Work Experience

 • 2015 2013

  Öğretim Üyesi

  Yakın Doğu Üniversitesi, İlahiyat

 • 2012 2010

  "Doğu Felsefesi Problemleri” uluslararası bilimsel dergisinin genel sekreteri ve yayın kurulu üyesi

  Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, Felsefe, Sosyoloji ve Hukuk Enstitüsü

 • 2013 2010

  Uzman Araştırmacı

  Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, Felsefe, Sosyoloji ve Hukuk Enstitüsü

Education & Training

 • Ph.D. 2007

  Temel İslam Bilimleri (İslam Hukuku)

  Marmara Üniversitesi

 • Master1999

  Temel İslam Bilimleri (İslam Hukuku)

  Ankara Üniversitesi

 • Bachelor1997

  İlahiyat Fakültesi

  Bakü Devlet Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

On studing the term of custom in the context of maslaha (public interest) in Thought of Islamic Law and influence of postmodernism

Conference Paper İnternational İnstitute of İslamic Thought and Civilization (İSTAC), Kuala Lumpur, Volume Postmodernism - Revisiting İslamic Thought, Issue 1, 2010, Pages 24

Abstract

The alteration to law depending on factor of time and place might be necessary, because of the aim of law is to arrange the social and individual life, at the same time, to fulfil their needs. If to consider that everything is changing in process and that every area has different custom and characteric feature as regards their climate and geographic conditions, the alteration to law is necessary logically. Hence Islam is a universal religion, in a word, Islam is religion of all the time and place, it will follow eternally as a religion of changing, developing, progressive humanity. Therefore the aim of Islamic law is to keep in step with this alteration. Some of rulings are made by Nass, some of them by Ijtihad (judicial opinion). Mujtehid deliver a fetva according to own actual custome in rulings which are made by Ijtihad. If the custome change the ruling will also change. From this point of view mujtehid should know own actual custom. Indeed, some of rulings were made change according to the changing of the time and society, appearing of some necessities ect. If the ruling did not change it would trouble people and go against general bases of Sheriah as to make easiness and repel the trouble. The subject about changing rulings based on custom are made actual problem in the process of modernization as a solutional way to modern problems. In Islamic law the change of rulings by changing of time is not based on custom. However rulings are changed because of going bad the time, necessity of people and Maslahat in a word for a general benefit. All these changes effect on actual custom, in a word, change of rulings in Islamic law are concerned with actual custom. In Islamic lawers` opinion the change of ruling by changing of time is a ruling which is based on custom. In the paper will draw relation between custom and postmodernism in the context of the idea impossibility rejection of value and depending on value determined material and spiritual rules of the society emphasizing especial point of the custom as spiritual value in the Islamic Law which always could save importance in the world


Özet

İslam hukukundaki bazı hükümler sarih naslarla sabit olurken, bazıları da ictihadla sabit olur. İctihadla sabit olan hükümlerin çoğunda müctehid, kendi zamanının örfüne göre fetva vermiştir. O zamanki örf sonradan değişse fetva da değişecektir. Bu bakımdan müctehidin yaşadığı zamanın örfünü bilmesi gerekli görülmüştür. hükümler zamanın bozulması, insanların ihtiyaçları, zaruret ve maslahat yani umumun menfaati nedeniyle değişir. Bunların da insanlar arasında cari örfle tezahür ettiğini düşünürsek, İslam hukukundaki hükümlerin değişmesinin insanlar arasıdaki cari örfün değişmesiyle ilgili olduğunu söyleyebiliriz. İslam hukukçularına göre, ezmanın teğayyuru ile teğayyur eden ahkam, örf ve âdet üzerine mebni bulunan ahkamdır Maslahat, İslam hukukçularının modernleşme sürecinde ortaya çıkan problemlere çözüm arayışları sonucunda dinamizmi sağlaması amaçlanan bir terim olarak yeniden gündeme getirilmeye başladı. Çünkü her zaman ve her toplumda hukuk, sosyal kontrolü muhafaza etmeyi hedefleyen, esas itibariyle fertlerin ve toplumun haklarını korumak için oluşturulmuş bir sistemdir. İslam hukukunun da önemli gayesi, ümmetin düzenini korumak ve ümmetin yararını onu oluşturan insanların yararını sağlayarak devam ettirmektir. Bu gayeyi gerçekleştiren maslahat prensibinin klasik kaynaklara göre İslam hukukunda tuttuğu yeri tespit etmeye çalışacağız.

Küresel felsefe tarihi bağlamında Türk halklarının felsefe tarihlerinin tetkiki ve tebliği meseleleri

Conference Paper Dünya Felsefesi Kontekstinde İslam bölgesi felsefesinin tetkiki ve tedrisi problemleri , Bakü/Azerbaycan, Volume 1, Issue 1, 2011, Pages 126-135

Abstract

Although works of Turkish philosophy have come until our times the history of Turkish philosophy did not take worthy place in the works devoted to the history of the world philosophy and they do not mind in some cases. In this article it is dealt with the work of “Kutadgu Bilig” of Yusuf Balasaghuni have been peaks of philosophical thought, in particular, social-philosophical thought of 11th century. This work sourced from Far and Middle Eastern philosophical cultures can be accepted as integral part of philosophical and social-philosophical thought of Middle Age of the World. It has represented the hight level of the philosophy of Turkish-Islamic cultural region as a bright moral cultural monument of the Eastern philosophy of Middle Age completely by using philosophical sources of Ancient Turkish and Shamanism and China and Indo-Iranian of previous time. In the article has been informed that Kutadgu Bilig is not only ethical-didactic work, it has also involved problems of theosophy and philosophy and moral-easthetic problems and it has reflected the process of cognition and problems of connected with humanities and natural sciences of its time and at the same time it has applied to a various aspects of this philosophical heritage. The author thinks that necessity of investigation of Kutadgu Bilig and its propropagandation as bright example of the history of Turkish philosophy is a duty of the history of modern culture as a science.


Özet

Türk felsefe tarihi günümüzde az araştırılmış önemli alanlardan birisi olarak tebliğin konusu olarak araştırılmaya çalışılmıştır. Türk felsefi düşüncesinin önemli yapıtı, özellikle de sosyal felsefi fikrin en önemli eseri Yusuf Balasagunlu`nun “Kutadgu Bilig”yi araştırmamıza konu ettik. XI asra ait bu yapıt dünya orta asır felsefesinin ayrılmaz parçası olan söz konusu eser kendinden önceki kadim medeniyetleri de kapsamakla birlikte orta asır Türk felsefi fikrinin en önemli yapıtıdır. Araştırmada Kutagdu Bilig`in felsefe ve sosyal felsefeye ait problemleri ele alışını ve yorumlanmasını ortaya koymaya calıştık.

Modernleşme Sürecinde Maslahat Tartişmaları bakımından Makasıd Konusu

Original Article Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyyat Fakültesi İlmi Mecmuası, , Volume 1, Issue 9, 2008, Pages 353-366

Abstract

This present study aims to delineate the Maslahat (Public interest) argument in Islamic Law in the process of modernization. It needs to new amendments in legal structure in order to preserve the vitality of Islamic Law for societal developments and changes. In this paper, in the light of classical studies, the concept of Maslahta is discussed in conjuction with the instituionalisation of Teleological Interpretation of Islamic Law. So, the conseption of Maslahat which is the base of the discussion was predicted to appraise on the frame the purpose of Shariah. There is a direct connection between Makasid (Teleological Interpretation) and Maslahat (Public Interest).


Özet

Makalede, bugün ictihad tartışmalarının esasını teşkil eden maslahat düşüncesinin Şariin veya Şeriatin maksatları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Makasıd ile maslahat arasında doğrudan bir ilişki bulunduğunu ortaya koyan yazar, makasıdın İslam hukuk literatüründeki yeri hakkında bilgi verdikten sonra bu konuyu en geniş ve müstakil şekilde ele alan Cüveyni, Gazzali, Tufi ve Şatıbi`nin görüşlerini de belirtmekle birlikte Şatibi`den sonra makasıd konusunu ilk kez dile getirenin Tahir b. Aşur olduğunu dile getirmekte ve insanlığın iyilik ve refahının korunması olarak açıklanan makasıd konusunun dokusunu ve maslahat tartışmalarının yeniden gündeme gelmesinin altında yatan nedenleri adı geçen ve bu konuyu incelemiş diğer klasik İslam hukukçularının görüşleri ışığında ortaya koymaya çalışmıştır.

Modernleşme Sürecinde İslam Hukuk Düşüncesinin yenilenmesi ve Modern Problemlerin Çözümünde Maslahat Prensibinin Rolü ve Yeri

Original Article Felsefe ve Sosyal-Siyasi İlimler, Volume 2, Issue 26, 2009, Pages 109 - 122

Abstract

Law is a structure which always intends to preserve a legal, social condition in every society, principally it is a structure that preserves the right of persons and society separately. The main aim of the Islamic law is to preserve the people’s life and to continue the benefit of umma by ensureing the people’s benefit forming it. In this article we tried to define the place of principle of maslaha realising this aim in Islamic law according to classical sources. Since appearance of the thought maslaha the conceptualisation process was ruled and its basis was ellucidate. Islamic scholars also accept this concept forms the general idea of all religious legal rulings. Maslaha is not a legal source, but its is an upper concept which is obtained in the result of studying carefully according to the induction method combined by principles and rulings in the way of preserving the people’s benefits in the world and in the next world.


Özet

Makalede modernleşme sürecinin İslam dünyasındaki yansımasına ve İslam hukukçularının ortaya çikan yeni meselelere çözüm arayışlarına girme ihtiyacına genel olarak değinilmiştir. Onların toplumun talebini karşılayabilmek için maslahat anlayışı üzerinde durdukları görülmektedir. Çünkü İslam hukukunun en önemli gayesi, insanların düzenini korumak ve ümmetin menfaatini onu oluşturan insanların menfaatini sağlayarak devam ettirmektir. Bu nedenle, maslahat düşüncesi şeri hükümlerin amaçlarını belirleme ve şeri-ameli meselelerin çözülmesinde odak noktasını oluşturmuştur. İslam alimleri de bu kavramın bütün dini-hukuki hükümlerin ortak dokusunu oluşturduğunu kabul etmektedirler. Maslahat mahiyeti itibariyle müstakil bir kaynak olmayıp, şer’i delillerin içerdiği ilke ve hükümlerin tümevarım yöntemine göre incelenmesi sonucunda ulaşılan ve bütün bu hüküm ve ilkelerde kulların dünya ve ahiretteki yararlarının gözetilmiş olduğu şeklinde özetlenebilecek olan kapsamlı bir düşünceyi ifade eden bir üst kavramdır

Örf ve Adetin Islam Hukuk Düşüncesınde Yerı ve Hükümlerin Değişmesı Kapsamındakı Tartışmalarda Rolü

Original Article İslam Hukuk Araştırmaları, Volume 14, Issue 14, 2009, Pages 203-218

Abstract

The alteration to law depending on factor of time and place might be necessary, because of the aim of law is to arrange the social and individual life, at the same time, to ful#l their needs. If to consider that everything is changing in process and that every area has di$erent custom and characteric feature as regards their climate and geographic conditions, the alteration to law is necessary logically. Hence Islam is a universal religion, in a word, Islam is religion of all the time and place, it will follow eternally as a religion of changing, developing, progressive humanity. Therefore the aim of Islamic law is to keep in step with this alteration. Some of rulings are made by Nass, some of them by Ijtihad (judicial opinion). Mujtehid deliver a fetva according to own actual custome in rulings which are made by Ijtihad. If the custome change the ruling will also change. From this point of view mujtehid should know own actual custom. Indeed, some of rulings were made change according to the changing of the time and society, appearing of some necessities ect. If the ruling did not change it would trouble people and go against general bases of Sheriah as to make easiness and repel the trouble. The subject about changing rulings based on custom are made actual problem in the process of modernization as a solutional way to modern problems. In Islamic law the change of rulings by changing of time is not based on custom. However rulings are changed because of going bad the time, necessity of people and Maslahat in a word for a general benefit. All these changes e$ect on actual custom, in a word, change of rulings in Islamic law are concerned with actual custom. In Islamic lawers` opinion the change of ruling by changing of time is a ruling which is based on custom.


Özet

Hukukta değişikliklerin olması, zaman ve mekan faktörüne bağlı olarak zaruri gözükmektedir. Çünkü hukukun amacı ferdin ve toplumun hayatını düzenlemek ve ihtiyaçlarına cevap vermektir. Geçen süreç içinde her şeyin değiştiği ve her bölgenin kendi iklim ve coğrafi koşullarına göre değişik gelenek ve karakter özelliklerinin olduğu göz önünde bulundurulduğu zaman aklen de hukuktaki değişim zaruri olmaktadır. İslam evrensel din olma yani tüm zamanların ve mekanların dini olma hasebiyle değişen, gelişen, ilerleyen insanlığın dini olarak sonsuza kadar süreceği için İslam hukukunun da amacı da bu değişikliğe ayak uydurmayı sağlamaktır. İslam hukukundaki bazı hükümler sarih naslarla sabit olurken, bazıları da ictihadla sabit olur. İctihadla sabit olan hükümlerin çoğunda müctehid, kendi zamanının örfüne göre fetva vermiştir. O zamanki örf sonradan değişse fetva da değişecektir. Bu bakımdan müctehidin yaşadığı zamanın örfünü bilmesi gerekli görülmüştür. Nitekim bazı hükümler zamanın ve halkın değişmesine, sonradan bazı zaruretlerin ortaya çıkması ve insanların yaşayışında bozukluk görülmesine göre değişme zarureti göstermiştir. Öyle ki, hüküm önceki hali üzere kalsa, insanlara meşakkat ve zarar ulaşacak; Şeriatın kolaylık sağlama ve zararı defetme gibi külli esaslarına ters düşecektir. Ortaya çıkan yeni örflerin insanların yeni şartlar altında kendilerinden güçlüğü ve meşakkati kaldırdığı ve menfaatlerini sağladığı göz önünde bulundurularak örfe dayanan hükümlerin de değişebileceği konusu modernleşme sürecinde ortaya çıkan problemlere çözüm yolu olarak ınsanların menfaatinin temın edilmesi kapsamında yeniden gündeme getirildi.

Klasik Kaynaklara Göre Maslahat Düşüncesinin Terimleşme Süreci ve Meşruiyet Kriterleri

Original Article Bakü Devşet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin İlmi Mecmuası, Volume 1, Issue 11 (Nisan), 2010, Pages 382-393

Abstract

Law is a structure which always intends to preserve a legal, social condition in every society, principally it is structure that preserves the right of persons and society separately. The main of the Islamic law is to preserve the people's life and to continue the benefit of umma by ensureing the people's benefit forming it. In this article we tried to define the place of principle of maslaha realizing this aim in Islamic law according to classical sources. Since appearance of the thought maslaha the conceptualisation process was ruled and its basis was ellucidate. Islamic scholars also accept this concept forms the general idea of all religious legal rulings. Maslaha is not a legal source, its an upper concept which is obtained in the result of studying carefully according to the induction method combined by principles and ruling in the way of the way of preserving the people's benefit in the world an in the next world.


Özet

İslam hukukunun temel gayesi, insanların nizamını korumak ev ümmetin yararını onu oluşturan fertlerin yararını sağlayarak devam ettirmektir. Bu makalede bu amacı gerçekleştiren maslahat prensibinin klasik kaynaklara göre İslam hukukundaki yerini tesbit etmeye çalıştık. İslam alimleri bu mefhumun bütün dini-hukuki hükümlerin ortak mahrecini teşkil ettiğini kabul etmektedirler.

İslam Düşüncesinde Yenilenmeye Doğru: Efgani’den Halilov’a

Original Article Karahan Kitabevi, Volume 1, Issue Özel, 2012, Pages 122 -131

Abstract

Modernization with its basic concepts and philosophical thought completely transformed into the process of Westernization by the effect of a sense of admiration to western scientific and technological development in the Islamic World until XIX century. The idea of renewal in the Islamic World has taken yet another turn since middle of XIX century. This is an introduction period to the renewal process in which the national philosophical thought produced by the West, has dominated. This period has divided into two terms named the Early Modern Age and the Modern Age and has tried to specify the goal and dimensions of the national philosophical thought of every age. The author by presenting development process of the national philosophical thought in the Islamic World has emphasized that the term of modernization has been removed from being a western concept by the Islamic thinkers and re-interpreted for the Islamic traditions and transformed into the new concept which served to the interest of the Islamic World in the renewal process.


Özet

Modernleşme, muhtevasını oluşturan temel kavramlar ve felsefi düşünce ile birlikte XIX. Yüzyıla kadar İslam dünyasında Batının bilimsel ve teknolojik terakkisine hayranlık duygusunun etkisi ile tamamen Batılılaşma sürecine dönüşmüş olduğunu söyleyebiliriz. Fakat, XIX.yüzyılın ortasından itibaren İslam dünyasındakı yenilenme düşüncesi yeni bir döneme girdi. Bu, yine Batının ürettiği bir kavram olan milli felsefi düşüncenin hakim olduğu bir yenilenme sürecine giriş dönemidir. Makalede bu dönem Yeniçağ ve En Yeniçağ olarak ikiye ayrılmış ve milli felsefi düşüncenin her çağa özel hedefi ve boyutları belirlenmeye çalışılmıştır. Müellif, böylece İslam dünyasında milli felsefi düşüncenin gelişim sürecini ortaya koyarak, onun İslam düşünürleri tarafından Batılı bir kavram olmaktan çıkarılıp, İslami gelenek dahilinde yeniden yorumlandığını ve yenilenme sürecinde İslam dünyasının menfaatine hizmet eden bir kavram haline getirildiğini vurgulamaktadır.

Currrent Teaching

 • 2019 YAZ

  METHODOLOGY OF ISLAMIC LAW I

  -

 • 2019 YAZ

  THE METHODOLOGY OF ISLAMIC LAW II

  -

Teaching History

 • 2014 BAHAR

  METHODOLOGY OF ISLAMIC LAW I

  -

 • 2015 BAHAR

  METHODOLOGY OF ISLAMIC LAW I

  -

 • 2016 BAHAR

  METHODOLOGY OF ISLAMIC LAW I

  -

 • 2017 BAHAR

  METHODOLOGY OF ISLAMIC LAW I

  -

 • 2018 BAHAR

  METHODOLOGY OF ISLAMIC LAW I

  -

 • 2019 BAHAR

  METHODOLOGY OF ISLAMIC LAW I

  -

 • 2018 YAZ

  METHODOLOGY OF ISLAMIC LAW I

  -

 • 2015 BAHAR

  ARABIC I

  Başlangıç düzeyinde Arapça bilgisine sahip olma. Arapça okuyup yazma ve belirli bir düzeyde anlamayı sağlama.

 • 2016 BAHAR

  ARABIC I

  Başlangıç düzeyinde Arapça bilgisine sahip olma. Arapça okuyup yazma ve belirli bir düzeyde anlamayı sağlama.

 • 2017 BAHAR

  ARABIC I

  Başlangıç düzeyinde Arapça bilgisine sahip olma. Arapça okuyup yazma ve belirli bir düzeyde anlamayı sağlama.

 • 2018 BAHAR

  ARABIC I

  Başlangıç düzeyinde Arapça bilgisine sahip olma. Arapça okuyup yazma ve belirli bir düzeyde anlamayı sağlama.

 • 2019 BAHAR

  ARABIC I

  Başlangıç düzeyinde Arapça bilgisine sahip olma. Arapça okuyup yazma ve belirli bir düzeyde anlamayı sağlama.

 • 2015 GÜZ

  ARABIC I

  Başlangıç düzeyinde Arapça bilgisine sahip olma. Arapça okuyup yazma ve belirli bir düzeyde anlamayı sağlama.

 • 2016 GÜZ

  ARABIC I

  Başlangıç düzeyinde Arapça bilgisine sahip olma. Arapça okuyup yazma ve belirli bir düzeyde anlamayı sağlama.

 • 2018 GÜZ

  ARABIC I

  Başlangıç düzeyinde Arapça bilgisine sahip olma. Arapça okuyup yazma ve belirli bir düzeyde anlamayı sağlama.

 • 2019 GÜZ

  ARABIC I

  Başlangıç düzeyinde Arapça bilgisine sahip olma. Arapça okuyup yazma ve belirli bir düzeyde anlamayı sağlama.

 • 2014 BAHAR

  ARABIC II

  -Orta düzeyde Arapça bilgisine sahip olma. Arapça okuyup yazma ve belirli bir düzeyde anlamayı sağlama.

 • 2015 BAHAR

  ARABIC II

  -Orta düzeyde Arapça bilgisine sahip olma. Arapça okuyup yazma ve belirli bir düzeyde anlamayı sağlama.

 • 2016 BAHAR

  ARABIC II

  -Orta düzeyde Arapça bilgisine sahip olma. Arapça okuyup yazma ve belirli bir düzeyde anlamayı sağlama.

 • 2018 BAHAR

  ARABIC II

  -Orta düzeyde Arapça bilgisine sahip olma. Arapça okuyup yazma ve belirli bir düzeyde anlamayı sağlama.

 • 2019 BAHAR

  ARABIC II

  -Orta düzeyde Arapça bilgisine sahip olma. Arapça okuyup yazma ve belirli bir düzeyde anlamayı sağlama.

 • 2015 GÜZ

  ARABIC II

  -Orta düzeyde Arapça bilgisine sahip olma. Arapça okuyup yazma ve belirli bir düzeyde anlamayı sağlama.

 • 2016 GÜZ

  ARABIC II

  -Orta düzeyde Arapça bilgisine sahip olma. Arapça okuyup yazma ve belirli bir düzeyde anlamayı sağlama.

 • 2017 GÜZ

  ARABIC II

  -Orta düzeyde Arapça bilgisine sahip olma. Arapça okuyup yazma ve belirli bir düzeyde anlamayı sağlama.

 • 2018 GÜZ

  ARABIC II

  -Orta düzeyde Arapça bilgisine sahip olma. Arapça okuyup yazma ve belirli bir düzeyde anlamayı sağlama.

 • 2019 GÜZ

  ARABIC II

  -Orta düzeyde Arapça bilgisine sahip olma. Arapça okuyup yazma ve belirli bir düzeyde anlamayı sağlama.

 • 2017 BAHAR

  ARABIC III

  İleri düzeyde Arapça dilbilgisi dersi kazandırmak; Güncel, akademik ve temel islami konularda özgün Arapça metinlerin Türkçeye çeviri alışkanlığı kazandırmak

 • 2018 BAHAR

  ARABIC III

  İleri düzeyde Arapça dilbilgisi dersi kazandırmak; Güncel, akademik ve temel islami konularda özgün Arapça metinlerin Türkçeye çeviri alışkanlığı kazandırmak

 • 2019 BAHAR

  ARABIC III

  İleri düzeyde Arapça dilbilgisi dersi kazandırmak; Güncel, akademik ve temel islami konularda özgün Arapça metinlerin Türkçeye çeviri alışkanlığı kazandırmak

 • 2016 GÜZ

  ARABIC III

  İleri düzeyde Arapça dilbilgisi dersi kazandırmak; Güncel, akademik ve temel islami konularda özgün Arapça metinlerin Türkçeye çeviri alışkanlığı kazandırmak

 • 2017 GÜZ

  ARABIC III

  İleri düzeyde Arapça dilbilgisi dersi kazandırmak; Güncel, akademik ve temel islami konularda özgün Arapça metinlerin Türkçeye çeviri alışkanlığı kazandırmak

 • 2019 GÜZ

  ARABIC III

  İleri düzeyde Arapça dilbilgisi dersi kazandırmak; Güncel, akademik ve temel islami konularda özgün Arapça metinlerin Türkçeye çeviri alışkanlığı kazandırmak

 • 2015 BAHAR

  ARABIC IV

  İleri düzeyde Arapça bilgisi verme; Alanıyla ilgili metinleri okuyup anlama becerısı kazandırma; Güncel, akademik konularda özgün Arapça metinlerin Türkçeye çeviri alışkanlığı kazandırma

 • 2016 BAHAR

  ARABIC IV

  İleri düzeyde Arapça bilgisi verme; Alanıyla ilgili metinleri okuyup anlama becerısı kazandırma; Güncel, akademik konularda özgün Arapça metinlerin Türkçeye çeviri alışkanlığı kazandırma

 • 2017 BAHAR

  ARABIC IV

  İleri düzeyde Arapça bilgisi verme; Alanıyla ilgili metinleri okuyup anlama becerısı kazandırma; Güncel, akademik konularda özgün Arapça metinlerin Türkçeye çeviri alışkanlığı kazandırma

 • 2019 BAHAR

  ARABIC IV

  İleri düzeyde Arapça bilgisi verme; Alanıyla ilgili metinleri okuyup anlama becerısı kazandırma; Güncel, akademik konularda özgün Arapça metinlerin Türkçeye çeviri alışkanlığı kazandırma

 • 2016 GÜZ

  ARABIC IV

  İleri düzeyde Arapça bilgisi verme; Alanıyla ilgili metinleri okuyup anlama becerısı kazandırma; Güncel, akademik konularda özgün Arapça metinlerin Türkçeye çeviri alışkanlığı kazandırma

 • 2017 GÜZ

  ARABIC IV

  İleri düzeyde Arapça bilgisi verme; Alanıyla ilgili metinleri okuyup anlama becerısı kazandırma; Güncel, akademik konularda özgün Arapça metinlerin Türkçeye çeviri alışkanlığı kazandırma

 • 2018 GÜZ

  ARABIC IV

  İleri düzeyde Arapça bilgisi verme; Alanıyla ilgili metinleri okuyup anlama becerısı kazandırma; Güncel, akademik konularda özgün Arapça metinlerin Türkçeye çeviri alışkanlığı kazandırma

 • 2019 GÜZ

  ARABIC IV

  İleri düzeyde Arapça bilgisi verme; Alanıyla ilgili metinleri okuyup anlama becerısı kazandırma; Güncel, akademik konularda özgün Arapça metinlerin Türkçeye çeviri alışkanlığı kazandırma

 • 2015 BAHAR

  GRADUATION THESIS

  -

 • 2017 BAHAR

  GRADUATION THESIS

  -

 • 2018 BAHAR

  GRADUATION THESIS

  -

 • 2019 BAHAR

  GRADUATION THESIS

  -

 • 2015 GÜZ

  THE METHODOLOGY OF ISLAMIC LAW II

  -

 • 2016 GÜZ

  THE METHODOLOGY OF ISLAMIC LAW II

  -

 • 2017 GÜZ

  THE METHODOLOGY OF ISLAMIC LAW II

  -

 • 2018 GÜZ

  THE METHODOLOGY OF ISLAMIC LAW II

  -

 • 2019 GÜZ

  THE METHODOLOGY OF ISLAMIC LAW II

  -

At My Office