Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. 2001

  Fen Bilimleri Enst. Gıda Mühendisliği ABD

  Hacettepe Üniversitesi

 • Master1992

  Fen Bilimleri Enst. Gıda Mühendisliği ABD

  Hacettepe Üniversitesi

 • Bachelor1980

  Gıda Mühendisliği

  Hacettepe Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Hakemli dergilerde yayınlanan makaleler AKDEMİR C, ULKER OC, BASARAN A, OZKAYA S, KARAKAYA A., 2010. Estimation of ochratoxin A in some Turkish populations: An analysis in urine as a simple, sensitive and reliable biomarker, Food Chem Toxicol. 48(3):877-82. ÇOKSÖYLER, N., ÖZKAYA, Ş., BONCUK, H. 1993. Bulgurda Aflatoksin Oluşma İmkanının İncelenmesi - I. Gıda 18 (2) 89-95. ÇOKSÖYLER, N., ÖZKAYA, Ş., GÜNAL, S., ELDEN TAYDAŞ, E., ATAYETER, Y., 1993. Türkiye’de Üretim Bölgelerinde Depolanan Fındıklarda Fungal Enfeksiyon Düzeyinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma. KÜKEM 16 (1) 1-9. ÇOKSÖYLER, N., ÖZKAYA, Ş. , BONCUK, H. 1992. Türkiye’de Gıdalarda Yaygın Olarak Görülen Funguslar ve Bunların Mikotoksin Oluşturma Durumları Üzerine Araştırmalar. Gıda-Yem Bilimi ve Teknolojisi. Yıl:2, Sayı 3, sayfa 48-50. ÇOKSÖYLER,N., ÖZKAYA, Ş., GÜNSELİ, O., ŞENTÜRK, A., ÇALIŞ, E., YILDIRIM, G., KARAÖMEROĞLU, S., ELDEN, E., KILIÇ, E. 1991. Türkiye’de Mısır, ayçiçeği Tohumu Küspesi ve Pamuk Tohumu Küspesinde Aflatoksin (B1,B2,G1,G2) ve Okratoksin A Düzeyinin Tespiti Üzerine Bir Çalışma. Gıda-Yem Bilimi ve Teknolojisi. Yıl:1, Sayı 2 ,sayfa 35-39. ÇOKSÖYLER,N., ÇAYCI, P., ÖZKAYA, Ş. , TUTLUER, H. 1991. Determination of D10 Radiation Dose of Aspergillus flavus Spores in Dried Fig.Turkish Journal of Nuclear Sciences 18 (2) 47-57. ÇOKSÖYLER, N., ÖZKAYA, Ş. , BONCUK, H., AKIN, L , 1989. Aflatoksin Kontrolünde Bazı Fiziksel Tarama Yöntemlerinin Kullanılma İmkanları (yalnız abstrakt) , KÜKEM Dergisi , 12 , (2)36-37. BONCUK H., ÇOKSÖYLER, N., ÖZKAYA, Ş, , 1989. Aflatoksin Tayininde Kullanılan Ekstraksiyon, Ekstrakt Temizleme ve Kromatografik Yöntemlerinin Karşılaştırılması (yalnız abstrakt), KÜKEM Dergisi , 12 , (2) 35. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler ÖZKAYA, Ş., 2005. Mikotoksinler – İnsanlar Üzerindeki Etkileri ve Yasal Düzenlemeler. 4. Gıda Mühendisliği Kongresi. 29 Eylül – 1 Ekim 2005, Ankara. Sa: 11 ÖZKAYA, Ş., AKDEMİR, Ç., BAŞARAN, A., AKŞAHİN, I., KAYMAK,T., TOPUZ F., ERGÜL, M. ATAK, M., ZABE, N., 2005. Çekirdeksiz Kuru Üzümlerde Immunoaffinite Kolon – Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) Yöntemi ile Okratoksin A Tayini : Türkiye'de Mikotoksin Çalışmaları - II. Ulusal Mikotoksin Sempozyumu Bildiriler kitabı. 23-24 May 2005, İstanbul Eds: D. Heperkan, F.K. Güler, G.D. Kaya. . sayfa: 109-115 ÇOKSÖYLER, N., ÖZKAYA, Ş., 2005. Mikotoksin Analizlerinde Kalite Güvencesi: Laboratuvar İçi Kalite Kontrolü: Türkiye'de Mikotoksin Çalışmaları - II. Ulusal Mikotoksin Sempozyumu Bildiriler kitabı. 23-24 May 2005, İstanbul Eds: D. Heperkan, F.K. Güler, G.D. Kaya. . sayfa: 93-99. ÖZKAYA, Ş., ELDEN, E., BAŞARAN, A., KAYMAK, T., ÇOKSÖYLER,N., KESİCİ, S., BALIKÇI, T., TOPUZ, F., ÖZKAN, R., ALMA, A. 2003. Kırmızıbiberde Aflatoksin Oluşumu Nedenleri ve Çözüm Yolları Üzerinde Araştırmalar (poster bildiri özeti). Ulusal Mikotoksin Sempozyumu, 18-19 Eylül 2003, İstanbul. sa 181. ÖZKAYA, Ş., TEMİZ, A., ÇOKSÖYLER,N. 2003. Ülkemizde Aflatoksin Sorunu Yaşanan Bazı Gıdalarda Aflatoksin B1’in Azaltılması veya Giderilmesinde Flavobacterium aurantiacum’un Etkinliğinin Araştırılması. Ulusal Mikotoksin Sempozyumu, 18-19 Eylül 2003, İstanbul. sa: 153-158. ÖZKAYA, Ş., ELDEN, E., BAŞARAN, A., TOPUZ F., AKDEMİR, Ç., KAYMAK, T., GÜRER, Ö.F., AKBULUT, C., ATAK, M., ERGÜL, M. 2003. Türkiye’de Üretilen Sütlerde Aflatoksin M1 Aranması. Ulusal Mikotoksin Sempozyumu, 18-19 Eylül 2003, İstanbul. sa: 93-98. ÖZKAYA, Ş., A.BAŞARAN, T.KAYMAK, N.ÇOKSÖYLER, 2000. Farklı Üretim Koşullarında Üretilen Karma Yemlerin Mikotoksin Durumlarının Saptanması. 5.Uluslararası Yem Kongresi ve Yem Sergisi. 1-2 Mayıs 2000. Kemer/Antalya. Türkiye Yem Sanayicileri Birliği. ÖZKAYA, Ş., ÇOKSÖYLER, N., 1992. Gıda İşleme Yöntemlerinin Hububatlarda Mikotoksinler Üzerine Etkisi, Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 14-16 Ekim, ANKARA. Bildiri özetleri sa: 16 (yalnız abstrakt). ÖZKAYA, Ş., ÇOKSÖYLER, N , Sağlam Kabuklu Fındıkta Aspergillus flavus’un Penetrasyonu ve Toksin Oluşumu. Bildiri Özetleri sa:16 . , IX. Ulusal Biyoloji Kongresi , 16 , SİVAS , 21-23 Eylül 1988 Diğer yayınlar ÖZKAYA, Ş. 2006. Gıdalarda Risk Analizi ve Gıda Güvenliği Uygulamalı Yaz Okulu (5-9 Ekim 2009) (Kurs notu). Mikotoksinlerin önemi, sağlık üzerine etkilerı/önleme yolları. TÜBİTAK – ATAL. ÖZKAYA, Ş., 2004. Metot Performansı ve Laboratuvar Performansının İzlenmesi. Analitik Kalite GüvenceWorkshop., TÜBİTAK/CSL, Ankara. 03/05/2004. http://www.atal.tubitak.gov.tr/ankara/SennurOzkaya.pdf ÖZKAYA, Ş., A. TEMİZ., 2003. Aflatoksinler: Kimyasal Yapıları, Toksisiteleri ve Detoksifikasyonları. Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi. 1(1): 1-21. http://www.mikrobiyoloji.org/dergi.htm ÖZKAYA, Ş., BAŞARAN, A., KAYMAK, T., DİKMEN, O., KOCABEY, M., DEMİRKAZIK, G., ALTINDİŞ, N., RAMİZ, R., 2002. Gıda ve Yemlerde Mikotoksin Düzeylerinin Belirlenmesi – II; Türkiye’de Üretilen Süt Ve Peynirlerde Aflatoksin M1 Aranması: Gıdalarda Katkı, Kalıntı ve Bulaşanların İzlenmesi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. ISBN 975-7657-97-2. Ufuk Ofset, Bursa. Sa:80-91. ÖZKAYA, Ş., ELDEN, E., BAŞARAN, A., KAYMAK, T., ÇOKSÖYLER, N., KESİCİ, S., BALIKÇI, T., ÖZKAN, R., ALMA, A., 2001, Kırmızıbiberlerde Aflatoksin Oluşum Nedenleri ve Çözüm Yolları Üzerinde Araştırmalar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara İl Kontrol Lab. Müd., Genel Yayın No.72, Özel yayın no. 37, 77s. ÖZKAYA,Ş.,2001. Elektronik broşür. http://www.tarimkutuphanesi.com/AFLATOKSIN_NEDIR?00152.html ÖZKAYA, Ş., 2001. Ülkemizde Aflatoksin Sorunu Yaşanan Bazı Gıdalarda Aflatoksin B1’in Azaltılması veya Giderilmesinde Flavobacterium aurantiacum’un Etkinliğinin Araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Yayınlanmamış doktora tezi. DİZDAR, G., KARAASLAN, V., ATAYETER,Y., ÖCAL, G., ÖZKAYA, Ş., BAŞARAN, A., ÇOKSÖYLER N., GÜNAL, S., 1997. Farklı Üretim Koşullarında Üretilen Karma Yemlerin Mikroorganizma yükünün ve Mikotoksin Durumlarının Saptanması. (TAGEM GY-02-MK-13). T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ankara İl Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü. Genel Yayın No:47, Özel Yayın No:34. ÖZKAYA, Ş., BAŞARAN, A., TAYDAŞ ELDEN, E., ÇOKSÖYLER, N., 1997. Mısır ve Bazı Hububatta Önemli Fusarium Toksinlerinin Aranması. (TAGEM GY-02-MK-12). T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ankara İl Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü. Genel Yayın No:30, Özel Yayın No:31, 25 sa.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2016 GÜZ

  FOOD MICROBIOLOGY TECHNIQUES

 • 2016 GÜZ

  MICROBILOGICAL QUALITY CONTROL IN FOODS

  -

At My Office