Work Experience

 • Todate 2015

  Doç. Dr.

  Yakın Doğu Üniversitesi, Tıp FakültesiHalk Sağlığı Anabilim Dalı

 • Todate 1990

  Üniversite Doçentliği

  Üniversitelerarası Kurul, Üniversitelerarası Kurul

 • 1982 1979

  Uzman

  TC Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, TC Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Hıfzıssıhha Okulu

 • 1979 1974

  Asistan

  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Toplum Hekimliği Bölümü

 • 1974 1970

  Asistan

  Hacettepe Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp fakültesi İç Hastalıkları Bölümü

Education & Training

 • Ph.D. 1974

  İç Hastalıkları ve Halk Sağlığı

  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Master...

  -

  -

 • Bachelor1970

  Tıp Fakültesi

  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

 • image

  Cinsel Yolla Bulaşan Önemli Enfeksiyonlar ve HIV ile İlgili Hizmet Araştırması (Operational Research on Key STDs and HIV in Turkey – ORKSH) Proje uzmanı (2006-2007) (Avrupa Komisyonu’nunca finanse edilen ve Sağlık Bakanlığı için yapılan, üçlü konsorsiyum -Hacettepe Üniversitesi, Almanya Icon Enstitüsü, Antwerp Tropikal Hastalıklar Enstitüsü- tarafından yürütülen Sürveyans Araştırması)

 • image

  Mobilizing the Community to Adopt and Support the Smoke-free Legislation. Project no: Turkey-03-09/ Project Consultant ( 1 Jun 2009– 31 Jun 2010)

 • image

  World Health Organisation European Health Reforms External Evaluator, 2001-2002. (WHO Temporary Advisor 2001, WHO Consultant 2002) WHO External Evaluation of the European Health Care Reforms. Report of an Independent External Evaluation of Health Care Reform Programmes, July 2002. (Ortak çalışma) (Report presentation: European WHO Regional Committee for Europe Meeting. Copenhagen, 16-17 September 2002)

 • image

  Supporting and Monitoring the Implementation of FCTC and MPOWER Strategies in Turkey. TURKEY-RI-3-09 / Project Consultant (Jul 2010 – Feb 2012)

 • image

  Strengthening compliance with FCTC - MPOWER policies and protecting them from tobacco industry interference in Turkey. TURKEY-RI-3-09B / Project Consultant (Mar 2012– Feb 2013 )

 • image

  Promotion of attainment of highest standards of tobacco control and prevention of rebound effects of tobacco industry in Turkey. TURKEY-RI3-09C / Project Consultant (Apr 2013-May 2014)

 • image

  Mobilizing the Community to Adopt and Support the Smoke-free Legislation. Project no: Turkey-03-09/ Project Coordinator (Dec 2008-31 May 2009).

Filter by type:

Sort by year:

Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Aile Planlaması ve Acil Kontrasepsiyon Hakkındaki Bilgi ve Davranışları

Conference Paper 20. Pratisyen Hekimlik Kongresi, Volume -, Issue -, 2016, Pages -

Abstract

-


Özet

Amaç: Bu araştırmanın amacı Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi (YDÜTF) birinci sınıf öğrencilerinin aile planlaması ve acil kontrasepsiyon yöntemleri hakkındaki bilgi düzeylerini ve davranışlarını değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Araştırma, Lefkoşa’daYDÜTF’de Şubat 2016’da gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini, YDÜTF birinci sınıf İngilizce Tıp Programı öğrencileri oluşturmaktadır. Kesitsel tipteki araştırmada örneklem seçilmemiş, evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. Araştırmanın verileri 36 soruluk anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Toplam 229 öğrencinin 191’ine (%83,4) ulaşılmış, 189’u (%82,5) soru formunu yanıtlamıştır. Veriler SPSS 18.0 istatistik paket programı ile değerlendirilmiştir. İncelenen parametreler için tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Gruplar arasında farklılık için ki-kare testi sonucu p< 0,05 değerleri önemli kabul edilmiştir. YDÜTF Dekanlığı’ndan ve YDÜ Etik Kurulu’ndan izin alınmıştır. Bulgular: Araştırma 16-27 yaş aralığında 92’si (%48,7) erkek, 97’si (%51,3) kadın, 189 kişide yapılmıştır. Araştırmaya katılanların 12 yaşına kadar yaşadıkları ülkelere göre dağılımlarında Nijerya, Türkiye Cumhuriyeti, Suriye başta gelmektedir. Katılımcıların 97’si (%53,6) aile planlamasının tanımını bilmektedir; 112’si (%60,9) aile planlamasıyla ilgili bilgi aldığını belirtirken, en çok yararlanılan kaynaklar okul (%58,6), internet (%41,4) ve basın-yayındır (%32,4). Katılımcıların 175’i (%90,5) geleneksel kontraseptif yöntemleri, %66,1’i acil kontrasepsiyonun tanımıyla amacını bilmemektedir. Katılımcıların çoğu, acil kontrasepsiyonun en etkili olduğu dönem ve ertesi gün hapı konularında bilgi sahibi değildir. Cinsel deneyimi olanlarda ilk cinsel deneyimde aile planlaması yöntemi kullanımı düşüktür (%52,6). Afrika ülke vatandaşlarının ilk cinsel deneyimde yöntem kullanımı önemli derecede yüksek bulunmuştur. Sonuç ve Öneriler: Katılımcıların aile planlaması ve acil kontrasepsiyon hakkındaki bilgi düzeyleri düşüktür. Modern ve geleneksel yöntem ayrımı yapılamamaktadır. Fakat modern yöntemlerin geleneksel yöntemlere göre daha etkili olduğunu bilme düzeyi yüksektir. Geleneksel yöntemler arasında en fazla bilinen takvim yöntemi, en çok kullanılan yöntem ise kondomdur. Bu sonuçlara göre, aile planlaması ve acil kontrasepsiyon hakkında bilgi yalnızca tıp fakültesi değil, tüm fakültelerin birinci sınıflarında verilmeye başlanmalıdır. Gençlerin çoğunlukla bilgi aldığı yer olan internette, aile planlaması ve acil kontrasepsiyon hakkında güvenilir kaynaklar oluşturulmalıdır.

Aşut Ö, Özenli, Ö, Gür G, Deliceo E, Çağın B, Korun O, Türk Ö, Vaizoğlu S, Çalı Ş. Uluslararası bir tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin acil kontrasepsiyona ilişkin bilgi ve davranışları. 19. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı. Tartışmalı poster bildiri. (19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Halk Sağlığı Barışa Köprü, 15 - 19 Mart 2017, Antalya .) HASUDER yayın no: 2017/1; 2017. S. 286. ISBN:9 78-605-66954-1-4. Available at: http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/19uhsk.pdf

Conference Paper HASUDER/19. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı, Volume -, Issue -, 2017, Pages s. 286

Abstract

-


Özet

ULUSLARARASI BİR TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ACİL KONTRASEPSİYONA İLİŞKİN BİLGİ VE DAVRANIŞLARI Özen Aşut, Övgü Özenli, Gizem Gür, Elif Deliceo, Buse Çağın, Okan Korun, Özgür Türk, Songül Vaizoğlu, Şanda Çalı Giriş ve Amaç: Acil kontrasepsiyon plansız, korunmasız, başarısız, zorla ya da tecavüz sonrası cinsel ilişkiden sonraki birkaç gün içinde uygulanan gebelik önleyici yöntemleri tanımlayan genel terimdir. Bu yöntemlerin uygun kullanımı istenmeyen gebeliklerin%74 azalmasıyla sonuçlanmaktadır. Ancak özellikle gençlerde konuya ilişkin yeterli araştırma olmadığı gözlenmektedir. Bu araştırmanın amacı, uluslararası bir üniversite tıp fakültesinin birinci sınıf öğrencilerinin acil kontrasepsiyon hakkındaki bilgi ve davranışlarını değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Kesitsel ve tanımlayıcı tipte olan bu araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen 36 soruluk bir anket formu ile Şubat 2016’da toplanmıştır. Sorular, acil kontrasepsiyon tanımı için kapalı uçlu, ertesi gün hapı tanımı için açık uçlu olarak düzenlenmiştir. Toplam 467 kişiden oluşan tıp fakültesi birinci sınıf öğrencileri hedeflenmiş, örneklem seçilmemiştir. Sonuçta 418 öğrenci anketi tamamlamıştır ve katılım düzeyi %89,5’tir. Bağımsız değişkenler arasında yaş, cinsiyet, evlilik durumu, milliyet, 12 yaşına kadar en uzun yaşanan ülke, anne¬babanın eğitimi, ilk cinsel ilişki yaşı, halen cinsel ilişki olup olmama durumu bulunmaktadır. Bağımlı değişkenler acil kontrasepsiyon tanım, amaç ve yöntemlerini bilme durumu; acil kontrasepsiyon uygulama endikasyonlarını ve en etkili olduğu zaman süresini; ertesi gün hapı tanım bilgisi ve acil kontrasepsiyon yöntemleri kullanım bilgisini içermektedir. Veriler SPSS 18.0 istatistik programı ile değerlendirilmiş, analizlerde tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Değişkenlerin gruplar arası farklılıkları Ki kare testi ile belirlenmiştir. Analizlerde p< 0,05 Analizlerde p< 0,05) önemli olarak kabul edilmiştir.Tıp Fakültesi Dekanlığı’ndan ve Üniversite Etik Kurulu’ndan gerekli izinler alınmıştır. Bulgular:Çalışmadaki 418 öğrenci 16-32 yaşlarında olup 24 ülkeden gelmektedir. Katılımcıların ülkelere göre dağılımında üç ülke ön sıradadır: Türkiye (%58,0), Nijerya (%11,8), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (%8,2Evli olanların düzeyi %1,6’dır. Daha önce cinsel ilişki yaşayanların yüzdesi 27,6, ilk cinsel ilişki ortalama ve ortanca yaşı 17’dir. Genelde acil kontrasepsiyon tanımını doğru bilme düzeyi %57,6, ertesi gün hapın tanımını doğru bilme %14,2’dir. Katılımcıların yalnızca %33.9’u acil kontrasepsiyonun en etkili olduğu süreyi doğru bilmiştir. Ertesi gün hapı tanımını bilme durumu, daha önce cinsel ilişki deneyimi olan katılımcılarda, cinsel ilişki öyküsü olmayanlara göre istatistiksel olarak önemli derecede daha yüksek bulunmuştur. Acil kontrasepsiyon ve ertesi gün hapı tanımlarını doğru bilme açısından kıtalara göre gruplanan ülkeler arasında istatistiksel olarak önemli farklılık bulunmuştur. Asya ülkelerinde acil kontrasepsiyon bilgileri en düşüktür ( acil kontrasepsiyon tanımını bilme %47,6, ertesi gün hapını bilme %6,8). Acil kontrasepsiyon bilgisi açısından, yaşa ve cinsiyete göre istatistiksel önemli farklılık saptanmamıştır.Acil kontrasepsiyonun amacını bilme, Afrika ülkesi yurttaşları arasında önemli derecede daha yüksektir (p< 0,05). Asya ülkesi üyelerinde ertesi gün hapı bilgisi önemli derecede daha düşük bulunmuştur. Annenin eğitimi acil kontrasepsiyon bilgisi üzerinde etkili bulunmazken, babanın eğitimi düzeyi bu bilgi üzerinde önemli derecede etkili bulunmuştur. Bu bağlamda babaları üniversite mezunu olanlarla babaları lise ve altında eğitimli olanlar arasında, acil kontrasepsiyon tanım ve amaç bilgisi açısından üniversite mezunu olanlar lehine istatistiksel olarak önemli farklılık saptanmıştır. Daha önce cinsel deneyim yaşamış olanlarda ilk cinsel ilişkide aile planlaması kullanımı %49,5; acil kontrasepsiyon deneyimi %23,1 bulunmuştur. Sonuç ve Öneriler: Sonuç olarak, tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinde acil kontrasepsiyon bilgi ve davranış düzeyinin yetersiz olduğu belirlenmiştir. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, tıp fakültesi ve diğer üniversite öğrencilerine üniversiteye başladıkları yıl, genel sağlıklı yaşam biçimi davranışları geliştirme eğitiminin yanı sıra acil kontrasepsiyon eğitimi verilmesi halk sağlığı açısından önemli ve gereklidir. Anahtar Kelimeler: Acil kontrasepsiyon, bilgi, tıp öğrencisi

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

7.3. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler. 1. Unknown Chernobyl Victims. In: Beyond Chernobyl-Women Respond. Compiled by Corin F. Bass and Janet Kenny. Sydney: Envirobook; 1993. p. 142-3.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

2. Werner’s Syndrome. Hacettepe Bulletin of Medicine/Surgery 1972; 5:35-41. (Ortak çalışma- 2. isim)

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler 1. Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitiminde Uygulanması Gereken Bir Yöntem: Gezici Eğitim Seminerleri. IV. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi- 12-16 Eylül 1994- Didim-Bildiri Kitabı. 1994: 24. (Ortak çalışma- 3. isim)

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

4. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Sigara Bırakma Girişimleri ve Genel Pratisyenin Rolü. İçinde: Tütün ve Tütün Kontrolü. Ankara: Toraks Derneği; 2010. s. 424-38.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Ulusal yayınlarda kitap bölümleri: 1. Aşut Ö. Pratisyen Hekimlik Eğitiminde Özgün Bir Model: TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü. İçinde: TTB-GPE Genel Pratisyenlik Mesleki Eğitimi Temel Modüller Eğitim Programı. Ankara: Türk Tabipleri Birliği; 2003. s. 7-27. 2. Aşut Ö. Çokuluslu Tütün Tekelleri ve Sigara Alışkanlığına Bağlı Hastalıklar. İçinde: Nalçacı E, Hamzaoğlu O, Özalp E, ed. Eleştirel Sağlık Sosyolojisi Sözlüğü. Ankara: Nazım Kitaplığı; 2006. s. 456-71. 3. Aşut Ö. Tütün Kontrolünde Sağlık Meslek Örgütleri. İçinde: Aslan, D, ed. Halk Sağlığı ile İlgili Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar. Ankara: Ankara Tabip Odası; Mart 2009. S. 26-30. 4. Aşut Ö. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Sigara Bırakma Girişimleri ve Genel Pratisyenin Rolü. İçinde: Tütün ve Tütün Kontrolü. Ankara: Toraks Derneği; 2010. s. 424-38. 5. Aşut Ö. Editör görev ve sorumlulukları ve birinci basamak sağlık hizmeti yayıncılığı. İçinde: Yılmaz O ed. Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 2011. Ankara: AVES Yayıncılık; 2011. s. 72-8.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Sağlıkta 30 Yıl. Ankara: Türk Tabipleri Birliği; Kasım 2007. 382 sayfa.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

6. Aslan D, Kurt AÖ, Balcı E, Çan G, Saka G, Kurçer MA, Özdener N, Aşut Ö, Eser S, Günay T, Açık Y. Türkiye'deki tıp fakülteleri halk sağlığı anabilim dallarında “4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü hakkında Kanun”un gereği olan politikaların uygulanma durumu (The implementation of policies indicated by the National Anti-tobacco Law nb. 4207 at the public health departments of Turkish universities. STED Kasım – Aralık 2012; 21 (6): 306-11.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

3. Permanent Spastic Paraparesis in Liver Cirrhosis. Hacettepe Bulletin of Medicine/ Surgery 1972; 5: 80-6. (Ortak çalışma- 2. isim)

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

5. 4207 sayılı Yasa’nın uygulanışı. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2010; 19 (1): 38-45.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

5. Tütün kontrolünde sivil toplum ve meslek örgütleri. İçinde: Uluslararası katılımlı dördüncü sigara ve sağlık ulusal kongresi (kongre kitabı) Elazığ: 2010. s. 37-46.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

2. TTB-GPE İletişim Becerileri Eğitim Programı. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2003; 12 (5): 109-14 (Ortak çalışma- 2. isim)

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

3. A Unique Model in General Practice Training: Turkish Medical Association’s Institute of General Practice. Turkish Journal of Public Health. 2004; 44-9.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Aşut Ö, Beliner AS (Yayına hazırlayanlar). Genel Pratisyenlik Enstitüsü Genel Pratisyenlik Meslek Eğitimi. I. Program II. Gelişim. Ankara: Türk Tabipleri Birliği; 2015. 475 sayfa. (Yayına hazırlayan 1. isim)

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

9. Hemolytic Anemia After Cardiac Valve Replacement (Report of Two Cases).Hacettepe Bulletin of Medicine/Surgery. 1973; 6:156-9. (Ortak çalışma- 3. isim)

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Kitaplar 1. Hekim ve Sigara. Ankara: Türk Tabipleri Birliği; Nisan 1993. 123 sayfa.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

8. Aslan D, Aşut Ö. Dünyada kadınlar arasında tütün kullanımı ve mücadelede ayrıntılar. STED Tütün Özel Sayı, 2015; 24: 6-9.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

2. Tobacco Smoking Among Executives of the Turkish Medical Association.In: Tobacco and Health, Edited by Karen Slama. New York: Plenum Press; 1995. p. 725-33.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

3. Tütün Kontrolünde Sağlık Meslek Örgütleri. İçinde: Aslan, D, ed. Halk Sağlığı ile İlgili Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar. Ankara: Ankara Tabip Odası; Mart 2009. S. 26-30.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Ulusal yayınlarda kitap bölümleri 1. Pratisyen Hekimlik Eğitiminde Özgün Bir Model: TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü. İçinde: TTB-GPE Genel Pratisyenlik Mesleki Eğitimi Temel Modüller Eğitim Programı. Ankara: Türk Tabipleri Birliği; 2003. s. 7-27.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

2. Çokuluslu Tütün Tekelleri ve Sigara Alışkanlığına Bağlı Hastalıklar. İçinde: Nalçacı E, Hamzaoğlu O, Özalp E, ed. Eleştirel Sağlık Sosyolojisi Sözlüğü. Ankara: Nazım Kitaplığı; 2006. s. 456-71.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

2. Türkiye’de Genel Pratisyenlik Meslek Eğitimi ve Genel Pratisyenlik Enstitüsü. İçinde: Birinci Ulusal Genel Pratisyenlik Eğitim Günleri Özet Kitabı- Kuşadası 23-26 Kasım 2000. s. 13-6.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

2. Türkiye’de Hekimlerin Sigara Alışkanlığı. Ankara: Türk Tabipleri Birliği; 1999.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

7. Gangrene in Systemic Lupus Eythematosus. Hacettepe Bulletin of Medicine/Surgery 1973; 6:39-43. (Ortak çalışma- 3. isim)

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

3. 48. Büyük Kongre Katılımcısı Türk Tabipleri Birliği Yöneticilerinde Sigara İçme Alışkanlığı. Poster Sunumu, 6. Pratisyen Hekimlik Kongresi, 17-21 Ekim 2001, Antalya.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

3. Tütün kontrolünde sivil toplum ve meslek örgütleri. İçinde: Uluslararası Katılımlı Dördüncü Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi (Kongre Kitabı) Elazığ: 2010. s. 37-46.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

10. Idiopathic Refractory Sideroblastic Anemia. Hacettepe Bulletin of Medicine/Surgery 1974; 7:52-5. (Ortak çalışma- 4. isim)

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Dünya Sigarasız Yaşamayı Öğreniyor. TÜBİTAK Bilim ve Teknik 1995; 28(331): 64-7.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

3. 48. Büyük Kongre Katılımcısı Türk Tabipleri Birliği Yöneticilerinde Sigara İçme Alışkanlığı. Poster Sunumu, 6. Pratisyen Hekimlik Kongresi, 17-21 Ekim 2001, Antalya.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Türk Tabipleri Birliği Yöneticilerinde Sigara İçme Alışkanlığı. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2005; 14(2): 38-43.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

1. The Value of Diagnostic Laparotomy in Hodgkin’s Disease. Hacettepe Bulletin of Medicine/Surgery 1971; 4: 139-46. (Ortak çalışma- 2. isim)

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

6. Thrombotic Thrombocytopenic Purpura and Disseminated Intravascular Coagulation DIC. Hacettepe Bulletin of Medicine/Surgery.1973; 6: 21-5. (Ortak çalışma- 4. isim)

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

8. Hereditary Sideroblastic Anemia (Pyridoxine Responsive Type- Report of Two Cases with Special Investigations. Hacettepe Bulletin of Medicine/Surgery 1973; 6:139-44. (Ortak çalışma- 4. isim)

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

4. Pratisyen Hekimlik Eğitiminde Özgün Bir Proje: Genel Pratisyenlik Enstitüsü. Poster Sunumu, Halk Sağlığı Günleri, Sivas, 23-25 Haziran 2003.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler. 1. Tobacco Smoking Among Executives of the Turkish Medical Association. Poster Presentation, 9th World Conference on Tobacco and Health. Paris:10-14 October 1994. (Tobacco Smoking Among Executives of the Turkish Medical Association. Abstract Book- 9th World Conference on Tobacco and Health- Paris-10-14 October 1994: 160. )

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

6. Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi Madde 5.3 Türkiye uygulaması için yol haritası. İçinde: Beşinci sigara ve sağlık ulusal kongresi 8-11 Mayıs 2011 (kongre kitabı) Kocaeli: 2011. s. 5-14.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

5. Editör görev ve sorumlulukları ve birinci basamak sağlık hizmeti yayıncılığı. İçinde: Yılmaz O ed. Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 2011. Ankara: AVES Yayıncılık; 2011. s. 72-8.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

2. Tobacco, Alcohol and Illicit Drugs-Current Status and Global Action Plans. Plenary Presentation at the International Public Health Congress. İstanbul, 8-12 October 2000.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

5. A Rare Complication of Splenectomy in a Patient with ITP: Hemiplegia Due to Thrombocytosis. Hacettepe Bulletin of Medicine/Surgery. 1973; 6:1-4. (Ortak çalışma- 3. isim)

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Yardımsız sigara bırakma ile farmakolojik uygulamaların karşılaştırması. İçinde: Altıncı sigara ve sağlık ulusal kongresi 20-22 Haziran 2012 (kongre kitabı). Erzurum: 2012. s. 51-5.

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2015 BAHAR

  DEMOGAPHICAL STRUCTURE AND HEALTH

  -

 • 2016 BAHAR

  DEMOGAPHICAL STRUCTURE AND HEALTH

  -

 • 2017 GÜZ

  SECTOR-SPECIFIC HEALTH,RISKS, RISK MANAGEMENTS AND FIELD APPLICATIONS

  -------

 • 2016 BAHAR

  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

  Öğrenim Hedefleri: Bu dersin sonunda öğrencilerin; İş sağlığı ve güvenliği kavramının amacı, tanımı, kapsamı, uygulaması, İş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri ve örgütlenmesi, Tehlike ve risk kavramları, İş kazası tanımı, nedenleri, sıklığı, koruyucu önlemler, Tehlikeli hareketler ve durumlar, Mesleksel riskler, Meslek hastalıkların tanımı, nedenleri, sıklığı, Sık görülen meslek hastalıkları, Önleyici iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı, Çalışma ortamı gözetimi, İşyeri örgütlenmesi, Sağlık gözetimi ve işyeri hekimliği, İşveren, işveren vekili ve iş güvenliği uzmanlarının iş kazasındaki sorumluluğu konularında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

 • 2016 BAHAR

  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY I

  Öğrenim Hedefleri: Bu dersin sonunda öğrencilerin; İş sağlığı ve güvenliği kavramının amacı, tanımı, kapsamı, uygulaması, İş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri ve örgütlenmesi, Tehlike ve risk kavramları, İş kazası tanımı, nedenleri, sıklığı, koruyucu önlemler, Tehlikeli hareketler ve durumlar, Mesleksel riskler, Meslek hastalıkların tanımı, nedenleri, sıklığı, Sık görülen meslek hastalıkları, Önleyici iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı, Çalışma ortamı gözetimi, İşyeri örgütlenmesi, Sağlık gözetimi ve işyeri hekimliği, İşveren, işveren vekili ve iş güvenliği uzmanlarının iş kazasındaki sorumluluğu konularında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

 • 2016 GÜZ

  INTRODUCTION TO CCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

  --

 • 2015 BAHAR

  OCCUPATIONAL DISEASES

  .

 • 2015 BAHAR

  -

 • 2015 BAHAR

  COMMUNITY HEALTH

  -

 • 2016 BAHAR

  COMMUNITY HEALTH

  -

At My Office

Tıp Fakültesi giriş katı öğretim üyesi ofisleri