Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. 1971

  İş Hukuku

  Köln Üniversitesi

 • Master...

  -

  -

 • Bachelor1965

  Hukuk

  İstanbul Universitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 7.1.1. "Bestand und Bedeutung der Grundrechte im Bildungsbereich in der Türkei" ("Türkiyede Eğitim Alanında Temel Hak ve Özgürlüklerin Varlığı ve Önemi") : Europaeische Grundrechtezeitschrift 8. Jg. Heft 20-24, 31 December 1981.). 7.1.2. “Der Einfluss der Lehre von Friedrich Müler auf das türkische Verfassungsrecht” in: Rechtstheorie in rechtspraktischer Absicht, Freundesgabe zum 70 Geburtstag von Friedrich Müler (Hrg von Ralph Chistensen und Bodo Pieroth) Duncker & Humblot – Berlin 2008, s. 217 – 233. 7.1.3. “Die Probleme der Verfassungsgerichtsbarkeit aus türkischer und deutscher Perspektive”: Digesta Turcica, Journal of the Union of Turkish Bar Associations 3, Ankara 2008, s. 114 – 127. (Türkçesi “Türk Alman Hukukları Açısından Anayasa Yargısının Sorunları”: Erdoğan Teziç’e Armağan, Galatasaray Üniversitesi Yayınları Armağan Serisi No: 5 İstanbul 2007, s. 138 – 151 (7.6.2.21) 7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan tebliğler: 7.2.1. "Die Auswirkungen der Verfassungsgerichtsbarkeit auf die Entwicklung des öffentlichen Rechts und der politischen Ordnung" (Anayasa Yargısının Kamu Hukuku ve Siyasal Düzenin Gelişimine Etkisi): Neue Entwicklungen im Öffentlichen Recht, Stuttgart:Kohlhammer, 1979, s.159 - 168. 7.2.2. “Türkiye’de İnsan Hakları ve Demokrasi Kavramında Bazı Yanılgılar”: Uluslararası Anayasa Kurultayı, TBB Yayını, Ankara 2001, s. 243-250. 7.2.3 “Mücadeleci Demokrasi: Avrupa Mekanı ve Türkiye”: İnsan Hakları ve Güvenlik - Human Rights and Security – Droits de l’homme et securite, TBB İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını 1, Ankara 2002, s. 61-74. 7.2.4. "Die Institution der politischen Parteien in der Türkei in verfassungsrechtlicher Sicht": TSATSOS Th. Dimitris (Hrsg.), 30.Jahre Parteiengesetz in Deutschland - Parteiinstitution im internationalen Vergleich - Ertraege des 10. Internationalen Parteienrechtlichen Symposion in Hagen 1997, Nomos Verlagsgesellschaft Baden Baden 2002. 7.2.5 “Temel Hak ve Özgürlükler Yönünden 2001 Anayasa Değişikliği ve T.B.B. Anayasa Önerisi” : Anayasa Reformları ve Avrupa Anayasası, TBB İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkesi Yayını, No: 2, Ankara 2002, s. 97-105) (1 Haziran 2002 tarihinde TBB İnsan Hakları Yürütme Kurulu ve European Public Law Center (EPLC) tarafından İstanbul’da ortaklaşa düzenlenen uluslararası toplantıya sunulan bildiri.) 7.2.6 “Demokratik Hukuk Devletinde Yükselen Yıldız: Yargı “: Demokrasi ve Yargı, TBB Yayını, Ed.Dr.Ozan Ergül, Ankara 2005, Sh.117-134. 7.2.7 “Die Türkei auf dem Weg nach Rechtsstaat - Stand und Umsetzung der Reformen”: Bitburger Gespraeche Jahrbuch 2005/ II, Verlag C.H.Beck München 2006, s. 179 – 198. (Türkçesi “Hukuk Devleti Yolunda Türkiye – Bulunulan Nokta – Reformların Uyşgulamaya Geçirilmesi”: Bülent Tanör Armağanı, Oğlak Yayınları İstanbul 2006, s. 241 – 270.) (7.6.2.20) 7.3. Yazılan uluslararası kitaplar ve kitaplarda bölümler: 7.3.1. Der normative Teil des Tarifvertrages im türkischen Arbeitsrecht, Dissertation: Köln 1971. (Türk İş Hukukunda Toplu İş Sözleşmesinin Normatif Kısmı, Doktora Tezi: Köln 1971.) 7.3.2. "Koalitionfreiheit nach türkischer Verfassung": Gegenwartprobleme der Koalitionfreiheit (Hrsg. EKONOMİ -REHBINDER" Bern 1979, s.26 - 37. ("Türk Anayasası’na Göre Sendika Özgürlüğü"). 7.3.3 “Probleme der Interpretation der türkischen Verfassung”: Deutsch-Türkisches Forum für Staatsrechtslehre I (Hrsg. Depenheuer-Dogan-Can), LIT Verlag Münster 2004, s. 31-38. 7.3.4 “Religionsfreiheit und Laizismus nach den Entscheidungen des türkischen Verfassungsgerichts im Vergleich mit der Rechtsprechung des Europaischen Gerichtshofes für Menschenrechte”: Zwischen Saekularitaet und Laizismus, (Hrsg. Depenheuer-Dogan-Can), LIT Verlag Münster 2005, s.95 – 101. 7.3.5 “Die Diskussion über die Einführung der Verfassungsbeschwerde in der Türkei” : Auf dem Weg zu gemeinsamen europaeischen Grundrechtsstandards (Hg. Depenheuer – Dogan - Can), LIT Verlag Münster 2007, s. 33 – 45). 7.4. Ulusal (hakemli) dergilerde yayımlanan makaleler: 7.4.1. "Toplu İş Sözleşmesi Açısından Barış Borcunun Getirdiği Bazı Sorunlar ve 275 Sayılı Kanunun 20. Maddesinin 10. Bendinin Anayasal Yorumu": SBFD XXVII/1-2, s.73-84. 7.4.2. "Türk Hukukunda Toplu İş Sözleşmesi Erki ve Sınırları": SBFD XXIX / 1-2, s.205 - 218. 7.4.3. "Türk ve Alman Anayasa Hukukları Açısından Gizli Ses Kaydı": SBFD XXX / 1-4, s.107 - 116. 7.4.4. "General framework of the fundamental rights and freedoms under the 1982 Constitution": TÜRKISH YEARBOOK OF HUMAN RIGHTS, Vol. 14, 1992. 7.4.5 “2007 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Üzerine Sürdürülen Yorum Tartışmalarının Hukuksal Analizi”: Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2007-2 (Aydın Aybay’a Armağan), Maltepe Üniversitesi Yayını İstanbul 2007, s. 227-254. 7.4.6 “Hukuk Devleti ve Terör”: Prof. Dr. Yavuz Sabuncu’ya Armağan, AÜSBFD Cilt 62 Temmuz-Eylül 2007 No: 3, s. 291 – 317. 7.4.7 “Sosyal Devlet İlkesi ve Duyarsızlaşma”: Devrim Ulucan’a Armağan, Legal 2008, s. 753 – 771. 7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler: 7.5.1. "Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisinin Sınırları, Uygulamanın Yaygınlaşmasından Doğabilecek Sorunlar": AnayasaYargısı,Anayasa Mahkemesi Yayınları:4, Ankara 1984, s.262-271. 7.5.2. "Zina Suçu Açısından Kadın ve Erkek Arasındaki Eşitsizlik ve Bu Konuya İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararları: Türk Medeni Kanunu'nun Vazgeçilmez Özü - Eskiyen Sözü, İstanbul Barosu Yayını, İstanbul 1996, s.31-32. 7.5.3. "İdari Yargıda Sorumluluk Konusuna İlişkin Bazı Kararlar Üzerine Notlar": Destekten Yoksunluk ve Cismani Zararlarda Sorumluluk ve Tazminat, Galatasaray Üniversitesi Yayını, İstanbul 1996, s.66-71. 7.5.4. "Yetki ve İşlev Bağlamında Anayasa Mahkemesi'nin Yasama -Yürütme ve Yargı ile İlişkisi": Anayasa Yargısı:13, Anayasa Mahkemesi Yayınları No:32, Ankara 1996, s.43-60. 7.5.5. "Anayasa Hukukumuz Açısından Siyasal Parti Kurumunun Güncel Sorunları": "Anayasa Yargısı", Sayı 14, Ankara 1997, s.367-383. 7.5.6 “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye’de Kapatılan Partilere İlişkin Kararlarının Partiler Hukukuna Etkisi”: Anayasa Yargısı:16, Ankara 1999, s.189-203. 7.5.7 “Türk Hukukunda Kamu Görevlilerinin Örgütlenme Hakkı, Sınırları ve Sorunları”: Türkiye’de Sendikal Örgütlenme, Uluslararası Dayanakları, Uygulanması ve Sorunları, Galatasaray Üniversitesi Yayını, 2000, s. 111-128. 7.5.8 “Siyasi Partiler Kanunu’nda Uluslararası Standartlara Uygunluk Sağlamak İçin Yapılması Gereken Değişiklikler”: Anayasa Yargısı 17, AYM Yayını, Ankara 2000, s.233-254. 7.5.9 “Demokrasilerin Demokrasiyi Tehdit Eden Güçlere Karşı Korunması”: Ç.Y.D.D.’nin aynı başlığı taşıyan yayını, Otopsi Yayınları, İstanbul 2000, s.71-85. 7.5.10 “2001 Yılı Anayasa Değişikliğinin Yaratabileceği Bazı Sorunlar ve Bunların Çözüm Olanakları“, Anayasa Yargısı, Sayı 19 Ankara 2002, s. 288 vd.. 7.5.11 “Anayasa Sorunlarına Güncel Bakış”: Anayasa ve Uyum Yasaları, TBB Yayınları: 50, Ankara 2003, s. 49 vd.. 7.5.12 “Türkiye İçin Anayasa Şikayeti Modeli” konulu tartışma paneline katkı: Anayasa Yargısı, Sayı 21,Ankara 2004, s.264-269 7.5.13 “Anayasal Gelişim Sürecinde Dikkati Çeken Tehlikeler”: Ülkü Azrak 75 Yaş Armağanı, İstanbul 2008, s. 503 – 522. 7.5.14 “Sosyal Devlet İlkesi ve Duyarsızlaşma”: Ana Başlık: Eksiksiz Demokrasi Sempozyumu, Alt Başlık: “Hukuk Devletinin Vazgeçilmez Öğesi Sosyal Devlet”, Ankara 18-19 Ekim 2007, TBB Yayını 133, Ankara 2008, s.62 - 74. 7.6. Diğer Yayınlar: 7.6.1 Kitaplar: 7.6.1.1. Temel Hakların Sınırlanması ve Özü, A.Ü. S.B.F Yayınları:506 SBF İnsan Hakları Merkezi Yayınları:4, Ankara 1982. 7.6.1.2. Siyasal Partiler Hukukunun Güncel Sorunları, Beta Yayınları, İstanbul 1999. 7.6.1.3 Anayasa Hukuku Dersleri (Ozan Erözden’le Birlikte), Yıldız TeknikÜniversitesi Yayını, İstanbul 2006. 7.6.14 Anayasa Hukuku Ders Notları, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, Lefkoşa 2013 7.6.2. Ortak Yayınlar (Kitap Bölümleri): (Ortak çalışmalardaki isim sıralaması alfabetik olup katkı derecesi anlamına gelmemektedir, kitaptaki belli bölümlerin tarafımdan hazırlandığı ve/veya eşdeğerde ortak çalışma ürünü olduğu şeklinde anlaşılmalıdır.) 7.6.2.1 "Anayasa ve İş Hukuku Açısından Yönetime Katılma": Kanun-u Esasi'nin 100. Yılı Armağanı, Ankara 1978, s.467 - 482. 7.6.2.2 Gerekçeli Anayasa Önerisi, (A.Ü. Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakültelerinin ilgili öğretim üyelerince hazırlanmıştır.), A.Ü. S.B.F. Yayınları:497, Ankara 1982. 7.6.2.3 "Türkiye'de Anayasalar" (Mümtaz SOYSAL'la birlikte): Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Sayı 1-2, İletişimYayınları, İstanbul 1983. 7.6.2.4 "Hukuk Devleti Üzerine Düşünceler": Hukuk Devleti ve Velidedeoğlu, Çağdaş Yayınları, İstanbul 1985. 7.6.2.5. “Anayasa Hukuku Açısından İşçi Haklarının Güncel Sorunları”: Ö.EYRENCİ-S.TAŞKENT-F.SAĞLAM-D.ULUCAN, Çalışma Hayatımızın Güncel Sorunları, İstanbul 1987. 7.6.2.6. "1982 Anayasası'nın Temel Hak ve Özgürlükler Bakımından Getirdiği Sorunlar": BAHRİ SAVCI'YA ARMAĞAN, Ankara 1988, s.433 - 442. 7.6.2.7. İşçinin Feshe Karşı Korunması (İş Güvencesi) ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi, (D. ULUCAN Koordinatörlüğünde Ö. EYRENCİ ve S. TAŞKENT'le birlikte), Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı Yayını, İstanbul 1989. 7.6.2.8. Sanayi İlişkileri Politikaları, (D.ULUCAN; Ö.EYRENCİ, T. BERKSOY ve M. DEMİRCİOĞLU ile birlikte), Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı Yayını 1990. 7.6.2.9. Yeni Bir Anayasa İçin, (E.TEZİÇ, S.GÜRAN, Y.YAYLA, K. BAYRAKTAR, D.ULUCAN, B.TANÖR, S.BATUM, N.YÜZBAŞIOĞLU ile birlikte TÜSİAD'ın talebi üzerine hazırlanan gerekçeli Anayasa Önerisi): TBMM Başkanlığına Bazı Kurum ve Kuruluşlarca Verilmiş ve Ayrıca TBMM'ndeki Siyasi Partilerin Anayasa Değişikliğine İlişkin Hazırlık Çalışmaları ve Taslak Metinler, TBMM Başkanlığı Yayını 1993. .7.6.2.10 “Cumhuriyet Döneminde İnsan Hakları”: 75 Yılda Tebaa’dan Yurttaş’a, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını, İstanbul 1998, s.91-100 7.6.2.11 İnsan Hakları, “Siyasal Parti Özgürlüğü” başlıklı bölüm, Yapı ve Kredi Yayınları, İstanbul 2000, s.195-215. 7.6.2.12 Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi: ANAYASA 2000, ( TOBB talebi üzerine Ergun ÖZBUDUN, Fazıl SAĞLAM, Tekin AKILLIOĞLU ve Yavuz SABUNCU’nun ortak çalışmasıyla hazırlanmıştır.), TOBB Yayını, Ankara 2000 7.6.2.13 Siyasi Partiler ve Seçim Kanunları Önerisi, ( TOBB talebi üzerine Ergun ÖZBUDUN, Fazıl SAĞLAM, Tekin AKILLIOĞLU ve Yavuz SABUNCU’nun ortak çalışmasıyla hazırlanmıştır.), TOBB Yayını, Ankara 2000. 7.6.2.14 Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi, TBB talebi üzerine Attila SAV, Fazıl SAĞLAM, İbrahim KABOĞLU,İl Han Özay, Necmi YÜZBAŞIOĞLU, Rona AYBAY, Ülkü AZRAK, Yavuz SABUNCU, , Yekta GÜNGÖR ÖZDEN, Yılmaz ALİEFENDİOĞLU ve Zafer ÜSKÜL’ün ortak çalışmasıyla hazırlanmıştır. ).TBB Yayını Ankara 2001 7.6.2.15 “Özelleştirme Kapsamına Alınan KİT’lerde Çalışan Personel ile İlgili Sorunlar” Prof. Dr. Devrim ULUCAN’la birlikte): Prof. Dr. Nuri ÇELİK’e Armağan, Cilt II, Beta Yayınları, İstanbul 2001, s.1415-1435) 7.6.2.16 “Anayasa Yargısının Bazı Sorunları”: Bülent Tanör Armağanı, Legal Yayınları (Ed. Öget Öktem Tanör), İstanbul 2004, s.524 – 549. 7.6.2.17 “Bülent Tanör’ün Haksızlıklara Karşı Yürüttüğü Mücadeleden Bir Kesit”: Bülent TANÖR Armağanı (Ed. Öget Öktem Tanör), Legal Yayıncılık, İstanbul 2004, s.940 – 957. 7.6.2.18 “Yargı Hakkında Bilmediklerimiz” : İktisat, Siyaset, Devlet Üzerine Yazılar, Prof. Dr Kemali Saybaşılı’ya Armağan (Ed. Burak Ülman – İsmet Akça), Bağlam Yayınları, İstanbul 2006, s. 395 – 425. 7.6.2.19 “Anayasa Şikayeti Kurumunun Türk Hukukuna Kazandırılması ile İlgili Sorunlar ve Çözüm Olanakları”: Anayasa Yargısı İncelemeleri (Ed. Mehmet Turan – Hikmet Tülen), Anayasa Mahkemesi Yayını, Ankara 2006, s.69 – 111. 7.6.2.20 Hukuk Devleti Yolunda Türkiye – Bulunulan Nokta – Reformların Uygulamaya Geçirilmesi”: Prof. Dr.Bülent Tanör Armağanı (Ed. Mehmet O. Alkan) , Oğlak Yayınları İstanbul 2006, s. 241 – 270 (7.2.6’daki Almanca yayının Türkçe metnidir.) 7.6.2.21 “Türk Alman Hukukları Açısından Anayasa Yargısının Sorunları”: Erdoğan Teziç’e Armağan, Galatasaray Üniversitesi Yayınları Armağan Serisi No: 5 İstanbul 2007, s. 138 – 151. (7.1.3’daki Almanca yayının Türkçe metnidir.) 7.6.02.22 Türkiye Barolar Birliği - Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi, 4. bası, TBB Yayını, Ankara 2007 (Başkan Rona AYBAY, alfabetik sırayla üyeler: Süheyl BATUM, Faruk BİLİR, Ece GÖZTEPE, Korkut KANADOĞLU, Fazıl SAĞLAM, Oktay UYGUN , koordinatör üye Av. Teoman ERGÜL’ den oluşan komisyonun ortak çalışması) 7.6.3. Çeviriler: 7.6.3.1. Batının İki Yüzü (M. DUVERGER), Ankara 1977 (C. EROĞUL ile birlikte). 7.6.3.2. "İşçi Programı" (Ferdinand LASALLE): Sosyalist Siyasal Düşünüş Tarihi (Derleyen: M. TUNCAY) C. I, Ankara 1976, s.217 -243. 7.6.3.3. "Sosyal Demokraside Revizyonizm" (Eduard BERNSTEIN): Sosyalist Siyasal Düşünüş Tarihi (Derleyen M. TUNCAY), C.I, Ankara 1976, s.369 - 399. 7.6.4. Gazete ve Dergi Makaleleri 7.6.4.1. "Bunalım ve Bir Öneri", Cumhuriyet 1.3.1975. 7.6.4.2. "Mevzuata Uygun Anayasa", Cumhuriyet 17.3.1975. 7.6.4.3. "Temel Hakların Özü ve Anayasa Taslağı": Cumhuriyet 23.08.1982. 7.6.4.4. "Demokrasi Gerçeği Üzerine", Milliyet 17-18.2.1983. 7.6.4.5. "Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanununda Yapılan Değişiklikler Üzerine Düşünceler": Mülkiyeliler Birliği Dergisi,Ağustos 1985, Sayı:79, s.11-12. 7.6.4.6. "Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin Sorunlar": Yeni Gündem Sayı:30, 16 Eylül 1985, "Demokrasilerde" Eki Sayı :9. 7.6.4.7. "Referandum Üzerine": Bilim ve Sanat 81, Eylül 1987, s.5. 7.6.4.8. "12 Eylül Yasaları - Türk Hukuk Yapısı Nasıl Değiştirildi ?": Cumhuriyet 9.11 - 13.11.1987. 7.6.4.9. "Anayasa Değişikliği mi Rejim Pazarlığı mı?": Milliyet 20 -21 Temmuz 1995. 7.6.4.10. "BAHRİ SAVCI'nın Veda Dersi": Cumhuriyet: 16 Kasım 1997. 7.6.4.11. "Erbakan Aday Olabilir mi": Milliyet, 09.02.1999. 7.6.4.12 “Avrupa’da Haklar Çerçevesinde Türkiye”: Mülkiye, Ocak-Şubat 2000, Cilt:XXIV, Sayı:220, s.97-108. 7.6.4.13 “Şeriatçı Parti Kapatılmalı” Milliyet 29.03.2000 7.6.4.14 “Anayasa Şikayeti” Yolu Açılmalı” Milliyet 18.07.2000. 7.6.4.15 “Kanun Hükmünde Kararname Sorunu: Cumhurbaşkanını Zorlamak Yanlış”: Milliyet 19.08.2000 7.6.4.16 “Despot Oylama İle Demokrat Olur mu?” Radikal Gazetesi, 11.01.2002. (Gazetenin koyduğu başlık:“Oyla Gelen Despotluk”) 7.6.4.17 “Bülent TANÖR’ün Ardından”: Radikal Gazetesi, 20.12.2002. 7.6.4.18 “Siirt Seçimleri Kargaşası”: Cumhuriyet, 26.12.2002. 7.6.4.19 Yargıtay Başkanı ve “Medeni İşbölümü ve İşbirliği” İlkesi, Cumhuriyet, 02 ve 03.10 2005 7.6.4.20 Türk Laisizmi Tanımlanmıştır, Cumhuriyet, 19 Eylül 2006 7.6.4.21 Soykırım Savlarına Karşı Çıkış, Cumhuriyet 19 Ekim 2006 7.6.4.22 “Cumhurbaşkanlığı Seçimi İle İlgili Tartışmalar”, Cumhuriyet 26 Ocak 2007. 7.6.4.23 “Prof. Dr. Hasan Yazıcı’nın Açık Mektubuna Cevap”, Cumhuriyet Bilim Teknoloji Eki, 9 Şubat 2007 7.6.4.24 „Demokrasi, Kurşun ve Anayasa Mahkemesi“: Cumhuriyet, 4 Mayıs 2007 7.6.4.25 “Son Anayasa Değişikliği Üzerine Düşünceler”, Cumhuriyet Gazetesi, 8 Haziran 2007 7.6.4.26 “Türban ve Anayasa”: Cumhuriyet Gazetesi, 02. 02. 2008 7.6.4.27 “Türban Sorunu ve YÖK Başkanı’nın Yanılgıları”: Cumhuriyet Gazetesi, 28.02. 2008 7.6.4.28 “Anayasa Mahkemesi ve Türban”, Cumhuriyet Gazetesi, 07. 03. 2008 7.6.4.29 “Hukuka Bağlı Devletten Kopuş I ve II”, Cumhuriyet, 17 ve 18 Nisan 2008. 7.6.4.30 “Anayasa Mahkemesi’ne Saldırı I ve II”: Cumhuriyet, 25 ve 26 Temmuz 2008. 7.6.4.31 “Anayasa Mahkemesi ve Anayasa’nın Değişmez Kuralları”: Cumhuriyet, 17 Kasım 2008. 7.6.4.32 “Anayasa Mahkemesi Başkanını Eleştirmek”: Cumhuriyet 5 Ocak 2009. 7.6.5. İçdihat Tahlilleri: 7.6.5.1. "Toplu İş Sözleşmesinde Tahkim Şartı": İHU, TSGLK 1 (No:2). 7.6.5.2. "Toplu İş Sözleşmesinde Tefrik Şartı": İHU Sen K. 21 (No:1). 7.6.5.3. "Toplu İş Sözleşmesi Hükmünün Hizmet Akti Hükmü Olarak Sürmesi": İHU 1984 II, TSGLK. 6 (No:3). 7.6.5.4. "İstifa Halinde Kıdem Tazminatından Yararlanabilmek": İHU 1985/I, İşk. 14 (No:44). 8. Yayımlanmamış Çalışmalar 8.1 Anayasa Hukuku İle İlgili Bilimsel Görüş ve Raporlar: 8.1.1. Avukatlık Kanununun 5. maddesinin (a) bendinin Anayasa Açısından Değerlendirilmesi: (Anayasa Mahkemesine sunulmak üzere hazırlanan bilimsel görüş). 8.1.2. İşçilerin 1 Gün İşe Gitmeme Biçimindeki Eylemlerine İlişkin Hukuki Değerlendirme (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonuna sunulan bilimsel görüş) 8.1.3. 1982 Anayasasında özellikle basınla ilgili hükümler yönünden yapılması gereken değişiklikler konusunda bilimsel görüş (1989 yılında Basın Konseyine sunulmuştur.) 8.1.4. Basın Konseyi ve Adalet Bakanlığının Anayasa Değişikliği Üzerine Düşünceler (Basın Konseyine Sunulmuştur.) 8.1.5. Terörle Mücadele Kanununun Geçici 9. Maddesinin Anayasa Karşısında Değerlendirilmesine İlişkin Bilimsel Görüş (1992 yılında Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna sunulmuştur.) 8.1.6. Sosyal Yardım Zammının Anayasaya Uygun Olup Olmadığı Konusunda Bilimsel Görüş ( 1993 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Anayasa Mahkemesine sunulmak üzere hazırlanmıştır.) 8.1.7. 3986 Sayılı Yasanın Ücretlilere İlişkin 1/a, 2/e ve 4/f Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olup Olmadığı Konusunda Bilimsel Görüş ( 1994 yılında Başak Sigorta T.A.Ş. Genel Müdürlüğü talebi üzerine hazırlanmıştır.) 8.1.8. Çalışanların Hakları Bakımından Anayasa (1994 yılında Kristal-İş Sendikasının talebi üzerine hazırlanmıştır. 8.1.9 TÜSİAD’ın istemi üzerine sunulan “Prof. Dr. Süheyl Batum tarafından Hazırlanan “2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na İlişkin Değişiklik Önerileri Paketi” Başlıklı Çalışmanın TOBB Önerisi ile Karşılaştırılması” başlıklı bilimsel görüş 8.1.10. Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu’nun talebi üzerine 07.11.2001 tarihinde bu kuruluşa sunulan “Tüketim Maddeleri ve İhtiyaç Malzemelerinin Satışıyla İştigal Eden Büyük Mağazalar Hakkında Kanun Tasarısı’nın Anayasa Hükümleri Karşısında Değerlendirilmesi” konulu bilimsel görüş. 8.1.11 TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (TÜRK-İŞ)’in talebi üzerine 24.01.2002 tarihinde bu Kuruluşa sunulan: “Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararı Uyarınca Emeklilik Yaşına Kademeli Geçiş” Konusunda Hukuki Görüş” 8.1.12 THY’nın talebi üzerine 30.01.2002 tarihinde bu kuruluşa sunulan “THY Personel Pas’larının 4736 sayılı Kanun Karşısındaki Durumu Hakkında Bilimsel Görüş” (Prof. Dr. Devrim ULUCAN ve Prof. Dr. Öner EYRENCİ ile birlikte) 8.1.13 Belediye İş Sendikası’nın talebi üzerine 26.03.2002 tarihinde bu kuruluşa sunulan: “2822 Sayılı Yasa’nın 15. maddesinde yer alan: “Duruşma sonunda verilecek karar temyiz edildiği takdirde Yargıtayca 15 gün içinde kesin karara bağlanır” şeklindeki kuralın “kesin karara bağlanır” hükmünün Anayasa’ya aykırı olup olmadığına ilişkin hukuki görüş.” 8.1.14 Türk Eczacılar Birliği Başkanlığı’nın talebi üzerine 03.09.2002 tarihinde bu kuruluşa sunulan: “ Yerli ve İthal İlaçlarda Sağlık Bakanlığı ile Bakanlar Kurulu’nun Eczacı Kâr Oranlarını Belirleme İşlemleri ile Ortaya Çıkan Sorunlara İlişkin Hukuki Görüş” 8.2 Uluslararası Toplantılar 8.2.1. ”Türkiyede Yaşayan Yabancıların Kendi Ülkelerindeki Seçme Hakkı”: Y.T.Ü., Friedrich Ebert Vakfı ve Türkiye-Avrupa Araştırmaları Enstitüsü tarafından Y.T.Ü.’de 26-27 Mart 1998 tarihleri arasında düzenlenen "Türkiye'de AB Vatandaşları: AB-Türkiye Üyelik Hukuku Açısından Türkiye'de Yaşayan/ çalışan AB Vatandaşlarının Durumu ve Gelişme Perspektifleri" konulu uluslararası sempozyum'da sunulan bildiri (Türkçe). 8.2.2. "Doppelte Staatsbürgerschaft": Federal Almanya'da Augsburg Üniversitesi ile Augsburger Türk Evi Förderverein ATEF e. V.tarafından 16 Haziran 1998 günü Augsburg Üniversitesi/nde düzenlenen "Türk-Alman Günü" dolayısıyla düzenlenen uluslararası seminerde sunulan başlıklı tebliğ (Almanca). 8.2.3. "Zugang zu politischen Parteien nach dem türkischen Parteienrecht": Federal Almanya'nın Hagen kentinde "İnstitut für deutsches und Europaeisches Parteienrecht" (Alman ve Avrupa Partiler Hukuku Enstitüsü tarafından 13-14 Kasım 1998 tarihinde düzenlenen "Die Parteimitgliedschaft im Zeichen der europaeischen Einigung -Zugang, Formen und Europaeisierung- “ konulu uluslararası sempozyuma sunulan (Türk Hukukuna göre siyasal partilere girme hakkı) başlıklı bildiri. (Almanca) 8.2.4 Türkiye Barolar Birliği tarafından 09-13 Ocak 2001 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen “Anayasa Hukuku Kurultayı” başlıklı uluslararası toplantıda sunulan “Türkiye’de İnsan Hakları ve Demokrasi kavramında Bazı Yanılgılar” başlıklı bildiri. (yayımlandı) 8.2.5 07 ve 08 Aralık 2001 tarihlerinde TBB ve İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nce Ankarada düzenlenen “İnsan Hakları ve Güvenlik” başlıklı Uluslararası Toplantıya sunulan: “Mücadeleci Demokrasi ve Avrupa Mekanı ve Türkiye” başlıklı bildiri. 8.2,5 1 Haziran 2002 tarihinde TBB İnsan Hakları Yürütme Kurulu ve European Public Law Center (EPLC) tarafından İstanbul’da ortaklaşa düzenlenen uluslararası toplantıya sunulan: “Temel Hak ve Özgürlükler Yönünden 2001 Anayasa Değişikliği ve T.B.B. Anayasa Önerisi” başlıklı bildiri. (Yayımlandı) 8.2.6 16, 17 ve 18 Nisan 2003 tarihlerinde TBB ve İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nce Ankarada düzenlenen “Siyasal Yapı ve İnsan Hakları - Avrupa Birliği Toplantısı” başlıklı Uluslararası Toplantı’ya sunulan Türkiye Ulusal Raporu İngilizce ve Türkçe): (Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM koordinatörlüğünde: Doç. Dr. Oktay Uygun, Yd. Doç. Ozan ERÖZDEN, Yd. Doç. Sibel İNCEOĞLU ve Yd. Doç. Sultan Tahmazoğlu ÜZELTÜRK ile birlikte) (İngilizce ve Türkçe olarak yayına hazırlanıyor.) 8.3 Ulusal Toplantılarda sunulan bildiriler ve konferanslar 8.3.1 Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından ortaklaşa hazırlanan eğitim programında 1996 ve 1997 yılları içinde sunulan "İnsan Hakları ve Kadın" konulu iki konferans. 8.3.2 "Türkiye'de Temel Hak ve Özgürlükler ve Buna Adanmış Bir Yaşam" Prof. BAHRİ SAVCI": Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezinde Düzenlenen Çarşamba Toplantıları Dolayısıyla 26.11.1997 günü yapılan konuşma. 8.3.3. "Türkiye'de İnsan Haklarına Dayalı Demokratik Düzenin Karşı Karşıya Bulunduğu Tehdit ve Tehlikeler Üzerine Bazı Düşünceler" (10 Aralık 1997 İnsan Hakları Günü Dolayısıyla AYBAY HUKUK Vakfında yapılan konuşma.) 8.3.4. "Hukuk Devleti ve Demokrasi İlişkisi Açısından Siyasal Partiler” KıbrısYakındoğu Üniversitesinde Yapılan Hukuk Devleti ve Demokrasi İlişkileri" konulu seminerde sunulan " konulu tebliğ ( 5- 6 Mart 1997) 8.3.5. "1995 Anayasa Değişiklikleri Işığında Siyasal Partilerin Kapatılmasıyla İlgili Güncel Sorunlar": Anayasa Mahkemesi ile M.Ü. Hukuk Fakültesi'nin 14-15 Nisan 1997 tarihleri arasında düzenlediği "Anayasa Mahkemesi'nin 35 Kuruluş Yıldönümünde Anayasa Hukukçuları Toplantısı"na sunulan bildiri (7.1.1.2. No.lu kitapta işlendi) 8.3.6. "Refah Partisi'nin Kapatılmasına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı": M.Ü. Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Toplantıları II için 29.04.1998 günü Bülent TANÖR’le birlikte sunulan aynı konulu tebliğ. (Kısmen 7.1.1.2. No.lu kitapta işlendi). 8.3.7. “Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Organlarında Parti Kapatma Kararları ve Avrupa Mahkemesi İçdihadının İç Hukuka Etkisi”: M.Ü. ve İstanbul Barosunun 29.05.1998 günü birlikte düzenlediği bir günlük Çalışma Toplantısı'na (8.3.5.) No:daki aynı konu sunuldu. 8.3.8. “1961 Anayasası ve Partiler Demokrasisi”: 27 Mayıs 1998 günü Esenyurt Belediyesi'nin Muammer AKSOY, Tarık Zafer TUNAYA ve Bahri SAVCI anısına düzenlediği Anayasa Ormanı'nın açılışı ve Anayasa Enstitüsü Binası'nın temel atma töreni bağlamında yapılan panelde sunulan konuşma. 8.3.9. "Cumhuriyet Döneminde İnsan Hakları": Cumhuriyetin 75. Yılı ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 50. Yılı Etkinlikleri çerçevesinde 21.10.1998 günü Yıldız Teknik Üniversitesinde düzenlenen "Cumhuriyet Döneminde İnsan Hakları" paneline sunulan aynı başlıklı bildiri.(7.4.8. No.lu yayında işlendi) 8.3.10 Anayasa Mahkemesi’nin 37. kuruluş yıldönümü dolayısıyla 26-27 Nisan 1999 günü Ankara’da düzenlenen “AnayasaYargısı Sempozyum”unda sunulan “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye’de Kapatılan Partilere İlişkin Kararlarının Partiler Hukukuna Etkisi” başlıklı bildiri. 8.3.11. “Türk Hukukunda Kamu Görevlilerinin Örgütlenme Hakkı, Sınırları ve Sorunları”: Galatasaray Üniversitesi ve İstanbul Barosu tarafından 14-15 Mayıs 1999 tarihlire arasında düzenlenen “Türkiyede Sendikal Örgütlenme - Uluslararası Dayanakları – Uygulaması ve Sorunları” konulu sempozyuma sunulan bildiri (aynı bildiri YTÜ Koruma ve Yaşatma Derneğinin YTÜ’nde düzenlediği konferanslar dizisinde 09.06.1999 günü sunulmuştur.) 8.3.12 İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi’nin 29.09.1999 günü düzenlediği “Demokrasi ve Liberalizm” konulu yuvarlak masa toplantısında yapılan “Özgürlük ve Demokraside Batı Standardı” başlıklı konuşma 8.3.13. Avrupa Konseyinin 50. Kuruluş Yıldönümü Dolayısıyla A.Ü. ve S.B.F. tarafından 30.09.1999 günü Ankara’da düzenlenen “Avrupa’da Haklar Çerçevesinde Türkiye” konulu kutlama toplantısında yapılan konuşma. (Bu konuşmanın metni Mülkiye Dergisinin Ocak-Şubat 2000, Cilt:XXIV, sayı:220, s.97-108’de basılmıştır.) 8.3.14 Çağdaş Demokrasi Vakfı tarafından 08.12.1999 günü düzenlenen “Türkiye Gündeminde Anayasa Değişikliği ve 1961 Anayasası” konulu panelde yapılan konuşma. (Konuşma metinleri vakıf tarafından yayınlanmıştır) 8.3.15 Türkiye Barolar Birliği tarafından insan hakları günü dolayısıyla 11.12.1999 günü Şanlıurfa’da düzenlenen “İnsan Hakları” konulu panelde yapılan (8.3.12) ile benzer içerikte konuşma (Bu konuşmanın metni TBB Dergisinde yayımlandı) 8.3.16 İ.Ü. İnsan Hakları Merkezinde 29.02.2000 günü verilen “Siyasal Parti Özgürlüğü” konulu konferans 8.3.17 Toplumsal, Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar Vakfı (TESAV) ile Türk Demokrasi Vakfı (TDV)’nin 07.04.2000 günü Ankara’da ortaklaşa düzenlediği “Siyasal Partiler İçin Nasıl Bir Yasal Düzenleme” konulu panelde yapılan konuşma. 8.3.18 CHP Şişli İlçesi tarafından 08.04.2000 günü düzenlenen “Nasıl Bir Çağdaş Anayasa” konulu toplantıda Prof. İbrahim KABOĞLU ile birlikte yapılan konuşma 8.3.19 Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından 10.04.2000 günü İTÜ Maçka Sosyal tesislerinde düzenlenen “Hukuk Devletinin Çağdaş Yorumu Işığında Laik ve Demokratik Cumhuriyet” konulu panelde yapılan “Demokrasinin Demokrasiyi Tehdit Eden Güçlere Karşı Korunması” başlıklı konuşma 8.3.20 Anayasa Mahkemesi’nin 38. kuruluş yıldönümü dolayısıyla 25-26.04.2000 tarihleri arasında düzenlenen “Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin Uluslararası Normların İç Hukukumuza Etkileri” konulu “Anayasa Yargısı Sempozyumu”a sunulan “Siyasal Partiler Kanununda Uluslararası Standartlara Uygunluk Sağlamak İçin Yapılması Gereken Değişiklikler” başlıklı bildiri. 8.3.21 10.Mayıs 2000 günü Y.T.Ü.’de İ.İ.B.F. İktisat Klübü tarafından düzenlenen ve Prof. Bakır ÇAĞLAR ve Prof. Dr. Emre KONGAR’ın da katıldığı “Nasıl Bir Anayasa” konulu panelde yapılan konuşma 8.3.22 8 Ekim 2000 günü Tarih Vakfı tarafından düzenlenen “Geçmişten Bugüne Türkiye’de Anayasayı Değiştirme Çabaları” konulu sempozyumda sunulan “Türkiye’de Anayasa’nın Değişmesi ve Yeni Anayasa Yapım Süreçleri” konulu bildiri. 8.3.23 2 Kasım 2000 günü Mülkiyeliler Birliği tarafından düzenlenen “Bahri Savcı’yı Anma Toplantısında yapılan “ Cumhuriyet ve Demokrasi” başlıklı konuşma 8.3.24 24 Kasım 2000 günü YTÜ Stratejik Araştırmalar Derneği’nce düzenlenen “AB’ne Giden Yolda Türkiye Demokrasisinin Sorunları” konulu toplantıya sunulan “Türkiye’de İnsan Hakları ve Demokrasi kavramında Bazı Yanılgılar” başlıklı bildiri. aynı bildiri: Türkiye Barolar Birliği tarafından 09-13 Ocak 2001 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen “Anayasa Hukuku Kurultayı” başlıklı toplantıda ve AYBAY Hukuk Vakfında düzenlenen T.Z. TUNAYA’yı anma gününde de sunulmuştur. 8.3.25 22 Mayıs 2001 Eyüp Emniyet Amirliği ve Eyüp Milli Eğitim Müdürlüğü’nce düzenlenen İnsan Hakları konulu konferans 8.3.25 24 Mayıs 2001 Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesinde kapanış dersi mahiyetinde sunulan “Cumhuriyetin Temel İlkeleri”, başlıklı konferans 8.3.26 30 Mayıs 2001 İnsan Hakları ve Cumhuriyet konulu konferans 8.3.27 Doğruyol Partisi’nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla 21/22.06.2001 tarihinde düzenlenen “Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu Tartışmaları 1 ve 2” başlıklı panelde 21 Haziran 2001 tarihindesunulan “Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu’nda Yapılması Gereken Değişikliklerin Ana Noktaları” başlıklı bildiri. 8.3.28 23 Haziran 2001 KESK’de yapılan konuşma: “Kamu emekçilerinin sendikal hak ve özgürlüklerinin Anayasa , yasalar ve uluslararası zözleşmeler ışığında değerlendirilmesi” 8.3.29 20 Kasım 2001 tarihinde Kocaeli Üniversitesi’nde verilen “Anayasa Değişikliklerinin Değerlendirilmesi” başlıklı konferans. 8.3.30 07 ve 08 Aralık 2001 tarihlerinde TBB ve İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nce Ankarada düzenlenen “İnsan Hakları ve Güvenlik” başlıklı Uluslararası Toplantıya sunulan: “Mücadeleci Demokrasi ve Avrupa Mekanı ve Türkiye” başlıklı bildiri. (Baskıda) 8.3.31 24 Aralık 2001 tarihinde M.Ü.’nde düzenlenen “Kanunu Esasi’nin 125. Yılı kolulu panelde yapılan “Kanunu Esasi ile başlayan süreçte günümüze ilişkin gelişmeler ve sorunlar” konulu konuşma 8.3.32 17. 01. 2002 tarihinde Öğretim Üyeleri Derneği tarafından YTÜ’de düzenlenen “Akademik Etik ve İntihal” konulu panelde yapılan “Disiplin Suçu Olarak İntihal” başlıklı konuşma. 8.3.33 02.03.2002 tarihinde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nce düzenlenen “Avrupa Birliği Yolunda Demokratikleşme Çabaları: Dernekler Yasası Çağa Nasıl Uyum Sağlar ?” konulu panelde sunulan “Bazı Örnek Olaylar Işığında Türkiye’de Dernek Özgürlüğü” başlıklı konuşma 8.3.34 Anayasa Mahkemesi’nin 40. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla 26-27 Nisan 2002 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen sempozyumda sunulan “2001 Yılı Anayasa Değişikliğinin Yaratabileceği Bazı Sorunlar ve Bunların Çözüm Olanakları“ başlıklı bildiri ( Anayasa Yargısı’nın 19. sayısında basılıyor.) 8.3.35 29 Nisan 2002 tarihinde Konrad Adenauer Vakfı, Mülkiyeliler Birliği, Türkiye Avrupa Birliği Derneği ve Türk Demokrasi Vakfının Ankarada ortaklaşa düzenledikleri Türkiye ve Avrupa’da Siyasi Partiler Kanunu” Başlıklı Uluslararası Kongre’de sunulan “Türk Siyasi Partiler Kanunu – Tarihçesi – Eksiklikleri – Reform Çalışmaları” başlıklı bildiri. (Kongre bildirileri K.A.Vakfı tarafından baskıya hazırlanıyor.) 8.3.36 06.05.2002 günü Bilgi Üniversitesi’nin daveti üzerine Üniversite Öğrencilerine verilen “Anayasa Değişiklikleri ve Sorunları” başlıklı konferans 8.3.37 13 – 14 Aralık 2002 tarihinde TBB İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Yargıtay Konferans Salonu’nda düzenlenen Anayasa ve Uyum Yasaları başlıklı sempozyuma sunulan “Anayasa Sorunlarına Güncel Bakış” başlıklı bildiri. (Basıldı) 8.3.38 10 Nisan 2003 Y.T.Ü. ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından YTÜ’de düzenlenen “Laiklik ve Türkiye İçin Anlamı” başlıklı panelde yapılan konuşma 8.3.39 22, 23, ve 24 Nisan 12003 tarihinde TBMM Başkanlığınca düzenlenen “Avrupa Birliğine Uyum Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Gerçekleştirilen ve Gerçekleştirilmesi Planlanan Reformlar” konulu Uluslararası Sempozyumda 23.04.2003 tarihinde sunulan iki bildiri: 1) Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkı, Siyasi Partilerle İlgili Hükümler, Dilekçe Hakkı (AY m.67/3, 4, 5; 68/1; 69/1, 6, 7, 11; 74)” 2) “Temel Hak ve Özgürlüklerin Kapsamı, sınırlanması ve kötüye kullanılmaması (AY m. 13; 14)” (Baskıda) 8.4 Yayımlanmamış Ortak Çalışmalar 8.4.1 Anayasa Değişikliği Konusunda Bazı Tespit ve Öneriler, ( Alfabetik sıraya göre: Abadan-Unat – Alacakaptaan - Aybay – Akal – Çelikel – Ekşi – Eroğul – Füruzan – Kazan – Özbudun – Sabuncu – Sirmen – Teziç – Unat – Uygun – Versan – Yavuz ve Yazıcı ile birlikte) 8.4.2 (Araştırma görevlisi Pınar ÖZTÜRK’le birlikte) Ayırımcılık Yasağı (Direktif) le ilgili türkçe ve ingilizce çalışma 14 Haziran’da Belçika’da Pınar Öztürk tarafından ingilizce tebliğ olarak sunuldu. Tebliğ gelen eleştiriler çerçevesinde düzeltilip son şekli verildi ve 15 Eylül günü cevap yazısı ile birlikte gönderildi 9. İdari Görevler: YTÜ Rektörü Hukuk Danışmanı; YTÜ Hukuk Komisyonu Başkanı; YTÜ Eğitim Komisyonu Üyesi 1996 - 1998; 2002: Üniversite Senatosu üyesi ADEK Üyesi, ADEK Alt Komisyon Başkanı, 2003: Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi 1995/96 yıllarında İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı 10. Bilimsel kuruluşlara üyelikler: TBB İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Bilim-Danışma Kurulu ve Yürütme Kurulu üyesi (2002 yılından beri) 11. Ödüller: Y.T.Ü. 1998 Bilim Teşvik Belgesi

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

FAZIL SAĞLAM’IN YAYINLARI I. Kitaplar: TemelHaklarınSınırlanmasıveÖzü, A.Ü. S.B.F Yayınları:506 SBF İnsanHaklarıMerkezi Yayınları:4, Ankara 1982. SiyasalPartilerHukukununGüncelSorunları, Beta Yayınları, İstanbul 1999. AnayasaHukukuDersNotları, Yakın DoğuÜniversitesiHukuk FakültesiYayını, Lefkoşa 2013 KKTC AnayasaHukukuDersleri, YakınDoğuÜniversitesiHukuk FakültesiYayını, Lefkoşa 2016 II. (2009 – 1016) İçinde Yayınlanan Bilimsel Makaleler(Daha Önceki Yayınlar için bkz.YÖK’ün biçimlediği Özgeçmiş Formu) ? “Friedrich MÜLLER öğretisinin Türk Anayasa Hukuku Üzerindeki Etkisi”: Friedrich MÜLLER, Anayasa Hukukunun Çalışma Yöntemleri, Maltepe Üniversitesi Yayını İstanbul 2009, s.69 – 83. ? “Günümüzün Bakış Açısından II. Meşrutiyet’in Anayasal Gelişmelerimize Etkisi”: Prof. Dr. Yılmaz Aliefendioğlu’na Armağan, Yetkin Yayınları Ankara 2009, s. 517 – 524. ? “Laiklik İlkesine Bağlı Güncel Anayasal Sorunlar”: Mümtaz Soysal’a Armağan, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları: 32, Armağanlar Dizisi: 8, Ankara 2009, s. 387 – 409. ? “Anayasa ve Değişmez Kurallar”: Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu’na ARMAĞAN, Adalet Yayınevi, Ankara 2010, s. 567 – 587. ? “AKP’nin Anayasa Değişikliği Paketi Üzerinde Düşünceler”: Mülkiye Dergisi, Cilt 34, Sayı 267 (2010), s. 15 – 47. ? “Anayasa Reformu Üzerine Düşünceler”: Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2010, Ankara Barosu Yayını 2011, s. 231 – 244. ? “Sosyal Haklar Açısından 2010 Anayasa Değişiklikleri”: Sarper Süzek’e Armağan, Beta Yayınları, İstanbul 2011, Cilt III, s. 3181 – 3196. ? “Anayasa Şikâyeti Üzerine Düşünceler” Prof. Dr. İlhan Unat’a Armağan, Mülkiyeliler Birliği Yayını, No:2012/1 Ankara 2012, s. 425 – 445 ? “Anayasa Şikâyeti – Anlamı Kapsamı ve Türkiye Uygulamasında olası Sorunlar”: Ece GÖZTEPE – Aykut ÇELEBİ, Demokratik Anayasa –Görüşler ve Öneriler, Metis Yayınları İstanbul 2012, s. 419 – 465. ? “İş Güvencesi Kapsamında Olmayan Bir İşçinin Sendika Üyeliği Nedeniyle İşten Çıkarılması Halinde Sendikal Tazminat Talep Etme Hakkı” Polat SOYER’lebidlikte): İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 39, Legal Yayınları İstanbul 2013, s. 3 – 24) ? “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hak ve Özgürlüğü”: Gezi Direnişi ve İnsan Hakları, TBB Yayını Ankara kasım 2014, s. 16 – 24. ? “Anayasa Hukuku Perspektifi ile İş Hukukunun Bazı Sorunlarına Bakış”: İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Akademik Forumu, Legal Yayınları Hukuk Kitapları Serisi: 285, İstanbul Temmuz 2014, s. 9 – 27, Genel Görüşme Bölümü: s. 28 – 61, cevap bölümü: s. 61 – 74. ? “Anayasa Mahkemesi Kararları Geri Yürür”: Yıldırım Uler’e Armağan, YDÜ Hukuk Fakültesi Yayını, Lefkoşe 2014, s. 443 – 454. ? “Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin Uluslararası Antlaşmaların Hukuksal Statüsü ile İlgili Yeni Gelişmeler -Anayasa Mahkemesinin İki Kararı Üzerine Düşünceler-”: Rona AYBAY’a Armağan, Legal Hukuk Dergisi Özel Sayı – Aralık 2014, Cilt 2, s.1959 – 1993. ? “Kuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiAnayasası’nda Yapılmak İstenen Köklü Değişiklikler ile Birlikte Su Yüzüne Çıkan Sorunlar”: Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı’ya Armağan, A.Ü. S.B.F. Yayını, Yayın No: 614, Ankara 2015, s.407 – 499. ? “Yerel Yönetimleri Düzenleyen Yeni Yasalara İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararları’nda Göze Çarpan Sorunlar”: Yerel Yönetim, Kent ve Ekoloji – Can Hamamcı’ya Armağan (Editör: Aykut Çoban), İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, Ekim 2015, s. 65 - 87 . ? “Anayasa Mahkemesi Bir Vesayet Kurumu mudur? – Anayasa Mhkemesi Olmadan da Ülke Yönetilebilir mi?” Türkiye’nin Anayasa Gündemi, 27 Uzman, 66 soru-yanıt, İliteşem Yayınları, İstanbul 2016. ? “Türkiye’de Yargı Bağımsızlığı Alanında Son Gelişmeler”, (2016 Martında baskıya verildi, Teoman Ergül’e Armağan, TBB Yayını olarak baskıda).

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2018 BAHAR

  INTERPRETATION IN CONSTITUTIONAL LAW

  -

 • 2017 BAHAR

  INTERPRETATION ON CONSTITUONAL LAW

  -

 • 2016 BAHAR

  ANAYASA HUKUKUNDA YORUM VE NORM SOMUTLAŞMASI

  -

 • 2016 GÜZ

  ANAYASA HUKUKUNDA YORUM VE NORM SOMUTLAŞMASI

  -

 • 2017 GÜZ

  --

  -

 • 2018 GÜZ

  --

  -

 • 2016 GÜZ

  ANAYASA YARGISINDA KARAR INCELEMELERI

  -

 • 2007 AKADEMİK YILI

  TRNC CONSTITUTION

  -

 • 2013 AKADEMİK YILI

  TRNC CONSTITUTION

  -

 • 2014 AKADEMİK YILI

  TRNC CONSTITUTION

  -

 • 2015 AKADEMİK YILI

  TRNC CONSTITUTION

  -

 • 2016 AKADEMİK YILI

  TRNC CONSTITUTION

  -

 • 2017 AKADEMİK YILI

  TRNC CONSTITUTION

  -

 • 2018 AKADEMİK YILI

  TRNC CONSTITUTION

  -

 • 2017 BAHAR

  TEZ

  --

 • 2017 BAHAR

  TEZ ÇALIŞMASI

  --

At My Office