Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. ..

  Hukuk

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Master...

  Hukuk

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Bachelor2013

  Hukuk

  Yakın Doğu Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

 • 2016
  Kuzey Kıbrıs İcra Hukukuna İlişkin İlkelerin Değerlendirilmesi
  image
  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 65 Sayı: 4 Sayfa: 2637-2658 Yayın Tarihi: 2016-- http://dergiler.ankara.edu.tr. (Hakemli Olarak Yayınlanmıştır)

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Kuzey Kıbrıs Hukukunda Yer Alan Boşanma Sebepleri ile Türk Hukukunda Yer Alan Boşanma Sebeplerinin Karşılaştırılması

Book Yakın Doğu Yayınları, Volume -, Issue -, 2016, Pages -

Abstract

The Subject of this thesis, “Reasons for Divorce in North Cyprus” consists of two parts. The first part examines the “Systems and Principles in Divorce Matters”, whilst the second part looks at “Reasons for Divorce”. The first part of this study examines the General Concept of Divorce, as well as the Systems and Principles in Divorce Matters. Clarification is sought by thorough examination of this area. The second part of this study thouroughly examines the Reasons for Divorce in North Cyprus, how they form part of the legislation, the separation of Private and General Divorce Causes; namely Adultery, Intent to Kill, Maltreatment, Battery, Murder, the Commission of a Disgraceful Offence, being in a dishonourable state or performing a dishonourable action, Abandonment and Mental illness. Likewise, the tense suffered in family relations, Spouses Living Separately and Uncontested Divorce Reasons are also investigated in detail. It must be noted that these also form part of the General Reasons for Divorce.


Özet

“Kuzey Kıbrıs Hukukunda Boşanma Sebepleri” hususunu konu alan tez çalışmamız, “Boşanma Hususunda Sistemler ve İlkeler” ve “Boşanma Sebepleri “ olmak üzere, iki bölümden oluşmaktadır. Çalışmamızın ilk bölümünde, genel olarak boşanma kavramı ve Boşanma Hususunda Sistemler ve İlkeler üzerinde durulmuş, detaylı olarak ele alınmıştır. Çalışmamızın ikinci bölümünde ise, Kuzey Kıbrıs Hukukunda Boşanma sebeplerinin neler olduğu, yasal düzenlemelerde nasıl yer aldıkları, özel ve genel boşanma sebeplerinin ayrımı, özel boşanma sebeplerinin içerisinde yer alan, Zina, Hayata kast, Kötü muamele, Darp etme, Cinayet veya Yüz kızartıcı bir suç işlenmesi veya Onursuz bir hal ve harekette bulunulması, Terk, Akıl hastalığı sebeplerinin ayrıntılı şekilde incelenmesi, aynı şekilde genel boşanma sebepleri arasında yer alan Ailevi ilişkilerin gerginleşmesi, eşlerin Ayrı yaşamaları, Anlaşmalı boşanma sebeplerinin ayrıntılı şekilde incelenmiştir.

KUZEY KIBRIS İCRA HUKUKUNA İLİŞKİN OLAN İLKELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Original Article Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Volume 65, Issue 4, 2016, Pages 2637-2658

Abstract

This study has examined the fundamental principles of Turkish Law and how they are reflected in the Turkish Republic of North Cyprus when looking at the functioning of the execution process. The presence of such fundamental principles in Turkish Law have an effective role in enforcement law, particularly because they determine how creditors, debtors and executive bodies should act. Such principles ensure the execution process is run equitably, protecting and balancing the interests between the creditor and debtor, in light of the principle of good faith.In order to ensure the healthy running of the execution process and to enable individuals to reach what they desire, such principles must be well known and acted in accordance with when carrying out the enforcement process.


Özet

Türk İcra hukukunda yer alan temel ilkelerin, Kuzey Kıbrıs hukukuna ne şekilde yansıdıklarını ele alan çalışmamız, icra prosedürünün işleyişini konu almaktadır. Hukukumuzda yer alan bu ilkeler, icra hukukunda alacaklının, borçlunun ve bu hukuk dalının diğer bir kanadını oluşturan icra organlarının nasıl davranmaları gerektiği hususunda belirleyici olduklarından, etkin bir role sahiptirler. Bu ilkeler, takibin sağlıklı bir şekilde, hakkaniyete uygun olarak, alacaklı ile borçlu arasındaki menfaat dengesini koruyarak, hukuka güven ilkesi çerçevesinde gerçekleştirilmesine ışık tutmaktadırlar. Bu ilkelerin, iyi bilinmesi ve o doğrultuda hareket edilmesi, icra organlarının, alacaklının ve borçlunun hatta üçüncü kişilerin icra prosedürünün sağlıklı işleyişine katkı sağlamalarına imkan tanıyacak ve arzuladıkları sonuca yaklaştıracaktır.

MEDENİ HUKUK’DA DÜRÜSTLÜK KURALI VE HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI

Original Article VEDAT KİTAPÇILIK, Volume 1, Issue -, 2016, Pages -

Abstract

The Rule of Good Faith and the Prohibition on Abuse of Rights are general principles which co-exist and complement each other, found in Article 2 of the Civil Code. The Code outlines how an individual should behave when fulfilling his or her legal rights and obligations in circumstances such as when paying debts. This article consists of two parts. The first part deals with the headings “The Underlying Principle of Good Faith”, “The Definition of Good Faith, its Configuration and Elements”, “The Problems which may arise from the Rule of Good Faith” and “The Rule of Good Faith in Legal Transactions”. The second part of this article deals with “The Prohibition on the Abuse of Rights”, “The Limitations of both the Rule of Good Faith and the Prohibition on Abuse of Rights”, “Contradictions with Previous Behaviour”, “The Abuse of Rights when putting forward an argument of non-compliance” and lastly, “The Sanctions for non-compliance with Article 2 of the Civil Code”.


Özet

Dürüstlük kuralı ve hakkın kötüye kullanılması yasağı şeklinde düzenlenen ve birbirini tamamlayan bu iki genel ilke, Medeni Kanun’un 2’nci maddesinde yer almaktadır. Yer verilen yasal düzenlemede, bir kimsenin hakkını kullanması veya borcunu yerine getirmesi sırasında nasıl davranması gerektiği belirtilmektedir. Çalışmamız, iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, “Dürüstlük kuralının dayandığı temel düşünce”, “Dürüstlük kavramı, düzenlenişi ve kuralın özellikleri”, “Dürüstlük kuralının yol açabileceği problemler” ve “Hukuki İşlemlerin Yorumunda Dürüstlük Kuralı” ana başlıkları yer alırken, ikinci bölümde ise, “Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı”, “Dürüstlük kuralının ve hakkın kötüye kullanılması yasağının sınırlandırılması”, “Önceki Davranışıyla Çelişki”, “Şekle Aykırılığı ileri sürmenin hakkın kötüye kullanılması sayılması” ve son olarak “Medeni Kanun madde 2’ye uyulmamasına bağlanan yaptırımlar” ana başlığına yer verilmektedir.

Currrent Teaching

 • 2019 AKADEMİK YILI

  -

  -

 • 2019 YAZ

  CIVIL LAW I

  -

 • 2019 AKADEMİK YILI

  -

  --

 • 2019 AKADEMİK YILI

  MEDICAL LAW

  yok

Teaching History

 • 2018 GÜZ

  DISASTER LAW

  -

 • 2016 BAHAR

  BASIC CONCEPTS OF LAW

 • 2016 BAHAR

  GENERAL CONCEPTS OF LAW

  -

 • 2017 BAHAR

  PRINCIPLES OF LAW

  -

 • 2017 BAHAR

  HERITAGE LAW

  -

 • 2018 BAHAR

  HERITAGE LAW

  -

 • 2019 BAHAR

  HERITAGE LAW

  -

 • 2018 AKADEMİK YILI

  MEDICAL LAW

  yok

 • 2019 GÜZ

  HEALTH LAW

  -

 • 2017 GÜZ

  SOCIAL LAW

  -

 • 2017 GÜZ

  Basic Law

  -

 • 2015 AKADEMİK YILI

  __

  __

 • 2016 AKADEMİK YILI

  __

  __

 • 2017 AKADEMİK YILI

  __

  __

 • 2018 AKADEMİK YILI

  __

  __

At My Office