Work Experience

 • Todate 2009

  Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı / Hayvan Hastanesi Başhekimi

  Yakın Doğu Üniversitesi, Veteriner Fakültesi / Hayvan Hastanesi

Education & Training

 • Ph.D. 2009

  Doğum ve Jinekoloji

  Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

 • Master...

  -

  -

 • Bachelor2005

  Veteriner Fakültesi

  Ankara Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=18436048&AN=77980886&h=r%2Bb7rdOhof6b%2F%2FTW5cCYbwGlyMdA0Mc7cwYDcAXMrIL9wKxYuo37a74yb2dxCc5FOndq8iggE6yiSmpO1Vx7Yg%3D%3D&crl=c

General Publication COMPARISON OF PRID+ PGF 2+ GNRH AND GNRH+ PGF 2+ GNRH PROTOCOLS IN THE TREATMENT OF POSTPARTUM ANESTRUS COWS., 2016

Abstract


Özet

http://journals.tubitak.gov.tr/veterinary/abstract.htm?id=12684

General Publication Progesterone concentrations and pregnancy rates of repeat breeder cows following postinsemination PRID and GnRH treatments, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ercivet/article/download/5000037604/5000036468

General Publication İneklerde Embriyonik Yaşamın Desteklenmesine Yönelik Hormonal Girişimler, 2016

Abstract


Özet

http://www.medwelljournals.com/abstract/?doi=javaa.2012.211.213

General Publication Comparison of PRID+ PGF (2 alpha)+ GnRH and GnRH+ PGF (2 alpha)+ GnRH Protocols in the Treatment of Postpartum Anestrus Cows, 2016

Abstract


Özet

http://www.animalsciencejournal.usamv.ro/pdf/vol.LVI/Art29.pdf

General Publication IMPROVING REPEAT BREEDER COWS FERTILITY BYESTRUS SYNCHRONIZATION: COMPARISON OF PRID+ PGF2ALFA+ GNRH AND GNRH+ PGF2ALFA+ GNRH PROTOCOLS, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=9713952134961611719&hl=en&oi=scholarr

General Publication Progesterone concentrations and pregnancy rates of repeat breeder cows following post insemination prid or GnRH treatments, 2016

Abstract


Özet

http://www.veteriner.org.tr/files/dergi/cilt79sayi4/b29-34.pdf

General Publication İneklerde progesteron hormonunun klinik endikasyonları, 2016

Abstract


Özet

http://docsdrive.com/pdfs/medwelljournals/javaa/2012/211-213.pdf

General Publication Protocols in the Treatment of Postpartum Anestrus Cows, 2016

Abstract


Özet

http://www.dicle.edu.tr/bolum/Muh/veteriner/dergi/2009-2/1.pdf

General Publication İneklerde Kromozomal, Hormonal, Beslenme Sorunlarına ve Isı Stresine Bağlı Erken Embriyonik Ölümler, 2016

Abstract


Özet

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

ERGENE, O., ALACAM, E. (2010). Progesterone concentrations of pregnant repeat breeder cows following post insemination PRID and GnRH treatments. Lucrari Stiintifice – vol.55: 315-318. Seria Zootehnie.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

ERGENE, O. (2011). İneklerde Embriyonik Yaşamın Desteklenmesine Yönelik Hormonal Girişimler. J. Fac. Vet. Med. Univ Erciyes, 8(2): 119-126.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

ERGENE, O. (2009). İneklerde Kromozomal, Hormonal, Beslenme Sorunlarına ve Isı Stresine Bağlı Erken Embriyonik Ölümler. Dicle Üniv. Vet. Fak. Derg., 2(2): 36-41.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

ERGENE, O. (2008). İneklerde Progesteron Hormonunun Klinik Endikasyonları. Vet. Hekim. Der. Derg., 79(4): 29-34.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

ERGENE, O. (2012). Progesterone concentrations and pregnancy rates of repeat breeder cows following post insemination PRID and GnRH treatments. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 2012; 36(3): 283-288.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

ERGENE, O. (2012). Comparison of PRID + PGF2alfa + GnRH and GnRH + PGF2alfa + GnRH protocols in the treatment of postpartum anestrus cows. Journal of Animal and Veterinary Advance 11 (2) 211-213.

Hatay, Burdur ve Kuzey Kıbrıs Köpeklerinde Leishmaniasisin Seroprevalansı

Original Article Turkiye Parazitol Derg, Volume 40, Issue 40, 2016, Pages 9-12

Abstract

Objective: This study aimed to investigate the seroprevalance of leishmaniasis in dogs from Hatay and Burdur provinces of Turkey and Northern Cyprus. Methods: Blood was collected from a total of 278 dogs, including 124 from Hatay, 49 from Burdur, and 105 from Northern Cyprus. Dilutions of serum samples were prepared, and the presence of anti-Leishmania antibodies was investigated by indirect fluorescent antibody technique (IFAT). Results: A total of three dogs were found to be seropositive (1.1%), one from Hatay (0.8%) and two from Northern Cyprus (1.9%). Also, one dog (0.4%) from Northern Cyprus was found to be borderline positive. All dogs from Burdur have been identified as seronegative. Conclusion: This is the first research on the seroprevalence of the parasite in dogs from Hatay and Burdur. The seropositivity detected in dogs from Hatay and Northern Cyprus demonstrates the presence of the parasite in these regions, and obtained results contribute data on the prevalence of the disease in an epidemiological manner. To obtain more reliable data, it will be useful to conduct studies on wider dog populations and vector sandflies.


Özet

Amaç: Bu çalışmada, Hatay, Burdur ve Kuzey Kıbrıs köpeklerinde leishmaniasisin serolojik olarak araştırılması amaçlanmıştır. Yöntemler: Hatay’dan 124, Burdur’dan 49 ve Kuzey Kıbrıs’tan 105 olmak üzere toplam 278 köpekten kan alınmıştır. Serum örneklerinin dilusyonları hazırlanarak İndirek Floresan Antikor Tekniği (IFAT) ile Anti-Leishmania antikorlarının varlığı araştırılmıştır. Bulgular: Hatay’dan bir (%0,8) ve Kuzey Kıbrıs’tan iki (%1,9) olmak üzere toplam üç köpek (%1,1) seropozitif, yine Kuzey Kıbrıs’tan bir köpek (%0,4) şüpheli pozitif bulunmuştur. Burdur ilindeki tüm köpekler ise seronegatif olarak tespit edilmiştir. Sonuç: Bu çalışma, Hatay ve Burdur illerinde parazitin köpeklerdeki yaygınlığı üzerine yapılan ilk araştırmadır. Hatay’da ve Kuzey Kıbrıs’ta saptanan seropozitiflikler parazitin bu bölgelerdeki varlığını göstermekte ve elde edilen sonuçlar hastalığın yaygınlığı hakkındaki verilere epidemiyolojik açıdan katkı sağlamaktadır. Daha sağlıklı verilerin elde edilebilmesi için, daha geniş köpek popülasyonları ve vektör tatarcıklar üzerinde araştırmaların yürütülmesi faydalı olacaktır.

Sürü Meme Sağlığı Yönetiminde Somatik Hücre Sayısının Önemi

Review Journal of Faculty of Veterinary Medicine, Erciyes University, Volume 12, Issue 3, 2015, Pages 203-210

Abstract

Mastitis is one of the most complex and costly diseases of the dairy industry. Approximately 67% of the total economic loss caused by mastitis is due to decrease of milk production. Furthermore, in mastitis events, the quality of milk is also changed importantly. As the somatic cell count and total bacteria count in milk increase, the components of milk also changes. Because of these changes, the tastes of the products are reduced and the shelf life of them decreases. Nowadays milk producers take quality premiums depending on the milk quality and this situation affect the benefit and viability of producers in global economy. For this purpose, the milk producers have to emphasise on milk quantity as well as the quality. Depending on these reasons in this paper, the aim is to take attention on the loss of production and changes in the milk quality and the importance of somatic cell count in herd udder health management was emphasized.


Özet

Mastitis süt sığırı işletmelerinde en karmaşık ve en masraflı hastalıklardan birisidir. Mastitisin neden olduğu ekonomik kaybın yaklaşık %67’si süt üretim kaybından ileri gelmektedir. Ayrıca mastitis olgularında süt kalitesi de önemli ölçüde değişmektedir. Süt içerisindeki somatik hücre sayısı ve toplam bakteri sayısı artarken, sütün biyokimyasal yapısı değişmektedir. Bu değişiklikler sonucu üretilen süt ürünlerinin lezzeti bozulur, saklama ömrü kısalır. Günümüzde süt üreticileri ürettikleri sütün kalitesine göre prim alırlar ve bu durum üreticilerin karlılığını etkileyen ve global ekonomide ayakta kalmalarını sağlayan önemli bir faktördür. Bu amaçla süt üreticileri ürettikleri sütün niceliğiyle birlikte niteliğine de önem vermek zorundadırlar. İşte bu nedenlerden ötürü bu makalede mastitisin neden olduğu verim kaybı ve süt kalitesiyle ilgili değişikliklere dikkat çekmek amaçlanmış, sürü meme sağlığı yönetiminde somatik hücre sayısının önemi vurgulanmıştır.

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2015 GÜZ

  RESEARCH AND PUBLICATION ETHICS I

 • 2015 BAHAR

  RESEARCH AND PUBLICATION ETHICS II

 • 2014 BAHAR

  OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY I

  -

 • 2015 BAHAR

  OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY I

  -

 • 2017 YAZ

  OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY I

  -

 • 2015 GÜZ

  OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY II

 • 2016 GÜZ

  OBSTETRICS AND ARTIFICIAL INSEMINATION

  -

 • 2017 GÜZ

  OBSTETRICS AND ARTIFICIAL INSEMINATION

  -

 • 2018 GÜZ

  OBSTETRICS AND ARTIFICIAL INSEMINATION

  -

 • 2019 GÜZ

  OBSTETRICS AND ARTIFICIAL INSEMINATION

  -

 • 2016 BAHAR

  APPLICATION PERIOD

  -

 • 2014 BAHAR

  INTERN EDUCATION

  -

 • 2015 BAHAR

  INTERN EDUCATION

  -

 • 2016 GÜZ

  POULTRY NUTRITION

  -

 • 2014 BAHAR

  INTRODUCTION TO CLINICAL

  -

 • 2015 BAHAR

  INTRODUCTION TO CLINICAL

  -

 • 2014 BAHAR

  SEMESTER HOMEWORK

  -

 • 2015 BAHAR

  SEMESTER HOMEWORK

  -

 • 2016 BAHAR

  SEMESTER HOMEWORK

  -

 • 2017 BAHAR

  SEMESTER HOMEWORK

  -

 • 2018 BAHAR

  SEMESTER HOMEWORK

  -

 • 2019 BAHAR

  SEMESTER HOMEWORK

  -

 • 2017 GÜZ

  CLINICAL PRACTICE II

  -

 • 2018 GÜZ

  CLINICAL PRACTICE II

  -

 • 2019 GÜZ

  CLINICAL PRACTICE II

  -

 • 2015 GÜZ

  CLINICS II

 • 2016 GÜZ

  CLINICS II

 • 2016 GÜZ

  CLINICS II

  -

 • 2017 GÜZ

  CLINICS II

  -

 • 2018 GÜZ

  CLINICS II

  -

 • 2019 GÜZ

  CLINICS II

  -

 • 2019 GÜZ

  CLINICAL ORIANTATION

  -

 • 2014 BAHAR

  CLINICS***

  -

 • 2015 BAHAR

  CLINICS***

  -

 • 2016 BAHAR

  CLINICS***

  -

 • 2017 BAHAR

  CLINICS***

  -

 • 2018 BAHAR

  CLINICS***

  -

 • 2019 BAHAR

  CLINICS***

  -

 • 2016 BAHAR

  SMALL ANIMAL INTERNAL MEDICINE

  -

 • 2015 GÜZ

  UDDER HEALTH CONTROL PROGRAMS IN DAIRY ANIMALS

 • 2019 GÜZ

  TEAT HEALTH CONTROL PROGRAMS IN DAIRY COWS

  -

 • 2016 GÜZ

  INTRODUCTION TO CLINICAL SCIENCES

  -

 • 2017 GÜZ

  INTRODUCTION TO CLINICAL SCIENCES

  -

 • 2018 GÜZ

  INTRODUCTION TO CLINICAL SCIENCES

  -

 • 2019 GÜZ

  INTRODUCTION TO CLINICAL SCIENCES

  -

At My Office