Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. 1989

  Özel Hukuk

  Ankara Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • Master1985

  Özel Hukuk

  Ankara Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • Bachelor1974

  Hukuk Fakültesi

  İstanbul Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Bina ve Yapı Eseri Maliklerinin Hukukî Sorumluluğu (BK.m.58)

Book Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, Volume 1, Issue 1, 1990, Pages 1-144

Abstract

(İleride özetlenebilir.)


Özet

Bina ve yapı eseri maliklerinin, mülga 818 sayılı Borçlar Kanununun 58. maddesi (TBK.m.69) gereğince, kusursuz sorumluluğu incelenip değerlendirilmiştir.

İsviçre-Türk Hukukunda Alacaklının Temerrüdü

Book Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, Volume 1, Issue 1, 1992, Pages 1-333

Abstract

(İleride özetlenebilir.)


Özet

Mülga 818 sayılı Borçlar Kanununun 90 ilâ 95. maddelerinde (TBK.m.106-111) düzenlenen alacaklının temerüdü, doktora tezi olarak hazırlanıp, bilim jürisi tarafından oybirliğiyle kabul edildikten sonra, kitap olarak yayımlanmıştır.

İçtihatlı Notlu Medenî Kanun, Borçlar Kanunu, İlgili Mevzuat ve Sözlük

Book Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, Volume 1, Issue 1, 1997, Pages 1-1271

Abstract

(İleride özetlenebilir.)


Özet

Mülga 743 sayılı Türk Kanunu Medenîsi, mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu ve bu Kanunlarla ilgili mevzuat ile hukuk sözlüğüne yer verilerek hazırlanmış ve kitap olarak yayımlanmış olan bir ortak eserdir.

Medenî Hukuk Mevzuatı, C.I, 4721 Sayılı Türk Medenî Kanunu

Book Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, Volume 1, Issue 1, 2002, Pages 1-1315

Abstract

(İleride özetlenebilir.)


Özet

Medenî Hukuk mevzuatının birinci cildi olarak, hâlen yürürlükteki 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu maddeleri ve gerekçeleri ile Yargıtay içtihadı birleştirme kararlarına da yer verilerek hazırlanmış ve yayımlanmış bir ortak eserdir.

Türk-İsviçre Hukukunda Nişanlanma Sözleşmesi

Book Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, Volume 1, Issue 1, 2002, Pages 1-178

Abstract

(İleride özetlenebilir.)


Özet

4721 sayılı Türk Medenî Kanununun "Aile Hukuku" başlıklı İkinci Kitabının "Evilik Hukuku" başlıklı Birinci Kısmının "Evlenme" başlıklı Birinci Bölümünün "Nişanlılık" başlıklı Birinci Ayırımının 118 ilâ 123. maddelerinde düzenlenen ve doktrinde tartışmalı olmakla birlikte, kanaatimizce hukukî niteliği itibarıyla "nişanlanma sözleşmesi "nin düzenlendiği söz konusu hükümlerin tarafımızdan incelenip değerlendirildiği ve profesörlük takdim tezi olarak sunulduğu bir kitaptır.

Pratik Miras Hukuku

Book Fakülteler Kitabevi Barış Yayınları, Volume 1, Issue 1, 2004, Pages 1-587

Abstract

(İleride özetlenebilir.)


Özet

Hukuk Fakültesi son sınıf derslerinden Miras Hukuku dersi ile ilgili pratik çalışmalara yer verilerek hazırlanmış ve kitap olarak yayımlanmış olan bir ortak eserdir.

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu ve 4722 sayılı Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

Book Adalet Yayınevi, Volume 1, Issue 1, 2010, Pages 1-542

Abstract

(İleride özetlenebilir.)


Özet

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu ve 4722 sayılı Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun adıyla, Genel Gerekçe, madde metinleri ve Sözlük içeren ve kitap olarak yayımlanmış olan bir ortak eserdir.

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve Yürürlük Kanunu

Book Türkiye Adalet Akademisi Yayını, Volume 1, Issue 1, 2012, Pages I + LX 1-869

Abstract

(İleride özetlenebilir.)


Özet

Türkiye Adalet Akademisi tarafından, hâkimlere yönelik olarak düzenlenen bir eğitim seminerinde, katılımcı hâkimlere dağıtılan ve Adalet Bakanlığı'nca 1998 yılında oluşturulan, önceleri üye ve son dönemde başkan olarak görev yapmaktan onur duyduğum Borçlar Kanunu Komisyonu tarafından hazırlanan ve 11/01/2011 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilerek, 6101 sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 11. maddesi gereğince 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe giren "6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve Yürürlük Kanunu"nun, madde metinleri, Genel Gerekçe, mülga 818 sayılı Borçlar Kanunundaki Maddelerle Karşılaştırma Listesi ile Kavram Dizinini içeren, kitap olarak yayımlanmış olan bir ortak eserdir.

Borçlar Özel Hukuku Pratik Çalışmaları ve Sınav Soruları

Book Fakülteler Kitabevi Barış Yayınları, Volume 1, Issue B. 6, 2015, Pages I-XX + 1- 440

Abstract

(İleride özetlenebilir.


Özet

Hukuk Fakülteleri üçüncü sınıf ders programlarında yer verildiği bilinen Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) dersinde, genellikle bütün hukukçuların, özellikle öğrencilerin yararlanabilecekleri yardımcı ders kitabı niteliğindeki "Borçlar Özel Hukuku Pratik Çalışmaları ve Sınav Soruları" adıyla, ilk dört basımı ile beşinci ve altıncı basımları, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalında başlangıçta araştırma görevlisi (hâlen Doç.Dr.) Murat AYDOĞDU ile birlikte, beşinci ve altıncı basımlarında ise, başlangıçta araştırma görevlisi (hâlen Yrd. Doç.Dr.) Nalan KAHVECİ ile birlikte hazırlanarak, kitap olarak yayımlanmış olan bir ortak eserdir. Bu kitapta, birçoğu çözümlü olmakla birlikte, altıncı basımında, bazılarının çözümlerinin araştırılması , ilgili okuyuculara bırakılmış pratik çalışma konuları ile klâsik sınav soruları yanında, olaylara bağlı ve teorik sorular içeren, çoktan seçmeli test sınavları soru örneklerine ve cevap anahtarlarına da yer verilmiş olan bir ortak eserdir. Ayrıca, bu kitabın altıncı basımının sonunda 11 adet eklere de yer verilmiş olup, söz konusu eklerin bir bölümü güncelleştirilmiş tüketici hukuku mevzuatını, bir bölümü ise, yasal düzenlemelerin tablo hâlinde özetlerini ve önalım hakkına ilişkin Türk Borçlar Kanunu hükümlerini, Yargıtay içtihadı birleştirme kararlarını, mülga 818 sayılı Borçlar Kanununun yürürlükte olduğu dönemde, kira tespit davaları ile ilgili olarak verilmiş bazı Yargıtay kararlarını ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanununun 344 ve 345. maddelerini içermektedir.

Türk Medenî Hukuku ve Roma Hukukunda Hükümsüzlük (Butlan)

Original Article Dokuz Eylül Ünv. Hukuk Fakültesi Dergisi (DEÜHF), Volume 1, Issue 2, 1983, Pages 127–172

Abstract

(İleride özetlenebilir.)


Özet

Kesin Hükümsüzlük (Butlan) yaptırımı, Türk Medenî Hukuku ve Roma Hukuku ile karşılaştırmalı olarak incelenip değerlendirilmiştir.

"İşyeri Kiralarının Tespiti"

Original Article İzmir Barosu Dergisi (İBD.), Volume 1, Issue 1, 1985, Pages 11-20

Abstract

(İleride özetlenebilir.)


Özet

Yargıtay'ın, 1985 yılı itibarıyla, işyeri kiralarının tespiti istemiyle açılan bir davaya ilişkin olarak, temyiz incelemesi sonucunda verdiği bir karar, hukukî değerlendirme konusu yapılmıştır.

"Kötüniyetli Zilyedin İade Borç ve Hakları"

Original Article Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını No.195 (E. HIRSCH'in Hâtırasına Armağan (1902-1985), Volume 1, Issue 1, 1986, Pages 581-647

Abstract

(İleride özetlenebilir.)


Özet

Mülga 743 sayılı Türk Kanunu Medenîsinin yürürlükte olduğu dönemde hazırlanıp yayımlanmış olan bu makalede, kötüniyetli zilyedin iade borç ve hakları incelenip değerlendirilmiştir.

"Tanıma ve MK.m.310/II Hükmünün İptali Hakkındaki Anayasa Mahkemesi Kararının Tanımaya Etkisi"

Original Article Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (DEÜHF) (Prof.Dr.Kudret AYİTER'e Armağan), Volume 3, Issue 1-4, 1987, Pages 523–592

Abstract

(İleride özetlenebilir.)


Özet

Tanıma ve mülga 743 sayılı Türk Kanunu Medenîsinin 310. maddesinin ikinci fıkrasının iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi kararının tanımaya etkisi incelenip değerlendirilmiştir.

"İsviçre Hukukunda Kira Süresinin Uzatılması Davası"

Original Article İzmir Barosu Dergisi (İzBD.), Volume 1, Issue 2, 1994, Pages 22-29

Abstract

(İleride özetlenebilir.)


Özet

İsviçre Borçlar Kanununda düzenlenmiş olan kira süresinin uzatılması davasının incelendiği bir makaledir.

"İsviçre-Türk Hukukunda Bankaya Tevdi Sözleşmesi"

Original Article Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (DEÜHF.) (Prof. Şükrü POSTACIOĞLU'na Armağan) , Volume 1, Issue 1, 1997, Pages 143-207

Abstract

(İleride özetlenebilir.)


Özet

Yayımlanmamış doçentlik tez çalışmam olan "İsviçre-Türk Hukukunda Bankaya Tevdi Sözleşmesi"nin, makale hâlinde yayımlanmış bir özetidir.

"İsviçre Borçlar Kanunu’nun Medenî Sorumluluk Hukuku Genel Bölümü’ne İlişkin 4.4.1996 Tarihli Değişiklik Öntasarısı"

Original Article Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını (Prof.Dr.Turhan Tufan YÜCE'ye Armağan), Volume 1, Issue 1, 2000, Pages 79-91

Abstract

(İleride özetlenebilir.)


Özet

"İsviçre Borçlar Kanunu’nun Medenî Sorumluluk Hukuku Genel Bölümü’ne İlişkin 4.4.1996 Tarihli Değişiklik Öntasarısının, Fransızca'dan Türkçe'ye yapılmış olan bir çevirisidir.

"Vedia Alanın Ödemezlik Def'i ve Hapis Hakkı"

Original Article DEÜ. Yayını (Prof.Dr.Seyfullah EDİS'e Armağan), Volume 1, Issue 1, 2000, Pages 425-438

Abstract

(İleride özetlenebilir.)


Özet

Vedia alanın (6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanununda kullanılan terimle, "saklayanın"), vedia verene (saklatana) karşı ileri sürebileceği ödemezlik def'i ile kullanabileceği hapis hakkı kavramlarının incelendiği bir makaledir.

İsviçre Borçlar Kanunu'nun Kefalet Sözleşmesine İlişkin Hükümleri

Original Article Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını (Prof.Dr.Mahmut T. BİRSEL'e Armağan), Volume 1, Issue 1, 2001, Pages 267–277

Abstract

(İleride özetlenebilir.)


Özet

İsviçre Borçlar Kanununun Kefalet Sözleşmesine İlişkin Hükümlerinin, Fransızca aslından Türkçe'ye çevirisidir.

"La reconnaissance en droit de la famille turc"

Original Article Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (DEÜHF), Volume 4, Issue 1, 2002, Pages 93-99

Abstract

(İleride özetlenebilir.)


Özet

"Türk Aile Hukukunda Tanıma" adlı, Fransızca olarak hazırlanmış ve yayımlanmış olan bir makaledir.

"Türk Medenî Kanunundaki Düzenlemeler Işığında Vesayet Hukukuna Genel Bakış"

Original Article Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (DEÜHFD) (Prof.Dr.İrfan BAŞTUĞ Anısına Armağan) , Volume 7, Issue Özel Sayı, 2005, Pages 99-120

Abstract

(İleride özetlenebilir.)


Özet

Yürürlükteki 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 396 ilâ 494. maddelerinde düzenlenen vesayet hukuku hükümlerinin genel olarak incelendiği ve değerlendirildiği bir makaledir.

"Türk Borçlar Kanunu Tasarısında Genel Hükümlere İlişkin Olarak Yapılması Öngörülen Yenilik ve Değişiklikler"

Original Article İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (İTİCÜSBD.), Volume 1, Issue 12, 2008, Pages 71-147

Abstract

(İleride özetlenebilir.)


Özet

Adalet Bakanlığı'nca 1998 yılında oluşturulan Borçlar Kanunu Komisyonunca hazırlanan "Türk Borçlar Kanunu Tasarısında Genel Hükümlere İlişkin Olarak Yapılması Öngörülen Yenilik ve Değişiklikler" in incelenip açıklandığı bir makaledir.

“Türk Borçlar Kanunu Tasarısında Vekâlet Sözleşmesi, Havale ile Kefalet Sözleşmesine İlişkin Olarak Yapılması Öngörülen Yenilik ve Değişiklikler”

Original Article İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (İTİCÜSBD.) , Volume 1, Issue 14, 2009, Pages 51-63

Abstract

(İleride özetlenebilir.)


Özet

Adalet Bakanlığı'nca 1998 yılında oluşturulan, önceleri üye, son dönemde başkan olarak görev yapmaktan onur duyduğum Borçlar Kanunu Komisyonunca hazırlanan “Türk Borçlar Kanunu Tasarısında Vekâlet Sözleşmesi, Havale ile Kefalet Sözleşmesine İlişkin Olarak Yapılması Öngörülen Yenilik ve Değişiklikler” in incelenip açıklandığı bir makaledir.

“Yeni Türk Borçlar Kanunu Tasarısının Hukukî Yönden Değerlendirilmesi”

Original Article İktisadi Araştırma Vakfı (İAV) Yayını, Volume 1, Issue 1, 2009, Pages 19-25

Abstract

(İleride yapılabilir.)


Özet

Yeni Türk Borçlar Kanunu Tasarısı, hukukî değerlendirme konusu yapılmıştır.

"Başkasına Verilen Zararlardan Sözleşme Dışı Sorumluluk"

Original Article İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (İTÜSBD.), Volume 1, Issue 16, 2009, Pages 29-47

Abstract

(İleride özetlenebilir.)


Özet

Fransızca aslından Türkçe'ye yapılmış bir çeviridir.

“Türk Borçlar Kanunu Tasarısında Mülkiyetin Devri Amacıyla Kurulan Sözleşmelere İlişkin Olarak Yapılması Öngörülen Yenilik ve Değişiklikler”

Original Article Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (AÜHFD.) (Prof.Dr.Ali Naim İNAN'a Armağan), Volume 1, Issue 1, 2009, Pages 459-500

Abstract

(İleride özetlenebilir.)


Özet

Doktora tez danışmanlığımı yapmasından onur duyduğum değerli hocamız "Prof.Dr.Ali Naim İNAN'a Armağan" adıyla yayımlanan kitapta, önceleri üye, son dönemde başkan olarak görevlendirildiğim ve Adalet Bakanlığı'nca 1998 yılında oluşturulan Borçlar Kanunu Komisyonu tarafından hazırlanan “Türk Borçlar Kanunu Tasarısında Mülkiyetin Devri Amacıyla Kurulan Sözleşmelere İlişkin Olarak Yapılması Öngörülen Yenilik ve Değişiklikler” in incelenip açıklandığı bir makaledir.

“Avrupa Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku ve Türk Borçlar Kanunu Tasarılarının Ana Hatlarıyla Karşılaştırılması"

Original Article İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (İTİCÜSBD.) , Volume 1, Issue 18, 2010, Pages 61–70

Abstract

(İleride özetlenebilir.)


Özet

“Avrupa Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku ve Türk Borçlar Kanunu Tasarılarının Ana Hatlarıyla Karşılaştırılması" konulu makale olup, İzmir-Çeşme'de düzenlenen bir sempozyumda tebliğ olarak da sunulmuştur.

"6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Kira Sözleşmesine İlişkin Olarak Yapılan Yeni Düzenlemelerin Genel Değerlendirmesi"

Original Article İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (İMÜHFD.), Volume 1, Issue 1, 2014, Pages 1-35

Abstract

(İleride özetlenebilir.)


Özet

Bu makalemde, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda kira sözleşmesine ilişkin olarak yapılmış olan yeni düzenlemeleri, genel bir değerlendirmeye tâbi tutulmuştur.

"Terkin Olunan İntifa Hakkının, İntifa Hakkı Sahibi Tarafından Terkinden Önce Yapılmış Kira Sözleşmesine Etkisi"

Original Article İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (İMÜHFD.), Volume 2, Issue 1, 2015, Pages 111-132

Abstract

(İleride özetlenebilir.)


Özet

Tarafımdan hazırlanmış ve taraf vekillerince ilgili mahkemeye de sunulmuş bir hukukî mütalâanın da konusunu oluşturan, dergide yayımlandığı tarih itibarıyla karar düzeltme aşamasında bulunan somut bir uyuşmazlık konusu hakkında yerel mahkemece verilmiş olan karar ile bu kararın temyiz incelemesi sonucunda bozulmasına karar veren Yargıtay'ın ilgili Özel Dairesinin kararının incelenip değerlendirildiği bir makaledir.

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2012 AKADEMİK YILI

  LAW OF OBLIGATIONS (SPECIAL PROVISIONS)

  -

 • 2014 AKADEMİK YILI

  LAW OF OBLIGATIONS (SPECIAL PROVISIONS)

  -

 • 2015 AKADEMİK YILI

  LAW OF OBLIGATIONS (SPECIAL PROVISIONS)

  -

 • 2016 AKADEMİK YILI

  LAW OF OBLIGATIONS (SPECIAL PROVISIONS)

  -

 • 2017 AKADEMİK YILI

  LAW OF OBLIGATIONS (SPECIAL PROVISIONS)

  -

 • 2008 AKADEMİK YILI(2)

  LAW OF OBLIGATIONS (SPECIAL PROVISIONS)

  -

At My Office