Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. 1970

  Mikrobiyoloji

  GÖTTİNGEN ÜNİVERSİTESİ

 • Master...

  -

  -

 • Bachelor1965

  ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Einstellung und Wissen von Lehramtsstudierenden zur Evolution – ein Vergleich zwischen Deutschland und der Türkei

Book Evolutionstheorie – Akzeptanz und Vermittlung im europäischen Vergleich. – Heidelberg: Springer. , Volume 1, Issue 1, 2010, Pages 1

Abstract

Graf, D.; Soran, H. (2010). Einstellung und Wissen von Lehramtsstudierenden zur Evolution – ein Vergleich zwischen Deutschland und der Türkei. – In: Graf, D. (Hg.): Evolutionstheorie – Akzeptanz und Vermittlung im europäischen Vergleich. – Heidelberg: Springer.


Özet

Graf, D.; Soran, H. (2010). Einstellung und Wissen von Lehramtsstudierenden zur Evolution – ein Vergleich zwischen Deutschland und der Türkei. – In: Graf, D. (Hg.): Evolutionstheorie – Akzeptanz und Vermittlung im europäischen Vergleich. – Heidelberg: Springer.

A study on teacher candidates’ technology definitions and their opinions on technology (Accepted as oral presentation)

Conference Paper ETEN Conference, 23-26 April, Volume 1, Issue 1, 2009, Pages 1

Abstract

Akkoyunlu, B., Soran, H., Yılmaz, A. & Erdem, M. . A study on teacher candidates’ technology definitions and their opinions on technology. ETEN Conference, 23-26 April, 23 – 26, 2009 Kuşadası, İzmir . (Accepted as oral presentation)


Özet

Akkoyunlu, B., Soran, H., Yılmaz, A. & Erdem, M. . A study on teacher candidates’ technology definitions and their opinions on technology. ETEN Conference, 23-26 April, 23 – 26, 2009 Kuşadası, İzmir . (Accepted as oral presentation)

Einstellung und Wissen zur Evolutionstheorie in der Türkei und Deutschland

Conference Paper Einstellung und Wissen zu Evolution und Wissenschaft in Europa (EWEWE), Volume 1, Issue 1, 2009, Pages 1

Abstract

Soran, H. “Einstellung und Wissen zur Evolutionstheorie in der Türkei und Deutschland” Einstellung und Wissen zu Evolution und Wissenschaft in Europa (EWEWE), 20 Februar 2009, Dortmund.


Özet

Soran, H. “Einstellung und Wissen zur Evolutionstheorie in der Türkei und Deutschland” Einstellung und Wissen zu Evolution und Wissenschaft in Europa (EWEWE), 20 Februar 2009, Dortmund.

http://scholar.google.com/scholar?cluster=10900111564661523785&hl=en&oi=scholarr

General Publication Biyoloji eğitimi öğretmen adaylarının öğretiminde öz-yeterlik inançları, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/download/5000048572/5000045892

General Publication Bilgisayar kursunun bilgisayara yönelik başarı, tutum ve öz-yeterlik inançları üzerine etkisi, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=16741223983513271719&hl=en&oi=scholarr

General Publication Yabancı dilde hazırlanan bir öğretmen öz-yeterlik ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/download/5000048593/5000045913

General Publication Öğretmen adaylarının bilgisayar kullanımına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/download/5000048943/5000046263

General Publication Biyoloji öğrencilerinin çevre konularına olan ilgilerinin araştırılması ve kimya öğrencileri ile karşılaştırılması, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0944501305000704

General Publication Antimicrobial activities of some Bacillus spp. strains isolated from the soil, 2016

Abstract


Özet

http://link.springer.com/article/10.1007/s11274-004-3274-1

General Publication Determination of poly-β-hydroxybutyrate (PHB) production by some Bacillus spp., 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=5046157567106380604&hl=en&oi=scholarr

General Publication Öğretmen öz-yeterlik inancı, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/download/5000048601/5000045921

General Publication Yaşam boyu öğrenme becerileri ve eğiticilerin eğitimi programı: Hacettepe Üniversitesi örneği, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/view/5000048954/0

General Publication Türkiyede ortaöğretim kurumlarında biyoloji öğretiminin değerlendirilmesi, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/view/5000048953/0

General Publication Türkiyede biyoloji öğretmeni yetiştiren kurumların programlarının değerlendirilmesi, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/download/5000049035/5000046355

General Publication Liselerdeki biyoloji öğretmenlerinin derslerini deneyler ile işleyebilme olanakları, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/download/5000049177/5000046497

General Publication Devlet liseleri, özel liseler ve anadolu liselerindeki biyoloji eğitiminin karşılaştırılması, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=1913657148974140642&hl=en&oi=scholarr

General Publication Biyolojiye ve biyoloji öğretmenliğine karşı tutumlarına göre biyoloji öğretmen adaylarının tiplerinin belirlenmesi, 2016

Abstract


Özet

http://link.springer.com/10.1007/978-3-642-02228-9_10

General Publication Einstellung und Wissen von Lehramtsstudierenden zur Evolution–ein Vergleich zwischen Deutschland und der Türkei, 2016

Abstract


Özet

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/148/1071.pdf

General Publication Biology teaching self-efficacy beliefs of the teacher candidates, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/download/5000048673/5000045994

General Publication Öğretmenlerin biyoloji öğretiminde deneysel yöntem kullanma durumlarının belirlenmesi, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/download/5000048354/5000045674

General Publication Biyoloji öğretmenlerinin öğretimde yeni teknolojileri kullanma durumlarının incelenmesi, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/download/5000048789/5000046109

General Publication Orta öğretim biyoloji eğitiminde disiplinler arası öğretim yaklaşımının değerlendirilmesi, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/download/5000048216/5000045536

General Publication Yüksek öğretim biyoloji öğrencilerinin öğrenme stratejileri ve bilişsel yapılarının incelenmesi, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=6725784758665063519&hl=en&oi=scholarr

General Publication Hacettepe üniversitesi biyoloji öğretmen adaylarının bilgisayarla ilgili öz-yeterlik inançlarının incelenmesi, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/download/5000048861/5000046181

General Publication Lise 1 biyoloji ders kitapları ve haftalık ders saatleri hakkında öğrenci öğretmen ve okul yöneticilerinin görüş ve önerileri, 2016

Abstract


Özet

http://link.springer.com/article/10.1007/BF02979691

General Publication Effect of some organic amendments on onion bulb rot, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/download/5000048596/5000045916

General Publication Biyoloji öğretmenlerinin araç-gereç kullanımına yönelik tutumları, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/download/5000048650/5000045970

General Publication Biyoloji dersinde araç-gereç kullanımı açısından öğretmen yeterlilikleri, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=117920253406585912&hl=en&oi=scholarr

General Publication Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının belirlenmesi, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=7085222167500064465&hl=en&oi=scholarr

General Publication Üniversite öğrencilerinin doğa algıları, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/download/5000048743/5000046063

General Publication Orta öğretim öğrencilerinin derslere ilgilerinin belirlenmesi, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/download/5000048485/5000045806

General Publication Hücre bölünmesi konusunda çoklu ortam uygulamalarının kavrama ve uygulama düzeyinde öğrenme başarısına etkisi, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tojde/article/view/5000102559/0

General Publication Students’ opinions on blended learning, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=18403523179506506448&hl=en&oi=scholarr

General Publication E. & Işık, S.(2000). Biyoloji öğrencilerinin çevre konularına olan ilgilerinin araştırılması ve kimya öğrencileri ile karşılaştırılması, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=4377466396177795127&hl=en&oi=scholarr

General Publication Lifelong learning skills and training faculty members: a project at Hacettepe University, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/download/5000048444/5000045764

General Publication Değerler, inançlar ve problem algısının biyolojik çeşitliliği korumaya yönelik kişisel normlara etkisi, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/download/5000049202/5000046522

General Publication Lise 1 biyoloji konularının işlenmesinde eğitim araçlarının kullanım sıklıkları, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/download/5000049289/5000046610

General Publication Ortaöğretimde biyoloji programlarının değerlendirilmesi, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=4308094058604469357&hl=en&oi=scholarr

General Publication The effects of multimedia applications in cell division subject on the comprehension and application levels of learning achievement, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=1055822450245312082&hl=en&oi=scholarr

General Publication Evaluating the interest of high school students in biology lessons and biology subjects, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/download/5000048513/5000045833

General Publication Biyoloji öğretmen adaylarının öğrenme stratejilerinin belirlenmesi üzerine nitel bir çalışma, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042809000391

General Publication Developing learning stations for the purification of waste water, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/download/5000048645/5000045965

General Publication Biyoloji öğretmeni yetiştiren kurumların öğretim programlarının karşılaştırılması, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=10311765270323791027&hl=en&oi=scholarr

General Publication Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/download/5000048519/5000045839

General Publication Biyoloji öğretmen adaylarının mesleki ilgilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=16077734772742204751&hl=en&oi=scholarr

General Publication An analysis of the selfefficacy beliefs about computers of the biology student teachers in hacettepe university, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=14854476610073356012&hl=en&oi=scholarr

General Publication Fusarium genus and Fusarium species isolated from the cultivated plants in Turkey., 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/download/5000048929/5000046249

General Publication Öğrencilerin 1996-1997 ÖSS ve ÖYS biyoloji sorularındaki başarılarının karşılaştırılması, 2016

Abstract


Özet

http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/makale_goster.php?id=1034

General Publication Effects of computer courses on achievement, attitudes and self-efficacy beliefs regarding computers, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=12579923774396308799&hl=en&oi=scholarr

General Publication Evaluating the interest of high school students in lessons, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=2770441524259355685&hl=en&oi=scholarr

General Publication ANALYSIS OF BIOLOGY TEACHER CANDIDATESOCCUPATIONAL INTERESTS IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=13928314192133978644&hl=en&oi=scholarr

General Publication A QUALITATIVE STUDY ON DETERMINING BIOLOGY TEACHER TRAINEESLEARNING STRATEGIES, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=2986367758323774625&hl=en&oi=scholarr

General Publication Views on the competence of biology teachers in using material and tool, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/download/5000048645/5000045965

General Publication Biyoloji öğretmeni yetiştiren kurumların öğretim programlarının karşılaştırılması, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=5130432584650782696&hl=en&oi=scholarr

General Publication Review of status regarding biology teachers’ using new technologies in education, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=5557016966208539641&hl=en&oi=scholarr

General Publication Influence of values, beliefs and problem perception on personal norms for biodiversity protection, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/download/5000049204/5000046524

General Publication Bitkilerin atıksu arıtımında kullanılması, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/download/5000048645/5000045965

General Publication Biyoloji öğretmeni yetiştiren kurumların öğretim programlarının karşılaştırılması, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/download/5000048725/5000046045

General Publication Orta öğretim öğrencilerinin biyoloji dersine ve biyoloji konularına ilgilerinin belirlenmesi, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=1470619824644919796&hl=en&oi=scholarr

General Publication Adaptation of a teacher self-efficacy scale to Turkish, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/view/5000049033/0

General Publication Orta öğretim biyoloji derslerinde biyoteknoloji konularının yeri, öğrencilerin biyoteknolojiye olan ilgilerinin belirlenmesi, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811025183

General Publication Behavioral intention towards laboratory applications in science teaching, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/view/5000049034/0

General Publication Ortaöğretimde değişen eğitim sistemlerinin biyoloji dersine etkileri, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=15384883842472956321&hl=en&oi=scholarr

General Publication Teachers’ Compentency Regarding the Use of Instructional Tools in Teaching Biology, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=4372929341434587909&hl=en&oi=scholarr

General Publication An analyses of the attltudes of teacher candidates towards computer use, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/download/5000048675/5000045996

General Publication Biyoloji ve biyoloji öğretmenliğine karşı tutumlarına göre biyoloji öğretmen adaylarının tiplerinin belirlenmesi, 2016

Abstract


Özet

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=1302597X&AN=28046340&h=TTecCDNaBAL6HaLbTIVQ4cxasDjYJXmmbQ3sjjJwrVlwgLCRCSSCKWf%2FqzT%2FtR3i9ccprcJFUbFVJ%2FNuHx05JQ%3D%3D&crl=c

General Publication Biyoloji Öğretmenlerinin Tutumlarına Göre Tiplerinin Belirlenmesi., 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=14041601990797154840&hl=en&oi=scholarr

General Publication Investigation of learning strategies and cognitive structure undergraduate biology students, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=11018158142138209748&hl=en&oi=scholarr

General Publication EVALUATION OF COURSE TUTOR ‘S PERFORMANCE THROUGH, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=1145470702811087444&hl=en&oi=scholarr

General Publication THE EFFECT OF RUBRIC ON PRIMARY STUDENTSRESEARCH SKILLS AND COGNITIVE LEVEL, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=8782804610456058343&hl=en&oi=scholarr

General Publication Factors influencing the teaching of evolution, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/download/5000048609/5000045929

General Publication Hacettepe Üniversitesi biyoloji öğretmen adaylarının bilgisayarla ilgli öz-yeterlik inançlarının incelenmesi, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=7843474367880722139&hl=en&oi=scholarr

General Publication The attitudes of biology teachers towards material use, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=14034045331331625513&hl=en&oi=scholarr

General Publication Identification of types of biology teachers based on their attitudes, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/download/5000048243/5000045563

General Publication DERECELÄ° PUANLAMA ANAHTARININ Ä°LKÖÄzRETÄ°M ÖÄzRENCÄ°LERÄ°NÄ°N ARAÅzTIRMA BECERÄ°SÄ° VE BÄ°LÄ°ÅzSEL ALAN DÃœZEYÄ°NE ETKÄ°SÄ°, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811002941

General Publication Smoking habits of basic education students in Germany and Turkey, 2016

Abstract


Özet

http://79.123.169.199/ojs/index.php/Kefdergi/article/view/43

General Publication Ä°LKÖÄzRETÄ°M Ä°KÄ°NCÄ° KADEME ÖÄzRENCÄ°LERÄ°NÄ°N DERECELÄ° PUANLAMA ANAHTARINA Ä°LÄ°ÅzKÄ°N GÖRÃœÅzLERÄ°, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/download/5000048801/5000046121

General Publication Türk ve Alman eğitim sistemlerinin orta öğretim ve biyoloji dersi uygulamaları açısından karşılaştırılması, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/download/5000049290/5000046611

General Publication Fusarium species of Turkey, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bitkorb/article/download/1011001092/1011001071

General Publication İstanbul ve çevresinde bazı kesme çiçek türlerinde görülen Fusarium türlerinin tespiti, dağılışları, morfolojik özellikleri ve patojenisiteleri üzerinde araştırmalar, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/download/5000048254/5000045574

General Publication BÄ°YOLOJÄ° ÖÄzRETMENLERÄ°NÄ°N 9. SINIF BÄ°YOLOJÄ° DERS KÄ°TABI HAKKINDAKÄ° GÖRÃœÅzLERÄ°, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281100694X

General Publication An examination of the attitudes of secondary school students towards research homeworks according to different variants, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/download/5000048609/5000045929

General Publication Hacettepe Üniversitesi biyoloji öğretmen adaylarının bilgisayarla ilgli öz-yeterlik inançlarının incelenmesi, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bitkorb/article/download/1011001064/1011001042

General Publication Edirne ve Civarında Yetiştirilen Mısırlarda Tohumla Taşınan Fungusların Tesbiti Üzerinde Araştırmalar., 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/download/5000048326/5000045646

General Publication Evrim Öğretimini Etkileyen Faktörler, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=2748403072802848437&hl=en&oi=scholarr

General Publication BIOLOGY TEACHERSOPINIONS ABOUT 9th GRADE BIOLOGY TEXTBOOK, 2016

Abstract


Özet

http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=US201302494269

General Publication wichtigste Krankheiten der Kichererbse in Mittelanatolien, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=13775054639922305715&hl=en&oi=scholarr

General Publication B YOLOJ DERS NDE ARAÇ-GEREÇ KULLANIMI AÇISINDAN ÖÄzRETMEN YETERL L KLER TEACHERS’COMPETENCY REGARDING THE USE OF INSTUCTIONAL TOOLS IN TEACHING BIOLOGY, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=4470045038898733012&hl=en&oi=scholarr

General Publication Einstellung und Wissen von Lehramtsstudieren-den zur Evolution–ein Vergleich zwischen Deutschland und der Türkei, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/download/5000048738/5000046058

General Publication Biyoloji öğretmenlerinin araç-gereç kullanım yeterliliklerine ilişkin görüşleri, 2016

Abstract


Özet

http://hulyaguvenc.com/yayinlar/D4.pdf

General Publication Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Sayı 30) Hacettepe University Journal of Education (No: 30), 2016

Abstract


Özet

http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=US201302849338

General Publication Nachweis der Wurzelfauleerreger an Linsen in der Umgebung von Ankara, 2016

Abstract


Özet

http://www.academia.edu/download/41764939/5000048675-5000066146-1-PB.pdf

General Publication THE DETERMINA TION OF THE TYPES OF BIOLOGY TEACHER CANDIDA TES ACCORDING TO THEIR ATTITUDE TOW ARD THE BIOLOGY AND BIOLOGY TEACHING PROFFESSION, 2016

Abstract


Özet

http://ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/79.doc

General Publication BÄ°YOLOJÄ° ÖÄzRETMENLERÄ°NÄ°N ÖÄzRETÄ°MDE YENÄ° TEKNOLOJÄ°LERÄ° KULLANMA DURUMLARI VE ÅzARTLARININ Ä°NCELENMESÄ° REVIEW OF STATUS AND CONDITIONS REGARDING BIOLOGY TEACHERS’USING NEW TECHNOLOGIES IN EDUCATION, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=8202075854391412034&hl=en&oi=scholarr

General Publication Evaluation of ınterdisciplinary teaching approach in high school biology education, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/download/5000049342/5000046662

General Publication Biohemicshe oxidation von ammonium in abwasser, 2016

Abstract


Özet

http://kongre.nigde.edu.tr/xufbmek/dosyalar/tam_metin/pdf/2454-30_05_2012-21_15_38.pdf

General Publication ORTAÖÄzRETÄ M ÖÄzRENCÄ LERÄ NÄ N BÄ YOLOJÄ K ÇEÄ¡Ä TLÄ LÄ ÄzE YÖNELÄ K BÄ LGÄ  VE TUTUMLARI, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=12096858540748330425&hl=en&oi=scholarr

General Publication The Reviewer List for this Issue, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=11458125342235576929&hl=en&oi=scholarr

General Publication Comparison of Turkish and German educational systems in terms of secondary education and biology course, 2016

Abstract


Özet

http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/1402-published.pdf

General Publication A TIKSU ARITIMıNDA KULLANILMASI, 2016

Abstract


Özet

http://www.academia.edu/download/17261542/188._dilek.kilic.pdf

General Publication BÄ°YOLOJÄ° LABORATUVAR UYGULAMALARINA YÖNELÄ°K DAVRANIÅz NÄ°YETÄ° ANKETÄ°, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/befdergi/article/view/5000198451

General Publication BU SAYININ HAKEMLERÄ°, 2016

Abstract


Özet

http://kongre.nigde.edu.tr/xufbmek/dosyalar/tam_metin/pdf/2439-30_05_2012-20_10_28.pdf

General Publication ÃœNÄ°VERSÄ°TE ÖÄzRENCÄ°LERÄ°NÄ°N DOÄzA ALGILARI, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=5983993508558742446&hl=en&oi=scholarr

General Publication Light and electron microscopy study of roots infected with Fusarium in Cucumis melo.)., 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/download/5000049008/5000046328

General Publication Die bedeutung von sticksoffverbindungen in der natur und fur die menschliche gesundheit, 2016

Abstract


Özet

YAŞAM BOYU ÖĞRENME BECERİLERİ VE EĞİTİCİLERİN EGİTİMİ PROGRAMI: HACETTEPE ÜNiVERSİTESİ ÖRNEGİ

Original Article HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, Volume 30, Issue 1, 2006, Pages 201-210

Abstract

During the last two years, all the departments at Hacettepe University have prepared their strategic plans. In these plans two main concepts draw attention: improving research and publishing potentials at the university, and improving teachingo Recently Hacettepe University has succeed importantsteps in terms of improving research and publishing potentials. As a result of these efforts, Hacettepe University has become on the top universities among Turkish universities, and has received a good reputation among top world universities. Improving research and publishing potential is not the only criteria in evaluating a higher education institution.In orderfor a university to be in a higher position as a whole. it needs to improve its teaching as well. Improving teaching potentialrequires that at least the following efforts have been taken into consideration: Improving faculty members' teaching skills, improving currlculum. improving teaching-learning situations, providing teaching materials, helping them to acquire life-Iong learning skills, so that they will help their students to acquire those skills. On the other hand, there are activities going on as part of the Bologna process which is the process of creation of the European Higher Education Area. Issuing of the Joint European Diploma Supplement (DS) to all graduates and usage of a credit system (the European Credit Transfer System, ECTS) are seen as the main tools for transparency. During the preparationof DS and ECTS at Hacettepe University, it was realized that most of our teaching programs are teacher-centered as opposed to being student-centered.In addition, a number of departmentshad problems with having their curriculum to become parallel with ECTS. In orderto complete this process, a new framework is needed. Thus, it is importantthat necessary precautionsneed to taken under consideration in order to improve teaching potentials at the university. In this artide, "Training Faculty Members" program which organized by faculty of education for all the faculty members at the university will be explained.


Özet

Yaklaşık iki yıldan bu yana Üniversitemiz içinde sürdürülen ve büyük ölçüde tamamlanan "birim stratejik planlan"nda, (fakülte, yüksek okul ve enstitü planları), üniversitelerin geleneksel işlevleriyle örtüşen iki ana hedefin ön plana çıktı- ğı dikkati çekmektedir. Bunlardan birisi "araştırma ve yayın" kapasitesinin güçlendirilmesi, diğeri de "öğretim" kapasitesinin güçlendirilmesidir. Üniversitemiz, araştırma ve yayın kapasitesinin güçlendirilmesi konusunda son yıllarda önemli atılımlar gerçekleştirmiş ve bu atılımlarla bağlantılı olarak Türkiye üniversiteleri arasında ön sıraya yerleşmiş, dünya üniversite sıralamasında da büyük bir sıçrama kaydetmiştir. Kuşkusuz herhangi bir yükseköğretim kurumunu değerlendirme kriterleri sadece araştırma ve yayınlarla sınırlı değildir. Bir üniversitenin, bütünsel gelişimi, araştırma yanında öğretim kapasitesinin güçlendirilmesini de gerektirir. Öğretim kapasitesinin güçlendirilmesi süreci; öğretim üyelerinin "eğiticilik" yeterliklerinin geliştirilmesi, öğretim programlarının iyileştirilmesi, öğrenme ortamlarının zenginleştirilmesi. öğretim materyalleri sağlanması, yaşam boyu öğrenme becerilerinin kazandırılarak, öğrencilere de bu becerilerin kazandırılmasının sağlanması bileşenlerini içermelidir. Öte yandan, "Bologna Süreci"ne uyarlanma paralelindeki çalışmalar gereği üniversitemizde iki yıldır Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Diploma Eki (DS) çalışmaları yürütülmektedir.Bu çalışmaların sonucunda, programlarımı- zın öğrenci merkezli olmaktan çok öğretmen merkezli olduğu, pek çok bölümümüzün, öğretim programlarının ECTS'e uyumu konusunda güçlüklerle karşılaştığı gözlenmiştir. Bu sürecin hızlandırılması ve belli bir takvim çerçevesinde tamamlanması gerekmektedir. Bu gerekçeler üniversitemizde "öğretim" kapasitesinin geliştirilmesi doğrultusunda yeni girişimleri zorunlukılmaktadır. Bu makalede, bu amaçla Hacettepe Üniversitesi öğretim elemanları için Eğitim Fakültesi tarafından dü- zenlenen "Eğiticilerin Eğitimi Programı" anlatılacaktır.

DEĞERLER, İNANÇLAR VE PROBLEM ALGISININ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ KORUMAYA YÖNELİK KİŞİSEL NORMLARA ETKİSİ*

Original Article HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, Volume 37, Issue 1, 2009, Pages 50-59

Abstract

The article investigates the influence of values, beliefs and problem perception on personal norms for biodiversity protection. The study is based on the Value-Belief-Norm Theory. The sample consists of 499 Turkish students in secondary education. Regression analysis showed that – regarding values – only universalism as biospheric-altruistic value orientation had an impact on personal norms. Investigating beliefs, perceived ability to reduce threats and ascription of responsibility to protect biodiversity were predictors for personal norms. Regarding problem perception, socio-economic and ecological problem perception as well as problem denial strongly influenced personal norms. The paper argues for an interdisciplinary biodiversity education, which focuses on the consideration of the different perspectives regarding biodiversity and its protection.


Özet

Bu araştırmada biyolojik çeşitliliği korumaya yönelik kişisel normlara değerlerin, inançların ve problem algısının etkisi incelenmiştir. Araştırmada Değer-İnanç-Norm Kuramı temel alınmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’deki orta öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler (N=499) oluşturmuştur. Regresyon analizleri sonucunda değerler içerisinde sadece biyosferik-özgecil bir değer yönelimi olan evrenselciliğin kişisel normlara etki ettiği görülmüştür. İnançlar içerisinde ise biyolojik çeşitliliğin korunmasında yüklenilen sorumluluk ve yetenek algısı biyolojik çeşitliliği korumaya yönelik kişisel normlar üzerinde anlamlı açıklayıcı değişken olarak bulunmuştur. Problem algısı kapsamında, sosyoekonomik ve ekolojik problem algısı ile problem reddi kişisel normları etkilemiştir. Bu çalışma biyolojik çeşitliliğe ve bunu korumaya yönelik farklı bakış açıları kazandırma amaçlı, disiplinler arası biyolojik çeşitlilik eğitiminin önemini vurgulamaktadır

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2016 BAHAR

  ENVIRONMENTAL PRACTICES AND PROJECT

  örgün öğretim

 • 2016 GÜZ

  CLIMATE EFFECT ON BIOSPHER

 • 2017 GÜZ

  CLIMATE EFFECT ON BIOSPHER

 • 2015 GÜZ

  ÇEVRE POLITIKALARI

 • 2015 GÜZ

  ÇEVRE POLITIKALARI

  .....

 • 2016 GÜZ

  ÇEVRE POLITIKALARI

  .....

 • 2015 GÜZ

  ENVIRONMENTAL HISTORY

 • 2015 BAHAR

  ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

  -------

 • 2015 BAHAR

  ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

  ____

 • 2016 BAHAR

  ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

  -------

 • 2016 BAHAR

  ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

  ____

 • 2017 BAHAR

  ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

  ____

 • 2017 GÜZ

  ENVIRONMENTAL EDUCATION AND CULTURAL HERITAGE

  ----

 • 2015 BAHAR

  RENEWABLE ENERGY SOURCES IN

  -----------

At My Office

11H36