Work Experience

 • Todate 2005

  Öğretim Üyesi

  YDÜ, Türkçe Öğretmetmenliği

 • Todate 2005

  Öğretim Görevlisi

  Yakın Doğu üniversitesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü

Education & Training

 • Ph.D. 2018

  Eğitim Programları ve Öğretim

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Master2005

  Arşivcilik ve Osmanlı Paleografyası

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Bachelor2003

  Türk Dili ve Edebiyatı

  Yakın Doğu Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

General Publication Aile ve Yuva Ortamında Büyüyen Çocuklarda Yazma Becerisi, 2016

Abstract


Özet

General Publication 1897-1903 Yılları Arası Tahrirat Defteri, 2016

Abstract


Özet

Aile ve Yuva Ortamında Büyüyen Çocuklarda Yazma Becerisi

Original Article International Journal of Languages’ Education and Teaching, Volume *, Issue UDES 2015, 2015, Pages 2424-2439

Abstract

The children have the effort of telling what they have obtained from the vicinity and what they have learned through school by adding their thoughts and feelings. One of the most effective method and technique used by the children while expressing themselves is written expression. The aim of this study is to identify what kind of mistakes the children, who have raised in family and nursery environments, are making during their written expressions and also to put forth their similarities and differences in terms of writing skills. The research involves the first grade students of secondary school, who are living in the TRNC and of whom 15 are in family environment and 15 are in nursery environment. In this research, where both qualitative and quantitative approaches have been used, children have been asked to write a composition on “Patriotism”, the data has been collected by applying the “Student Interview Form”, the observations have been made and the obtained data has been evaluated by using the content analysis method. Also in the analyze of the data, by using the t-test and Mann-Whitney U test, it has been determined whether there is any difference between the writing skills of the children raised up in these environments. It has been found that there is a significant difference between the children raised in the family environment and in the nursery. Also from the interviews and observations, it has been found out that the children raised in the nurseries, besides being deprived of sufficient interest, they have failed because of not getting enough support in the lessons, not being able to use the library often, inability to benefit from the electronic instruments as required and not being rewarded.


Özet

Çocuklar, hem çevresinden edindiklerine hem de okul aracılığıyla öğrendiklerine duygu ve düşüncelerini de katarak anlatma gayreti içerisindedirler. Çocukların, kendilerini ifade ederken kullandıkları en etkili yöntem ve tekniklerden biri de yazılı anlatımdır. Bu çalışmanın amacı, aile ve yuva ortamında büyüyen çocukların yazılı anlatımları esnasında ne tür yanlışlıklar yaptıklarını tespit etmek; söz konusu ortamlarda büyüyen çocukların yazma becerileri açısından benzerlik ve farklılıklarını ortaya koymaktır. Araştırma, KKTC'de yaşayan ve 15'i aile, 15'i de yuva ortamında bulunan ortaokul birinci sınıf öğrencilerini kapsamaktadır. Hem nitel hem de nicel araştırma yaklaşımının kullanıldığı bu çalışmada, çocuklara "Yurt Sevgisi" konulu bir kompozisyon yazdırılmış, "Öğrenci Görüşme Formu" uygulanarak veriler toplanmış, gözlem yapılmış ve elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde t-testi ve Mann-Whitney U testi kullanılarak da bu ortamlarda büyüyen çocukların, yazma becerileri arasında fark olup olmadığı belirlenmiştir. Böylece aile ve yuva ortamındaki çocuklar arasında anlamlı bir farklılık bulunduğu saptanmıştır. Görüşme ve gözlemlerden de hareketle yuvada büyüyen çocukların yeterli ilgiden mahrum kalmanın yanı sıra derslerde yeterince destek alamama, kütüphaneyi sık kullanamama, elektronik araçlardan gereği gibi faydalanamama ve ödüllendirilmeme gibi hususlardan dolayı başarısız oldukları anlaşılmıştır.

Impact of Technology-Assisted Context-Based Teaching on the Listening Skills of Teacher Candidates.

Original Article Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, Volume -, Issue -, 2017, Pages -

Abstract

Listening is highly critical as it is the first skill that is acquired from birth. However, this skill can be developed if it is acquired through proper methods and approaches. The purpose of this study is to identify whether technology-assisted context-based teaching improves the listening skills of teacher candidates. The research was based on a mixed research approach where quantitative data were obtained through experimental study and qualitative data were obtained through interviews. The study group of the research consisted of 50 teacher candidates in total; 25 in the experimental group and 25 in the control group who took the Comprehension Techniques II: Listening Education course in the Turkish Language Teaching department of Near East University in Northern Cyprus during the 2016-2017 academic year. The topics were conveyed to the experimental group using a context-based approach with technology-assisted context-based teaching, meaning the digital stories and drama method. A traditional method and approach was applied to the control group. “Listening Success Tests” and “Student interview forms” developed by the researchers were used for data collection. The obtained quantitative data were analysed using the Mann-Whitney U test, while qualitative data were analysed through content analysis. As a result of the findings obtained in the listening success tests, it was seen that there was a significant difference between the experimental group on which technologyassisted context-based teaching was applied and the control group where traditional teaching was used. Thus, it was proved that this approach applied to the experimental group was highly beneficial for developing the listening skills of the teacher candidates. Additionally, based on the opinions of the teacher candidates, it was revealed that this approach improved the listening skills from several perspectives.


Özet

Currrent Teaching

 • 2019 YAZ

  COMPREHENSION TECHNIQUES II: LISTENING EDUCATION

  ...

 • 2019 Academic Year

  TURKISH LANGUAGE I

  -

 • 2019 YAZ

  TURKISH LANGUAGE I

  -

 • 2019 YAZ

  TURKISH LANGUAGE II

  -

 • 2019 Academic Year

  TURKISH LANGUAGE I-II

  -

 • 2019 AKADEMİK YILI

  TURKISH LANGUAGE I-II

  -

 • 2019 YAZ

  TURKISH TEXTBOOK REVIEW

  ...

Teaching History

 • 2016 GÜZ

  COMPREHENSION TECHNIQUES II: LISTENING EDUCATION

  ...

 • 2017 GÜZ

  COMPREHENSION TECHNIQUES II: LISTENING EDUCATION

  ...

 • 2018 GÜZ

  COMPREHENSION TECHNIQUES II: LISTENING EDUCATION

  ...

 • 2019 GÜZ

  COMPREHENSION TECHNIQUES II: LISTENING EDUCATION

  .

 • 2019 GÜZ

  COMPREHENSION TECHNIQUES II: LISTENING EDUCATION

  ...

 • 2014 BAHAR

  NARRATIVE TECHNIQUES I:SPEAKING EDUCATION

  ....

 • 2015 BAHAR

  NARRATIVE TECHNIQUES I:SPEAKING EDUCATION

  ....

 • 2016 BAHAR

  NARRATIVE TECHNIQUES I:SPEAKING EDUCATION

  ....

 • 2017 BAHAR

  NARRATIVE TECHNIQUES I:SPEAKING EDUCATION

  ....

 • 2018 BAHAR

  NARRATIVE TECHNIQUES I:SPEAKING EDUCATION

  ....

 • 2019 BAHAR

  NARRATIVE TECHNIQUES I:SPEAKING EDUCATION

  ....

 • 2016 YAZ

  NARRATIVE TECHNIQUES I:SPEAKING EDUCATION

  ....

 • 2017 BAHAR

  TURKISH PHONOLOGY AND SPEAKING FOR TRANSLATORS

  -

 • 2018 BAHAR

  BASIC CONCEPTS OF LANGUAGE EDUCATION

  -

 • 2019 BAHAR

  BASIC CONCEPTS OF LANGUAGE EDUCATION

  -

 • 2014 BAHAR

  EFFECTIVE COMMUNICATION

  Öğrencilerin karşılarındaki kişilerle etkileşime geçerek sunum yapmasına yardımcı olmak

 • 2015 BAHAR

  EFFECTIVE COMMUNICATION

  Öğrencilerin karşılarındaki kişilerle etkileşime geçerek sunum yapmasına yardımcı olmak

 • 2016 BAHAR

  EFFECTIVE COMMUNICATION

  Öğrencilerin karşılarındaki kişilerle etkileşime geçerek sunum yapmasına yardımcı olmak

 • 2017 BAHAR

  EFFECTIVE COMMUNICATION

  Öğrencilerin karşılarındaki kişilerle etkileşime geçerek sunum yapmasına yardımcı olmak

 • 2018 BAHAR

  EFFECTIVE COMMUNICATION

  Öğrencilerin karşılarındaki kişilerle etkileşime geçerek sunum yapmasına yardımcı olmak

 • 2019 BAHAR

  EFFECTIVE COMMUNICATION

  Öğrencilerin karşılarındaki kişilerle etkileşime geçerek sunum yapmasına yardımcı olmak

 • 2014 YAZ

  EFFECTIVE COMMUNICATION

  -

 • 2014 YAZ

  EFFECTIVE COMMUNICATION

  ---

 • 2019 BAHAR

  EFFECTIVE COMMUNICATION - HUMAN RELATIONS AND COMMUNICATION

  Öğrencilerin karşılarındaki kişilerle etkileşime geçerek sunum yapmasına yardımcı olmak

 • 2019 BAHAR

  HUMAN RELATIONS AND COMMUNICATION

  .

 • 2016 BAHAR

  DEVELOPMENT OF THE TURKISH CYPRIOT CULTURE

  Kıbrıs Türklerinin kültürel yapısına ilişkin bilgi kazandırmak

 • 2017 BAHAR

  DEVELOPMENT OF THE TURKISH CYPRIOT CULTURE

  Kıbrıs Türklerinin kültürel yapısına ilişkin bilgi kazandırmak

 • 2015 GÜZ

  DEVELOPMENT OF THE TURKISH CYPRIOT CULTURE

  Kıbrıs Türklerinin kültürel yapısına ilişkin bilgi kazandırmak

 • 2016 GÜZ

  DEVELOPMENT OF THE TURKISH CYPRIOT CULTURE

  Kıbrıs Türklerinin kültürel yapısına ilişkin bilgi kazandırmak

 • 2018 BAHAR

  EXPERIENCING SCHOOL

  -

 • 2018 GÜZ

  EXPERIENCING SCHOOL

  -

 • 2019 GÜZ

  EXPERIENCING SCHOOL

  -

 • 2014 BAHAR

  SCHOOL EXPERIENCE

  Projenin hazırlanışı ile ilgili beceri kazanmasını sağlamak.

 • 2015 GÜZ

  SCHOOL EXPERIENCE

  Projenin hazırlanışı ile ilgili beceri kazanmasını sağlamak.

 • 2016 GÜZ

  SCHOOL EXPERIENCE

  Projenin hazırlanışı ile ilgili beceri kazanmasını sağlamak.

 • 2014 BAHAR

  TEACHING PRACTICE

  Projenin hazırlanışı ile ilgili beceri kazandırmak. Dört yıl boyunca edindiği bilgi ve deneyimleri aktarmasını sağlamak.

 • 2015 BAHAR

  TEACHING PRACTICE

  Projenin hazırlanışı ile ilgili beceri kazandırmak. Dört yıl boyunca edindiği bilgi ve deneyimleri aktarmasını sağlamak.

 • 2015 GÜZ

  TEACHING PRACTICE

  Projenin hazırlanışı ile ilgili beceri kazandırmak. Dört yıl boyunca edindiği bilgi ve deneyimleri aktarmasını sağlamak.

 • 2016 GÜZ

  TEACHING PRACTICE

  Projenin hazırlanışı ile ilgili beceri kazandırmak. Dört yıl boyunca edindiği bilgi ve deneyimleri aktarmasını sağlamak.

 • 2017 BAHAR

  TEACHING TRAINING COURSE II

  --

 • 2018 BAHAR

  TEACHING TRAINING COURSE II

  --

 • 2019 BAHAR

  TEACHING TRAINING COURSE II

  --

 • 2019 GÜZ

  TEACHING TRAINING COURSE II

  --

 • 2017 GÜZ

  SPECIAL TEACHING METHODS I

  .

 • 2018 GÜZ

  SPECIAL TEACHING METHODS I

  .

 • 2019 GÜZ

  SPECIAL TEACHING METHODS I

  .

 • 2016 BAHAR

  SPECIAL TEACHING METHODS II

  .

 • 2017 BAHAR

  SPECIAL TEACHING METHODS II

  .

 • 2018 BAHAR

  SPECIAL TEACHING METHODS II

  .

 • 2019 BAHAR

  SPECIAL TEACHING METHODS II

  .

 • 2018 YAZ

  SPECIAL TEACHING METHODS II

  .

 • 2014 BAHAR

  ORAL COMMUNICATION II

  • Bu derste Konferans, Söylev(Nutuk/Hitabet), Panel, Forum, Sempozyum, Münazara, Açık Oturum vb. türlerin uygulamalı olarak öğretmek • Konuşmada kullanılabilecek anlatım biçimleri nin anlatmak • Değişik konularda hazırlıklı konuşma yapmak, • Konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltmek, • Uygulamalı diksiyon çalışmaları yapmak.

 • 2015 BAHAR

  ORAL COMMUNICATION II

  • Bu derste Konferans, Söylev(Nutuk/Hitabet), Panel, Forum, Sempozyum, Münazara, Açık Oturum vb. türlerin uygulamalı olarak öğretmek • Konuşmada kullanılabilecek anlatım biçimleri nin anlatmak • Değişik konularda hazırlıklı konuşma yapmak, • Konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltmek, • Uygulamalı diksiyon çalışmaları yapmak.

 • 2017 GÜZ

  THEATRE AND DRAMA APPLICATIONS

  ...

 • 2015 GÜZ

  COMMUNITY SERVICE APPLICATIONS

  Gözlemlediklerini aktarabilmek.

 • 2016 GÜZ

  COMMUNITY SERVICE APPLICATIONS

  Gözlemlediklerini aktarabilmek.

 • 2019 GÜZ

  SOCIETY SERVICE PRACTICE

  -

 • 2016 Academic Year

  TURKISH LANGUAGE I

  -

 • 2016 BAHAR

  TURKISH LANGUAGE I

  -

 • 2017 BAHAR

  TURKISH LANGUAGE I

  -

 • 2018 BAHAR

  TURKISH LANGUAGE I

  -

 • 2019 BAHAR

  TURKISH LANGUAGE I

  -

 • 2014 GÜZ

  TURKISH LANGUAGE I

  -

 • 2017 GÜZ

  TURKISH LANGUAGE I

  -

 • 2018 GÜZ

  TURKISH LANGUAGE I

  -

 • 2019 GÜZ

  TURKISH LANGUAGE I

  -

 • 2019 GÜZ

  -

 • 2014 BAHAR

  TURKISH LANGUAGE II

  -

 • 2017 BAHAR

  TURKISH LANGUAGE II

  -

 • 2018 BAHAR

  TURKISH LANGUAGE II

  -

 • 2019 BAHAR

  TURKISH LANGUAGE II

  -

 • 2017 GÜZ

  TURKISH LANGUAGE II

  -

 • 2018 GÜZ

  TURKISH LANGUAGE II

  -

 • 2019 GÜZ

  TURKISH LANGUAGE II

  -

 • 2018 YAZ

  TURKISH LANGUAGE II

  -

 • 2019 GÜZ

  TURKISH LANGUAGE I-II

  -

 • 2019 BAHAR

  TURKISH LITERATURE II

  -

 • 2019 GÜZ

  TURKISH TEXTBOOK REVIEW

  ...

 • 2019 GÜZ

  TURKISH LEARNING AND TEACHING APPROACHES

  ...

 • 2019 BAHAR

  TURKISH TEACHING PROGRAMS

  --

 • 2015 GÜZ

  WRITING TECHNIQUES

  Yazı çeşitlerini öğretebilecek yeteneğe sahip olmak.

 • 2016 GÜZ

  WRITING TECHNIQUES

  Yazı çeşitlerini öğretebilecek yeteneğe sahip olmak.

 • 2017 GÜZ

  WRITING TECHNIQUES

  Yazı çeşitlerini öğretebilecek yeteneğe sahip olmak.

 • 2018 GÜZ

  WRITING TECHNIQUES

  Yazı çeşitlerini öğretebilecek yeteneğe sahip olmak.

 • 2019 GÜZ

  WRITING TECHNIQUES

  Yazı çeşitlerini öğretebilecek yeteneğe sahip olmak.

At My Office

0392 223 64 64 (112)