Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. ..

  Environmental Education and Administration Çevre Eğitimi ve Yönetimi

  Near East University Yakın Doğu Üniversitesi

 • Master2011

  Environmental Education and Administration Çevre Eğitimi ve Yönetimi

  Near East University Yakın Doğu Üniversitesi

 • Bachelor2007

  Biology / Zoology Biyoloji/ Zooloji

  Ege University

Honors, Awards and Grants

 • 2015
  Sürdürülebilir Çevre için Yeşil Soğutma
  image
  Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği Yılın Yeşil Beyni Proje yarışmasında, danışmanlığını yaptığım öğrencilerimiz okulumuza Jüri Özel Ödülü kazandırmışlardır

Research Projects

 • image

  Research on Attitudes and Knowledge Levels of Secondary School Students' Towards Snakes

  Attitudes of students will be investigated briefly and a comprehensive report will be written to explain the attitudes

Filter by type:

Sort by year:

Kıbrıs'ta Deve

Book Chapter Kitabevi, Volume 543, Issue 543, 2014, Pages 363-376

Abstract

Kıbrıs'ta devenin tarihi ve kelimelerde deve anlatılmıştır.


Özet

Kıbrıs'ta devenin tarihi ve kelimelerde deve anlatılmıştır.

http://podarcis.eu/AS/Bibliografie/BIB_4459.pdf

General Publication Results of the herpetological trips to northern Cyprus, 2016

Abstract


Özet

http://www.academia.edu/download/41046770/BENLI_kasot.pdf

General Publication Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=13233591416977445882&hl=en&oi=scholarr

General Publication Opinions of Education Administrators and Teachers on Vegetation Geography: Comparative Case Study, 2016

Abstract


Özet

http://sproc.org/ojs/index.php/cjes/article/view/1.8

General Publication Research on historical environments in elementary schools’ social sciences textbooks taught in Northern Cyprus, 2016

Abstract


Özet

http://sproc.org/ojs/index.php/cjes/article/view/1.7

General Publication Awareness of consequence of high school students on loss of bio-diversity, 2016

Abstract


Özet

http://www.academia.edu/download/33153876/00_deve_acta_turcica_makale_en_son_doc_halii.pdf

General Publication Kıbrıs’ ta Devenin Tarihi, 2016

Abstract


Özet

Results of the Herpetological Trips to Northern Cyprus

Original Article North-Western Journal of Zoology, Volume 4, Issue 1, 2008, Pages 1-11

Abstract

During the three trips conducted to Northern Cyprus in 2007, we found that three frog and toad species (Anura), 11 lizards (Lacertilia), 3 turtles (Testudinata) and 9 snakes (Ophidia) inhabit the northern part of the Cyprus Island. The distributions of a total of 26 reptile and amphibian species were observed and some ecological information on their biotopes was summarized, and the taxonomic states of some of the species determined discussed.


Özet

Kıbrıs Adası’nda Dağılış Gösteren Çizgili Kaplumbağa’nın (Mauremys rivulata) Ekolojisi ve Biyolojisi Hakkında Bir Ön Çalışma

Original Article Journal of Cyprus Studies, Volume 17, Issue 40, 2013, Pages 35-58

Abstract

This study addresses the biology and ecology of Mauremys rivulata (Balkan terrapin) in the island of Cyprus. Totally, 57 M. rivulata (Mauremys rivulata) specimens of 14 female, 7 male and 36 juvenile are caught, marked and, after taking necessary measurements, released to their natural habitat. 57 specimens are investigated morphologically and their statistical examination is achieved for the first time. Since there is no sufficient study about the population of M. rivulata in Cyprus, the study has crucial significance. Moreover, observations on the ecological and biological characteristics of the species are also mentioned in the study. With this scope, current study is considered as a basis for further studies.


Özet

Bu çalışmada, Kıbrıs Adası’nda dağılış gösteren Mauremys rivulata’nın (Çizgili Kaplumbağa) biyolojisi ve ekolojisi ele alınmıştır. 14 dişi, 7 erkek ve 36 genç (jüvenil) birey olmak üzere toplam 57 M. rivulata (Mauremys rivulata) örneği; çalışma sırasında yakalanmış, markalandıktan ve gerekli ölçümleri yapıldıktan sonra da doğal yaşam çevrelerine serbest bırakılmıştır. Tespit edilmiş olan 57 M. rivulata, morfolojik olarak incelendikten sonra istatistiksel değerlendirilmeye ilk kez alınmışlardır. Bu bağlamda, Kıbrıs’taki popülasyon ile ilgili daha önceden herhangi bir araştırmanın yapılmamış olması mevcut çalışmanın gerekliliğini ve literatüre de, önemli bir katkı olacağını ortaya koymaktadır. Ayrıca, türe ilişkin gözlemlenmiş ekolojik ve biyolojik özelliklere de çalışmada yer verilmiştir. Bu kapsam ile mevcut çalışmanın bundan sonra yapılacak olan çalışmalara temel oluşturacağı düşünülmektedir.

Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetleri 6., 7., 8. Sınıf Öğrencilerinin Benlik Saygı Düzeyleri ve Sürdürülebilir Çevreye Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması

Original Article Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, Volume 3, Issue 1, 2015, Pages 16-39

Abstract

Bu araştırmada; Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetleri 6., 7., 8. Sınıf öğrencilerinin benlik saygı düzeyleri ve sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırma betimseldir ve bu çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Katılımcılar, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı bahar döneminde Türkiye’nin Ankara ve KKTC’nin Lefkoşa illerinde 6., 7., 8. Sınıflarda öğrenim görmekte olan 860 öğrenciden oluşmaktadır. Veriler SPSS programı ile t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve korelasyon analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerden elde edilen bulgulara dayalı olarak; TC öğrencilerinin benlik saygı düzeyleri, sınıf seviyesi ve ailenin aylık gelirine göre anlamı bir farklılık gösterirken; cinsiyet, yaş, anne ve baba özel durumu, anne ve baba öğrenim durumu, anne ve baba mesleği, çevreci kuruluşa üyeliğe göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Buna karşılık TC öğrencilerinin sürdürülebilir çevreye yönelik tutum düzeyleri, sadece cinsiyete göre kız öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık göstermektedir. KKTC öğrencilerinin benlik saygı düzeyleri, sınıf seviyesi ve yaşa göre anlamı bir farklılık gösterirken; cinsiyet, anne ve baba özel durumu, anne ve baba öğrenim durumu, anne ve baba mesleği, ailenin aylık geliri, çevreci kuruluşa üyeliğe göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Buna karşılık KKTC öğrencilerinin sürdürülebilir çevreye yönelik tutum düzeyleri, sınıf seviyesi, yaş ve baba mesleğine göre anlamı bir farklılık göstermektedir. Sonuç olarak; TC ve KKTC öğrencilerinin benlik saygı düzeyleri KKTC öğrencileri lehine anlamlı bir farklılık gösterirken; sürdürülebilir çevreye yönelik tutum düzeyleri TC öğrencileri lehine anlamlı bir farklılık göstermektedir.


Özet

Awareness of consequence of high school students on loss of bio-diversity

Original Article Cypriot journal of educational sciences, Volume 10, Issue 4, 2015, Pages 316-325

Abstract

The aim of this study is to assess the egoistic, altruistic and biospheric awareness of the consequence of high school students regarding the loss of bio-diversity, then comparing the results on the basis of some independent variables (gender, class and family income). The research data were collected from 884 ninth and tenth grade high school students through the survey on the consequence of awareness of the loss of bio-diversity. According to the outcome of the research, students believed in biospheric, egoistic and altruistic results at the similar levels. While the impact of gender and family income on biospheric, altruistic and egoistic awareness of consequence is not so significant, the impact of class is significant on biospheric and altruistic awareness of consequence. Finally, class level and school variables may lead to the prediction of awareness of consequence on loss of bio-diversity; school type,family income, parent education levels not


Özet

Research on historical environments in elementary schools' social sciences textbooks taught in Northern Cyprus

Original Article Cypriot Journal of Educational Sciences , Volume 10, Issue 4, 2015, Pages 326-337

Abstract

A comprehensive study has yet to be carried out depending on the historical environment particular to the Elementary Schools in Northern Cyprus. The aim of this study is hence to determine whether the coverage of historical environment subjects in elementary school social sciences textbooks is absorbed or not by the ?th and ?th Grades in the context of both content and visuals? The method of study analysed has been organised in accordance with the qualitative research? The population was not indicated pursuant to qualitative research and so purposive sampling was implemented? The textbooks used were mainly selected from the afore?mentioned grades and classes? All the data collected were based on the textbooks used during the assessment process? The data was gathered in accordance with the document analysis technique and everything was analysed in detail? The categories used were generated after the authors performed analysis by utilising textbooks? To ensure the validity of the categories? literature scanning was undertaken and expert opinion was taken? The category definitions were written for public access? Moreover? units? titles and sub?titles were chosen as registration units and studied accordingly? Thus? the texts in the textbooks were guaranteed to cover the sufficient coverage and dimension for teaching the subject? The frequency of categories used under the text in historical environment was given and the number of words for the scope was also indicated? The size of visuals used in textbooks was given in accordance with the categories? As a result of the study? while ?th Grade textbooks cover historical environment subjects? there was no indication for the ?th Grade textbooks?


Özet

Opinions of Education Administrators and Teachers on Vegetation Geography: Comparative Case Study

Original Article Anthropologist, Volume 23, Issue (1,2), 2016, Pages 199-208

Abstract

Vegetation geography subjects are believed to be barely taught in secondary schools.Yet it is a major defect in terms of environmental education. The assessment of opinions of senior administrators, high school principals, and geography and biology teachers has a high significance to eliminate such defect. In this study the qualitative research method was used. Semi- structured interview was done to gather the data and the content analysis was employed. While there is a small number of studies on vegetation geography in Cyprus, there is none on such education. The existing studies have botanical basis and thus do not have the nature to be interpreted from environmental elements and geographical aspects. The limited vegetation subjects given in the geography and biology text books are far from reflecting the interaction of natural vegetation of Cyprus with climate, land forms and human factors. Opinions stated in the study shows the importance of vegetation geography in North Cyprus. This study is the first in the literature.


Özet

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2017 BAHAR

  GRADUATION PROJECT I

  Bitirme tezine hazırlık

 • 2017 BAHAR

  GRADUATION PROJECT II

  bitirme tezi yazılacak

 • 2018 GÜZ

  SPECIAL TOPICS IN BIOLOGY

  -

 • 2016 BAHAR

  ENVIRONMENTAL RESEARCH

  --

 • 2017 BAHAR

  ENVIRONMENTAL RESEARCH

  --

 • 2015 GÜZ

  ENVIRONMENTAL SCIENCE

 • 2017 BAHAR

  ENVIRONMENTAL SCIENCES

  -

 • 2017 GÜZ

  ENVIROMENTAL EDUCATION

  --

 • 2018 GÜZ

  ENVIROMENTAL EDUCATION

  --

 • 2017 BAHAR

  ENVIRONMENTAL EDUCATION

  -

 • 2016 BAHAR

  ENVIRONMENTAL EDUCATION RESEARCH

  creating awareness about litearature review, qualitative and quantitative methods used in ee research.

 • 2016 GÜZ

  BIOLOGICAL BASIS OF BEHAVIOUR

  --

 • 2017 GÜZ

  BIOLOGICAL BASIS OF BEHAVIOUR

  --

 • 2018 GÜZ

  BIOLOGICAL BASIS OF BEHAVIOUR

  --

 • 2018 GÜZ

  ECOLOGY AND ENVIROMENTAL PROBLEMS

 • 2018 GÜZ

  ENVIRONMENTAL EDUCATION AND CULTURAL HERITAGE

  ----

 • 2015 BAHAR

  TEACHING SCIENCE AND TECHNOLOGY I

  -

 • 2014 BAHAR

  PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY

  Davranış ve biyolojik altyapısıyla ilgili bilgi sahibi olur.

 • 2016 BAHAR

  PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY

  Davranış ve biyolojik altyapısıyla ilgili bilgi sahibi olur.

 • 2017 BAHAR

  PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY

  Davranış ve biyolojik altyapısıyla ilgili bilgi sahibi olur.

 • 2016 GÜZ

  PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY

 • 2017 GÜZ

  PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY

 • 2018 GÜZ

  PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY

 • 2016 YAZ

  PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY

 • 2016 YAZ

  PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY

  Davranış ve biyolojik altyapısıyla ilgili bilgi sahibi olur.

 • 2017 BAHAR

  GENERAL BIOLOGY LAB. II

  -

 • 2016 GÜZ

  GENERAL BIOLOGY

 • 2018 GÜZ

  GENERAL BIOLOGY

 • 2017 YAZ

  GENERAL BIOLOGY

  --

 • 2017 GÜZ

  GENERAL BIOLOGY I

  --

 • 2018 GÜZ

  SCIENCE EDUCATION

  -

 • 2015 GÜZ

  ENVIRONMENTAL SCIENCE

  -

 • 2017 GÜZ

  MASTER'S THESIS

  ___

 • 2018 GÜZ

  THESIS

  ..

At My Office