Work Experience

 • 2016 2016

  Yrd.Doç.Dr.

  Yakın Doğu Üniversitesi, Psikiyatri Hemşireliği

 • 2010 2006

  Doktora Öğrencisi

  GATA Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği BD

 • 2006 2004

  Yüksek Lisans Öğrencisi

  GATA Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği BD

Education & Training

 • Ph.D. 2010

  Psikiyatri Hemşireliği

  Gülhane Askeri Tıp Akademisi

 • Master2006

  Psikiyatri Hemşireliği

  Gülhane Askeri Tıp Akademisi

 • Bachelor2000

  Hemşirelik

  Gülhane Askeri Tıp Akademisi

Honors, Awards and Grants

 • 2005
  GATA Eğitim hastanesi Geriatri polikliniğine başvuran yaşlı bireylerin düşme yaşantısıyla ilgili algılarının ve günlük yaşam aktivitesi ve kendilik algısına etkisi. 4.Ulusal Geriatri Kongresi
  image
  Sözel Bildiri 3. lük ödülü

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Yaşamın Sırrı İletişim/ İletişimde Dinleme ve Anlama Becerisi

Book Chapter Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Volume 1, Issue -, 2017, Pages 115-126

Abstract

-


Özet

-

Strauss and Mayer’s Emergency Deparment Manegement- Acil Servis Yönetimi/Hemşire İstihdamı

Book Chapter Akademisyen Kitabevi , Volume 1, Issue -, 2017, Pages 133-139

Abstract

-


Özet

-

Emergency Nursing at a Glance-Bir Bakışta Acil Hemşireliği/ Savunmasız Hasta Grupları

Book Chapter Çukurova Nobel Tıp Kitabevi , Volume 1, Issue -, 2017, Pages 89-97

Abstract

-


Özet

-

Yaşamın Sırrı İletişim/ Çatışma, Kriz, Şiddet ve İletişim

Book Chapter Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Volume 1, Issue -, 2017, Pages 297-308

Abstract

-


Özet

-

My instructor is never to far away: Online counseling for student nurses during their Mental Health and Psychiatric Nursing clinical practice

Letter to the Editor Journal of Psychiatric Nursing , Volume 8(3), Issue 188, 2017, Pages 192

Abstract

-


Özet

A Life-long Disease: Diabetes

Original Article International Journal of Medical Research &Health Sciences , Volume 6, Issue 8, 2017, Pages 156-166

Abstract

Aim: This study is a qualitative study planned to reveal the feelings, thoughts and experiences that the diabetic patients experience in their disease processes, to determine what the disease means for them and to reveal ways to cope. Method: 20 patients, who were hospitalized with diagnosis of diabetes for treatment at the Endocrinology and Metabolic Diseases Clinic of Gülhane Education and Research Hospital, were included in the study. In-depth interviews with patients were conducted to collect data. A semi-structured questionnaire aimed at revealing the ages and genders, as well as the feelings, thoughts and experiences of the diabetic patients was used in the interviews, which lasted approximately 45 minutes. Individual interviews were held in each patient’s own room. Before conducting the interview, the clinic staff was warned about the interview with the patient, and the measures were taken to ensure that the interview was not split. All interviews were recorded with the patient’s permission and the recorded interviews were transferred into text as the same. The descriptive analysis method that is frequently used for analysis of data in the qualitative researches was used. Results: 7 of the patients participating in the study were males and 13 were females. It was determined that 45% of the patients were between 60-69 years of age, 85% were married, 60% lived with spouses and children. It was detected that the patients had diabetes for an average of 16,55 years and 90% received insulin + oral anti-diabetic treatment. As a result of the qualitative analysis of the patient interviews; the 5 (five) main themes were identified as “meeting with diabetes”, “difficulties in living with diabetes”, “fears caused by diabetes”, “coping with the diabetic life”, and “future with diabetes”. Conclusion: As a result, it is thought that it is important not to consider diabetes as only a physical disease, in addition, the subjects such as emotional reactions, perception of the disease, and life challenges should be evaluated by the health professionals in order to improve diabetes compliance.


Özet

Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Öğrencilerinin İntihar Olasılığı ve Problem Çözme Düzeylerinin Sosyodemografik Değişkenler Açısından Karşılaştırılması

Original Article Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , Volume 7, Issue 1, 2018, Pages 149-155

Abstract

This study was conducted to investigate the relationship between sociodemographic variables of medical faculty and nursing students and their suicide probability and problem solving skills. The study population were consisted of 259 university students, including 178 medical faculty and 81 nursing students. Suicide Probability Scale and Problem Solving Inventory were used in the study. 68.7% of the participants were medical faculty students and 31.3% were nursing students. We found that 2.3% of the students were in suicide attempts and 13.1% were suicidal thoughts. There is no relationship found between age, gender and other sociodemographic characteristics of students and their suicide probability and problem solving behavior. A moderate positive relationship was found between the students' Problem Solving Inventory and Suicide Probability Scale. For this reason, students who are inadequate or who need to be supported in problem-solving skills should also be considered of the possibility of suicide.


Özet

Bu çalışma tıp fakültesi ve hemşirelik öğrencilerinde intihar olasılığı ve problem çözme becerilerinin sosyodemografik değişkenlerle ilişkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma örneklemini 178 tıp fakültesi ve 81 hemşirelik bölümü öğrencisi olmak üzere 259 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Çalışmada İntihar Olasılığı Ölçeği ve Problem Çözme Envanteri kullanılmıştır. Katılımcıların %68,7 si tıp fakültesi öğrencileri, %31,3 lük kısmını ise hemşirelik bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. Öğrencilerin %2,3’ünün özkıyım girişiminde bulunduğu, %13,1’inin ise özkıyım düşüncesi olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin yaş, cinsiyet ve diğer sosyodemografik özellikleri ile intihar olasılıkları ve problem çözme davranışları arasında herhangi bir ilişki tespit edilememiştir. Öğrencilerinin Problem çözme Envanteri ile İntihar Olasılığı Ölçeği toplam puan ortalamaları arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Tespit edilen problem çözme becerisi yetersiz ya da desteklenmeye ihtiyacı olan öğrencilerin aynı zamanda intihar olasılığının da göz önünde bulundurulması, intihar düşüncesi ya da girişimi açısından risklerin farkında olunması gerekmektedir.

Şiddet ve Hemşirenin Savunucu Rolü

Review Turkiye Klinikleri J Psychiatr Nurs-Special Topics, Volume 3, Issue 2, 2017, Pages 189-92

Abstract

An area where nursing can effectively demonstrate advocacy is the concept of violence. It is related with the responsibility of the nurse's advocacy role to recognize, evaluate and prevent any kind of violence that an individual has lived or could have experienced and to make necessary interventions in the face of existing violence. Advocacy includes help for vulnerable patients who can not express their concerns mainly due to the hardship they experienced. In general, the aim of advocacy is to strengthen the weaks. In terms of the prevalence and the fact that it is the field of study about nursing; violence and advocacy towards children, women and the elderly, which are defined as interpersonal violence, is evaluated in this manuscript.


Özet

Hemşireliğin savunuculuk rolünü etkin biçimde gösterebileceği bir alan şiddet kavramıdır. Bireyin yaşamış olduğu ya da yaşayabileceği her türlü şiddeti tanılamak, değerlendirmek, önlemek ve var olan şiddet karşısında gerekli müdahaleleri yapmak hemşirenin savunuculuk rolünün gereğidir. Savunuculuk esas olarak yaşadığı sıkıntı nedeniyle; endişelerini dile getiremeyen savunmasız hastalara yönelik yardım amacı içermektedir. Genel olarak savunuculuğun amacı, güçsüz olanları güçlendirmektir. Bu makalede yaygınlığı ve hemşirelerin çalışma alanı olması açısından; kişilerarası şiddet olarak tanımlanan çocuk, kadın ve yaşlıya yönelik şiddet ve savunuculuk ele alınmıştır.

Diyabetli Bireyin Mücadelesi: Gözden Kaçan Psikososyal Boyut

Review Turkiye Klinikleri J PsychiatrNurs-Special Topics , Volume 3, Issue 1, 2017, Pages 37-41

Abstract

Diabetes is a serious and lifelong public health problem that leads to many chronic complications that threaten health and endanger life when not well managed. Its prevalence is steadily increasing. While diabetes itself is a stress factor for the individual, the many lifestyle changes that must be observed also cause intense anxiety and stress. For this reason, in the struggle immediately after receiving the diabetes diagnosis, it is necessary to also consider the emotional reactions to be experienced in addition to the physical problems. The purpose of this article is to draw attention to the importance of psychosocial assessment and to highlight the various experiences that diabetic individuals might go through.


Özet

Diyabet prevelansı giderek artan, iyi yönetilmediğinde, sağlığı tehdit eden ve yaşamı tehlikeye atacak kronik birçok komplikasyona yol açan ciddi ve yaşam boyu süren bir halk sağlığı sorunudur. Birey için diyabetin kendisi hastalık olarak bir stres faktörü olmakla birlikte özellikle de uyulması gereken birçok yaşam tarzı değişiklikleri yoğun kaygı ve stres yaşanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, diyabet tanısı almasıyla başlayan bireyin mücadelesinde; fiziksel sorunları ele almanın yanında, yaşayacağı duygusal tepkileri de değerlendirmek gereklidir. Bu makalenin amacı, değinilen başlıklarla diyabetli bireylerin hastalıkları sürecinde yaşayabilecekleri deneyimlere ve psikososyal değerlendirmenin önemine dikkat çekmektir.

Currrent Teaching

 • 2019 YAZ

  MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING

  1.Ruhsal hastalıklarda belirtileri ve temel kavramlar ile ilgili bilgileri öğretmek 2.Ruh sağlığının bozulduğu durumları tanımlayabilmek. 3.Ruhsal sağlığı tanımlayarak, ruh sağlığı bozulmuş hasta yaklaşım iletişimi tanımlayabilmek 4.Ruhsal sağlığın değerlendirilmesinde psikiyatri hemşireliği sürecini ve bu süreçte hemşirelik yaklaşımlarını ortayakoyabilmek. 5.Ruh sağlığının yükseltilmesi, geliştirilmesi, tedavi ve rehabilitasyonunda bilgilerini uygulamak

Teaching History

 • 2017 BAHAR

  COMMUNICATION METHODS

  -

 • 2018 BAHAR

  COMMUNICATION METHODS

  -

 • 2019 GÜZ

  COMMUNICATION METHODS

  -

 • 2015 BAHAR

  HOME CARE NURSING

  *evde bakım ile ilgili temel kavram, ilke ve uygulama becerisi kazanmasını sağlamak * Sağlam/hasta bireyin ve ailesinin yaşadıkları ortamda (evinde) gereksinim duyacakları hemşirelik bakım hizmetini tanımlamasını ve bunlara uygun hemşirelik sürecini uygulayabilmesini sağlamak * Farklı yaş gruplarına ve hastalıklara sahip aile üyelerinin evde ihtiyaç duyacağı konularda eğitim ve danışmanlık yapmasını sağlamak

 • 2016 BAHAR

  HOME CARE NURSING

  *evde bakım ile ilgili temel kavram, ilke ve uygulama becerisi kazanmasını sağlamak * Sağlam/hasta bireyin ve ailesinin yaşadıkları ortamda (evinde) gereksinim duyacakları hemşirelik bakım hizmetini tanımlamasını ve bunlara uygun hemşirelik sürecini uygulayabilmesini sağlamak * Farklı yaş gruplarına ve hastalıklara sahip aile üyelerinin evde ihtiyaç duyacağı konularda eğitim ve danışmanlık yapmasını sağlamak

 • 2017 BAHAR

  HOME CARE NURSING

  *evde bakım ile ilgili temel kavram, ilke ve uygulama becerisi kazanmasını sağlamak * Sağlam/hasta bireyin ve ailesinin yaşadıkları ortamda (evinde) gereksinim duyacakları hemşirelik bakım hizmetini tanımlamasını ve bunlara uygun hemşirelik sürecini uygulayabilmesini sağlamak * Farklı yaş gruplarına ve hastalıklara sahip aile üyelerinin evde ihtiyaç duyacağı konularda eğitim ve danışmanlık yapmasını sağlamak

 • 2018 BAHAR

  HOME CARE NURSING

  *evde bakım ile ilgili temel kavram, ilke ve uygulama becerisi kazanmasını sağlamak * Sağlam/hasta bireyin ve ailesinin yaşadıkları ortamda (evinde) gereksinim duyacakları hemşirelik bakım hizmetini tanımlamasını ve bunlara uygun hemşirelik sürecini uygulayabilmesini sağlamak * Farklı yaş gruplarına ve hastalıklara sahip aile üyelerinin evde ihtiyaç duyacağı konularda eğitim ve danışmanlık yapmasını sağlamak

 • 2019 BAHAR

  HOME CARE NURSING

  *evde bakım ile ilgili temel kavram, ilke ve uygulama becerisi kazanmasını sağlamak * Sağlam/hasta bireyin ve ailesinin yaşadıkları ortamda (evinde) gereksinim duyacakları hemşirelik bakım hizmetini tanımlamasını ve bunlara uygun hemşirelik sürecini uygulayabilmesini sağlamak * Farklı yaş gruplarına ve hastalıklara sahip aile üyelerinin evde ihtiyaç duyacağı konularda eğitim ve danışmanlık yapmasını sağlamak

 • 2019 BAHAR

  COMMUNICATION SKILLS IN NURSING

  iletişim becerilerinin neler olduğunu bilmek, etkili ve etkisiz iletişim becerilerini kullanabilmek, empati, dinleme, atılganlık becerilerini kullanmayı geliştirmek

 • 2017 GÜZ

  SELF KNOWLEDGE AND COMMUNICATION SKILLS

  iletişim becerilerinin neler olduğunu bilmek, etkili ve etkisiz iletişim becerilerini kullanabilmek, empati, dinleme, atılganlık becerilerini kullanmayı geliştirmek

 • 2016 GÜZ

  SELF-AWARENESS AND COMMUNICATION MANAGEMENT

  iletişim becerilerinin neler olduğunu bilmek, etkili ve etkisiz iletişim becerilerini kullanabilmek, empati, dinleme, atılganlık becerilerini kullanmayı geliştirmek

 • 2018 GÜZ

  SELF-AWARENESS AND COMMUNICATION MANAGEMENT

  iletişim becerilerinin neler olduğunu bilmek, etkili ve etkisiz iletişim becerilerini kullanabilmek, empati, dinleme, atılganlık becerilerini kullanmayı geliştirmek

 • 2017 BAHAR

  PSYCHOLOGICAL AGE THEORIES

  Bu dersin amacı öğrencilerin psikolojik yaşlanmayı açıklayan teorileri öğrenmesi ve günlük yaşamların aktarabilmesidir.

 • 2018 GÜZ

  PSYCHIATRIC MENTAL HEALTH NURSING

  işaretlenmiştir

 • 2019 GÜZ

  PSYCHIATRIC MENTAL HEALTH NURSING

  işaretlenmiştir

 • 2018 YAZ

  PSYCHIATRIC MENTAL HEALTH NURSING

  işaretlenmiştir

 • 2018 GÜZ

  MENTAL HEALTH

  1.Ruhsal hastalıklarda belirtileri ve temel kavramlar ile ilgili bilgileri öğretmek 2.Ruh sağlığının bozulduğu durumları tanımlayabilmek. 3.Ruhsal sağlığı tanımlayarak, ruh sağlığı bozulmuş hasta yaklaşım iletişimi tanımlayabilmek 4.Ruhsal sağlığın değerlendirilmesinde psikiyatri hemşireliği sürecini ve bu süreçte hemşirelik yaklaşımlarını ortayakoyabilmek. 5.Ruh sağlığının yükseltilmesi, geliştirilmesi, tedavi ve rehabilitasyonunda bilgilerini uygulamak

 • 2019 GÜZ

  MENTAL HEALTH

  1.Ruhsal hastalıklarda belirtileri ve temel kavramlar ile ilgili bilgileri öğretmek 2.Ruh sağlığının bozulduğu durumları tanımlayabilmek. 3.Ruhsal sağlığı tanımlayarak, ruh sağlığı bozulmuş hasta yaklaşım iletişimi tanımlayabilmek 4.Ruhsal sağlığın değerlendirilmesinde psikiyatri hemşireliği sürecini ve bu süreçte hemşirelik yaklaşımlarını ortayakoyabilmek. 5.Ruh sağlığının yükseltilmesi, geliştirilmesi, tedavi ve rehabilitasyonunda bilgilerini uygulamak

 • 2016 GÜZ

  MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING

  1.Ruhsal hastalıklarda belirtileri ve temel kavramlar ile ilgili bilgileri öğretmek 2.Ruh sağlığının bozulduğu durumları tanımlayabilmek. 3.Ruhsal sağlığı tanımlayarak, ruh sağlığı bozulmuş hasta yaklaşım iletişimi tanımlayabilmek 4.Ruhsal sağlığın değerlendirilmesinde psikiyatri hemşireliği sürecini ve bu süreçte hemşirelik yaklaşımlarını ortayakoyabilmek. 5.Ruh sağlığının yükseltilmesi, geliştirilmesi, tedavi ve rehabilitasyonunda bilgilerini uygulamak

 • 2017 GÜZ

  MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING

  1.Ruhsal hastalıklarda belirtileri ve temel kavramlar ile ilgili bilgileri öğretmek 2.Ruh sağlığının bozulduğu durumları tanımlayabilmek. 3.Ruhsal sağlığı tanımlayarak, ruh sağlığı bozulmuş hasta yaklaşım iletişimi tanımlayabilmek 4.Ruhsal sağlığın değerlendirilmesinde psikiyatri hemşireliği sürecini ve bu süreçte hemşirelik yaklaşımlarını ortayakoyabilmek. 5.Ruh sağlığının yükseltilmesi, geliştirilmesi, tedavi ve rehabilitasyonunda bilgilerini uygulamak

 • 2018 GÜZ

  MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING

  1.Ruhsal hastalıklarda belirtileri ve temel kavramlar ile ilgili bilgileri öğretmek 2.Ruh sağlığının bozulduğu durumları tanımlayabilmek. 3.Ruhsal sağlığı tanımlayarak, ruh sağlığı bozulmuş hasta yaklaşım iletişimi tanımlayabilmek 4.Ruhsal sağlığın değerlendirilmesinde psikiyatri hemşireliği sürecini ve bu süreçte hemşirelik yaklaşımlarını ortayakoyabilmek. 5.Ruh sağlığının yükseltilmesi, geliştirilmesi, tedavi ve rehabilitasyonunda bilgilerini uygulamak

 • 2019 GÜZ

  MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING

 • 2015 YAZ

  MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING

  1.Ruhsal hastalıklarda belirtileri ve temel kavramlar ile ilgili bilgileri öğretmek 2.Ruh sağlığının bozulduğu durumları tanımlayabilmek. 3.Ruhsal sağlığı tanımlayarak, ruh sağlığı bozulmuş hasta yaklaşım iletişimi tanımlayabilmek 4.Ruhsal sağlığın değerlendirilmesinde psikiyatri hemşireliği sürecini ve bu süreçte hemşirelik yaklaşımlarını ortayakoyabilmek. 5.Ruh sağlığının yükseltilmesi, geliştirilmesi, tedavi ve rehabilitasyonunda bilgilerini uygulamak

 • 2016 YAZ

  MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING

  1.Ruhsal hastalıklarda belirtileri ve temel kavramlar ile ilgili bilgileri öğretmek 2.Ruh sağlığının bozulduğu durumları tanımlayabilmek. 3.Ruhsal sağlığı tanımlayarak, ruh sağlığı bozulmuş hasta yaklaşım iletişimi tanımlayabilmek 4.Ruhsal sağlığın değerlendirilmesinde psikiyatri hemşireliği sürecini ve bu süreçte hemşirelik yaklaşımlarını ortayakoyabilmek. 5.Ruh sağlığının yükseltilmesi, geliştirilmesi, tedavi ve rehabilitasyonunda bilgilerini uygulamak

 • 2018 YAZ

  MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING

  1.Ruhsal hastalıklarda belirtileri ve temel kavramlar ile ilgili bilgileri öğretmek 2.Ruh sağlığının bozulduğu durumları tanımlayabilmek. 3.Ruhsal sağlığı tanımlayarak, ruh sağlığı bozulmuş hasta yaklaşım iletişimi tanımlayabilmek 4.Ruhsal sağlığın değerlendirilmesinde psikiyatri hemşireliği sürecini ve bu süreçte hemşirelik yaklaşımlarını ortayakoyabilmek. 5.Ruh sağlığının yükseltilmesi, geliştirilmesi, tedavi ve rehabilitasyonunda bilgilerini uygulamak

 • 2018 BAHAR

  MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING I

  Örnek vakalar u¨zerinde bilgisine ve bakış açısına dayalı olarak hemşirelik su¨recini formu¨le edebilmek,. Birey, aile ve toplumla çalışırken formu¨le ettiği hemşirelik su¨recini uygulamaya geçirebilmek

 • 2016 GÜZ

  MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING I

  Örnek vakalar üzerinde bilgisine ve bakış açısına dayalı olarak hemşirelik sürecini formüle edebilmek,. Birey, aile ve toplumla çalışırken formüle ettiği hemşirelik sürecini uygulamaya geçirebilmek

 • 2017 GÜZ

  MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING I

  Örnek vakalar üzerinde bilgisine ve bakış açısına dayalı olarak hemşirelik sürecini formüle edebilmek,. Birey, aile ve toplumla çalışırken formüle ettiği hemşirelik sürecini uygulamaya geçirebilmek

 • 2018 GÜZ

  MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING I

  Örnek vakalar üzerinde bilgisine ve bakış açısına dayalı olarak hemşirelik sürecini formüle edebilmek,. Birey, aile ve toplumla çalışırken formüle ettiği hemşirelik sürecini uygulamaya geçirebilmek

 • 2016 BAHAR

  MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING II

  1. stres, başetme, kriz tanımlarını yapabilecek müdahale yöntemlerini bilmek 2. iletişim becerilerini kullanabimek

 • 2019 GÜZ

  MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING II

  -

 • 2019 BAHAR

  SEMINAR

  ---

 • 2019 GÜZ

  SEMİNAR

  Öğrencinin gereksinimi doğrultusunda yeni amaçlar eklenecektir

 • 2017 BAHAR

  THESIS

  Seçilen konunun önemini tartışmak

 • 2018 BAHAR

  THESIS

  -

 • 2019 BAHAR

  THESIS

  -

 • 2019 BAHAR

  THESIS

  Öğrencinin gereksinimi doğrultusunda yeni amaçlar eklenecektir

 • 2017 GÜZ

  THESIS

  Seçilen konunun önemini tartışmak

 • 2018 GÜZ

  THESIS

  Seçilen konunun önemini tartışmak

 • 2019 GÜZ

  THESIS

  Öğrencinin gereksinimi doğrultusunda yeni amaçlar eklenecektir

At My Office