Work Experience

 • 2015 2014

  Öğretim Üyesi

  Yakın Doğu Üniversitesi, Özel Eğitim ABD.

Education & Training

 • Ph.D. 1986

  Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Eğitim Anabilim Dalı

  Ankara Üniversitesi

 • Master1980

  Eğitim Bilimleri

  Ankara Üniversitesi

 • Bachelor1974

  Gazi Üniversitesi Eğitim Bölümü

  Gazi Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ozelegitimdergisi/article/download/5000162439/5000146309

General Publication IOWA sessiz okuma testi düzeyi formunun uyarlama, geçerlik-güvenirlik çalışması, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=2143998467456517254&hl=en&oi=scholarr

General Publication Öğretmenlerde tükenmişlik, iş doyumu ve kişilik, 2016

Abstract


Özet

http://efdergi.ibu.edu.tr/index.php/efdergi/article/download/874/1590

General Publication Sosyal becerileri değerlendirme ölçeğinin (7-12 yaş) geçerlik ve güvenirlik çalışması, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=4544817265683796917&hl=en&oi=scholarr

General Publication Özel gereksinimi olan çocuklar, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=9006044225241361769&hl=en&oi=scholarr

General Publication Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitime giriş, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ozelegitimdergisi/article/download/5000162436/5000146306

General Publication İşitme engelli çocuğa sahip annelerin gereksinimlerinin belirlenmesi, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=17765361016767497219&hl=en&oi=scholarr

General Publication Özel gereksinimli öğrenciler için kaynaştırma modeli geliştirme projesi, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=11715712652966659757&hl=en&oi=scholarr

General Publication Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı, İşitme Engelliler ve Okuma, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=17988058854590805867&hl=en&oi=scholarr

General Publication İşitme yetersizliği olan çocuklar, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=17913128838446683125&hl=en&oi=scholarr

General Publication Okuma akıcılığı ve anlama, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=8175324846342880244&hl=en&oi=scholarr

General Publication ve SucuoÄŸlu, B.(2001), 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=2668017991577562669&hl=en&oi=scholarr

General Publication Burnout, job satisfaction and personality in teachers, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=3635388518099413966&hl=en&oi=scholarr

General Publication Okulöncesi yaşta çocuğu bulunan ailelerin geçiş sürecindeki gereksinimlerinin belirlenmesi, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=3576010779059852679&hl=en&oi=scholarr

General Publication Hizmetiçi eğitim programının öğretmenlerin işitme özel gereksinimlilere yönelik tutumlarına etkisi, 2016

Abstract


Özet

http://dergiler.ankara.edu.tr/eng/detail.php?id=40&sayi_id=516

General Publication Çevresel Psikoloji: Doğası, Tarihçesi, Yöntemleri, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=15990096525031596787&hl=en&oi=scholarr

General Publication Üniversite öğrencilerinde etkili ve hızlı okumanın geliştirilmesi, 2016

Abstract


Özet

http://w2.anadolu.edu.tr/aos/kitap/IOLTP/1267/unite12.pdf

General Publication Türkiye’de özel eğitim, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=9699991237343823305&hl=en&oi=scholarr

General Publication Üniversite öğrencilerinin okumalarının değerlendirilmesi, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=17109005224612931393&hl=en&oi=scholarr

General Publication Özel Gereksinimli Bireyler ve Özel Eğitim, 2016

Abstract


Özet

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0885625990140207

General Publication Improving question skills for students with hearing impairment, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ozelegitimdergisi/article/download/5000162433/5000146303

General Publication Kaynaştırılmış sınıflardaki işitme engelli ve işiten öğrencilerin sosyometrik statülerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi, 2016

Abstract


Özet

http://eric.ed.gov/?id=EJ852057

General Publication A Study on Needs of Parents with Children with Hearing Impairment in Transition to Kindergarten in Turkey., 2016

Abstract


Özet

https://www.researchgate.net/profile/Caglayan_Dincer/publication/305618182_Uygulama_Ogretmenlerinin_Mentorluk_Becerileri_Acisindan_Degerlendirilmesi/links/57aafa1e08ae3765c3b6f254.pdf

General Publication Uygulama öğretmenlerinin mentörlük becerilerinin değerlendirilmesi, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=571946807511522103&hl=en&oi=scholarr

General Publication Öğretim Birliği Yasası Kapsamında Din Öğretimi ve Öğretmen, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/sduijes/article/download/5000140082/5000165357

General Publication Professional Ethical Principles for Special Education Teachers, 2016

Abstract


Özet

http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/5819

General Publication Okul Öncesi Düzeydeki İşitme Özürlülerde Aile Eğitimi, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=7838659323937557793&hl=en&oi=scholarr

General Publication Ögretmenlerde tükenmislik, is doyumu ve kisilik, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=8090115009269062325&hl=en&oi=scholarr

General Publication Bireyselleştirilmiş Ek Özel Eğitimin Ağır şiten Çocukların Sözel Gelişimlerine Etkisi, 2016

Abstract


Özet

http://www.ebuline.com/pdfs/1Sayi/1-7.pdf

General Publication REHBERLÄ°K VE ARAÅzTIRMA MERKEZÄ° ELEMANLARININ ÖZEL EÄzÄ°TÄ°M HÄ°ZMETLERÄ° YÖNETMELÄ°ÄzÄ°NE Ä°LÄ°ÅzKÄ°N GÖRÃœÅzLERÄ°NÄ°N VE YETERLÄ°LÄ°K ALGILARININ GELÄ°ÅzTÄ°RÄ°LMESÄ°, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=13844246166460560365&hl=en&oi=scholarr

General Publication Özürlü çocukların ve gençlerin işe hazırlanması, 2016

Abstract


Özet

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=13036475&AN=13182482&h=l6JzC4RG0jlZylyyf%2ByiiPxYLvfElfa3xN8NFvi6mbXKpNSoM4jczpJ9sPKordioMxhsnpn58wwqB8cyrD80HQ%3D%3D&crl=c

General Publication IMPROVING THE GUIDANCE AND RESEARCH CENTERS PERSONNELSOPINIONS AND PERCEPTIONS OF SELF EFFICACY ABOUT THE ACT OF SPECIAL EDUCATION., 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ozelegitimdergisi/article/download/5000162451/5000146321

General Publication Ä°ÅŸitme engellilerde dil ve konuÅŸma, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=4610912848412237381&hl=en&oi=scholarr

General Publication Engelli Öğretmenlerin İş Doyumları ve Çalışma Koşulları, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=9859889013738358265&hl=en&oi=scholarr

General Publication Examination of the life orientation levels of the physically-handicapped and non-handicapped college students, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ilkonline/article/download/5000037855/5000036713

General Publication Kaynaştırma Öğrencilerine Sunulan Bireysel Destek Hizmetlere İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi, 2016

Abstract


Özet

http://eric.ed.gov/?id=ED413694

General Publication The Effectiveness of Early Intervention Programs in the Education of Children with Hearing Impairments., 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ilkonline/article/viewFile/5000037855/5000036713

General Publication Examining Pre-Service Teachers Opinions about Providing Individual Support Services to Mainstreaming Students, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=955638539624281588&hl=en&oi=scholarr

General Publication Kaynaştırma programlarına yerleştirilmiş özel gereksinimli öğrencilerin okuma-yazma güçlükleri”, 2016

Abstract


Özet

http://www.ebuline.com/pdfs/7Sayi/7_5.pdf

General Publication Ä°ÅzÄ°TME ENGELLÄ°LER Ä°LKÖÄzRETÄ°M OKULU I. KADEMEDE UYGULANAN EÄzÄ°TÄ°M PROGRAMINA Ä°LÄ°ÅzKÄ°N ÖÄzRETMEN GÖRÃœÅzLERÄ°, 2016

Abstract


Özet

http://www.ebuline.com/pdfs/22Sayi/EBU22.pdf#page=10

General Publication The Predictive Power of Body Image And Rejection Sensitivity on Subjective Well-Being, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ozelegitimdergisi/article/download/5000162396/5000146266

General Publication Kaynaştırma programlarına yerleştirilen özel gereksinimli öğrencilerin okuma yazma becerilerine ilişkin öğretmen görüşleri, 2016

Abstract


Özet

http://dergiler.ankara.edu.tr/eng/detail.php?id=40&sayi_id=518

General Publication Türk Hukuk Sisteminde Çocuk İstismarı ve İhmali, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/asbed/article/view/5000072208/0

General Publication 2001 Krizinde Uygulanan Faiz Politikasının Döviz Kuru Üzerindeki Etkisi, 2016

Abstract


Özet

http://acikarsiv.mehmetakif.edu.tr/xmlui/handle/11672/200

General Publication Engelli Öğretmenlerin İş Doyumları ve Çalışma Koşulları, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=11531248630845551558&hl=en&oi=scholarr

General Publication â€zCumhuriyetin 75. yılında çocuÄŸa yönelik özel eÄŸitim çalışmaları.“[Sonderpädagogische Arbeiten für Kinder im 75. Gründungsjahr der Republik Türkei.], 2016

Abstract


Özet

http://cijeonline.com/index.php/cije/article/view/81

General Publication Çoklu Yetersizliği Olan Çocuğa Sahip Annelerin Erken Çocukluk Özel Eğitimi Hizmetleri Sürecinde Karşılaştıkları Güçlüklerin Belirlenmesi, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ozelegitimdergisi/article/download/5000162221/5000146093

General Publication Özel gereksinimi olan bireylerin mesleki istihdamı Çorum ili örneği, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ozelegitimdergisi/article/download/5000162434/5000146304

General Publication 7-15 yaş grubundaki kekeme olan ve olmayan bireylerin sözel iletişim tutumlarının karşılaştırılması, 2016

Abstract


Özet

https://www.researchgate.net/profile/Nilay_Kayhan/publication/303345791_Professional_Ethical_Principles_for_Special_Education_Teachers/links/576235ab08ae2b8d20ed6b5b.pdf

General Publication Özel Eğitim Öğretmenleri İçin Mesleki Etik İlkeleri Professional Ethical Principles for Special Education Teachers, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=13926310491582557741&hl=en&oi=scholarr

General Publication Etkili ve hızlı okuma: Okumayı nasıl geliştirebiliriz, 2016

Abstract


Özet

http://www.ebuline.com/pdfs/22Sayi/EBU22_5.pdf

General Publication EÄzÄ°TÄ°M POLÄ°TÄ°KALARININ YANSIMALARI: GENEL VE ÖZEL EÄzÄ°TÄ°M., 2016

Abstract


Özet

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/516/6395.pdf

General Publication GÖRME ÖZÜRLÜLERDE SESLl OKUMANIN DEGERLENDÍRlLMESÍ, 2016

Abstract


Özet

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/506/6136.pdf

General Publication ÇOK ENGELLÃZ ÇOCUKLAR, 2016

Abstract


Özet

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/508/6159.pdf

General Publication OKUMA AKICILlGl VE ANLAMA, 2016

Abstract


Özet

https://www.researchgate.net/profile/Hasan_Gurgur_phd/publication/279995851_Working_conditions_and_job_satisfaction_levels_of_teacher_with_disabilities/links/55a2469008aea815dffc327a.pdf

General Publication Engelli Öğretmenlerin İş Doyumları ve Çalışma Koşulları Working Conditions and Job Satisfaction Levels of Teachers With Disabilities, 2016

Abstract


Özet

https://www.researchgate.net/profile/Ali_Sahin20/publication/285537140_Ogretmenlerin_Sinif_Yonetiminin_Duzen_Olusturma_Boyutuna_Iliskin_Uygulamalari/links/565ee5e208ae1ef92983fc03.pdf

General Publication AEAD/MJER, 2016

Abstract


Özet

Bireyselleştirilmiş Ek Özel Eğitimin Ağır şiten Çocukların Sözel Gelişimlerine Etkisi

Original Article Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara, Volume *, Issue -, 1986, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Çevresel Psikoloji: Doğası, Tarihçesi, Yöntemleri

Original Article Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Volume *, Issue -, 1988, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Çevresel Psikoloji: Doğası, Tarihçesi, Yöntemleri

Original Article Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Volume *, Issue -, 1988, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Üniversite öğrencilerinin okumalarının değerlendirilmesi

Original Article Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Volume *, Issue -, 1989, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Özürlü çocukların ve gençlerin işe hazırlanması

Original Article Çağdaş Eğitim, Volume *, Issue -, 1989, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Okul Öncesi Düzeydeki İşitme Özürlülerde Aile Eğitimi

Original Article EĞİTİM VE BİLİM, Volume *, Issue -, 1989, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Özürlü çocukların ve gençlerin işe hazırlanması

Original Article Çağdaş Eğitim, Volume *, Issue -, 1989, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Üniversite öğrencilerinin okumalarının değerlendirilmesi

Original Article Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Volume *, Issue -, 1989, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Okul Öncesi Düzeydeki İşitme Özürlülerde Aile Eğitimi

Original Article EĞİTİM VE BİLİM, Volume *, Issue -, 1989, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Okuma akıcılığı ve anlama

Original Article G Akçamete, Volume *, Issue -, 1990, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Okuma akıcılığı ve anlama

Original Article G Akçamete, Volume *, Issue -, 1990, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Türk Hukuk Sisteminde Çocuk İstismarı ve İhmali

Original Article Çocukların Kötü Muameleden Korunması 1. Ulusal Kongresi, Volume *, Issue -, 1991, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Türk Hukuk Sisteminde Çocuk İstismarı ve İhmali

Original Article Çocukların Kötü Muameleden Korunması 1. Ulusal Kongresi, Volume *, Issue -, 1991, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı, İşitme Engelliler ve Okuma

Original Article Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Volume *, Issue -, 1991, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı, İşitme Engelliler ve Okuma

Original Article Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Volume *, Issue -, 1991, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Üniversite öğrencilerinde etkili ve hızlı okumanın geliştirilmesi

Original Article Ankara Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Volume *, Issue -, 1992, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Üniversite öğrencilerinde etkili ve hızlı okumanın geliştirilmesi

Original Article Ankara Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Volume *, Issue -, 1992, Pages -

Abstract

-


Özet

-

IOWA sessiz okuma testi düzey-1 formu’nun uyarlama, geçerlik-güvenirlik çalışması

Original Article Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Volume *, Issue -, 1993, Pages -

Abstract

-


Özet

-

IOWA sessiz okuma testi düzey-1 formu’nun uyarlama, geçerlik-güvenirlik çalışması

Original Article Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Volume *, Issue -, 1993, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Hizmetiçi eğitim programının öğretmenlerin işitme özel gereksinimlilere yönelik tutumlarına etkisi

Original Article Özel Eğitim Dergisi, Volume *, Issue -, 1994, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Hizmetiçi eğitim programının öğretmenlerin işitme özel gereksinimlilere yönelik tutumlarına etkisi

Original Article Özel Eğitim Dergisi, Volume *, Issue -, 1994, Pages -

Abstract

-


Özet

-

İşitme engelli çocuğa sahip annelerin gereksinimlerinin belirlenmesi

Original Article Özel Eğitim Dergisi, Volume *, Issue -, 1996, Pages -

Abstract

-


Özet

-

İşitme engelli çocuğa sahip annelerin gereksinimlerinin belirlenmesi

Original Article Özel Eğitim Dergisi, Volume *, Issue -, 1996, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Examination of the life orientation levels of the physically-handicapped and non-handicapped college students

Original Article TURK PSIKOLOJI DERGISI, Volume *, Issue -, 1998, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Özel Gereksinimli Bireyler ve Özel Eğitim

Original Article Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlköğretim Öğretmenliği Lisans Tamamlama Programı Özel Eğitim Ders Kitabı, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, Volume *, Issue -, 1998, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Özel Gereksinimli Bireyler ve Özel Eğitim

Original Article Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlköğretim Öğretmenliği Lisans Tamamlama Programı Özel Eğitim Ders Kitabı, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, Volume *, Issue -, 1998, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Özel Gereksinimli Bireyler ve Özel Eğitim

Original Article Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlköğretim Öğretmenliği Lisans Tamamlama Programı Özel Eğitim Ders Kitabı, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, Volume *, Issue -, 1998, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Examination of the life orientation levels of the physically-handicapped and non-handicapped college students

Original Article TURK PSIKOLOJI DERGISI, Volume *, Issue -, 1998, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Türkiye’de özel eğitim

Original Article Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Volume *, Issue -, 1998, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Türkiye’de özel eğitim

Original Article Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Volume *, Issue -, 1998, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Improving question skills for students with hearing impairment

Original Article European Journal of Special Needs Education, Volume *, Issue -, 1999, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Kaynaştırılmış sınıflardaki işitme engelli ve işiten öğrencilerin sosyometrik statülerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi

Original Article Özel Eğitim Dergisi, Volume *, Issue -, 1999, Pages -

Abstract

-


Özet

-

„Cumhuriyetin 75. yılında çocuğa yönelik özel eğitim çalışmaları.“[Sonderpädagogische Arbeiten für Kinder im 75. Gründungsjahr der Republik Türkei.]

Original Article Cumhuriyet ve Çocuk, Volume *, Issue -, 1999, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Improving question skills for students with hearing impairment

Original Article European Journal of Special Needs Education, Volume *, Issue -, 1999, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Kaynaştırılmış sınıflardaki işitme engelli ve işiten öğrencilerin sosyometrik statülerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi

Original Article Özel Eğitim Dergisi, Volume *, Issue -, 1999, Pages -

Abstract

-


Özet

-

„Cumhuriyetin 75. yılında çocuğa yönelik özel eğitim çalışmaları.“[Sonderpädagogische Arbeiten für Kinder im 75. Gründungsjahr der Republik Türkei.]

Original Article Cumhuriyet ve Çocuk, Volume *, Issue -, 1999, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Öğretmenlerde tükenmişlik, iş doyumu ve kişilik

Original Article Nobel Yayınevi, Ankara, Volume *, Issue -, 2001, Pages -

Abstract

-


Özet

-

ve Sucuoğlu, B.(2001)

Original Article Öğretmenlerde tükenmişlik, iş doyumu ve kişilik, Volume *, Issue -, 2001, Pages -

Abstract

-


Özet

-

ve Sucuoğlu, B.(2001)

Original Article Öğretmenlerde tükenmişlik, iş doyumu ve kişilik, Volume *, Issue -, 2001, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Okulöncesi yaşta çocuğu bulunan ailelerin geçiş sürecindeki gereksinimlerinin belirlenmesi

Original Article Özel Eğitim Dergisi, Volume *, Issue -, 2001, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Okulöncesi yaşta çocuğu bulunan ailelerin geçiş sürecindeki gereksinimlerinin belirlenmesi

Original Article Özel Eğitim Dergisi, Volume *, Issue -, 2001, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Öğretmenlerde tükenmişlik, iş doyumu ve kişilik

Original Article Nobel Yayınevi, Ankara, Volume *, Issue -, 2001, Pages -

Abstract

-


Özet

-

IMPROVING THE GUIDANCE AND RESEARCH CENTERS PERSONNELSOPINIONS AND PERCEPTIONS OF SELF EFFICACY ABOUT THE ACT OF SPECIAL EDUCATION.

Original Article Journal of Educational Sciences & Practices, Volume *, Issue -, 2002, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Kaynaştırma programlarına yerleştirilmiş özel gereksinimli öğrencilerin okuma-yazma güçlükleri”

Original Article XII. Ulusal özel eğitim kongresi yöntemler, yaklaşımlar, stratejiler. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Yayınları, Volume *, Issue -, 2002, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Kaynaştırma programlarına yerleştirilmiş özel gereksinimli öğrencilerin okuma-yazma güçlükleri”

Original Article XII. Ulusal özel eğitim kongresi yöntemler, yaklaşımlar, stratejiler. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Yayınları, Volume *, Issue -, 2002, Pages -

Abstract

-


Özet

-

IMPROVING THE GUIDANCE AND RESEARCH CENTERS PERSONNELSOPINIONS AND PERCEPTIONS OF SELF EFFICACY ABOUT THE ACT OF SPECIAL EDUCATION.

Original Article Journal of Educational Sciences & Practices, Volume *, Issue -, 2002, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Kaynaştırma programlarına yerleştirilmiş özel gereksinimli öğrencilerin okuma yazma becerilerine ilişkin öğretmen görüşleri

Original Article Özel Eğitim Dergisi, Volume *, Issue -, 2003, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Kaynaştırma programlarına yerleştirilmiş özel gereksinimli öğrencilerin okuma yazma becerilerine ilişkin öğretmen görüşleri

Original Article Özel Eğitim Dergisi, Volume *, Issue -, 2003, Pages -

Abstract

-


Özet

-

İŞİTME ENGELLİLER İLKÖĞRETİM OKULU I. KADEMEDE UYGULANAN EĞİTİM PROGRAMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Original Article Journal of Educational Sciences & Practices, Volume *, Issue -, 2005, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Sosyal becerileri değerlendirme ölçeğinin (7-12 yaş) geçerlik ve güvenirlik çalışması

Original Article Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume *, Issue -, 2005, Pages -

Abstract

-


Özet

-

İŞİTME ENGELLİLER İLKÖĞRETİM OKULU I. KADEMEDE UYGULANAN EĞİTİM PROGRAMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Original Article Journal of Educational Sciences & Practices, Volume *, Issue -, 2005, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Sosyal becerileri değerlendirme ölçeğinin (7-12 yaş) geçerlik ve güvenirlik çalışması

Original Article Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume *, Issue -, 2005, Pages -

Abstract

-


Özet

-

İşitme Yetersizliği Olan Çocuklar

Original Article A. Ataman (Editör)(2005). Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş, Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Volume *, Issue -, 2005, Pages -

Abstract

-


Özet

-

İşitme Yetersizliği Olan Çocuklar

Original Article A. Ataman (Editör)(2005). Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş, Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Volume *, Issue -, 2005, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitime giriş

Original Article Gündüz eğitim ve yayıncılık, Volume *, Issue -, 2011, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitime giriş

Original Article Gündüz eğitim ve yayıncılık, Volume *, Issue -, 2011, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Kaynaştırma Öğrencilerine Sunulan Bireysel Destek Hizmetlere İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi

Original Article İlköğretim Online, Volume *, Issue -, 2012, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Examining Pre-Service Teachers Opinions about Providing Individual Support Services to Mainstreaming Students

Original Article Elementary Education Online, Volume *, Issue -, 2012, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The Predictive Power of Body Image And Rejection Sensitivity on Subjective Well-Being

Original Article BAŞ EDİTÖR, Volume *, Issue -, 2012, Pages -

Abstract

-


Özet

-

EĞİTİM POLİTİKALARININ YANSIMALARI: GENEL VE ÖZEL EĞİTİM.

Original Article Journal of Educational Sciences & Practices, Volume *, Issue -, 2012, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Examining Pre-Service Teachers Opinions about Providing Individual Support Services to Mainstreaming Students

Original Article Elementary Education Online, Volume *, Issue -, 2012, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Engelli Öğretmenlerin İş Doyumları ve Çalışma Koşulları

Original Article Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume *, Issue -, 2012, Pages -

Abstract

-


Özet

-

EĞİTİM POLİTİKALARININ YANSIMALARI: GENEL VE ÖZEL EĞİTİM.

Original Article Journal of Educational Sciences & Practices, Volume 11, Issue 22, 2012, Pages 191-208

Abstract

-


Özet

Yirminci yüzyılın birinci yarısında egemen olan tıbbi modelin, 1960’lardaki insan hakları hareketinin de etkisiyle yerini sosyal modele bırakması sonucunda eğitim, ayrım yapılmadan tüm insanların eşit fırsatlarla yararlanması gereken bir insan hakkı olarak ele alınmaya başlanmıştır. Bu durum eğitim politikalarına da yansımış; okul dışı kalma riski altındaki tüm bireylerin eğitim hakkından yararlanması gerektiği düşüncesiyle, dünyada ve Türkiye’de genel ve özel eğitim politikalarıyla ilgili yeni eğilimler ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada dünyada ve Türkiye’de genel ve özel eğitim politikalarının yeni eğilimler çerçevesinde ele alınması amaçlanmıştır. Bu amaçla tarihsel bağlam dikkate alınarak dünya genelinde ve Türkiye özelinde genel eğitim ve özel eğitim politikalarının oluşturulması, uygulanması ve bunların birbiri üzerindeki karşılıklı etkileri ele alınmıştır. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da çıkarılan yasaların ve uluslar arası sözleşmelerin ışığında bütünleştirmeye giden süreç incelenmiştir. Dünyadaki özel eğitim politikalarının nasıl bir seyir izlediğine ek olarak Türkiye’nin özel eğitim politikası ülkemizde çıkarılan yasalar ve uygulamalar çerçevesinde ele alınmıştır. Ayrıca, politikalar düzeyinde mevcut sorunlar değerlendirilerek bu sorunların giderilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur. Yapılan değerlendirmeler sonucunda dünyada özel eğitimin kapsamı ile öznelerinin değiştiği ve sadece özel eğitim gerektiren öğrenciler için değil tüm öğrenciler için bütünleşmeye dayalı eğitim politikalarının ve buna paralel düzenlemelerin oluşturulduğu görülmüştür. Türkiye örneğinde ise özel eğitimin hala “engellilik” olgusu üzerinden ele alındığı sonucuna ulaşılmıştır.

The Predictive Power of Body Image And Rejection Sensitivity on Subjective Well-Being

Original Article BAŞ EDİTÖR, Volume *, Issue -, 2012, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Engelli Öğretmenlerin İş Doyumları ve Çalışma Koşulları

Original Article Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume *, Issue -, 2012, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Kaynaştırma Öğrencilerine Sunulan Bireysel Destek Hizmetlere İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi

Original Article İlköğretim Online, Volume *, Issue -, 2012, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Çoklu Yetersizliği Olan Çocuğa Sahip Annelerin Erken Çocukluk Özel Eğitimi Hizmetleri Sürecinde Karşılaştıkları Güçlüklerin Belirlenmesi

Original Article Cumhuriyet International Journal of Education, Volume *, Issue -, 2014, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Çoklu Yetersizliği Olan Çocuğa Sahip Annelerin Erken Çocukluk Özel Eğitimi Hizmetleri Sürecinde Karşılaştıkları Güçlüklerin Belirlenmesi

Original Article Cumhuriyet International Journal of Education, Volume *, Issue -, 2014, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Özel Gereksinimi Olan Bireylerin Mesleki İstihdamı Çorum İli Örneği.

Original Article Ozel Egitim Dergisi, Volume *, Issue -, 2014, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Özel Gereksinimi Olan Bireylerin Mesleki İstihdamı Çorum İli Örneği.

Original Article Ozel Egitim Dergisi, Volume *, Issue -, 2014, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2015 BAHAR

  SPECIAL EDUCATION ENVIRONMENTS AND ENVIRONMENTAL BEHAVIORAL EVALUATION

  -

 • 2015 GÜZ

  SPECIAL EDUCATION ENVIRONMENTS AND ENVIRONMENTAL BEHAVIORAL EVALUATION

  -

 • 2016 GÜZ

  SPECIAL EDUCATION ENVIRONMENTS AND ENVIRONMENTAL BEHAVIORAL EVALUATION

  -

 • 2017 GÜZ

  SPECIAL EDUCATION ENVIRONMENTS AND ENVIRONMENTAL BEHAVIORAL EVALUATION

  -

 • 2018 GÜZ

  SPECIAL EDUCATION ENVIRONMENTS AND ENVIRONMENTAL BEHAVIORAL EVALUATION

  -

 • 2015 BAHAR

  INDIVIDUALIZED EDUCATION PROGRAMMES

  -

 • 2016 BAHAR

  INDIVIDUALIZED EDUCATION PROGRAMMES

  -

 • 2017 BAHAR

  INDIVIDUALIZED EDUCATION PROGRAMMES

  -

 • 2015 GÜZ

  SPECIAL EDUCATION ENVIRONMENTS AND ENVIRONMENTAL BEHAVIORAL EVALUATION

  -

 • 2016 GÜZ

  SPECIAL EDUCATION ENVIRONMENTS AND ENVIRONMENTAL BEHAVIORAL EVALUATION

  -

 • 2017 GÜZ

  SPECIAL EDUCATION ENVIRONMENTS AND ENVIRONMENTAL BEHAVIORAL EVALUATION

  -

 • 2018 GÜZ

  SPECIAL EDUCATION ENVIRONMENTS AND ENVIRONMENTAL BEHAVIORAL EVALUATION

  -

 • 2015 BAHAR

  INDIVIDUALIZED EDUCATION PROGRAMMES

  -

 • 2016 BAHAR

  INDIVIDUALIZED EDUCATION PROGRAMMES

  -

 • 2017 BAHAR

  INDIVIDUALIZED EDUCATION PROGRAMMES

  -

 • 2018 BAHAR

  INDIVIDUALIZED EDUCATION PROGRAMMES

  -

 • 2019 BAHAR

  INDIVIDUALIZED EDUCATION PROGRAMMES

  -

 • 2016 GÜZ

  INDIVIDUALIZED EDUCATION PROGRAMMES

  -

 • 2019 GÜZ

  DEVELOPMENT LESSON PLANS FOR THE EDUCATION OF INDIVIDUAL WITH HEARING IMPAIRED

  Planlayacağı grup dil derslerinde kullanacağı öğretim yöntem ve tekniklerini belirleyebilecektir. Yapmış olduğu gözlem sonuçlarından yararlanarak grup dil dersinde işitme engelli öğrencilerin dil ve bilgi düzeyini belirler. Uygulayacağı dersin yöntem kısmında derse girişte yapacaklarını belirleyerek grup dil dersi planının yöntem kısmına yazar. Uygulayacağı dersin yöntem kısmında dersin işlenme sürecinde yapacaklarını ve öğrencilerin katkılarını grup dil dersi planının yöntem kısmına yazar.

 • 2019 BAHAR

  DEVELOPMENT LESSON PLANS FOR THE EDUCATION OF INDIVIDUAL WITH HEARING IMPAIRED II

  -

 • 2014 BAHAR

  TEACHING APPROACHES IN MAINSTREAMING ENVIRONMENT

  -

 • 2019 GÜZ

  SPECIAL EDUCATION ENVIRONMENTS AND ENVIRONMENTAL BEHAVIORAL EVALUATION

  -

 • 2015 BAHAR

  FAMILY GUIDANCE IN SPECIAL EDUCATION

  -

 • 2016 GÜZ

  FAMILY GUIDANCE IN SPECIAL EDUCATION

  -

 • 2017 GÜZ

  FAMILY GUIDANCE IN SPECIAL EDUCATION

  -

 • 2018 GÜZ

  FAMILY GUIDANCE IN SPECIAL EDUCATION

  -

 • 2019 GÜZ

  FAMILY GUIDANCE IN SPECIAL EDUCATION

 • 2018 BAHAR

  ETHICS IN SPECIAL EDUCATION

  Öğrencilerin özel eğitim araştırmaları ve uygulamalarında karşılaşılabilecek etik sorunlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin bu sorunlar hakkında duyarlı bir birey ve öğretmen olmalarına katkıda bulunmaktır.

 • 2016 BAHAR

  NEW TRENDS IN SPECIAL EDUCATION

 • 2017 BAHAR

  NEW TRENDS IN SPECIAL EDUCATION

 • 2015 GÜZ

  NEW TRENDS IN SPECIAL EDUCATION

 • 2019 BAHAR

  NEW TRENDS IN SPECIAL EDUCATION

  -

 • 2018 BAHAR

  SEMINAR

  -

 • 2016 GÜZ

  SEMINAR

  -

 • 2018 GÜZ

  SEMINAR

  -

 • 2019 GÜZ

  SEMINAR

  -

 • 2016 GÜZ

  THESIS

  -

 • 2017 GÜZ

  THESIS

  -

 • 2018 GÜZ

  THESIS

  -

At My Office