Work Experience

 • Now 2011

  Head of Toxicology

  NEU faculty of Pharmacy, Toxicology

 • 2011 2008

  Dean

  Mersin University, Faculty of Pharmacy

 • 2008 2007

  Vice Dean

  Mersin University, Faculty of Pharmacy

 • 2011 2006

  Head of Toxicology Dept

  Mersin University Faculy of Pharmacy, Toxicology

 • 2005 1992

  Assocciated Professor

  GATA Military Medical Faculty, Analytical Toxicology

 • 1991 1988

  Assistant Professor

  GATA Military Medical Faculty, Medical Pharmacology

 • 1992 1988

  Assistant Professor

  GATA Military Medical faculty, Pharmacology

 • 1979 1977

  Hospital Pharmacist

  Military Hospital, Outpatient

Education & Training

 • Ph.D. 1982

  Pharmaceutical Toxicology

  Ankara University

 • Master...

  -

  -

 • Bachelor1976

  Pharmacy

  Ankara University

Honors, Awards and Grants

Research Projects

 • image

  Prof Dr Şahan SAYGI Res Assist Fehmi Burak ALKAŞ “Tip 2 Diyabet Hastalarında Kronik Metformin Kullanımının DNA Hasarı İle İlişkisinin Araştırılması” NEU Centre of Excellence. (Onay Tarihi: 21.05.2015). Son zamanlardaki, vivo deney hayvanları çalışmalarında Tip-2 Diyabette yaygın olarak kullanılan METFORMİN adlı ilacın DNA hasarına yol açabileceği gösterilmiştir (2). Epidemiyolojik mega analizlerde, kanserli diyabet hastalarında ise Metformin adlı ilacın kanserin seyrini yavaşlattığı ifade edilmektedir (1). Metforminin, müsaade edilen günlük dozlarında, kronik kullanımında DNA hasarının seviyesi üzernde manalı bir etkisinin olup olmadığının belirlenmesi ve kronik metformin kullanımına bağlı olarak DNA hasarı derecelerinde bir değişiklik olması durumunda metforminin bu etkisinin DNA hasarını artırıcı mı azaltıcı mı olduğunun belirlenmesi amaçlanmaktadır.

 • image

  1. Prof. Dr. Şahan SAYGI (Yakın Doğu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Ana Bilim Dalı Başkanı) 2. Doç. Dr. Dilek BATTAL (Mersin Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi F. Toksikoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Ü. ve YDÜ. Eczacılık F. Toksikoloji Anabilim D. Yarı Zamanlı Öğretim Ü.) 3. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali KURT (Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Ü.) 4. Fehmi Burak ALKAŞ (Yakın Doğu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Toksikoloji Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisi) 5. Jehad SHABAN (Yakın Doğu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Toksikoloji Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi) 6. Ayça AKTAŞ (Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, F. Toksikoloji Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisi) “Toksik Ağır Metal Düzeylerinin Gönyeli Göleti’ndeki Su, Sediment ve Balık Dokularındaki Düzeyleri ile Genotoksik Etkilerinin Araştırılması” NEU Centre of Excellence, Ref. No. CE217-2016, Proje No. 2016-04045 (Onay Tarihi: 13.05.2016). Günümüzde doğal dengeyi, insan ve hayvan sağlığını tehdit eden en önemli tehlikelerin başında çevre sorunlarının geldiği artık bütün dünyada tartışmasız olarak kabul edilmektedir. Özellikle 20. yüzyıldaki teknolojik gelişmeler ve bu gelişmelere bağlı olarak gelişen hızlı sanayileşme, sanayi atıklarının çevre üzerindeki olumsuz etkileri, insan ve çevre sağlığını tehdit edici boyutlara ulaşmış; bu tehlike küresel ısınma, kuraklık, iklim değişikliği, içme suyu kaynaklarının azalması şeklinde gözardı edilemeyecek seviyelere ulaşmıştır. Buna bağlı olarak doğal bileşimleri değişen toprak ve sularda yaşayan ve besin zincirine katılan her türlü ürün insan sağlığını tehdit etmektedir. Su ortamına giren ağır metaller, ortamdaki canlılar ve sedimentlerde birikirler veya suda asılı partiküllere bağlı olarak bulunurlar. Sudaki birçok canlının dokularındaki ağır metal birikimi, söz konusu metalin sudaki derişiminden daha yüksek olabilir. Bakır (Cu), çinko (Zn) ve demir (Fe) gibi ağır metal düzeylerinin, canlılarda normal gelişim ve biyolojik işlevleri sürdürebilmek için gerekli olan eser derişimlerin üstünde bulunması sucul organizmalarda olumsuz etkiler yapmaktadır. Bununla birlikte arsenik (As), kadmiyum (Cd) ve kurşun (Pb) gibi esansiyel olmayan elementlerin düşük derişimlerde bile toksik etki yaptıkları çeşitli araştırmacılar tarafından bildirilmiştir. Bazı temel metabolik fonksiyonların yürütülebilmesi amacıyla az miktarda gereksinim duyulan Cu ve Zn gibi ağır metallerin ortamdaki derişimlerinin artması, öncelikle metabolik aktivitesi yüksek olan organlarda akümülasyona, diğer taraftan da enzimlerin aktif bölgelerini bloke ederek organizmada toksik etkilerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Buna bağlı olarak ağır metallerle kirlenmiş sucul ve balıkçılık yapılan alanların, ağır metal konsantrasyonlarının kontrol edilmesi ve belirli miktarları aşmaması gerekir. Kıbrıs Adası’nda, "Kıbrıs Tipi Bakır Yatakları" olarak madencilik literatürüne geçen, genellikle ofiyolitin bünyesindeki volkaniklerle ilişkili, okyanus ortası veya yay gerisinde açılmakta olan sırtlarda oluşan masif sülfit cevherleşmesine bağlı olarak gelişen zengin bakır ve çinko yatakları vardır. Troodos karmaşığı olarak da bilinen bu kuşak içerisinde 70 civarında masif sülfit maden kütlesi olduğu bilinmektedir. Bu zengin maden yatakları antik çağlardan günümüze kadar işletilmiş, bir kısmı hala işletilmekte ve bir kısmı atıkları ile terkedilmiş durumdadır. Özellikle bazı bölgelerde demir yığınları ve tepeler oluşturan maden atıklarının deniz ve gölde yaşayan canlıları etkilediği, tarım alanlarına zarar verdiği ve insan sağlığını etkilediği vurgulanmaktadır. Gerçekleştirilmesi planlanan projede yapılacak deneysel çalışmalar iki ayrı merkezde gerçekleştirilecektir. Örnekleme bölgesi olarak belirlenen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Gönyeli Göleti’nden su, sediman ve balık örneği alınacaktır. Alınan tüm örneklerde İndüktif Olarak Eşleştirilmiş Plazma - Kütle Spektrometresi (ICP-MS) cihazı ile ağır metal düzeyleri belirlenecektir. Bununla birlikte alınan su örneklerinin anyon ve katyon içerikleri iyon kromatografisi cihazı ile, sediman örneklerinin major oksitleri ise X-Işınımlı Floresans Spektrometresi (XRF) cihazı kullanılarak belirlenecektir. Böylece yapılacak çalışma ile söz konusu bölgeye ait toprak yapısı ve kökeni aydınlatılacaktır. ICP-MS, XRF ve İyon Kromatografisi analizleri Mersin Üniversitesi İleri Teknoloji, Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezinde (MEİTAM) gerçekleştirilecektir. Tek hücre jel elektroforezi (Single cell gel electrophoresis, SCGE) veya comet assay tekniği, DNA hasarını ölçmek ve analiz etmek amacıyla kullanılan, hızlı, basit, duyarlı ve yaygın kullanım alanına sahip bir tekniktir. Günümüzde comet assay yöntemi çok fazla sayıda çalışmaya uygulanmakta ve hücresel düzeyde bazı patolojik durumların sonuçları ya da belirli kimyasallara terapötik temasın sonuçları bu yöntemle değerlendirilmektedir. Mikronükleus yöntemi ise sitogenetik harabiyetin tespitinde, kromozom analizine göre kolay uygulanabilmesi, daha fazla sayıda hücre sayılması ve istatistiksel yönden daha anlamlı sonuçlar elde edilmesi avantajı sağlamasıyla yaygın kullanım alanı bulan bir tekniktir. Her iki yöntem de genotoksikolojik, ekotoksikolojik ve biyoizleme araştırmalarında öncelikli kullanım alanına da sahiptir. Ağır metal düzeyleri belirlenen Gönyeli Göletine ait balık örneklerinde, comet assay ve mikronükleus yöntemleri kullanılarak genetik düzeyde toksik etki değerlendirilmesi yapılacaktır. Balık örneklerine uygulanacak comet assay ve mikronükleus yöntemleri Yakın Doğu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Ana Bilim Dalı Laboratuvarında gerçekleştirilecektir.Planlanan çalışma ile bölgede bulunan maden yataklarından ve geçmiş yıllardaki işletme atıklarından toprağa, suya ve suda yaşayan canlılara geçtiği düşünülen başta bakır ve çinko olmak üzere ağır metal düzeylerinin ileri teknoloji cihazlar kullanılarak belirlenmesi ve belirlenen düzeylerdeki maruziyetin balıklar üzerinde genotoksik etkilerinin araştırılması amaçlanmaktadır. Buna ek olarak projede kullanılacak güvenilir, hızlı, basit, duyarlı ve yaygın kullanılan genotoksisite belirleme yöntemlerinin (comet assay, mikronükleus), Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Toksikoloji Ana Bilim Dalı Laboratuvarında uygulanabilirliğinin sağlanması, genotoksik olduğu düşünülen diğer kimyasal maddelerin ve çevresel atıkların genotoksisitelerinin de bu laboratuvarda değerlendirilmesine olanak sağlayacaktır.

Filter by type:

Sort by year:

http://tropej.oxfordjournals.org/content/47/2/81.short

General Publication Determination of heavy metal contents in human colostrum samples by electrothermal atomic absorption spectrophotometry, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713504000556

General Publication Determination of aflatoxin levels in some dairy and food products which consumed in Ankara, Turkey, 2016

Abstract


Özet

http://www.ejpn-journal.com/article/S1090-3798(13)70287-3/abstract

General Publication P108–1741 Anti-N-methyl-D-aspartate receptor encephalitis in a child, 2016

Abstract


Özet

http://www.academia.edu/download/31506727/pdf_SHD_350.pdf

General Publication Serum Rifampisin Seviyesinin Antitüberküloz Tedaviye Yanıttaki Rolü, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=7736755553071665430&hl=en&oi=scholarr

General Publication The clinical importance of selective inhibitors of COX-2 and new antiinflammatory agents without gastrointestinal toxicity, 2016

Abstract


Özet

http://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-leptin-noropeptid-y-ve-sismanlik-293.html

General Publication LEPTİN, NÖROPEPTİD Y VE ŞİŞMANLIK, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=7383415443439724325&hl=en&oi=scholarr

General Publication Superiority of liquid-Liquid extraction for toxicological screening in gas chromatography/mass spectrometry analysis, 2016

Abstract


Özet

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ptr.1221/abstract

General Publication Assessment of therapeutic effect of Inula heterolepsis Boiss in alcoholic rats, 2016

Abstract


Özet

http://www.medicaljournal.gazi.edu.tr/index.php/GMJ/article/viewFile/806/738

General Publication The Determination of Blood Alcohol Levels By Modified Head Space Gas Chromatography-Mass Spectrometry in Drunken Drivers, 2016

Abstract


Özet

http://www.scopemed.org/?mno=5107

General Publication Toxicity Testings and the importance of test results in experimental toxicology, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048357506001325

General Publication Evaluation of aspect of some oxidative stress parameters using vitamin E, proanthocyanidin and N-acetylcysteine against exposure to cyfluthrin in mice, 2016

Abstract


Özet

http://medicaljournal.gazi.edu.tr/index.php/GMJ/article/viewFile/822/754

General Publication Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Erişkin Acil Servise Başvuran Adli Vakaların Analizi, 2016

Abstract


Özet

http://www.ejmanager.com/mnstemps/7/pdf_GMJ_107.pdf

General Publication DENEYSEL TOKSİKOLOJİDE TOKSİSİTE TESTLERİ VE TEST SONUÇLARININ ÖNEMİ, 2016

Abstract


Özet

http://www.solunumhastaliklari.org/pdf.php3?id=284

General Publication Antitüberküloz Tedavi Sırasında Gelişen Addison Krizi ve Eşlik Eden Parsiyel Hipopitüitarizm, 2016

Abstract


Özet

http://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-leptin-insulin-ve-diabet-2897.html

General Publication Leptin, İnsülin Ve Diabet, 2016

Abstract


Özet

http://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-selektif-cox-2-inhibitorlerinin-klinik-onemi-ve-gastrointestinal-toksisitesi-olmayan-yeni-antiinflamatuvar-ajanlar-1720.html

General Publication SELEKTİF COX-2 İNHİBİTÖRLERİNİN KLİNİK ÖNEMİ VE GASTROİNTESTİNAL TOKSİSİTESİ OLMAYAN YENİ ANTİİNFLAMATUVAR AJANLAR, 2016

Abstract


Özet

http://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-serum-digoksin-seviyesi-olcumunun-klinik-onemi-6381.html

General Publication Serum Digoksin Seviyesi Ölçümünün Klinik Önemi, 2016

Abstract


Özet

https://www.researchgate.net/profile/Dilek_Ernam/publication/237588724_Rifampisin_ile_Rifabutin_Arasindaki_apraz_Diren/links/54b925d60cf269d8cbf733c0.pdf

General Publication Rifampisin ile Rifabutin Arasındaki Çapraz Direnç, 2016

Abstract


Özet

Serum Digoksin Seviyesi Ölçümünün Klinik Önemi

Original Article Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, Volume *, Issue -, 1994, Pages -

Abstract

-


Özet

-

SELEKTİF COX-2 İNHİBİTÖRLERİNİN KLİNİK ÖNEMİ VE GASTROİNTESTİNAL TOKSİSİTESİ OLMAYAN YENİ ANTİİNFLAMATUVAR AJANLAR

Original Article Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, Volume *, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The clinical importance of selective inhibitors of COX-2 and new antiinflammatory agents without gastrointestinal toxicity

Original Article Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, Volume *, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Determination of heavy metal contents in human colostrum samples by electrothermal atomic absorption spectrophotometry

Original Article Journal of tropical pediatrics, Volume *, Issue -, 2001, Pages -

Abstract

-


Özet

-

LEPTİN, NÖROPEPTİD Y VE ŞİŞMANLIK

Original Article Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, Volume *, Issue -, 2002, Pages -

Abstract

-


Özet

-

DENEYSEL TOKSİKOLOJİDE TOKSİSİTE TESTLERİ VE TEST SONUÇLARININ ÖNEMİ

Original Article GÜLHANE TIP DERGİSİ (GTD) GÜLHANE MEDICAL JOURNAL (GMJ), Volume *, Issue -, 2003, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Leptin, İnsülin Ve Diabet

Original Article Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, Volume *, Issue -, 2003, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Assessment of therapeutic effect of Inula heterolepsis Boiss in alcoholic rats

Original Article Phytotherapy Research, Volume *, Issue -, 2003, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Toxicity Testings and the importance of test results in experimental toxicology

Original Article Gulhane Medical Journal, Volume *, Issue -, 2003, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Erişkin Acil Servise Başvuran Adli Vakaların Analizi

Original Article Gazi Medical Journal, Volume *, Issue -, 2004, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The Determination of Blood Alcohol Levels By Modified Head Space Gas Chromatography-Mass Spectrometry in Drunken Drivers

Original Article Gazi Medical Journal, Volume *, Issue -, 2004, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Determination of aflatoxin levels in some dairy and food products which consumed in Ankara, Turkey

Original Article Food Control, Volume *, Issue -, 2005, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Antitüberküloz Tedavi Sırasında Gelişen Addison Krizi ve Eşlik Eden Parsiyel Hipopitüitarizm

Original Article Solunum Hastalıkları, Volume *, Issue -, 2005, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Antitüberküloz Tedavi Sırasında Gelişen Addison Krizi ve Eşlik Eden Parsiyel Hipopitüitarizm

Original Article Solunum Hastalıkları, Volume *, Issue -, 2005, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Serum Rifampisin Seviyesinin Antitüberküloz Tedaviye Yanıttaki Rolü

Original Article Solunum Hastalıkları, Volume *, Issue -, 2007, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Evaluation of aspect of some oxidative stress parameters using vitamin E, proanthocyanidin and N-acetylcysteine against exposure to cyfluthrin in mice

Original Article Pesticide Biochemistry and Physiology, Volume *, Issue -, 2007, Pages -

Abstract

-


Özet

-

P108–1741 Anti-N-methyl-D-aspartate receptor encephalitis in a child

Original Article European Journal of Paediatric Neurology, Volume *, Issue -, 2013, Pages -

Abstract

-


Özet

-

In vivo genotoxicity assessment of sertraline by using alkaline comet assay and the cytokinesis-block micronucleus assay

Original Article Basic Clin Pharmacol Toxicol, Volume 113, Issue 5, 2013, Pages 339-46

Abstract

Sertraline, a leading antidepressant in the selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) group of medicine, is the most frequently prescribed drug. In this study, the alkaline comet assay and the cytokinesis-block micronucleus (CBMN) assay were used to investigate genotoxicity potential of sertraline in the peripheral blood lymphocytes (PBLs) of acute and chronic sertraline-treated Wistar albino rats. Male Wistar albino rats (n = 48) were administered low, medium and high doses of sertraline (10, 40, 80 mg/kg) for acute and chronic treatment by employing the gavage method to investigate genotoxicity of the administered drug. The data (tail length, tail intensity and tail moment) were analysed and indicated that there was no statistically significant difference between sertraline-treated groups and the negative control group with respect to DNA damage (p > 0.05). However, it was observed that acute sertraline administration had caused much more DNA damage in comparison with chronic treatment (p < 0.05). According to the data obtained from the CBMN test, an increase in the micronucleus (MN) frequency was detected at chronic and high-dose acute sertraline treatment. Based on the outcome of comet assay, detection of statistically insignificant DNA damage may be due to the fact that sertraline did not cause damage on DNA. Also, increase in frequency of MN in chronic sertraline treatment suggests that chronic sertraline administration might influence some mechanisms of cell division. Therefore, dose adjustment in depressed patients seems significant as it may help prevent further prognosis of the diseases.


Özet

Sertraline, SSRI ilaçları içinde en önemli antidepresan etkili bir ilaçtır. Bu çalışmada alkalin comet assay ve sitokinaz-bloking mikronükleus yöntemi kullanılarak periferal kan lenfositlerinde akut ve kronik genotoksik etkileriwistar ratlar kullanılarak araştırılmıştır.

Introducing A Performance Based Objective Clinical Examination Into The Pharmacy Curriculum For Students of Northern Cyprus (Accepted for publication)

Original Article Trop. J. Pharm. Res., Volume -, Issue -, 2016, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Pharmacovigilance awareness among the community pharmacists and pharmacy students in the Turkish Republic of Northern Cyprus.

Original Article Journal of Pharmacovigilance, Volume 4, Issue 2, 2016, Pages 1-4

Abstract

All healthcare professionals, other healthcare workers, patient caregivers, patients and even their families are all important to the healthcare system and pharmacists in every country are an important part of this system, and have a major duty to maintain and monitor the safety and efficacy of drugs as an integral part of their professional practice. Since pharmacovigilance is an indispensable part of the clinical discipline for detecting, assessing, understanding and prevention of adverse effects or any other possible drug-related problems, the knowledge of pharmacists about spontaneous reporting of adverse drug reactions is the cornerstone of pharmacovigilance for patient care and safety. On the other hand, the worldwide reporting of adverse drug reactions (ADRs) by healthcare professionals, in particular those in developing countries are with poor contribution. Therefore, the knowledge and perception of pharmacovigilance and ADR reporting of 67 community pharmacists and Near East University (NEU) Faculty of Pharmacy students on their 1st (n=83) and 4th (n=79) years were investigated in the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC). The observed results point out that the standards of training and education need to be improved for pharmacists and undergraduates alike giving rise to the design and implementation of more effective training for drug safety.


Özet

THE IMPORTANCE OF DRUG WASTES FROM THE STANDPOINT OF ENVIRONMET AND HUMAN HEALTH

Review Marmara Pharmaceutical Journal, Volume 16: 29-37 (2012)., Issue 16, 2012, Pages 29-37

Abstract

ABSTRACT Population explotion and the formation of overpopulated cities have been causing environmental and human halth problems via waste waters and solid waste dump areas. In those formed wastes, drugs and drug related compounds are recently becoming health and environmental concerns. In this review; potential health and environmental contamination problems originated from used drug and the metabolites entering municipal waste water systems, unused or expired drugs thrown into household garbage containers, or wastes released from drug production plants have been commentated in the light of the recent publications.


Özet

ÖZET Nüfus artışına bağlı ortaya çıkan yüksek yoğunluklu kentler, ürettikleri atık sular ve çöp döküm alanları ile çevre ve insan sağlığı problemlerine neden olmaktadırlar. Bu atıkların içerisinde bulunan ilaç ve ilaçlardan kaynaklanan kimyasallar son zamanlarda sağlık ve çevre açısından endişe kaynağı olarak önem kazanmaktadır. Bu derlemede, ilaçların ve metabolitlerinin vücuttan atılarak kanalizasyon sistemine karışması, kullanım dışı kalmış ilaçların evsel çöp olarak atılımı ve ilaç fabrikalarından salınan atık maddelerin ortaya çıkarabilecekleri sağlık ve çevre sorunları yapılmış çalışmalar doğrultusunda değerlendirilmiştir.

Currrent Teaching

 • 2019 YAZ

  PHARMACY PRACTICE IV

  --

 • 2019 YAZ

  TOXICOLOGY

  none

Teaching History

 • 2016 BAHAR

  PHARMACY PRACTICE II

  Students will improve their theoretical and practical knowledge in pharmacy profession

 • 2017 BAHAR

  PHARMACY PRACTICE II

  Students will improve their theoretical and practical knowledge in pharmacy profession

 • 2019 BAHAR

  PHARMACY PRACTICE II

  Students will improve their theoretical and practical knowledge in pharmacy profession

 • 2018 BAHAR

  PHARMACY PRACTICE IV

  --

 • 2019 BAHAR

  PHARMACY PRACTICE IV

  --

 • 2015 BAHAR

  FORENSIC TOXICOLOGY

 • 2015 BAHAR

  DISASTER TOXICOLOGY

 • 2015 BAHAR

  ANALYTICAL TOXICOLOGY

  ---

 • 2015 GÜZ

  DOPING SUBSTANCES IN SPORTS

 • 2019 GÜZ

  INTRODUCTIN TO PHARMACY

  -

 • 2016 GÜZ

  INTRODUCTION TO PHARMACY

  none

 • 2017 GÜZ

  INTRODUCTION TO PHARMACY

  none

 • 2018 GÜZ

  INTRODUCTION TO PHARMACY

  none

 • 2019 GÜZ

  INTRODUCTION TO PHARMACY

  none

 • 2015 GÜZ

  BASIC CALCULATIONS IN PHARMACY

  --

 • 2016 GÜZ

  BASIC CALCULATIONS IN PHARMACY

  --

 • 2017 GÜZ

  BASIC CALCULATIONS IN PHARMACY

  --

 • 2018 GÜZ

  BASIC CALCULATIONS IN PHARMACY

  --

 • 2019 GÜZ

  BASIC CALCULATIONS IN PHARMACY

  --

 • 2017 GÜZ

  PHARMACY SERVICES AND ETHICAL PRINCIPLES

  yoktur

 • 2018 GÜZ

  PHARMACY SERVICES AND ETHICAL PRINCIPLES

  yoktur

 • 2019 GÜZ

  PHARMACY SERVICES AND ETHICAL PRINCIPLES

  yoktur

 • 2018 GÜZ

  PHARMACEUTICAL WASTE AND MANAGEMENT

  --

 • 2016 BAHAR

  FOOD TOXICOLOGY

  ----

 • 2014 BAHAR

  DRUG POISONNING INFORMATION

  Zehir ve zehirlenmeler konusunda öğrenme kendini geliştirme becerisi kazanması hedeflenir

 • 2016 BAHAR

  DRUG POISONNING INFORMATION

  Zehir ve zehirlenmeler konusunda öğrenme kendini geliştirme becerisi kazanması hedeflenir

 • 2017 BAHAR

  DRUG POISONNING INFORMATION

  Zehir ve zehirlenmeler konusunda öğrenme kendini geliştirme becerisi kazanması hedeflenir

 • 2018 BAHAR

  DRUG POISONNING INFORMATION

  Zehir ve zehirlenmeler konusunda öğrenme kendini geliştirme becerisi kazanması hedeflenir

 • 2019 BAHAR

  DRUG POISONNING INFORMATION

  Zehir ve zehirlenmeler konusunda öğrenme kendini geliştirme becerisi kazanması hedeflenir

 • 2017 GÜZ

  TOXICITY OF INORGANIC SUBSTANCES

  none

 • 2019 BAHAR

  INTRODUCTION TO CLINICAL TOXICOLOGY

  none

 • 2015 GÜZ

  COSMETIC TOXICOLOGY

 • 2016 GÜZ

  COSMETIC TOXICOLOGY

 • 2018 GÜZ

  COSMETIC TOXICOLOGY

  ---

 • 2019 GÜZ

  COSMETIC TOXICOLOGY

  ---

 • 2016 GÜZ

  GRADUATION PROJECT

  --

 • 2017 GÜZ

  GRADUATION PROJECT

  --

 • 2018 GÜZ

  GRADUATION PROJECT

  -

 • 2019 GÜZ

  GRADUATION PROJECT

  -

 • 2019 BAHAR

  PESTICIDE TOXICOLOGY

  none

 • 2017 GÜZ

  SEMINAR

  none

 • 2019 GÜZ

  SEMINAR

  none

 • 2016 GÜZ

  SPECIFIC ANTIDOTES

 • 2019 GÜZ

  SPECIFIC ANTIDOTES

  none

 • 2015 GÜZ

  PHARMACY PRACTICE I (ANNUAL)

  none

 • 2016 GÜZ

  PHARMACY PRACTICE I (ANNUAL)

  none

 • 2017 GÜZ

  PHARMACY PRACTICE I (ANNUAL)

  none

 • 2018 GÜZ

  PHARMACY PRACTICE I (ANNUAL)

  none

 • 2019 GÜZ

  PHARMACY PRACTICE I (ANNUAL)

  none

 • 2019 GÜZ

  PHARMACY PRACTICE V THEORETICAL

  ---

 • 2019 BAHAR

  THESIS

  ---

 • 2017 BAHAR

  TOXICOKINETICS

  ---

 • 2014 BAHAR

  TOXICOLOGY

  none

 • 2015 BAHAR

  TOXICOLOGY

  none

 • 2016 BAHAR

  TOXICOLOGY

  none

 • 2017 BAHAR

  TOXICOLOGY

  none

 • 2018 BAHAR

  TOXICOLOGY

  none

 • 2019 BAHAR

  TOXICOLOGY

  none

 • 2018 YAZ

  TOXICOLOGY

  none

 • 2014 BAHAR

  TOXICOLOGY LAB

  will gain experimental toxicology cncepts

 • 2015 BAHAR

  TOXICOLOGY LAB

  will gain experimental toxicology cncepts

 • 2016 BAHAR

  TOXICOLOGY LAB

  will gain experimental toxicology cncepts

 • 2017 BAHAR

  TOXICOLOGY LAB

  will gain experimental toxicology cncepts

 • 2018 BAHAR

  TOXICOLOGY LAB

  will gain experimental toxicology cncepts

 • 2019 BAHAR

  TOXICOLOGY LAB

  will gain experimental toxicology cncepts

 • 2015 BAHAR

  SEMINAR

  none

 • 2015 GÜZ

  SEMINAR

  none

 • 2016 GÜZ

  SEMINAR

  none

 • 2017 GÜZ

  SEMINAR

  none

 • 2019 GÜZ

  LITERATURE SEARCH AND EVALUATION IN TOXICOLOGY

  ---

 • 2015 BAHAR

  LITERATURE SEARCH AND EVALUATION IN TOXICOLOGY

  none

 • 2016 BAHAR

  LITERATURE SEARCH AND EVALUATION IN TOXICOLOGY

  none

 • 2015 GÜZ

  LITERATURE SEARCH AND EVALUATION IN TOXICOLOGY

  none

 • 2017 GÜZ

  LITERATURE SEARCH AND EVALUATION IN TOXICOLOGY

  none

 • 2019 GÜZ

  INTRODUCTION TO TOXICOLOGY

  --

 • 2015 BAHAR

  INTRODUCTION TO TOXICOLOGY

  ----

 • 2015 GÜZ

  INTRODUCTION TO TOXICOLOGY

  ----

 • 2017 GÜZ

  INTRODUCTION TO TOXICOLOGY

  ----

 • 2016 BAHAR

  MASTER THESIS

  tez çalışması

 • 2015 GÜZ

  MASTER THESIS

  tez çalışması

 • 2016 GÜZ

  MASTER THESIS

  tez çalışması

 • 2017 GÜZ

  MASTER THESIS

  tez çalışması

 • 2018 GÜZ

  MASTER THESIS

  tez çalışması

 • 2017 BAHAR

  PHD THESIS

  ---

 • 2017 BAHAR

  SUMMER INTERNSHIP

  yoktur

 • 2018 BAHAR

  SUMMER INTERNSHIP

  yoktur

 • 2019 BAHAR

  SUMMER INTERNSHIP

  yoktur

At My Office