Work Experience

 • Todate 2016

  Profesör

  Yakın Doğu Üniversitesi , Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

 • 2016 2011

  Profesör

  Adıyaman Üniversitesi, Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

 • 2010 2000

  Doçent

  Başkent Üniversitesi, Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

 • 2000 1998

  Doçent

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

 • 1998 1992

  Yardımcı Doçent

  Cumhuriyet Üniversitesi, Hemşirelik

 • 1992 1985

  Öğretim görevlisi

  Cumhuriyet Üniversitesi, Hemşirelik

 • 1985 1982

  Araştırma Görevlisi

  Cumhuriyet Üniversitesi, Hemşirelik

Education & Training

 • Ph.D. 1992

  ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

 • Master1985

  HEMŞİRELİK

  CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

 • Bachelor1982

  HEMŞİRELİK

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Hulya Karatas, Maria Müller-Staub and Firdevs Erdemir. Determination of Nursing Diagnoses in Children of Agricultural Laborer Families in South Eastern Regions of Turkey.Version of Record online: 30 MAY 2016 | DOI: 10.1111/2047-3095.12144

Original Article International Journal of Nursing Knowledge , Volume 0, Issue Volume 0, No. 0, April 2016, 2016, Pages 1-9

Abstract

PURPOSE: Identifying functional health patterns and nursing diagnoses of migrant agricultural laborer families. METHODS: Interpretative—qualitative study based on interviews with 162 mothers of 0- to 2-year-old children in two Turkish provinces. FINDINGS: Health perception-health management: growth and development, risk for being delayed; health maintenance, ineffective; health behavior, risk-prone; risk for contamination; risk for sudden infant death syndrome; and risk for injury. Nutritional-metabolic: Risk for infection; and breastfeeding, interrupted. Selfperception: risk for chronic low self-esteem, disturbed self-esteem; and powerlessness. Role-relationship: impaired parenting; and dysfunctional family process. Coping-stress tolerance: coping, disabled family; violence, risk for other-directed. Cognitive-perceptive: knowledge deficit CONCLUSIONS: Nursing diagnoses of this population were reported for the first time. IMPLICATIONS: Addressing agricultural laborer families’ diagnoses will positively affect maternal—child health.


Özet

Kanama Hastalığı Olan Çocukta Hemşirelik Tanıları

Review Turkiye Klinikleri J Pediatr Nurs-Special Topics , Volume 2, Issue 2, 2016, Pages 29-35

Abstract

ABSTRACT Nurses may face in various care settings with children with hemorrhagic disease. The focus of nursing care is to support the child and family in the management of multidimensional, comprehensive and dynamic impact of illness and developing an self-efficiency besides the control of acute bleeding. In this process, a comprehensive nursing assessment of the physical, psychological and social influences of illness on child and family and identification of nursing diagnosis facilitates the continuity of care and allows an opportunity to provide individualized care. Recogn izing the most common nursing diagnosis in children with hemorrhagic disease can provide a guide framework in the planning of nursing care and selection of appropriate nursing interventions and may facilitate the application of the nursing process.


Özet

ÖZET Hemşireler kanama bozukluğu olan çocuklar ile çeşitli bakım ortamlarında karşılaşabilirler. Hemşirelik bakımının odağı kanamanın kontrolü yanında, hastalığın çocuk ve aile üzerine çok boyutlu, kapsamlı ve dinamik etkilerinin yönetiminde çocuk ve aileyi desteklemek ve özyeterlilik geliştirmelerini sağlamaktır. Bu süreçte çocuk ve ailenin fiziksel, psikolojik ve sosyal etkilenimlerinin değerlendirilmesi ve hemşirelik tanılarının belirlenmesi bakımın devamlılığını sağlama ve bireyselleştirilmiş bakım sunma olanağı sağlar. Kanama hastalığı olan çocuklarda en yaygın görülen hem- şirelik tanılarının bilinmesi hemşirelik bakımının planlanmasında bir rehber çerçeve sağlayabilir, uygun hemşirelik girişimlerinin seçimine yön verir ve hemşirelik sürecinin uygulanmasını kolaylaştırabilir.

Hemşirelik Tanıları Uygulamaları ve Türkiye’deki Durum

Review Turkiye Klinikleri J Surg Nurs-Special Topics , Volume 2, Issue 1, 2016, Pages 9-14

Abstract

...


Özet

ÖZET Hemşirelik tanıları hemşireliğin temel kavramlarını kapsar ve sağlık bakım sistemi içinde hemşireliğin ilgilendiği fenomeni tanımlar. Hemşirelik tanısı; “bir birey, aile ya da toplumun mevcut ya da olası sağlık problemlerine/ yaşam süreçlerine tepkileri hakkında klinik bir karardır”. Doğru bir tanılama ve tam bir tanısal ifade duruma en uygun olan hemşirelik girişimlerinin ve ulaşılacak sonuçların belirlenmesine temel oluşturur. Hemşirelik tanılarını belirlemede ve ifade etmekte standart bir terminoloji kullanımı hemşireler arasında ve diğer ekip üyeleri arasında iletişimi iyileştirir, bakımın devamlılığını destekler, bakımın ve sonuçlarının belgelenmesini kolaylaştırır ve hemşirelik uygulamalarının görünürlüğünü sağlar. Hemşirelik tanılarının tanımlanması, geliştirilmesi ve sınıflanması çalışmaları Kuzey Amerika’da 1973 yılında başlamıştır. Kuzey Amerikan Hem- şirelik Tanıları Birliği (NANDA/North American Nursing Diagnosis Association) bu konuda öncüdür ve hemşirelik tanıları sınıflaması uluslararası alanda en sık kullanılan sınıflamadır. Ülkemizde ise 1990’lı yılların sonlarında hemşire akademisyenlerin bu konu ile ilgilenmeye başladığı dikkati çekmektedir. Bu makalenin amacı hemşirelik tanıları sınıflamasının gelişimini, klinik bakım ortamlarında, eğitim ve araştırma alanlarında kullanımını tanımlamak, bu konuda ülkemizdeki gelişmeleri tartışmaktır.

Hemşirelikte Ortak Dil ve Uluslararası Hemşirelik Terminolojileri

Review Turkiye Klinikleri J Surg Nurs-Special Topics , Volume 2, Issue 1, 2016, Pages 27-36

Abstract

Taking advantage of information technology and involved in the health information stystems are needed to have a standardized nursing terminology in the information age. The prerequisite of taking part in today's electronic health records of nursing practices is having terminology accordance with international standards and building an encoding system accepted internationally. Therefore, the use of a common language in nursing has become an existential issue for both the nursing profession and nurses. The advantages of nursing information systems and developing a nursing database are improving the communication between other health professionals and nurses, providing the visibility of nursing care and documentation of care, offering better quality of patient care by increasing adherence to standards of care, obtaining the data for the evaluation of the nursing results, and nurse's competency. The purpose of this article, to update information about efforts about developing standardized common language in nursing, todays commonly known and used nursing terminologies, their developmental history, taxonomic structure, and usage.


Özet

Bilgi çağında bilgi teknolojilerinden etkili olarak yararlanmak ve sağlık bilgi sistemleri içinde hemşireliğin yer alması için standardize hemşirelik terminolojilerine ihtiyaç vardır. Günümüzde hemşirelik uygulamalarının elektronik kayıt sistemlerinde yer alabilmesinin koşulu uluslararası standartlara uygun, uluslararası olarak kabul edilen kod yapısında bir terminolojiye sahip olmaktır. Bu nedenle hemşirelikte ortak dil kullanımı hem hemşirelik mesleği hem de hemşire için bir varoluş konusu haline gelmiştir. Hemşirelik bilgi sistemleri ve veri tabanı oluşturmanın hemşire ve diğer sağlık personelleri arasındaki iletişimi ve hemşirelik bakımının görünürlüğünü artırma ve hemşirelik bakımını belgelemeyi sağlama, bakım standartlarına bağlılığı artırarak daha kaliteli hasta bakımı sunma, hemşirelik bakımının sonuçlarını ve hemşirenin eterliliğini değerlendirme gibi yararları bulunmaktadır. Bu makalenin amacı, hemşirelikte standardize/ortak bir dil geliştirme çalışmaları, günümüzde yaygın olarak bilinen ve kullanılan hemşirelik terminolojileri ve sınıflamalarının yapıları ve kullanımını konusunda bilgiyi güncellemektir.

Currrent Teaching

 • 2019 YAZ

  CHILD HEALTH NURSING

  yok

Teaching History

 • 2017 BAHAR

  CHILD HEALTH AND DISEASES

 • 2016 BAHAR

  CHILD HEALTH NURSING

  yok

 • 2017 BAHAR

  CHILD HEALTH NURSING

  yok

 • 2019 BAHAR

  CHILD HEALTH NURSING

  yok

 • 2015 YAZ

  CHILD HEALTH NURSING

  yok

 • 2016 YAZ

  CHILD HEALTH NURSING

  yok

 • 2017 YAZ

  CHILD HEALTH NURSING

  yok

 • 2017 GÜZ

  CHILD'S HEALTH AND DISEASE NURSING I

  -

 • 2017 BAHAR

  CHILD'S HEALTH AND DISEASE NURSING II

  NA

 • 2014 BAHAR

  GERIATRIC NURSING

  -

 • 2015 BAHAR

  GERIATRIC NURSING

  -

 • 2019 GÜZ

  GERIATRIC NURSING

  -

 • 2016 BAHAR

  CONCEPTUAL FRAMEWORK OF NURSING

  ................

 • 2016 BAHAR

  CONCEPTUAL FRAMEWORK OF NURSING

  yok

 • 2017 BAHAR

  CONCEPTUAL FRAMEWORK OF NURSING

  yok

 • 2017 GÜZ

  CONCEPTUAL FRAMEWORK OF NURSING

  yok

 • 2019 BAHAR

  NURSING THEORIES AND MODELS

  -

 • 2019 GÜZ

  CONSEPTIAL FRAMEWORK OF NURSING

  ------------

 • 2017 BAHAR

  NURSING THEORIES AND THEORETICAL BASIC OF NURSING

  .....................

 • 2019 GÜZ

  NURSING THEORIES AND THEROTICAL BASES OF NURSING

  -

 • 2017 GÜZ

  NURSING THEORIES AND THEORETICAL BASES OF NURSING I

  ....

 • 2015 YAZ

  NURSING FOR CHILD HEALTH

  NA

 • 2017 GÜZ

  SEMINAR

  .

 • 2017 GÜZ

  NEWBORN HEALTH AND DISEASES INFORMATION

  -

At My Office