Work Experience

 • Todate 2009

  Profesör

  Yaşar Üniversitesi , Hukuk Fakültesi, Uluslararası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı

 • 2009 2004

  Profesör

  Dokuz Eylül Üniversitesi , Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Özel Hukuk ve Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı Başkanı, Kamu Hukuku Bölüm Başkanı

Education & Training

 • Ph.D. 1983

  Özel Hukuk

  Ankara Üniversitesi

 • Master...

  -

  -

 • Bachelor1971

  Hukuk Fakültesi

  Ankara Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

(Ed.) Avrupa Birliği Devletler Özel Hukuku

Book Adalet Yayınevi, Ankara , Volume -, Issue -, 2016, Pages 1-798

Abstract

-


Özet

-

Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Konular Sempozyumu-Avrupa Birliği Hukukunun Üye Devletler Özel Hukukuna Etkisi

Conference Paper Yetkin Yayınları , Volume -, Issue -, 2016, Pages 401-419

Abstract

-


Özet

-

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

“Bir İnsan Hakkı Olarak Mülkiyet Hakkı ve Uluslarüstü Mahkemeler’in KKTC ile ilgili Kararları”, Prof.Dr. İlhan Unat’a Armağan, Ankara 2012, s.381-424.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

“Avrupa Toplulukları Adalet Divanının Yargı Yetkisi” Avrupa Toplulukları Konusunda Araştırmalar, Ankara-1988, Maliye ve Gümrük Yayını, s.397-425.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

“Türk Vatandaşlarının Avrupa Ülkelerine Giriş Hakkı ve Vize Sorunu”, Prof. Dr. Ünal Narmanlıoğlu’na Armağan, DEÜHFD, C.9, 2007, s.409-446.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Devletler Özel Hukukunda İkametgah, Mutad Mesken ve İşyeri Bağlama Noktalarının Yeniden Değerlendirilmesi, Ankara-2003.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Avrupa Birliği Kamu Hukuku, Ankara 2011.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

“Devletin Yargı Dokunulmazlığı”, Prof. Dr. Mahmut Koloğlu’ya 70 inci Yaş Armağanı, Ankara, 1975, s. 359- 633.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

“Türkiye’nin Yeni Göç Politikası”, Prof.Dr. Yıldırım Uler’e Armağan, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Lefkoşa 2014, s. 389-430. (Uğur Tütüncübaşı ile birlikte)

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

“Yabancıların Türkiye’de Arazi İktisabı” Prof.Dr. Osman F. Berki’ye Armağan, s.667-721, Ankara-1977.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

“Uyum mu Kaos mu? Avrupa Birliği’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Katılım Süreci ve Olası Sonuçları", Ankara Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi, Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı’ya Armağan, Ankara 2015, s. 319-380. (Lale Burcu Önüt ile birlikte)

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Göç, İltica ve Sığınma Hukuku, Ankara 2013.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

“Göçmen İşçilerin Korunması”, Prof.Dr. Turgut Kalpsüz’e Armağan, Ankara-2003, s. 1017-1039.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

“Çokuluslu Şirketlerde Çelişen İstemler”, Maliye Yazıları, Sa: 28, Ocak-Şubat 1991, s.33-44.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

“Uluslararası Ticari İşlemlerde Rüşvetin Önlenmesi Konusunda OECD Tavsiye Kararı ve Sözleşmesi” Prof.Dr. Ali Bozer’e Armağan, Ankara-1998, s.747-760.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

“Çocuk Hakları”, İnsan Hakları Armağanı, XXX. Yıl, Ankara, 1978, s. 149-197.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

“Suriye Uyrukluların Yaptıkları Uzun Sireli Kira Akitlerinin Hukuki Geçerliliği”, Ankara Barosu Dergisi, Sa:1986/2, Yıl. 43, s. 212-215.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

“Kadın Hakları (Hukuki Açıdan)”, Birleşmiş Milletler Türk Derneği Yıllığı, 1980, s.51-78.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Türk Hukukunda Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi, Ankara-1987.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

“Avrupa Topluluğu (Birliği) Hukuku ile Üye Devletler Ulusal Hukukları Arasındaki İlişkiler”, Prof. Dr. Aslan Gündüz’ün Anısına Armağan, MHB (Özel Sayı) 2007, s.271-300.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

“La Reconnaissance et L’exécution des Jugements Etrangers en Turquie”, Separatdruck aus der “Schweizerischen Juristen – Zeitung” Heft 22, 1983, s. 353-355.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

“Avrupa Toplulukları Adalet Divanı ve İnsan Hakları”, Maliye Yazıları, Mayıs-Haziran 1990, s.95-99.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

“Avrupa Toplulukları Adalet Divanı ve İlk Derece Mahkemesinde İhtiyati Tedbirler” MHB, Prof.Dr. Ergin Nomer’e Armağan, Yıl.22, S:2, 2002, s.619-643.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

“Avrupa Toplulukları Hukuku ve Türk Hukuku Açısından Doğuracağı Sorunlar”, İçtihat Bülteni, Maliye Bakanlığı Yayını, Ankara, 1989, s.107-120.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

“Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunla (MÖHUK) İlgili Bazı Açıklamalar”, Cumhuriyetin 70 inci Yılında Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 50 Yaşında, Maliye Bakanlığı Yayını, Ankara, 1993, s.67-84.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

“AİHM’nin Düşünceyi İfade Özgürlüğü Türkiye Kararları” Barolar Birliği Dergisi, 2001/3, Yıl: 14, s. 781-833.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

“Jurisdiction of the European Court of Human Rights in the Light of Recent Developments”, Legal Hukuk Dergisi, Rona Aybay’a Armağan, Özel Sayı, İstanbul 2014, s. 1831-1878.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

“Avrupa Topluluğunda Kişilerin Serbest Dolaşımından Doğan Kanunlar İhtilafı” Türkiye Barolar Birliği Dergisi 1995/1, Yıl.8, s.59-79.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

“Uluslararası Hukuk-Ulusal Hukuk İlişkileri”, Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, Prof.Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan, Cilt: 8, Özel Sayı, İzmir 2013, s. 2127-2176.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Hukukun Küreselleşmesi ve Ulusötesi Hukuk, İstanbul 2014.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

“The Right of Entrance for Citizens of Turkey to European Countries Without Visas”, Prof.Dr. Tuğrul Arat’a Armağan, Ankara 2012, s.887-898.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

“Avrupa Birliğinde Hizmet Edimi Serbestisi Bağlamında Avukatların Serbest Dolaşımı” İzmir Barosu Dergisi, 2005, Yıl.70, Temmuz, S:3, s.18-32.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

“Türk Alman Hukukunda Çifte Vatandaşlık Konusunda Gelişmeler” (Uğur Tütüncübaşı ile birlikte), AÜHFD, C.57, S.3, 2008, s. 599-634.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Yabancıların Çalışma Hürriyeti ve Avrupa Topluluğunda Kişilerin Serbest Dolaşımı, İstanbul-1997.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları Işığında Avrupa Birliği’nin Göç ve Sığınma Politikası”, Ankara Barosu Dergisi, Y. 69, S. 2011/1, s. 165-188.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

“Türk Vatandaşlığından Çıkarılanların Mallarının Tasfiyesi”, Cumhuriyetin 70 inci Yılında Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 50 Yaşında, Maliye Bakanlığı Yayını, Ankara, 1993, s. 85-96.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Turhan Turgut, KKTC Yurttaşlık Hukuku, Ankara-2002, MHB, Prof. Dr. Gülören Tekinalp’e Armağan, Yıl. 23, S.1-2/2003, s.919-925. (Kitap İncelemesi)

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

“Yargıtay İçtihatlarına Göre Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizinde ‘Uygulanan Hukuk’ Denetimi”, Prof. Dr. Turgut Akıntürk’e Armağan, 2008, s.249-276.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

“Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi”, Seha L. Meray’a Armağan, AÜSBF Yayını, C.I, s. 176-222.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

“Yabancıları Türkiye’de Taşınmaz Edinmelerine İlişkin Son Değişiklikler” Ankara Barosu Dergisi, 1984, S.5, s.735-740.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

“Avrupa Topluluğu Hukukunun Önceliği ve Avrupa Toplulukları Adalet Divanının Topluluk Hukukunun Önceliğindeki Rolü”, Maliye Dergisi, 92, Ocak-Şubat 1989, s.20-36.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

“Tüzel Kişilerin Ehliyetlerinin Gaye ile Sınırlandırılması”, Adalet Dergisi, Yıl 66, Ocak- Şubat- Mart- Nisan, Sa: 1-2.

Currrent Teaching

 • 2019 AKADEMİK YILI

  PRIVATE INTERNATIONAL LAW

  -

Teaching History

 • 2014 AKADEMİK YILI

  PRIVATE INTERNATIONAL LAW

  -

 • 2015 AKADEMİK YILI

  PRIVATE INTERNATIONAL LAW

  -

 • 2016 AKADEMİK YILI

  PRIVATE INTERNATIONAL LAW

  -

 • 2017 AKADEMİK YILI

  PRIVATE INTERNATIONAL LAW

  -

 • 2018 AKADEMİK YILI

  PRIVATE INTERNATIONAL LAW

  -

 • 2019 BAHAR

  INTERNATIONAL PRIVATE LAW CONVENTIONS

 • 2019 GÜZ

  THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN ARBITRATOR DECISIONS

  -

At My Office