Work Experience

 • Todate 2011

  Doçent

  Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

 • 2011 2004

  Yrd. Doç.

  Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

 • 2003 1998

  Araştırma Görevlisi

  Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

 • 1998 1995

  Araştırma Görevlisi

  Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Education & Training

 • Ph.D. 1986

  Özel Hukuk

  Dokuz Eylül Üniversitesi

 • Master1979

  Özel Hukuk

  Ege Üniversitesi Hukuk

 • Bachelor1978

  Hukuk

  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

"Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Alacaklılar Kurulunun Görev ve Yetkileri", Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2003/1 s. 199- 222, 2004.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Medeni Usul Hukukunda Belgelerin İbrazı Mecburiyeti, 2010.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Medeni Usul Hukukunda Belgelerin İbrazı Mecburiyeti, 2. Bası, 2014.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

"Yeni Bir Senet veya Belgenin Ele Geçirilmesine Dayanan Yargılamanın İadesi Sebebine Eleştirel Bir Bakış", Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi, 2009/3, S. 14, s.449- 478, 2009.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

"Nam-ı Müstear ve Tasarrufun İptali Davaları", Bankacılar Dergisi, S. 59, s. 84- 105, 2006.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Grundlinien der Reform der Zivilprozessordnung in der Turkei” ZeitschriftfürZivilprozess International (Carl HeymannsVerlag), 16. Bands.273- 294, 2011.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

"İş Mahkemeleri Kanununun 8. maddesinin 3. Fıkrası Üzerine Bir İnceleme", Ergun Önen’e Armağan (Alkım Yayınevi), s. 181-191, 2003.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

"Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı’nın Tarafların Ehliyetleri, Dava Arkadaşlığı, Davanın İhbarı ve Davaya Müdahaleye İlişkin Hükümlerinin Ana Hatlarıyla Değerlendirilmesi", Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı’nın Getirdiği Yenilikler ve Bu Yeniliklerin Değerlendirilmesi Konferansı,(Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı’nın Getirdiği Yenilikler ve Bu Yeniliklerin Değerlendirilmesi Kitabı) S. 95- 114, 2008.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

"İcra ve İflas Kanununda Yapılan Değişikliklerin Amme Alacaklarının Tahsiline Etkileri", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart/Nisan 2005, S. 57, s. 135- 161., 2005.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

İflasta Alacaklılar Toplanmasının Yetkileri, İstanbul, 2005.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

"Bankalar Kanununda Yapılan Değişikliklerin İcra ve İflas Hukuku Açısından Değerlendirilmesi", Ortak Makale (Hakan Pekcanıtez/Güray Erdönmez), Bankacılar Dergisi, S.55, s. 25- 44, 2005.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

"İcra ve İflas Hukukunda İhalenin Feshini İsteyebilecek Kişiler ", Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi, 2008/2, S. 10, s. 357- 408, 2008.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

"Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Delillerin Gösterilmesi ve İbrazı", İstanbul Barosu Dergisi C. 37, s. 15- 53, 2013.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

"6352 Sayılı Kanunun İstihkak Davasıyla İlgili Getirdiği Değişiklik ve Yeniliklerin Değerlendirilmesi", Yıldırım Uler’e Armağan, s. 261-269. 2014

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

"HMK.m.209 Hükmünün Yargıtay Kararları Işığında Değerlendirilmesi", Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Toplantısı XI., s. 193- 223, 2014.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

"Varlık Yönetim Şirketlerinin Cebri İcra Yetkilerinin Bankacılık Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilmesi", İstanbul Barosu Dergisi, C. 81, S.6, s. 2517- 2540, 2007.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

"Alman Hukukunda Verilmiş Bazı Mahkeme Kararları Işığında Gizli Yargılama Kavramına Genel Bir Bakış", Haluk Konuralp Anısına Armağan, C. I, s. 223- 239, 2009.

Currrent Teaching

 • 2019 AKADEMİK YILI

  Law of Enforcement and Execution

  -

 • 2019 AKADEMİK YILI

  Civil Procedure Law

  -

Teaching History

 • 2006 AKADEMİK YILI

  Civil Procedure Law

  -

 • 2007 AKADEMİK YILI

  Civil Procedure Law

  -

 • 2008 AKADEMİK YILI

  Civil Procedure Law

  -

 • 2012 AKADEMİK YILI

  Civil Procedure Law

  -

 • 2013 AKADEMİK YILI

  Civil Procedure Law

  -

 • 2014 AKADEMİK YILI

  Civil Procedure Law

  -

 • 2015 AKADEMİK YILI

  Civil Procedure Law

  -

 • 2016 AKADEMİK YILI

  Civil Procedure Law

  -

 • 2017 AKADEMİK YILI

  Civil Procedure Law

  -

 • 2018 AKADEMİK YILI

  Civil Procedure Law

  -

 • 2008 AKADEMİK YILI(2)

  Civil Procedure Law

  -

 • 2011 AKADEMİK YILI(2)

  Civil Procedure Law

  -

At My Office