Work Experience

 • Todate 2020

  Dr.

  Near East University, Visual Communication and Design

 • Todate 2019

  Chairperson

  Near East University, Computer Assisted Design and Animation Program

 • 2020 2015

  Research Assistant

  Near East University, Faculty of Communication, Visual Communication and Design

 • 2015 2014

  Design Coordinator

  Near East University, Distance Learning Centre

Education & Training

 • Ph.D. 2020

  Media and Communication Studies

  Near East University

 • Master2017

  Fine Arts and Design

  Near East University

 • Bachelor2014

  Visual Communication and Design

  Near East University

Honors, Awards and Grants

 • 2014
  Certificate of graduated as the top student in class in the department of Visual Communication Design of Faculty of Communication at NEU
  image
 • 2019
  European Union Scholarship for the Turkish Cypriot Community 2019-2020
  image

Research Projects

 • image

  Dr. Dilara (Motion Picture), Responsible of Visual Design (2016)

Filter by type:

Sort by year:

Aile İçi İletişimde Teknolojinin Rolü Üzerine Nitel Bir Çalışma

Conference Paper ICOAEF'19 V. International Conference On Applied Economic and Finance & Extended With Social Sciences & Extended With Social Sciences, Volume ,, Issue ,, 2019, Pages ,

Abstract

-


Özet

Günümüzde teknolojinin sunmuş olduğu imkanlar toplumun her alanda vazgeçilmez bir parçası konumundadır. Teknolojinin sağladığı olanaklar iletişim alanında da kullanılmakta ve her geçen gün önemini artırmaktadır. Teknoloji, kişilerarası iletişimdeki bireylerin davranış biçimlerini etkilemekte ve toplumun sosyalleşme sürecinde birtakım değişiklikleri de tetiklemektedir. Gelinen noktada bireyler yüzyüze iletişim yerine artık teknolojik araçlar üzerinden iletişime yönelebilmektedir. Hatta bazı zamanlarda teknolojik araçları kullanma yoğunluğu artabilmekte ve bu durum kişilerarası iletişimdeki bağları etkileyebilmektedir. Bu kapsamda toplumun oluşmasında temel unsur olduğu düşünülen aile ortamının, bireyin temel iletişim becerilerinin ilk öğrenildiği yer olması bakımından önem teşkil etmektedir. Teknolojinin sunduğu imkanlar göz önüne alındığında, aile fertlerinin birlikte zaman geçirdiği saatlerde iletişim açısından davranışlarının saptanması ve değerlendirilmesi gerekliliği doğmuştur. Bu amaç doğrultusunda çalışmada, aile içi iletişime yönelik bireyin davranışlarında teknolojinin ne derece önemli rolü olduğu ortaya konmuştur.

City Brand Identity and Implementation Study for TRNC

Original Article Master Thesis, Nicosia: Near East University, Volume *, Issue -, 2017, Pages 1-122

Abstract

City branding that contributed greatly to the development of a city's social structure, economy, tourism, international recognition, and communication with the world has become a subject that must now be applied to the cities of the Turkish Republic of Northern Cyprus. In the first part of the study titled “City Brand Identity and Implementation Study for TRNC”, the visual and verbal items designed for the image to be created were examined by taking into considerations the factors like local authorities in cities, cultural heritages, natural beauties, gastronomy, education, sports, transportation etc. The process of city branding, strategies and items were investigated, focusing on the factors of city brand identity formation. In the second part, the brand identity examples of national and international cities were assessed, the factors affecting the visual and verbal items used were investigated and the design principles were examined. In the third part, after strategy and graphic design studies were conducted for the brand identity of Nicosia, Famagusta, Kyrenia and Morphou cities in TRNC, logo, slogan, posters and totem proposals were presented and analyzed. This thesis, which aims to establish a brand identity for the cities in TRNC, can add a unique value to the literature in the national sense.


Özet

Bir şehrin sosyal yapısı, ekonomisi, turizmi, uluslararası tanınırlığı, dünya ile iletişimi gibi alanlarının gelişmesinde büyük katkı sağlayan şehir markalaşması, günümüzde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şehirleri için de uygulanması gereken bir konu hâline gelmiştir. “Şehir Marka Kimliği ve KKTC İçin Uygulama Çalışması” başlıklı çalışmanın ilk bölümde; şehirlerde var olan yerel yönetim, kültürel miraslar, doğal güzellikler, gastronomi, eğitim, spor, ulaşım vb. faktörler dikkate alınarak, oluşturulması planlanan imaj için tasarlanan görsel ve sözel öğeler incelenmiştir. Şehir marka kimliği oluşturma etkenleri üzerinde durularak, şehir markalaşmasının süreçleri, stratejileri ve öğeleri araştırılmıştır. İkinci bölümde ulusal ve uluslararası şehirlerin marka kimliği örnekleri değerlendirilerek kullanılan görsel ve sözel öğeleri etkileyen faktörler araştırılıp, tasarım ilkeleri incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise, KKTC'deki yerleşim yerlerinden Lefkoşa, Mağusa, Girne ve Güzelyurt için marka kimliğine yönelik strateji ve grafik tasarım çalışmaları yapılarak; logo, slogan, afiş ve totem önerileri sunulmuş ve bu çalışmaların analizleri yapılmıştır. KKTC şehirleri için marka kimliği oluşturmayı amaçlayan bu tez, ulusal anlamda da literatüre özgün bir değer katabilir.

Feminist Art and Democracy

Original Article International Journal of Art, Culture & Communication, Volume 1, Issue 1, 2018, Pages 105-116

Abstract

The phenomenon of feminist art, which emerged as part of feminism, can be traced back to the 1960s to emphasize feminine values ??against the patriarchal society. Feminist art has continued to this day and has had influence on democracy. The scope of this work is democracy, feminism and feminist art. This study investigates the concept of democracy through feminist art which resulted in a unique characteristic. In the context of art and democracy, this study aims to contribute to the literature through investigating studies about women. This research investigates some of the works done by feminist artists that have raised their concern in the international arena and determines the problems associated with democracy as its main subject.


Özet

Feminizmin bir paçası olarak ortaya çıkan feminist sanat olgusu, 1960’lı yıllarda ataerkil toplum yapısına karşı kadın değerlerini vurgulama amaçlı yapılanarak, zaman içinde günümüze kadar ulaşmış ve demokrasi üzerinde etken oluşturmuştur. Bu çalışma kapsamında; demokrasi, feminizm ve feminist sanat başlıkları incelenerek bir takım analizler ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Feminist sanat üzerinden demokrasi kavramı üzerine incelemeler yapılmış ve bu da çalışmayı özgün niteliğe taşımıştır. Sanat ve demokrasi bağlamında kadın çalışmaları ile literatüre katkı koyması hedeflenmiştir. Uluslararası alanda ses getirmiş feminist sanatçıların eserleri incelenip, demokrasi olgusu bağlamında sorun saptamaları araştırmanın temel konusunu oluşturmuştur.

Currrent Teaching

 • 2019 YAZ

  GRAPHIC ANIMATION

  -

 • 2019 YAZ

  CREATIVE WORKSHOP

  -

Teaching History

 • 2019 BAHAR

  COMPUTER BASED ANIMATION APPLICATION

  > Animasyon tasarımıyla ilgili belirtilen kavramları anlamak ve açıklamak. > Animasyon tasarımıyla ilgili becerileri geliştirmek. > Öğrencinin kendi çizgi filmini yaratması ve onu uygulamaya geliştirmek.

 • 2019 GÜZ

  INFORMATION TECHNOLOGIES

  Temel bilgisayar bilgisini öğrenerek bilgisayar üzerinde yapılabilecek belli başlı işlemleri yapma becerisinin kazanılması.

 • 2019 BAHAR

  -

  > Çizgi film ve animasyon teknikleriyle ilgili belirtilen kavramları anlamak ve açıklamak. > Animasyon tasarımı ve teknikleriyle ilgili becerileri geliştirmek. > Öğrencinin kendi stop-motion animasyon filmini yaratması ve onu uygulamaya geliştirmek.

 • 2019 BAHAR

  -

  -

 • 2019 BAHAR

  INTERACTIVE LEARNING ENVIRONMENTAL DESIGN

  -

 • 2019 BAHAR

  GRAPHIC DESIGN

  jgf

 • 2019 BAHAR

  Graphics and Animation

  -

 • 2019 GÜZ

  TIPOGRAPHY

  -

 • 2019 BAHAR

  SUMMER INTERNSHIP

  -

At My Office