Work Experience

 • 2011 2009

  Dekan Yardımcısı

  Bilkent Üniversitesi , Hukuk Fakültesi

Education & Training

 • Ph.D. 2001

  Hukuk

  Regensburg Üniversitesi (Almanya)

 • Master1993

  Özel Hukuk - Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku

  Selçuk Üniversitesi

 • Bachelor1990

  Hukuk

  Ankara Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

A. Doçentlik Sonrası Yayınlar: I. Kitaplar: 1. “Medenî Usul Hukukunda Aleyhe Bozma Yasağı”, Yetkin Yayınları, Ankara 2014: Profesörlük takdim tezi olarak hazırlanan bu monografik çalışma 171 sayfadan ibarettir. Çalışma üç bölümden oluşmakta olup, birinci bölümde genel bilgilere, ikinci bölümde aleyhe bozma yasağının kaynaklarına ve dayanaklarına, üçüncü bölümde ise yasağın kapsamı ile geçerlik alanına ve sonuçlarına yer verilmiştir. Eserde Türk, İsviçre ve Alman hukukları bakımından mukayeseli değerlendirmeler yapılmış, Türkçe ve Almanca bilimsel kaynaklar kullanılmış, her üç ülke uygulaması da ağırlıklı olarak yüksek mahkeme kararları çerçevesinde yansıtılmıştır. 2. “Noterlik Hukuku”, 3. Bası, Mimoza Yayınları, Konya 2013 (Ömer Ulukapı ile birlikte): Sistematik eser türündeki bu çalışma, ilk basısı 1994, ikinci basısı ise 2001 yılında yayınlanmış olan aynı adlı kitabın üçüncü basısıdır. Kitabın her üç basısı da Ömer Ulukapı ile birlikte yayınlanmıştır. Yedi bölümden oluşan kitap, mevzuat derlemesi kısmı hariç, 253 sayfadır (kitabın sonuna, noterlik hukuku ile ilgili temel mevzuat eklenmiştir). Birinci bölümde genel olarak noterlik, ikinci bölümde Türk hukukunda noterlik müessesesi, üçüncü bölümde noterliklerin kurulması ile noterlik mesleğine giriş ve noterlik görevinin sona ermesi, dördüncü bölümde noterlerin hak ve yükümlülükleri ile gelir ve giderleri, beşinci bölümde noterlik kuruluşları ve bunların işleyişi, altıncı bölümde noter işlemleri, yedinci bölümde ise noterlerin sorumluluğu ve denetimi konuları işlenmiştir. Türk Hukukunda özellikle 2002 yılından itibaren temel kanunlarda önemli ve kapsamlı değişikliklerin yapılması karşısında, kitabın üçüncü basısı, ikinci basıya nazaran bir yenilik olarak, büyük ölçüde bu değişikliklerin noterlik hukuku alanında ele alınan konulardaki yansımalarını ihtiva etmektedir. 3. “Medenî Usul Hukuku”, 3. Bası, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2013: Bu çalışma, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin ders kitabı ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanmıştır. İlk basısı 2011, ikinci basısı ise 2012 yılında yapılmıştır. Toplam 257 sayfadan ibaret olan kitap, on üniteye ayrılmıştır. Birinci ünite medeni usul hukukuna giriş, ikinci ünite yargıda insan kaynağı, mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı, üçüncü ünite mahkemelerin görev ve yetkisi, dördüncü ünite davada taraflar ve yargılamaya katılan üçüncü kişiler, beşinci ünite davanın aşamaları, türleri, dava şartları ile ilk itirazlar, altıncı ünite davanın açılması, dilekçeler teatisi ve ön inceleme, yedinci ünite tahkikat, ispat, sözlü yargılama ve hüküm, sekizinci ünite kanun yolları, dokuzuncu ünite geçici hukuki korumalar, onuncu ünite ise tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yolları konularına tahsis edilmiştir. Her üniteden önce “amaçlarımız”, “anahtar kavramlar” ve “içindekiler” kısımları, he üniteden sonra ise “özet”, “kendimizi sınayalım”, “kendimizi sınayalım yanıt anahtarı”, “sıra sizde yanıt anahtarı” ve “yararlanılan kaynaklar” kısımları bulunmaktadır. II. Makaleler: 1. “Prozessführungsbefugnis von Außenhandelsgesellschaften im Zivilprozess”, Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, Ankara 2008, s. 173-178: Almanca olarak kaleme alınan ve altı sayfadan oluşan bu makalede, dış ticaret şirketlerinin dava takip yetkisi incelenmiştir. Üretici ve dış ticaret şirketi ilişkisinde özellikle acente ve komisyoncu kavramları ele alınmış, sonuçta bu ilişkinin komisyoncu acente ilişkisi olduğu değerlendirmesine ulaşılmıştır. 2. “Medenî Usûl Hukukunda Hâkimin Vakıalar Hakkında Dava Dışında Edindiği (Şahsî) Bilgisini Kullanması”, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Halûk Konuralp Anısına Armağan (Yetkin Yayınları), C. 1, s. 139 – 161, Ankara 2009: Bu makalede, hâkimin, bakmakta olduğu bir davada, uyuşmazlığın çözümü bakımından önem taşıyan bir vakıa hakkında, o vakıa taraflarca ibraz ve ikame edilen delillerle henüz ispatlanmamışken, dava dışında elde ettiği bilgisini kullanabilip kullanamayacağı sorunu ele alınmaktadır. Konu, özellikle taraflarca hazırlama ilkesi, tanıklık, hukuki dinlenilme hakkı, doğrudanlık ilkesi ve hakimin tarafsızlığı müesseseleri çerçevesinde incelenmektedir. 3. “Almanya’da Çekişmesiz Yargı Reformu ve Bunun Türk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”, Saim Üstündağ’a Armağan (Adalet Yayınevi), s. 105-114, Ankara 2009: Bu yayında, Almanya’da 2008 yılında yasalaşan ve 2009 yılında yürürlüğe giren çekişmesiz yargı reformu ile ilgili düzenlemeler aktarılmakta ve bunların Türk hukuku bakımından değerlendirilmesine yer verilmektedir. 2009 yılı itibariyle Türkiye’de çekişmesiz yargı alanının usul hukuku bakımından henüz hiçbir yasal çerçevesi bulunmamakla birlikte, Adalet Bakanlığınca teşkil edilen Komisyon tarafından hazırlanmış olan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı TBMM’e sevkedilmiş durumda idi ve söz konusu Tasarı ilgili alana dair, kısa da olsa, hükümler ihtiva etmekteydi. 4. “Türk Medenî Usûl Hukuku Açısından Davada Yabancıların Durumu”, Vatandaşlık, Göç, Mülteci ve Yabancılar Hukukundaki Güncel Gelişmeler, Uluslararası Sempozyum Bildirileri, 15-16 Mayıs 2009, Eskişehir, Türkiye Barolar Birliği Yayınları: 175, Ankara 2010, s. 545-561: Yazarın, Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen uluslar arası bir sempozyumda sunmuş olduğu tebliğinin biraz genişletilerek yayınlanmış hali olan bu çalışmada, Türk medeni usul hukuku açısından yabancıların durumu ele alınmaktadır. Özellikle hak arama hürriyeti ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi, yargılamanın dili, yabancıların taraf ve dava ehliyeti, dava takip yetkisi ve iradi temsil, teminat, adli yardım ve ispat hukuku bağlamında değerlendirmelere yer verilmektedir. 5. “Islah Yoluyla İleri Sürülen Talep Bakımından Zamanaşımının Kesildiği Tarih”, Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayı), İzmir 2010, C. I, s. 115-127: Bu makalede, dava esnasında, ıslah yoluyla ileri sürülen talepler bakımından zamanaşımının ne zaman kesilmiş olacağı konusu, Yargıtay kararları ışığında ele alınmaktadır. 6. Internationale Zustaendigkeit der türkischen Gerichte in Personalstatutsangelegenheiten, in: Europäische und internationale Dimension des Rechts (Bilgin Tiryakioğlu ile birlikte), FS für Daphne-Ariane Simotta, Wien 2012, s. 29 – 38: Prof. Dr. Bilgin Tiryakioğlu ile birlikte ve Almanca olarak kaleme alınan bu makalede, şahısvarlığı haklarına ilişkin dava ve işlerde Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi incelenmektedir. 7. The New Turkish Code of Civil Procedure (CCP) and the reforms it has brought, (Muhammet Özekes ile birlikte), in: International Journal of Procedural Law, Volume 2, 2012/01, s. 211 – 217: Prof. Dr. Muhammet Özekes ile birlikte ve İngilizce olarak kaleme alınan bu çalışmada, 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe giren Hukuk Muhakemeleri Kanununun medeni usul hukuku alanında yaptığı önemli değişiklikler ve getirdiği yenilikler ana hatları itibariyle aktarılmaktadır. 8. „Hukuk Muhakemeleri Kanunu Uygulama Sürecindeki Güncel Sorunlar: Hüküm, Çekişmesiz Yargı, Geçici Hukuki Korumalara İlişkin Sorunlar, Anadolu Ünv. Hukuk Fakültesi 20. Yıl Konferansları, Bildiri Kitabı, Anadolu Ünv. Yayınları No: 3079, A.Ü. Hukuk Fak. Yayınları No: 12, Eskişehir 2013, sh. 118-126: Hukuk Muhakemeleri Kanununun yürürlüğe girmesinden itibaren geçen yaklaşık iki yıllık bir sürede, Yargıtay’ın özellikle hüküm, çekişmesiz yargı ve geçici hukuki himayelere ilişkin uygulamasının değerlendirildiği bu çalışma, Yazarın bu konuda Anadolu Üniversitesince düzenlenen bir sempozyumda sunmuş olduğu tebliğinin, bildiriler kitabında yayınlanmış halidir. 9. “6502 sayılı Kanun’un Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi“, Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, Yetkin yayınları, Ankara 2014: Çalışmada, 7.11.2013 tarihinde kabul edilen ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun, 4077 sayılı Kanunu yürürlükten kaldırılan Kanuna nazaran, özellikle tüketici hakem heyetleri önünde uyuşmazlık çözümüne dair getirdiği yenilikler değerlendirilmektedir. 10. “A comparison of the International Arbitration Law and the provisions of the Code of Civil Procedure Relating to Arbitration” FS für Peter Gottwald zum 70. Geburtstag, Beck Verlag, München 2014, s. 33-44 (ayrı basım): İngilizce olarak kaleme alınan bu çalışmada, 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe giren Hukuk Muhakemeleri Kanununun iç tahkime ilişkin hükümleri ele alınmaktadır. B. Doçentlik Öncesi Yayınlar: I. Kitaplar: 1. Internationale Zuständigkeit im deutsch-türkischen Rechtsverkehr, Frankfurt a.M. 2001, Diss., (Peter Lang Verlag): Adayın Almanya’nın Regensburg Üniversitesinde yazmış olduğu doktora tezinin yayınlanmış halidir. XXII + 231 sayfadan ibaret olan ve Almanca dilinde kaleme alınan bu çalışmada, Türk mahkemeleri ile Alman mahkemeleri arasında milletlerarası yetki konusu, medenî yargı alanındaki farklı uyuşmazlık kategorileri çerçevesinde ele alınmış, ayrıca yetki konusuyla bağlantılı diğer sorunlara da yer verilmiştir. 2. Medenî Usûl Hukukunda Davanın İhbarı, Ankara 2007, (Yetkin Yayınları): Adayın, “özgün eser” olarak, doçentlik başvurusu sırasında sunmuş olduğu çalışmasıdır. Çalışmada, Türk medenî usul hukukunda davanın üçüncü kişiye ihbarı, Alman ve İsviçre hukuklarıyla mukayeseli bir şekilde ele alınmış ve özellikle yazıldığı ve yayınlandığı sırada Türk hukukunda henüz pozitif bir düzenlemesi bulunmayan ihbar etkisi üzerinde durulmuştur. II. Makaleler 1. Hukuk Yargılamamızda Genel Mahkemeler, Görev Kavramı ve Görevsizlik Kararı”, S.Ü. Hukuk Fakültesinin Prof. Dr. Halil Cin’e 10. Hizmet Yılı Armağanı’ndan (sayfa 525-551) ayrı basım, Konya 1995: Genel olarak görev kavramının ele alındığı ve görevsizlik kararının niteliği ile bu karar üzerine yapılacak işlemlerin değerlendirildiği bir çalışmadır. 1086 sayılı Kanun döneminde yazılmış olmakla birlikte, güncelliğini hala daha kısmen koruduğu söylenebilir. 2. “Hukuki ve Ticari Konularda Mahkemelerin Yetkisi ile Mahkeme Kararlarının Tanıma ve Tenfizine İlişkin 44/2001 Sayılı Avrupa Birliği Tüzüğü’nün Üçüncü Ülkeler Bakımından Uygulanabilirliği”, Prof. Dr. Baki Kuru’ya 75. Yaş Günü Armağanı, TBB, Ankara 2004, s. 101-115: Avrupa Birliği hukukunda milletlerarası yetkinin hukuki ve ticari konularda yeknesaklaştırılmasına yönelik 44/2001 sayılı Tüzük hükümlerinin, üçüncü ülkeler ve bu arada Türkiye bakımından uygulanabilirliğinin ele alındığı bir çalışmadır. Eserde, milletlerarası usul hukukunun en temel konularından olan yetki ve bununla yakından ilgili derdestlik yakından ele alınmaktadır. 3. “Avusturya Hukukunda Çekişmesiz Yargı”, Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı-IV, Ankara, 30 Eylül – 1 Ekim; Türkiye Barolar Birliği Yayını, Yayın No: 108, Ankara 2006, s. 49-105. TBB Yayını, Ankara 2006, s. 50-105: Avusturya Hukukunda 2003 yılında yürürlüğe giren yeni Çekişmesiz Yargı Kanununun getirdiği temel yeniliklerle birlikte bu ülkede söz konusu alanın nasıl düzenlendiğinin ortaya konduğu kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır. 4. “Ara Bağlantı Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği ve Bu Sözleşmelerden Doğan İhtilafların Çözümünün Ait Olduğu Yargı Kolu”, A.Ü.E.H.F.D., Y. 2006, C. X, S. 1-2, s. 315-339: Medeni yargı ile idari yargı arasındaki sınır sorununun somut bir konu çerçevesinde ele alındığı bir çalışmadır. Hakemli olarak yayınlanmış bu çalışmada, özellikle telekomünikasyon alanındaki imtiyaz sözleşmelerinin bir gereği olarak yapılan şebekeler arası ara bağlantı ve işbirliği sözleşmelerinin hukuki niteliğinden yola çıkılarak, yargı yolu ilişkisi irdelenmektedir. 5. “Avrupa Birliğinde İdare Merkezi Teorisinin Milletlerarası İflâs Hukuku Bakımından Geçerliliği”, MİHDER, Y. 2006, S. 4, s. 881-905: Çalışmada, Avrupa Birliğinde, hem şirketler hukuku hem de iflas hukuku açısından öne çıkan “idare merkezi teorisi”, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı’nın özellikle son yıllarda yayınladığı kararlar çerçevesinde ele alınmaktadır. 6. “İsviçre Federal Hukuk Muhakemeleri Kanunu Ön Tasarısı Hakkında Değerlendirmeler”, MİHDER, Y. 2006, S. 3, s. 607-631: Yayınlandığı sırada henüz ön tasarı halinde bulunan İsviçre Federal Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ana omurgasını oluşturan temel müesseselerinin ele alındığı bir çalışmadır. 7. “Beachtung ausländischer Rechtshängigkeit im türkischen Recht“, ZZPInt (Zeitschrift für Zivilprozess International), Bd. 10, 2005, s. 417-431: Almanya’da ve Almanca dilinde yayınlanan bu makalede, Türk hukukunda öğreti ve uygulamanın yabancı derdestliğe yaklaşımı eleştirel bir yaklaşımla ele alınmıştır. 8. “Mesafeli Sözleşmelerde Cayma Hakkının Kullanılması ve Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar”, (Dr. Savaş Bozbel ile birlikte) A.Ü.E.H.F.D., Y. 2005, C. IX, S. 1-2, s. 451-474: Esas itibariyle bir borçlar hukuku konusu olan “cayma” sebebiyle ortaya çıkan maddi hukuk ve usul hukuku sorunlarının ele alındığı bir çalışmadır. 9. “Tarihi Bir Tesadüf: İsviçre’de ve Türkiye’de Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanun Tasarıları, -Temel Yapıdaki Benzerlikler ve Farklılıklar-“, HPD, Eylül 2006, S. 8, s. 111-113: Hukuk Muhakemeleri Kanunu tasarısı henüz hazırlandığı esnada, 1086 sayılı Kanunumuza kaynaklık eden İsviçre’de de federal düzeyde bir usul kanunu hazırlığı söz konusu idi. Çalışma, işte bu iki hazırlık çalışmasında öne çıkan paralelliklerin ele alındığı genel bir değerlendirmeden ibarettir. 10. “Avusturya’da Noterlik Hukuku Alanındaki Gelişmeler ve Noterlerin Bazı Çekişmesiz Yargı İşlerinde Mahkeme Komiseri Sıfatıyla Görev Almaları”, Prof. Dr. Yavuz Alangoya için Armağan, İstanbul 2007, s. 37-45: Avusturya hukukunda noterlerin görevleri kapsamında kendilerine tevdi edilen bazı çekişmesiz yargı işlerinin ele alındığı, mukayeseli bir çalışmadır. 11. “İnternet Ortamında Tahkim ve Usûl Hukuku Sorunları” e-akademi, Sayı: 60, Şubat 2007, (http://www.e-akademi.org/makaleler/matali-1.htm): Sınırlı bir uygulama alanı olmakla birlikte, internet ortamında yürütülen tahkimin ve bunun ortaya çıkardığı usul sorunlarının ele alındığı bir çalışmadır. III. Çeviriler 1. “İsviçre Federal Hukuk Muhakemeleri Kanunu Taslağı”, MİHDER, Y. 2005, S. 1, s. 123-188: Çalışmanın yapıldığı sırada henüz ön tasarı halinde bulunan İsviçre Federal Hukuk Muhakemeleri Kanununun Almanca metninden Türkçeye yapılan çevirisidir. 2. “2001 Reform Kanununun Ardından Almanya’da Medenî Usûl Hukuku” (Prof. Dr. Peter Gottwald), Arş.Gör. Mustafa Göksu ile birlikte, MİHDER, Y. 2006, S. 3, s. 687-704: Almanya’da, medeni usul hukuku alanında, özellikle kanun yollarını kapsayan önemli reformlar yapılmıştı. Bu reformları ele alan Prof. Dr. Peter Gottwald’in makalesinin, Mustaf Göksu ile birlikte yapılan çevirisidir. 3. “Almanya’da Kollektif Hukuki Himayenin Genişletilmesi” (Prof.Dr. Peter Gottwald), Fırat Öztan’a Armağan, Ankara 2010, s. 1041 – 1059: Prof. Dr. Peter Gottwald’ın, özellikle topluluk davası çerçevesinde uygulama alanı genişleyen kolektif hukuki himayeye ilişkin Almanya tecrübesini incelediği makalesinin çevirisidir.

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2004 AKADEMİK YILI

  Law of Enforcement and Execution

  -

 • 2008 AKADEMİK YILI

  Law of Enforcement and Execution

  -

 • 2013 AKADEMİK YILI

  Law of Enforcement and Execution

  -

 • 2014 AKADEMİK YILI

  Law of Enforcement and Execution

  -

 • 2015 AKADEMİK YILI

  Law of Enforcement and Execution

  -

 • 2016 AKADEMİK YILI

  Law of Enforcement and Execution

  -

 • 2017 AKADEMİK YILI

  Law of Enforcement and Execution

  -

 • 2018 AKADEMİK YILI

  Law of Enforcement and Execution

  -

 • 2016 BAHAR

  -

  _

At My Office

Ders Döneminde Pazartesi günleri saat: 09.00-16.00 arası