Work Experience

 • Todate 2012

  YARDIMCI DOÇENT DR

  YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTE, ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ

Education & Training

 • Ph.D. 2011

  BİYOLOJİ EĞİTİMİ

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

 • Master2005

  BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

 • Bachelor2005

  BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Biyoloji Öğretmenleri Tarafından 9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabının Değerlendirilmesi

Conference Paper 21. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Volume 1, Issue 1, 2012, Pages 1

Abstract

Amaç: 2007 yılında Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan Biyoloji Dersi Öğretim Programı’na göre yazılan ve 2008-2009 öğretim yılında ortaöğretimlerde okutulan 9. sınıf Biyoloji ders kitabının “genel, fiziksel ve didaktik özelliklerine” yönelik öğretmen görüşlerini incelemek ve çeşitli değişkenlere (öğrenim durumları ve görev yaptıkları okul türü) göre karşılaştırmak bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır.


Özet

Amaç: 2007 yılında Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan Biyoloji Dersi Öğretim Programı’na göre yazılan ve 2008-2009 öğretim yılında ortaöğretimlerde okutulan 9. sınıf Biyoloji ders kitabının “genel, fiziksel ve didaktik özelliklerine” yönelik öğretmen görüşlerini incelemek ve çeşitli değişkenlere (öğrenim durumları ve görev yaptıkları okul türü) göre karşılaştırmak bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırma Yöntemi: Tarama modelinde yapılan bu araştırmanın örneklemi, Ankara ilinde görev yapan 124 biyoloji öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket formunda; genel, didaktik (içerik, hedefl er, öğrenme-öğretme-işleniş ve ölçme ve değerlendirme) ve fiziksel özelliklere yönelik 93 madde ile öğretmenlerin demografik özelliklerine yönelik 5 madde yer almaktadır. Araştırmada elde edilen veriler, SPSS 17 paket programı yardımıyla değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde betimsel teknikler [ortalama değer ( ) ve standart sapma (SS)] ve yordamalı (çıkarımsal) istatistik teknikleri [t-testi ve tek yönlü ANOVA analizi] kullanılmıştır. Gruplar arası karşılaştırmalarda .05 anlamlılık düzeyi esas alınmıştır. Bulgular: Biyoloji ders kitabının genel, didaktik ve fiziksel özelliklerine yönelik ortalama değerler incelendiğinde, genel özellikler ( =3.77), didaktik ( =3.42) ve fiziksel tasarıma ( =3.71) ilişkin maddeler genel olarak birbirine yakındır. En yüksek ortalama, genel özelliklere ilişkin maddelere aittir. En düşük ortalama değer ise, anketin alt bölümlerinden ölçme ve değerlendirme bölümüne verilmiştir. Biyoloji öğretmenlerin öğrenim durumlarına (t testi, p> .05) ve görev yaptıkları okul türüne (F testi,p>.05) göre karşılaştırma sonuçları incelendiğinde ise, istatistiksel olarak farkın ayırt edici olmadığı görülmektedir Sonuç ve Tartışma: Biyoloji öğretmenlerinin 9. sınıf biyoloji ders kitabının genel, didaktik ve fiziksel özelliklerine yönelik görüşlerinde olumlu bir bakış yansıttıkları görülmektedir. Bununla birlikte, öğretmen görüşlerinden elde edilen sonuçlara göre, ders kitaplarının didaktik özelliklerinden ölçme ve değerlendirme açısından yeniden gözden geçirilmesi gerektiği söylenebilir. Biyoloji öğretmenlerinin 9. sınıf biyoloji ders kitabının genel, didaktik ve fiziksel özelliklerine yönelik görüşlerin öğrenim durumlarına ve görev yaptıkları okul türüne göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir

An Investigation for The Future Educators' Attitudes Towards The Environmental Issues in The Context of Ecocentrism and Anthropocentrism

Conference Paper 3rd World Conference on Educational and Instructional Studies-(WCIES 2014), At Antalya, Turkey, Volume 1, Issue 1, 2014, Pages 1

Abstract

he purpose of the study is to determine the factors influencing the future educators' attitudes towards the environment. In this study, survey is used to gather data as a primary method. It is distributed to the freshmen and seniors at the departments of guidance and counseling, geography, and pre-school teacher education in one of the universities in Cyprus. Gathered data are analyzed by one of the statistical programs. Results are interpreted and analyzed based on the research questions. Majority of the participants has an ecocentric attitude. The level of environmental awareness and environmental actions are effective on environmental attitudes. Attitudes of participants who involve in environmental actions are more environmentalist than others toward the environment. The anthropocentric attitudes of the participants are low, rather closely being neutral. Higher education curriculum has to consist of courses related to the environment. Students have to be encouraged for being a member of environmental organizations, reading environmental publications, participating in the environmental activities and supporting campaigns. For sustainable development, students have to be motivated for getting away from the idea that human can control everything and understanding that it is necessary to live in harmony with nature.


Özet

http://tojned.net/journals/tojned/articles/v03i01/v03i01-08.pdf

General Publication The Investigation of the Learning Styles of University Students, 2016

Abstract


Özet

http://suje.sakarya.edu.tr/article/view/1024000094

General Publication Ortaokul Öğrencilerinin Ormana Yönelik Tutumları: Lefkoşa Örneği, 2016

Abstract


Özet

http://www.tojned.net/journals/tojned/volumes/tojned-volume04-i01.pdf#page=31

General Publication A Review of Physical Education Teachers’ Efficacy in Teaching-Learning Process, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/aji/article/view/1064000036/0

General Publication SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİYOLOJİ ÖZ-YETERLİK ALGILARI, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=2748403072802848437&hl=en&oi=scholarr

General Publication BIOLOGY TEACHERSOPINIONS ABOUT 9th GRADE BIOLOGY TEXTBOOK, 2016

Abstract


Özet

BIOLOGY TEACHERS'OPINIONS ABOUT 9th GRADE BIOLOGY TEXTBOOK

Original Article HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, Volume 43, Issue 43, 2012, Pages 362-372

Abstract

IN THİS STUDY BIOLOGY TEACHER OPINIONS ABOUT 9 TH GRADE BIOLOGY TEXTBOOK


Özet

Bu araştırmada, biyoloji öğretmenlerinin 2007 yılında Talim Terbiye Kurulu Başkalığı tarafından yayımlanan Biyoloji Dersi Öğretim Programı'na göre hazırlanmış 9. sınıf biyoloji ders kitabının özellikleri açısından görüşleri incelenmiş ve bazı değişkenlere göre karşılaştırma yapılmıştır.

The Investigation of the Learning Styles of University Students

Original Article The Online Journal of New Horizons in Education, Volume 3, Issue 1, 2013, Pages 53-58

Abstract

he subject of this study is to determine the learning styles of university students and to compare it with gender, and departments differences. In this study, McVay Lynch Learning Style Inventory was used. The learning style inventory, which consists of 59 articles and which is 3-Likert-Type scaled, includes three modes of learning called 'visual learning style','auditory learning style'and kinesthetic learning style'. According to the result of the study, it was seen that approximately half of the students learned visually.


Özet

Ortaokul Öğrencilerinin Ormana Yönelik Tutumları: Lefkoşa Örneği

Original Article Sakarya University Journal of Education, Volume 3, Issue 3, 2013, Pages 82-96

Abstract

In this study the attitudes of middle school students’ towards forest were investigated and the results were compared in terms of gender, types of school, and grades level. A total of 199 students from public and private schools were participated in the study and the data was collected through “the AttitudeToward theForest Scale” which included 32 questions.. At the end of the study, it was found that middle school students have positive attitudes towards forest. In addition, girls’ attitudes on the subject were found higher than those of male students but there was not a significant difference between grade level and students’ attititudes towards forest. For example, the attitudes of 7th and 8th grade students were found similiar. In terms of school type and students’ attitutes towards forest, students who go to public schools have demostrated higher interets on forest than students going to private middle schools.


Özet

Bu araştırmada, ortaokul öğrencilerinin (13-14 yaş), ormana yönelik tutumu araştırılmış ve bu sonuçlar, cinsiyet, okul türü ve sınıf düzeyi açısından karşılaştırılmıştır. Araştırmaya özel ve devlet okullarına devam eden 199 öğrenci katılmıştır. Araştırmada, veriler, 32 sorudan oluşan Ormana Yönelik Tutum Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırmanın sonunda, ortaokul öğrencilerinin ormana yönelik tutumlarının olumlu oldu- ğu bulunmuştur. Ayrıca, kız öğrencilerin tutumlarının erkek öğrencilerin tutumlarına göre daha olumlu olduğu; ancak 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin ormana yönelik tutumlarının benzer olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte, sınıf düzeyinin hem cinsiyet hem de okul türü ile etkileşiminde fark vardır. Örneğin, sekizinci sınıf kız öğrencilerinin ormana yönelik tutumu daha olumludur. Okul türü ile tutum arasındaki ilişki açısından devlet okuluna devam eden öğrencilerin özel okula giden öğrencilere göre daha olumlu tutumlar geliştirdikleri bulunmuştur.

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİYOLOJİ ÖZ-YETERLİK ALGILARI

Original Article E-AJI (Asian Journal of Instruction), Volume 2, Issue 1, 2014, Pages 56-63

Abstract

Teacher self-efficacy is their own opinion of teachers about their proficiencies to perform their profession successfully (Bandura, 2005). Teacher self-efficacy affect a range of school activities such as lesson activities, preparing appropriate learning environment, and teaching methods and evaluation techniques. Therefore, it has to be taken into consideration which is related to teachers’ opinions about fulfilling their duties while doing research to fulfil professional duties of teachers with qualifications. The aim of this study is to determine the levels of perceived biology self-efficacy of primary school pre-service teachers and to compare it according to gender and grade levels. The study group is primary school pre-service teachers at a private university and teaching at the third and fourth grades in TRNC. Fifty-eight third- and fourth-grade students responded to the questionnaire. A descriptive survey method, utilizing the “Biology Self-Efficacy Scale” was used in this study. This scale was a 5 Likert type with 23 items in three factors: “methods of biology”, “generalization to other biology/science courses and analyzing data”, and “application of biological concepts and skills”. The data have been analyzed by using the techniques of descriptive statistics, analysis of reliability coefficient, and t test. According to the descriptive result the average value of the levels of primary school preservice teachers’ perceived biology self-efficacy is 3.57 (df.: 0.61). The results of t test revealed significant differences between third- and fourth grades on factor of “application of biological concepts and skills. But results of t test did not significant differences between males and females on biology self-efficacy. It is demonstrated that primary school pre-service teachers is a high self-efficacy level of biology teaching. This state can be said that these teacher candidates believe in their capabilities to implement good biology teaching in the future. The grade plays a role in self-efficacy of application of biological concepts and skills, but the gender does not play in biology self-efficacy. As the perceived self-efficacy is not a universal belief, and is an important feature of persons. Therefore the difference in self-efficacy may be related to the properties of the variables, as individual differences, self-reflection, and experiences (Bandura, 2005).


Özet

Öğretmen öz-yeterliği, öğretmenin mesleğini başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmesi için kendisinin yeterlikleri ile ilgili algısıdır (Bandura, 2005). Öğretmen öz-yeterliği; ders etkinlikleri, uygun öğrenme ortamı hazırlama, öğretim yöntemleri ve değerlendirme teknikleri gibi bir dizi okul faaliyetlerini etkilemektedir. Bu nedenle öğretmenin mesleki yeterlilikleri ile ilgili araştırmalar yapılırken; bu görevleri yerine getirebilme ile ilgili algıları dikkate alınması gereklidir. Çalışmada, sınıf öğretmeni adaylarının biyoloji öz-yeterlik algılarını belirlemek ve bazı değişkenlere (cinsiyet, sınıf düzeyi) göre karşılaştırmak hedeflenmiştir. Çalışmada öğretmen adaylarının biyoloji alanına özgü öz-yeterlik algılarını belirleyerek alana katkı sağlaması beklenilmektedir. Örneklem grubu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde özel bir üniversitenin Sınıf Öğretmenliği Programı’nda öğrenim gören 58 üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Tarama modelinde yapılan çalışmada veri toplama aracı olarak, “Biyoloji Öz-Yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, 5’li Likert tipinde derecelendirilmiş, “biyoloji metotları”, “biyoloji/diğer fen derslerine genelleme ve bilgilerin analizi” ve “biyoloji kavramlarının ve becerilerinin uygulanması” olmak üzere 3 boyut içermekte ve 23 maddeden oluşmaktadır. Verilerin değerlendirilmesinde frekans, ortalama, standart sapma ve t testi teknikleri kullanılmıştır. Çalışmanın sonucuna göre, öğretmen adaylarının biyoloji öz-yeterlik algılarına yönelik verdikleri yanıtların ortalaması 3.57 (ss: 0.61)’dir. T testi analizlerine göre kadın ve erkek öğretmen adaylarının biyoloji öz-yeterlik algılarının benzer olduğu görülmüştür. Fakat dördüncü sınıf ve üçüncü sınıf öğretmen adaylarının biyoloji kavramlarının ve becerilerinin uygulanmasına yönelik öz-yeterlik algıları arasında anlamlı bir fark gözlenmiştir. Bununla birlikte dördüncü sınıf ve üçüncü sınıf öğretmen adaylarının biyoloji metotları ile biyoloji/diğer fen derslerine genelleme ve bilgilerin analizine ilişkin algıları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Öğretmen adaylarının biyoloji özyeterlik algılarının oldukça yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Bu sonuca göre araştırmaya katılan öğretmen adaylarının gelecekte iyi bir biyoloji öğretimini gerçekleştirmek için kendilerine inandıkları söylenebilir. Cinsiyet öz-yeterlik üzerinde önemli bir rol almaz iken; sınıf düzey biyoloji kavramlarının ve becelerilerinin uygulanmasına yönelik öz-yeterlik üzerinde önemli bir rol oynamaktadır. Öz-yeterlik algısı, evrensel bir kanı değildir ve kişilerin/grupların özellikleri, deneyimleri, bireysel farklılıklar ile ilişkili olarak değişebilir (Bandura, 2005).

A Review of Physical Education Teachers’ Efficacy in Teaching-Learning Process

Original Article The Online Journal of New Horizons in Education, Volume 1, Issue 1, 2014, Pages 25-32

Abstract

The aim of this research is to determine the efficacy of physical education teachers in teaching-learning process and to compare them in accordance with several variables. In this study,“Teacher Efficacy Scale” was utilized in order to examine the physical education teachers' efficacy in the teaching-learning process. The research was carried out in the Spring Term 2011-2012 with 142 physical education teachers working in the public secondary and high schools in Turkish Republic of Northern Cyprus.


Özet

An Investigation for the Future Educators' Attitudes towards the Environmental Issues in the Context of Ecocentrism and Anthropocentrism

Original Article ijese, Volume 11, Issue -, 2016, Pages 290

Abstract

In this study, it was revealed that the factors influencing the future educators' attitudes towards the environment. The survey was conducted between 2013-2014, on the freshman and the senior students studying in two different education faculties providing training within the boundaries of Turkish Cypriot. As a result, it has been found that persons who take any course related to environment, become a member of any environmental organizations, join any environmental activities, and follow any publication related to the environment by throughout education life contribute the formation of environmental protection awareness for them. The majority of the participants had an ecocentric attitude. To be increased of the environmental awareness for teacher candidates studying in math and social sciences, the necessity and importance of a number of environmental activities performed were appeared. The teacher candidates, especially having with the environmental protection sensibility will shed light on the future will provide significant contributions in the conversion of this consciousness to a sustainable structure on behalf of the awareness to prevent disconnection between generations.


Özet

According to Perceptions Evaluation of Emotional Intelligence Skills of School Administrators

Review Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Volume 1, Issue -, 2016, Pages 150-160

Abstract

The research was carried out to assess teachers’ views about the emotional intelligence skills of their school administrators and to compare there views in terms of some variables (gender, seminar, educational institution) in Famagusta and Trikomo districts in Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC). Data was collected from 169 teachers who worked in elementary, middle and high schools. “ Evaluation Scale of the Administrators’ Emotional Intelligence Skills” scale was used in this research. According to results, teachers pointed out as “often” or “sometimes” on view about the use of emotional intelligence skills of administrators.


Özet

__

Currrent Teaching

 • 2019 Academic Year

  STEM (SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING AND MATHEMATICS)

  ---

Teaching History

 • 2014 YAZ

  MOTHER AND CHILD NUTRITION

  -

 • 2015 YAZ

  RESEARCH METHODS AND TECHNIQUES I

 • 2015 YAZ

  RESEARCH METHODS AND TECHNIQUES II

 • 2017 YAZ

  RESEARCH METHODS AND TECHNIQUES II

 • 2014 YAZ

  SCIENCE HISTORY

  -

 • 2019 BAHAR

  SCIENCE AND RESEARCH ETHIC

  --

 • 2018 BAHAR

  SCIENCE AND RESEARCH ETHICS

  ---

 • 2015 YAZ

  METHODS OF SCIENTIFIC RESEARCH

  a

 • 2015 YAZ

  RESEARCH METHODS

  Bilimsel araştırma yapma Bilimsel araştırma yaparken etik kurallara uyma • Kütüphane bilgi sistemini etkin bir şekilde kullanarak araştırma yapma

 • 2017 BAHAR

  SCIENTIFIC RESEARCH METHODS

  -

 • 2018 BAHAR

  SCIENTIFIC RESEARCH METHODS

  -

 • 2015 YAZ

  SCIENTIFIC RESEARCH METHODS

 • 2018 YAZ

  SCIENTIFIC RESEARCH METHODS

  -

 • 2015 GÜZ

  ENVIROMENTAL EDUCATION

  --

 • 2016 GÜZ

  ENVIROMENTAL EDUCATION

  --

 • 2014 BAHAR

  ENVIRONMENTAL EDUCATION

  ...

 • 2019 BAHAR

  ENVIRONMENTAL LITERACY

 • 2015 GÜZ

  BIOLOGICAL BASIS OF BEHAVIOUR

  --

 • 2019 GÜZ

  RESEARCH METHODS IN EDUCATION

  -

 • 2017 GÜZ

  ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS

  ---

 • 2016 BAHAR

  ENVIROMENTAL LITERACY

  ----------------

 • 2018 GÜZ

  ENVIROMENTAL LITERACY

  ----------------

 • 2017 GÜZ

  ENVIRONMENT AND TECHNOLOGY

  -------------

 • 2018 GÜZ

  EVOLUTION

  ---

 • 2018 BAHAR

  TEACHING SCIENCE

  .

 • 2016 BAHAR

  SCIENCE TECHNOLOGY PROGRAM AND PLANNING

 • 2018 BAHAR

  PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY

  ---

 • 2018 BAHAR

  PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY

  Davranış ve biyolojik altyapısıyla ilgili bilgi sahibi olur.

 • 2019 BAHAR

  PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY

  ---

 • 2016 GÜZ

  GENERAL BIOLOGY LAB. I

  ---

 • 2017 GÜZ

  GENERAL BIOLOGY LAB. I

  ---

 • 2016 GÜZ

  GENERAL BIOLOGY I

  --

 • 2017 BAHAR

  GENERAL BIOLOGY II

  ---

 • 2017 BAHAR

  GENETICS AND BIOTECHNOLOGY

  ---

 • 2015 GÜZ

  SOCIAL STUDIES

  -

 • 2019 BAHAR

  THE EFFECTS OF CLIMATE CHARACTERISTICS ON THE ENVIRONMENT AND HUMAN LIFE

  -

 • 2017 GÜZ

  HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY

  ---

 • 2018 GÜZ

  HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY

  -

 • 2018 BAHAR

  TEACHING SCIENCE TO HEARING IMPAIRED CHILDREN

  .

 • 2019 GÜZ

  TEACHING SOCIAL STUDIES TO HEARING IMPAIRED CHILDREN

  ---

 • 2016 YAZ

  TEACHING SOCIAL STUDIES TO HEARING IMPAIRED CHILDREN

  ---

 • 2018 GÜZ

  EXPERIENCING SCHOOL

  -

 • 2014 BAHAR

  APPLICATION IN THE PRE-SCHOOL INSTITUTIONS 2

  -

 • 2014 BAHAR

  TEACHING PRACTICE

 • 2014 BAHAR

  TEACHING PRACTICUM

 • 2019 GÜZ

  TEACHING SCIENCE AND SOCIAL SCIENCES IN SPECIAL EDUCATION

  -

 • 2019 GÜZ

  TEACHING SCIENCE AND SOCIAL STUDIES IN SPECIAL EDUCATION

  ---

 • 2018 GÜZ

  SPECIAL EDUCATION METHODS

  Kavramlarla ilgili tecrübelerini paylaşarak, yansıtıcı düşünceyi geliştirmek

 • 2018 GÜZ

  SPECIAL TEACHING METHODS II

  .

 • 2014 BAHAR

  HEALTH EDUCAION & FIRST AID

  Örgün Öğretim

 • 2015 BAHAR

  HEALTH EDUCAION & FIRST AID

  Örgün Öğretim

 • 2016 BAHAR

  HEALTH EDUCAION & FIRST AID

  Örgün Öğretim

 • 2017 BAHAR

  HEALTH EDUCAION & FIRST AID

  Örgün Öğretim

 • 2016 BAHAR

  HEALTH KNOWLEDGE AND FİRST AİD

  ---

 • 2017 BAHAR

  HEALTH KNOWLEDGE AND FİRST AİD

  ---

 • 2014 BAHAR

  HEALTY SCIENCE & FIRST AID

  Örgün Öğretim

 • 2015 BAHAR

  HEALTY SCIENCE & FIRST AID

  Örgün Öğretim

 • 2016 BAHAR

  HEALTY SCIENCE & FIRST AID

  Örgün Öğretim

 • 2017 BAHAR

  HEALTY SCIENCE & FIRST AID

  Örgün Öğretim

 • 2019 GÜZ

  STEM (SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING AND MATHEMATICS)

  ---

 • 2016 GÜZ

  MASTER'S THESIS

  ___

 • 2017 GÜZ

  PHD THESIS

  --

 • 2019 BAHAR

  SOCIETY SERVICE PRACTICE

  -

At My Office

11H36