Work Experience

 • Todate 2013

  Araştırma Görevlisi

  Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi, Görsel İletişim ve Tasarım

Education & Training

 • Ph.D. ..

  Medya ve İletişim Çalışmaları

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Master2015

  Medya ve İletişim Çalışmaları

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Bachelor2013

  Görsel İletişim ve Tasarım

  Yakın Doğu Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

 • 2014
  KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Afiş ve Slogan Yarışması
  image
  KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Afiş ve Slogan Yarışması, İkincilik Ödülü.

Research Projects

 • image

  3. International Media Workshop - Routing and Signal Design Workshop Manager

  3. International Media Workshop - Routing and Signal Design Workshop Manager, Near East University Faculty of Communication Visual Communication and Design Department, Nicosia - Cyprus 3-5 November 2014.

 • image

  Near East University, Faculty of Communication, 4. Instructors Exhibition

  Near East University, Faculty of Communication, 4. Instructors Exhibition, Ismet V. Guney Art Center, Nicosia - Cyprus, 25-31 May 2015.

Filter by type:

Sort by year:

http://exlibrist.net/index.php/exlibrist/article/view/23

General Publication Exlibris in The Age of Mechanical Reproduction, 2016

Abstract


Özet

http://exlibrist.net/index.php/exlibrist/article/view/24

General Publication Mekanik Yeniden Üretim Çağında Ekslibris, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jyasar/article/view/5000104827

General Publication BÄ°R SÄ°YASAL Ä°LETÄ°ÅzÄ°M ARACI OLARAK Ä°NTERNET SÄ°TESÄ° KULLANIMI: 2014 CUMHURBAÅzKANI SEÇİMÄ°, 2016

Abstract


Özet

http://www.tojdac.org/tojdac/HOME_files/tojdac_v06i4104.pdf

General Publication GRAFİK ARAYÜZLERİN TASARIM VE KULLANILABİLİRLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ: ANDROID VE IOS, 2016

Abstract


Özet

Mekanik Yeniden Üretim Çağında Ekslibris

Original Article International Journal of Ex-libris, Volume 2, Issue 3, 2015, Pages 71-77

Abstract

In present research the aim is to clarify modern exlibris, which has turned into a commodity of mechanical reproduction in particular as an effect of modernization processes and the problematic that concerns the way exlibris got modernized. While studying the issue, Marshall Berman’s perspectives on the idea of being modern, the concept of modernization and the processes of modernization in addition to Jean Jacques Rousseau’s metropolis experiences illustrated in his romantic novel La Nouvelle Heloise and Walter Benjamin’s The Arcades Project which narrates the collapse of autonomous artistic works of the nineteenth century due to the impact of nascent culture and communication technologies having developed in the twentieth century shall also be investigated.


Özet

Bu çalışmada modernleşme süreçlerinden etkilenen, bilhassa mekanik yeniden üretim ürününe dönüşen modern ekslibrisin ne olduğu ve ekslibrisin nasıl modernleştiği üzerine kurulan problematik, Marshall Berman’ın modern olmak, modernleşme ve modernleşme süreçlerine ilişkin görüşleri, Jean Jacques Rousseau’nunromantik tarzda yazdığı Yeni Heloise romanındaki metropol deneyimi ve Walter Benjamin’in on dokuzuncu yüzyıldaki özerk sanat yapıtının, yirminci yüzyılda gelişen yeni kültür ve iletişim teknolojilerinin etkisiyle çöküşünü ele alan Pasajlar yapıtıyla açıklanmaya çalışılmıştır.

Bir Siyasal İletişim Aracı Olarak İnternet Sitesi Kullanımı: 2014 Cumhurbaşkanı Seçimi

Original Article Journal of Yasar University, Volume 10, Issue 39, 2015, Pages 6555 - 6611

Abstract

New communication technologies and the increasing usage of the internet influences the practices of political communication, this study scrutinizes the presidential election that took place through democratic voting for the first time on August 10, 2014. The study focuses on how the candidates used the Internet as a medium. The literature review discusses the concept of political communication and how the internet was used during the election campaign. In the analysis section, content analysis was used as a method.


Özet

Yeni iletişim teknolojileri ve artan internet kullanımının siyasal iletişim biçimlerini etkilemesi gerçeği göz önünde bulundurularak hazırlanan bu çalışmada, 10 Ağustos 2014 tarihinde ilk kez halk oylamasıyla yapılan Cumhurbaşkanı seçimi öncesinde internetin, adaylar tarafından tüm imkânlarıyla kullanılıp kullanmadığı araştırılacaktır. Buradan yola çıkarak çalışmanın literatür taraması bölümünde siyasal iletişim kavramı ve siyasal iletişimde internet kullanımı ele alınmaktadır. Çözümleme bölümünde ise 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı seçimi öncesinde tüm adayların internet siteleri içerik çözümlemesi yöntemi ile incelenmektedir.

Grafik Arayüzlerin Tasarım ve Kullanılabilirlik Açısından İncelenmesi: Android ve IOS

Original Article The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, Volume 6, Issue 4, 2016, Pages 400-418

Abstract

This study aims to analyze the users’ form of interaction and problems in terms of interface design considering the people’s constant interaction with mobile devices which has an important place in their daily life. For this purpose, the location of interface design elements and the changes caused in this development process of mobile communication technology are addressed. Because it is directly associated with the topics, required literature reviews has been done, descriptions and opinions related to the interface design have been given place. In addition to this, the notion of usability, interface usability, user-oriented interface design and the importance interface in the human-computer interaction are tried to be explained. Due to this the most widely used operating systems of Android and IOS, interface design of these operating systems it was analyzed by considering the basic graphic design principles. In order to measure the usability of these interfaces, one of interrogation methods based on information collected from the focus groups. At the end of the study, results of design analysis of the participants were compared and situation evaluation has been done.


Özet

Bu çalışma, insanların günlük hayatında önemli bir yer edinen mobil iletişim cihazlarıyla sürekli etkileşim halinde bulunmasını göz önünde bulundurarak, bu cihazlarla kullanıcıların etkileşim kurma biçimlerini ve sorunlarını, arayüz tasarımı üzerinden incelenmesi amacını taşımaktadır. Amaç doğrultusunda mobil iletişim teknolojilerinin gelişim sürecinde arayüz tasarımı unsurlarının yeri ve söz konusu gelişim sürecinde yarattığı değişimlere değinilmiştir. Konuyla doğrudan ilişkili olması nedeniyle, gerekli literatür taraması yapılarak arayüz tasarımı kavramına ilişkin tanımlamalara ve görüşlere yer verilmiştir. Bununla birlikte kullanılabilirlik kavramı, arayüzde kullanılabilirlik, kullanıcı odaklı arayüz tasarımı ve insan-bilgisayar etkileşiminde arayüzün önemi de açıklanmaya çalışılmıştır. Android ve IOS’un en çok kullanılan işletim sistemleri olması nedeniyle bu işletim sistemlerinin arayüz tasarımları temel grafik tasarım ilkeleri gözetilerek incelenmiştir. Söz konusu arayüzlerin kullanılabilirliğini ölçmek amacıyla da sorgulamaya dayalı yöntemlerden birisi olan odak gruplarından bilgi toplanmıştır. Çalışmanın sonunda, yapılan tasarım incelemesinin sonuçlarıyla katılımcılardan elde edilen veriler karşılaştırılarak durum değerlendirilmesi yapılmıştır.

THE PRESENTATION OF IDEOLOGY IN THE DIGITAL GAMES: GTA IV EXAMPLE

Original Article The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC, Volume 7, Issue 2, 2017, Pages 264-284

Abstract

In this study, the GTA IV is accepted as popular game, which is supposed to have an accurate narrative. In this accurate narrative, GTA IV has defined and determined style of narratives. This study tries to reveal the edited ideological elements from the determined ideological narratives. To explain this situation, digital games are acknowledged as a popular product, and they are discussed in terms of their ideological elements. In addition, narrative structures in digital games and how the player drew the attention of the basic properties of these narratives are also discussed. The ideological elements of narrative structure in GTA IV are reviewed by dramaturgic analysis. At the end of the study, the findings of the analysis are discussed.


Özet

Bu çalışma, dijital oyunların temelde birer anlatıya sahip olduğundan hareketle popüler bir oyun olan GTA IV’ün kuralları belirlenmiş ve sınırları çizilmiş bir anlatı yapısı olduğunu kabul ederek bu yapının içinde kurgulanan ideolojik unsurları ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Amaç doğrultusunda dijital oyunlar kültürel bir ürün olarak ele alınırken, oyunlardaki ideolojik unsurların varlığı tartışılmıştır. Bununla birlikte dijital oyunlardaki anlatı yapılarının temel özellikleri ve bu anlatıların oyuncunun ilgisini nasıl çektiği de açıklanmaya çalışılmıştır. GTA IV’ün anlatı yapısındaki ideolojik unsurları ortaya çıkarmak için dramaturjik bir çözümleme yapılmıştır. Çalışmanın sonunda da çözümleme sonucu elde edilen bulgular tartışılmıştır.

Currrent Teaching

 • 2019 YAZ

  DIGITAL GAME DESIGN

  -

Teaching History

 • 2018 BAHAR

  -

  > Animasyon tasarımıyla ilgili belirtilen kavramları anlamak ve açıklamak. > Animasyon tasarımıyla ilgili becerileri geliştirmek. > Öğrencinin kendi çizgi filmini yaratması ve onu uygulamaya geliştirmek.

 • 2018 BAHAR

  COMPUTER BASED ANIMATION APPLICATION

  > Animasyon tasarımıyla ilgili belirtilen kavramları anlamak ve açıklamak. > Animasyon tasarımıyla ilgili becerileri geliştirmek. > Öğrencinin kendi çizgi filmini yaratması ve onu uygulamaya geliştirmek.

 • 2018 BAHAR

  -

  > Çizgi film ve animasyon teknikleriyle ilgili belirtilen kavramları anlamak ve açıklamak. > Animasyon tasarımı ve teknikleriyle ilgili becerileri geliştirmek. > Öğrencinin kendi stop-motion animasyon filmini yaratması ve onu uygulamaya geliştirmek.

 • 2018 GÜZ

  APPLICATION OF CARTOONS

  -

 • 2018 GÜZ

  CARTOON APPLICATION

 • 2018 BAHAR

  -

  -

 • 2019 GÜZ

  INTERNET PUBLISH

  -

 • 2016 GÜZ

  DIGITAL GAME DESIGN

  -

 • 2017 GÜZ

  DIGITAL GAME DESIGN

  -

 • 2018 GÜZ

  DIGITAL GAME DESIGN

  -

 • 2019 GÜZ

  DIGITAL GAME DESIGN

  -

 • 2016 BAHAR

  FOTO GRAPHIC

  -

 • 2017 BAHAR

  FOTO GRAPHIC

  -

 • 2019 BAHAR

  FOTO GRAPHIC

  -

 • 2016 BAHAR

  PHOTOGRAPHIC

  -

 • 2017 BAHAR

  PHOTOGRAPHIC

  -

 • 2018 BAHAR

  GRAPHIC DESIGN

  jgf

 • 2017 GÜZ

  PORTFOLIO

  -

 • 2019 BAHAR

  BASIC DESIGN

  sfhsh

 • 2016 BAHAR

  WEB DESIGN

  -

 • 2017 BAHAR

  WEB DESIGN

  -

 • 2018 BAHAR

  WEB DESIGN

  -

 • 2019 BAHAR

  WEB DESIGN

  -

 • 2019 GÜZ

  DESKTOP DESIGN

  --

 • 2019 GÜZ

  PUBLISHING DESIGN

  --

At My Office