin Oluşum ve gelişiminin açıklanabilmesi, Kıyıların hangi etken ve süreçler ile şekillendiği, Kıyı tipleri

 • 2017 BAHAR

  COASTAL GEOMORPHOLOGY

  -

 • 2017 BAHAR

  COASTAL GEOMORPHOLOGY

  Kıyı Şekillerinin Oluşum ve gelişiminin açıklanabilmesi, Kıyıların hangi etken ve süreçler ile şekillendiği, Kıyı tipleri

 • 2018 BAHAR

  COASTAL GEOMORPHOLOGY

  Kıyı Şekillerinin Oluşum ve gelişiminin açıklanabilmesi, Kıyıların hangi etken ve süreçler ile şekillendiği, Kıyı tipleri

 • 2019 BAHAR

  ARID AND SEMIARID REGIONS

  .

 • 2019 GÜZ

  GEOGRAPHY OF OCEANIA

  .

 • 2019 BAHAR

  SEMINAR

  -

 • 2019 BAHAR

  LAND GEOGRAPHY

  .

 • 2019 GÜZ

  GEOGRAPHY OF TOURISM

  .

 • 2019 BAHAR

  GEOGRAPHY OF TURKEY

  Türkiye'nin yeri, matematiksel konumu, Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik konum özellikleri,Türkiye'nin fiziki coğrafya özellikleri(jeolojik ve jeomorfolojik özellikler, iklim özellikleri, hidrografik özellikler, toprak ve bitki örtüsü özellikleri), doğal afetler, Türkiye'nin sosyo-ekonomik özellikleri (nüfus, yerleşme,tarım, hayvancılık,ormancılık, madencilik, enerji kaynakları, sanayi,ticaret, ulaşım, turizm)ve ülkemizde öne çıkan çevre sorunlarının değerlendirilmesi, dersin amaçları arasındadır.

 • 2019 BAHAR

  APPLIED GEOMORFOLOGY

  ,

 • 2018 GÜZ

  VOLCANO GEOMORPHOLOGY

  --

 • 2019 GÜZ

  VOLCANO GEOMORPHOLOGY

  --

 • 2015 GÜZ

  AGRICULTURAL GEOGRAPHY

  ::::::::::::::

 • 2016 GÜZ

  AGRICULTURAL GEOGRAPHY

  ::::::::::::::

 • 2017 GÜZ

  AGRICULTURAL GEOGRAPHY

  ::::::::::::::

 • 2018 GÜZ

  AGRICULTURAL GEOGRAPHY

  ::::::::::::::

 • 2019 GÜZ

  AGRICULTURAL GEOGRAPHY

  .

At My Office