Work Experience

 • 1997 1994

  Dekan

  Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Education & Training

 • Ph.D. 1979

  İş Hukuku ve Sosyal Politika

  Ege Üniversitesi

 • Master1975

  İş Hukuku ve Sosyal Politika

  Ege Üniversitesi

 • Bachelor1972

  Hukuk

  Ankara Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

 • 1984
  Alexander von Humboldt Araştırma Bursu
  image
  Doçentlik tezinin hazırlanması için verilen burs

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

MONOGRAFİLER - Genel İş Koşulları, İstanbul, 1987. - İş Mücadelesinde İşverenin Üçüncü Kişiler Karşısındaki Sorumluluğu, İzmir, 1988. - Toplu Sözleşme Hukukunda Yararlılık İlkesi, Ankara, 1991. - Rekabet Yasağı Sözleşmesi (BK md. 348-352), Ankara, 1994. MAKALELER, KARAR İNCELEMELERİ VE TEBLİĞLER -İsviçre Hukuku ile Alman Hukukunda İşçi ve İşveren İçin Farklı Feshi İhbar Önellerinin Sözleşmeyle Kabul Edilmesi Sorunu -Doktrindeki Bazı Görüşler ve Yasal Gelişmeler- Yasa Hukuk Dergisi, Aralık 1978, s. 1997-2003. -Direniş Nedeniyle Çalışılmayan Günlerde Ücret Ödenmemesi, İHU İşK 26 (No.1/II). -İşçinin Bir Başka İşveren Yanında Çalıştırılması ve Bireysel İş Hukukuna İlişkin Bazı Sorunlar, Yasa Hukuk Dergisi, Mart 1980, s. 339-348. -Karar İncelemesi (Hizmet Akdindeki Bağımlılık Unsuru Hakkında), Yasa Hukuk Dergisi, Nisan 1980, s. 508-516. -Genel Müdürün Fazla Çalışması ve Ücreti, İHU İşK 35 (No.7). -Zarara Yatkın İşlerde İşçinin Sorumluluğu, Yargıtay Dergisi, Temmuz 1981, s. 386-395. -İşçinin Geçerli Şartlarla İşini İfa Etmemesinin, Görevini Yapmamış Olması Şeklinde Yorumlanamayacağı, İHU İşK (17 No.17). -İşinin Değiştirilmesi Karşısında İşçinin Durumu Gazetecilere Tespit Ettirmesinin Fesih İçin Haklı Sebep Teşkil Etmesi, İHU İşK 17 ( No.18). -Fesih Bildiriminin Sonuçlarını Meydana Getirmesi (Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 7.5.1982 Tarih ve E. 3588, K.4599 Sayılı Kararı Hakkında Bir Not), Adalet Dergisi, Kasım-Aralık 1983, s. 1063-1069. -İşletme Rizikosu Teorisi ve Türk İş Hukuku, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Muhittin Alam Armağanı, Yıl 2 (1981), Sa. 2. s. 101-126. -İş Şartlarının Esaslı Tarzda Değişmesi (Yarg. 9. Hukuk Dairesinin 6.6.1983 Tarih ve E. 3193, K.5159 Sayılı Kararı Hakkında Bir Not), İzmir Barosu Dergisi, Yıl 3, Sa. 1, s. 50-59. -Federal Almanya'da İstihdamı Teşvik Yasası Uyarınca Hizmet Akitlerinin Süreye Bağlanması, Tühis, Şubat 1987, s. 3-10. -Sürekli Fazla Çalışma -Çözüm İçin Bir Öneri- İktisat ve Maliye Dergisi, Nisan 1987, s. 37-41. -Alman Hukukunda İşçinin Sorumluluğu ile İlgili Yeni Eğilimler, Tühis, Ağustos 1987, s. 27-32. -Fikir İşçilerinin Kıdem Tazminatının Başlangıcı ve Bunun Sözleşmelerle Geriye Götürülmesi, İHU İşK 109 (No.1). -Yargıtayın Ara Dinlenmesine İlişkin İki Kararı Üzerine Bazı Düşünceler, Türk Kamu-Sen, Mart 1989, s. 8-10. -Tarım İşçilerinin Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanamamaları-Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 17.5.1989 Tarihli Kararı Üzerine Bir Not- Tühis, Kasım 1989, s. 14-16. -2495 Sayılı Yasaya Tabi Özel Güvenlik Görevlilerinin Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanmaları Sorunu -Yargıtayın İki Kararı Üzerine Not- Çimento İşveren Dergisi, Mayıs 1990, s. 15-17. -Hizmet Akitlerinde İçerik (Hakkaniyete Uygunluk) Denetimi -Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin İlginç Bir Kararı Üzerine Not- İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Millî Komitesi 15. Yıl Armağanı, İstanbul, 1991, s. 263-268. -Sendikal İlişkiler Açısından Yargıtayın 1989 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtayın 1989 Yılı İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi Semineri (1989), İstanbul, 1991, s. 113-118. -İşçinin İşyerinin Değiştirilmesi, Karar İncelemesi, İş Hukuku Dergisi, Nisan-Haziran 1991, s. 251-257. -Bildirim Süresine Ait Ücretin Peşin Ödenerek Feshinde Daha Kısa Sürenin Tespit Edilememesi, Karar İncelemesi, İş Hukuku Dergisi, Temmuz-Eylül 1992, s. 405-409. -İş İlişkisinin Kurulması ve İşin Düzenlenmesi Açısından Yargıtayın 1991 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtayın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi Semineri (1991), İstanbul, 1993, s. 3-30. -Ara Dinlenmesi-Fazla Çalışma, Karar İncelemesi, İş Hukuku Dergisi, Ekim-Aralık 1992, s. 612-615. -Yargıtayın Yıllık Ücretli İzin Hakkına İlişkin İki Kararı Üzerine Bazı Düşünceler, İş Hukuku Dergisi, Ekim-Aralık 1992, s. 563-565. -Hizmet Sözleşmesinin Feshi - Cezaî Şart, Karar İncelemesi, İş Hukuku Dergisi, Nisan-Haziran 1993, s. 306-308. -İşçi Lehindeki Koşulların Toplu İş Sözleşmesi İle Korunması, Münir Ekonomi 60. Yaş Günü Armağanı, Ankara, 1993, s. 285-297. -Türk Çalışma Mevzuatında İşletmeleri Esnekliğe Kavuşturacak Ne Gibi Düzenlemeler Yapılabilir ? Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Tarafından 2-7 Kasım 1993 Tarihlerinde Sarıgerme'de Yapılan 2000'li Yıllarda Endüstri İlişkilerine Bakış Semineri (içinde), s. 181-189. -Değişim (!) ve Sendikalar (Doç. Dr. Serap Soyer ile birlikte), Mercek, Nisan 1996, s. 61-68. -Türkiye'de Özelleştirmenin İş Hukuku Alanında Ortaya Çıkardığı Sorunlar, Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası-Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi-İzmir Alman Kültür Merkezi Tarafından 8-9 Nisan 1996 Tarihlerinde İzmir'de Ortaklaşa Düzenlenen Özelleştirme ve İş Hukuku Alanında Ortaya Çıkan Sorunlar Semineri, Ankara, 1998 (içinde), s. 67-80. -Avrupa Birliğinde İş Süresi ve Dinlenme Hakları, Türkiye Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası Tarafından 16-19 Mayıs 1997 Tarihlerinde Fethiye'de Düzenlenen Avrupa Birliğinin Sosyal Politikaları ve Türkiye Semineri, Ankara, 1997 (içinde), s. 241-152. -Bilgi Çağında Endüstri İlişkileri, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Tarafından 29 Ekim - 2 Kasım 1997 Tarihlerinde Marmaris'te Düzenlenen Üçüncü Bin Yıla Girerken Değişim Semineri, İstanbul, 1997 (içinde), s. 82-90. -Almanya'da ve Türkiye'de İş Mahkemeleri Konulu Tebliğler Hakkında "Yorum", Türk Endüstri İlişkileri Derneği'nin 14-16 Ekim 1998 Tarihlerinde İstanbul'da Düzenlediği "Cumhuriyetin 75. Yılında Endüstri İlişkilerinde ve Emek Piyasalarının Düzenlenmesinde Devletin Rolü ve İşlevleri" Konulu III. Uluslararası Endüstri İlişkileri Kongresi, s. 131-136. -Ferdî İş İlişkisinin Kurulması ve İşin Düzenlenmesi Açısından Yargıtayın 1997 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtayın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi, 1997 Semineri, İstanbul, 1999 (içinde), s. 11-55. -Hizmet Akdinin İşçi Tarafından Feshi İçin Öngörülen Cezaî Şartın Geçerliliği Sorunu, Prof. Dr. Turhan Esener'e Armağan, Ankara, 2000, s. 363-380. -Karar İncelemesi, Hizmet Akdinin Feshi ve Cezaî Şart (Yarg. 9. HD., 29.3.2000, E. 507/K.4100), Çimento İşveren Dergisi, Eylül 2000, s. 19-25. -Olay ve Görüş: İşverenin Değişmesi-Rekabet Yasağı Sözleşmesi, Prof. Dr. Mahmut Tevfik Birsel’e Armağan, İzmir 2001, s.369-375. -158 Sayılı ILO Sözleşmesi Karşısında İşçinin Feshe Karşı Korunması Konusunda Yapılması Gereken Yasal Düzenlemeler, İstanbul Barosu ile Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından 18-19 Mayıs 2001 Tarihleri Arasında İstanbul’da Düzenlenen “İktisadî, Sosyal ve Uluslararası Hukukî Boyutu ile İşçinin Feshe Karşı Korunması” İş Hukukuna ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 2001 Yılı Toplantısı, İstanbul, 2002 (içinde), s. 269-294; Tartışmalar, s. 297-310. -İş Hayatındaki Önemli Bir Sorun Üzerine Not: İşverenin Yıllık Ücretli İzin Hakkını Kullandırmaması, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2002/1, Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’a Armağan, İstanbul, 2002, s. 291-299. -İktisadî Kriz Döneminde Toplu İş Sözleşmesinin Taraf İradelerine Göre Uygulanması, İstanbul Barosu ile Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından 17-18 Mayıs 2002 Tarihleri Arasında İstanbul’da Düzenlenen “Ekonomik Krizin İş Hukuku Uygulamasına Etkisi”, İş Hukukuna ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 2002 Yılı Toplantısı (içinde), İstanbul, 2002, s. 155-169. -Grundsätze und Gegenwartsprobleme des türkischen Arbeitsrechts, “Recht und Freiheit, Symposion zu Ehren von Reinhard Richardi, München, 2003 (içinde), s. 99-110. -Rechtsvergleichung und Gesetzgebung -insbesondere im Arbeits- und Sozialrecht. Der Einfluss des internationalen Rechts auf das türkische und das deutsche Arbeits- und Sozialrecht, Hrsg.von M.Ekonomi/B.Baron von Maydell/A.Hänlein, Baden-Baden 2003 (içinde) s. 211-222. -İş Kanunu Tasarısının Çalışma Süresinde Esneklik Sağlayan Düzenlemeleri, İstanbul Barosu ile Galatasaray Üniversitesi Tarafından 30-31 Mayıs 2003 Tarihleri Arasında İstanbul’da Düzenlenen Yeni İş Yasası Sempozyumu, İş Hukukuna ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 2003 Yılı Toplantısı: 2 (içinde), İstanbul 2003, s. 185-198. -4857 sayılı Yeni İş Kanununun Ücret, İşin Düzenlenmesi, İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Bazı Hükümleri Üzerine Düşünceler, - 4857 Sayılı Yeni İş Kanunu Değerlendirme Konferans Notları Türk-İş Yayını (içinde) Ankara 2003, s. 12-36. -Yeni Düzenlemeler Karşısında Fazla Saatlerle Çalışmaya İlişkin Bazı Düşünceler, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 2004, Sa.3, s. 797-808. -İşçiyi Bireysel Fesihlere Karşı Koruyan Yasal Düzenlemelerin Genel Çerçevesi ve Yargıtay Kararları Işığında Uygulama Sorunları, İş Güvencesi Kurumu ve İşe İade Davaları, Legal 2005 Yılı Toplantısı s. 27-69. -“Yeni” Yararlılık Düşüncesi mi ? Yoksa Sendikaların Sosyal Taraf Olarak Sorumluluğu mu ? Toplu İş Sözleşmesinin Önceliği Üzerine Tartışmalar, Tuncay Armağanı, İstanbul, 2005, s. 445-456. -İşçinin Sözleşmeye Aykırı Davranması Yargı Kararıyla Ödüllendirilebilir mi ? Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerine Not (Doç. Dr. Muhammet Özekes ile birlikte), Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 2005, Sa. 8, s. 1611-1621. -4857 Sayılı İş Kanunu Açısından Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Kurulması ve Sonuçları, Sicil, Mart 2006 s. 16-28. -Neue kündigungsschutzrechtliche Regelungen und Gerichtspraxis in der Türkei -Eine kritische Stellungnahme- Festschrift für Reinhard Richardi zum 70. Geburtstag, München 2007 (içinde), s. 1081-1091. -İş Güvencesi Konusunda Uygulamada Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Değerlendirme, İşveren D., Nisan 2007, s. 44-46. -İş Kanununda Çalışma Süreleri, İş Müfettişleri Derneği Tarafından 1-2 Nisan 2006 Tarihlerinde Ankara’da Düzenlenen Çalışma Yaşamı ve İş Denetimi Kongresi, Ankara, 2008 [içinde], s. 138-164. -Türk Borçlar Kanunu Tasarısının “Genel Hizmet Sözleşmesi’ne” İlişkin Bazı Hükümleri Üzerine Düşünceler, Devrim Ulucan’a Armağan, İstanbul 2008, s. 149-167. -Küresel Kriz Sürecinde İşletme Gereklerine Dayanan Fesihler ve İstihdam Sorunu, Sicil, Aralık 2008, Sa. 12, s. 68-72. -Deneme Süreli ve Deneme Amaçlı İş Sözleşmeleri, Çalışma ve Toplum, 2008/1, s. 27-38. -İktisadî Kriz Koşullarında İşletme Gerekleri Nedeniyle Fesih, İstanbul Barosu ile Galatasaray Üniversitesi’nin 12 Haziran 2009 Tarihinde Düzenlediği İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri Toplantısında (13. Yıl Toplantıları) Sunulan Tebliğ, İstanbul, 2010, s. 197-218. -İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve İşin Düzenlenmesi Açısından Yargıtay’ın 2008 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi, 2008 Toplantısı, Ankara, 2010, s. 11-85. -Esnaf ve Sanatkâr İşyerlerinde İş Kanunu’nun Uygulanması, Karar İncelemesi, Legal İHSGHD, 2010, Sa. 28, s. 1349-1356. -İş Sözleşmesinin Feshinden Sonra İşyerini Devralan İşverenin Sorumluluğu, Karar İncelemesi, Sicil, Mart 2010, s. 107-110. -Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin “Yeni” Türk Borçlar Kanunu Hükümleri ve İş Hukuku Bakımından Önemi, Sicil, Haziran 2011, s.12-21. -İşçinin İş Görmekten Kaçınma Hakkı: Koşulları, Uygulanması ve Hukukî Sonuçları, Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, Ankara, 2011, s. 657-689. -“Yeni” Türk Borçlar Kanunu’nda Yer Alan “Genel Hizmet Sözleşmesi”ne İlişkin Bazı Düzenlemelerin İş Hukuku Açısından Önemi, İB-GSÜ Tarafından Haziran 2011’de Düzenlenen İs Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2011 Yılı Toplantıları, İstanbul, 2012, s. 165-203. -6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Yer Alan “Genel Hizmet Sözleşmesi”ne İlişkin “Bazı” Hükümlerin İş Hukuku Açısından Önemi, İş Hukukunda Güncel Sorunlar 2, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından 25 Mayıs 2012’de Düzenlenen Seminer, İstanbul, 2012, s. 4-51. -“Yorum” : Doç. Dr. Erdem Özdemir’in Yeni Borçlar Kanununun İş Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Hükümleri ve 4857 Sayılı İş Kanununun Kapsamındaki İş İlişkilerine Etkisi Konulu Tebliği Hakkında: Türkiye Toprak Seramik Çimento ve Cam Sanayii İşverenleri Sendikası Tarafından 26-30 Eylül 2012 Tarihlerinde Antalya’da Düzenlenen Çalışma Mevzuatı Seminer Notları (içinde), s. 161-165. -Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ile İlgili Düzenlemelerin Ortaya Çıkardığı Bazı Sorunlar ve Yeni Bir Model Arayışına Hâkim Olması Gereken Temel ilkeler, İşveren D., Ocak-Şubat 2013, s. 67-68. -Borçlar Kanunu’nun İş Hukukuna Etkileri, Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (Kamu-İş) Tarafından 20-21 Şubat 2013 Tarihlerinde Ankara’da Düzenlenen İş Hukukunda Yapılan Son Değişiklikler Semineri (içinde), s. 1-18, Ankara, 2013. -İş Güvencesi Kapsamında Olmayan Bir İşçinin Sendika Üyeliği Nedeniyle İşten Çıkarılması Hâlinde Sendikal Tazminat Talep Etme Hakkı: Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun Bu Açıdan Anayasa’ya Aykırılığı Sorunu, (Prof. Dr. Fazıl Sağlam ile birlikte), Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 2013, Sa. 39, s. 3-24. -4857 Sayılı İş Kanunu’nun 10. Yılında Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ile İlgili Genel Bir Değerlendirme, TİSK Tarafından 15.10.2013 Tarihinde İstanbul’da Düzenlenen “10. Yılında İş Kanunu” Konulu Seminer İstanbul, 2014 (içinde), s. 27-36. -Rekabet Yasağı Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme Sorunu Nihayet (Fakat “Şimdilik”) Çözümlendi, Yıldırım Uler’e Armağan, Lefkoşa, 2014 (içinde), s. 473-476 + Ekler, s. 477-501.

Basın İş Kanununun Kapsamı ve Yargıtay Uygulaması - İş Sözleşmesinin Feshinde İhbar Önellerinin Eşitliği İlkesi

Original Article Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi - Prof. Dr. Fevzi Şahlanan’a Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, Volume 2016, C.13 / 2016 Cilt 1 , Issue Sayı 50, 2016, Pages 609-629 / 667-674

Abstract

Journalist in Labour Law - Equity and layoffs


Özet

Basın İş Kanununun Kapsamı ve Yargıtay Uygulaması: Kimlerin Basın İş Kanunu hükümlerinden yararlanabileceği konusundaki kriterler ve konuya ilişkin Yargıtay kararlarının değerlendirilmesi. / İş Sözleşmesinin Feshinde İhbar Önellerinin Eşitliği İlkesi: İş sözleşmesinin önelli olarak fesihinde işçi ve işvern arasındaki eşitlik sorunu.

Currrent Teaching

 • 2019 AKADEMİK YILI

  -LABOR LAW

  -

Teaching History

 • 2015 BAHAR

  THE REGULATION OF WORKING HOURS

  -

 • 2017 GÜZ

  THE REGULATION OF WORKING HOURS

  -

 • 2008 AKADEMİK YILI

  -LABOR LAW

  -

 • 2013 AKADEMİK YILI

  -LABOR LAW

  -

 • 2014 AKADEMİK YILI

  -LABOR LAW

  -

 • 2015 AKADEMİK YILI

  -LABOR LAW

  -

 • 2016 AKADEMİK YILI

  -LABOR LAW

  -

 • 2017 AKADEMİK YILI

  -LABOR LAW

  -

 • 2018 AKADEMİK YILI

  -LABOR LAW

  -

 • 2016 BAHAR

  UNFAIR DISMISSALS AND THE PROTECTION OF WORKERS-

  ---

 • 2016 GÜZ

  UNFAIR DISMISSALS AND THE PROTECTION OF WORKERS-

  ---

 • 2018 GÜZ

  UNFAIR DISMISSALS AND THE PROTECTION OF WORKERS-

  ---

 • 2017 GÜZ

  TEZ

  ...

 • 2019 BAHAR

  THESIS

  -

 • 2018 BAHAR

  COLLECTIVE AGREEMENT IN TURKISH AND TRNC BUSINESS LAW

  ...

At My Office