Work Experience

 • Todate 2016

  Öğretim Üyesi

  Yakın Doğu Üniversitesi, Atatatürk Eğitim Fakültesi

 • 2016 2015

  Öğretim Üyesi

  Yakın Doğu Üniversitesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

 • 2015 2007

  Öğretim Görevlisi

  Yakın Doğu Üniversitesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Education & Training

 • Ph.D. 2015

  Eğitim yönetimi, denetimi, planlaması ve ekonomisi

  Yakın Doğu üniversitesi

 • Master2006

  İngilizce Öğretmenliği

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Bachelor2004

  İngilizce öğretmenliği

  Yakın Doğu Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

The Innovative Methods in ELT H Bensen, E Sucuoğlu Pains & Gains conference, Near East University, N.Cyprus, July

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Turizm Öğrencilerinin Turizm Endüstrisine Yaklaşımları T Saner, N Bahcelerli M., E Sucuoğlu I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and ..

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

The Role of the Demographic Characteristics on the Perception of Sustainable Tourism, a case of Büyükkonuk, North Cyprus. E Sucuoglu, N Bahcelerli, Menemenci 4th International Conference on Tourism Management and Related Issues, Rome

Undergraduate Tourism Students’ Opinions Regarding the Work Conditions in the Tourism Industry

Original Article Procedia Economics and Finance, Volume *, Issue -, 2015, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Devlet Lisesi Öğretmenlerinin Çatışma Nedenleri ve Çatışma Yönetimi Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi

Original Article HÜEF Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 30, Issue 4, 2015, Pages 16-18

Abstract

The aim of this study is to evaluate teachers’ conflict reasons and their conflict management approaches. Within this scope, the research makes an attempt to determine on what issues teachers have conflicts with each other as well as the reasons for such conflicts, whom they conflict with, and to what extent they use their conflict management strategies. The population for the study is composed of the teachers working at public lycees in the academic year 2012 – 2013. In this descriptive research, “Personal Information Form”, “Questionnaire about the Teachers Facing Conflicts in School” and “Scale of Conflict Management Strategies” were applied to 423 teachers. Also, the LSD test was applied to the data analysis in order to determine percentage, arithmetic average, standard deviation, chi-squared test, t-test, one-way analysis of variance and source of differences. As a result of this research, it is concluded that the lycee teachers involved in the study were found to be mostly in conflict with students and the other teachers, where student behaviours is the primary subject of conflict, and the primary reason for this conflict is the lack of communication and/or communication disorder and the mostly used conflict management strategy by those lycee teachers is collaborating.


Özet

Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin çatışma nedenlerini ve çatışma yönetimi yaklaşımlarını değerlendirmektir. Bu kapsamda öğretmenlerin çatışma konuları ve nedenleri, çatışmayı kimlerle yaşadıkları, çatışma yönetimi stratejilerini ne derecede kullandıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın evrenini 2012-2013 öğretim yılında K.K.T.C.deki devlet liselerinde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Betimsel nitelikte olan bu araştırmada 423 öğretmene, “Kişisel Bilgi Formu”, “Öğretmenlerin Okuldaki Yaşadıkları Çatışmalara İlişkin Anket” ve “Çatışma Yönetimi Stratejileri Ölçeği” uygulanmıştır. Araştırmada verilerin analizinde yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, kay-kare testi, t testi, tek yönlü varyans analizi ve farkların kaynağını belirlemek için LSD testi uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda, lise öğretmenlerinin en çok öğrenciler ve öğretmenlerle çatışma yaşadıkları, en önde gelen çatışma konusunun öğrenci davranışları olduğu, nedeninin ise iletişim yetersizliği/bozukluğu ve lise öğretmenlerinin yaygın olarak kullandıkları çatışma stratejisinin bütünleştirme olduğu sonucuna varılmıştır.

A Study of Compliment Responses in English: A Case of North Cyprus

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2015, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Currrent Teaching

 • 2019 YAZ

  SEMINAR

  Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak

 • 2019 YAZ

  CLASSROOM MANAGEMENT

  yok

Teaching History

 • 2015 GÜZ

  AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİ İÇİN MATEMATİK

 • 2015 GÜZ

  MATHEMATIC FOR HOSPITALITY INDUSTRY

 • 2019 BAHAR

  FIELD TEACHING RESEARCH PROJECT

  yok

 • 2017 GÜZ

  SCIENTIFIC RESEARCH METHODS

  -

 • 2019 GÜZ

  PROBLEMS IN CONTEMPORARY EDUCATION SYSTEM

  YOK

 • 2016 BAHAR

  CURRICULUM AND SOCIETY

  .

 • 2016 GÜZ

  EDUCATION AND SOCIAL ISSUES (en)

  a

 • 2017 BAHAR

  EDUCATION AND SOCIAL ISSUES

  .

 • 2016 GÜZ

  EDUCATION AND SOCIAL ISSUES

  .

 • 2017 BAHAR

  Education and Social Issues

  .

 • 2016 GÜZ

  Education and Social Issues

  .

 • 2017 GÜZ

  Education and Social Issues

  .

 • 2016 BAHAR

  EDUCATION MANAGEMENT

  -

 • 2017 YAZ

  EDUCATION MANAGEMENT

  -

 • 2014 BAHAR

  FINANCIAL ACCOUNTING

  -

 • 2015 BAHAR

  FINANCIAL ACCOUNTING

  -

 • 2015 GÜZ

  FINANCIAL ACCOUNTING

  -

 • 2018 BAHAR

  CRITICAL THINKING

  yok

 • 2018 YAZ

  CRITICAL THINKING

  yok

 • 2019 BAHAR

  LEADERSHIP

  yok

 • 2016 GÜZ

  EXPERIENCING SCHOOL

 • 2016 BAHAR

  SCHOOL MANAGEMENT

  .

 • 2017 BAHAR

  SCHOOL MANAGEMENT

  .

 • 2018 BAHAR

  SCHOOL MANAGEMENT

  .

 • 2019 BAHAR

  SCHOOL MANAGEMENT

  YOK

 • 2018 BAHAR

  SCHOOL BASED MANAGEMENT

  yok

 • 2019 GÜZ

  SCHOOL BASED MANAGEMENT

  yok

 • 2014 BAHAR

  OPERA RESERVATION SYSTEM

 • 2015 YAZ

  OPERA RESERVATION SYSTEM

 • 2016 BAHAR

  TEACHING PRACTICES I

  -

 • 2019 BAHAR

  TEACHING TRAINING COURSE II

  --

 • 2019 BAHAR

  SEMINAR

  -

 • 2018 GÜZ

  CLASS MANAGEMENT

  Yok.

 • 2016 BAHAR

  CLASSROOM MANAGEMENT

  YOK

 • 2017 BAHAR

  CLASSROOM MANAGEMENT

  YOK

 • 2018 BAHAR

  CLASSROOM MANAGEMENT

  YOK

 • 2019 BAHAR

  CLASSROOM MANAGEMENT

  Sınıf yönetimine ilişkin bazı temel ilkelerin geliştirilmesi.

 • 2019 BAHAR

  CLASSROOM MANAGEMENT

  YOK

 • 2016 GÜZ

  CLASSROOM MANAGEMENT

 • 2017 GÜZ

  CLASSROOM MANAGEMENT

  YOK

 • 2019 GÜZ

  CLASSROOM MANAGEMENT

  yok

 • 2018 YAZ

  CLASSROOM MANAGEMENT

 • 2018 YAZ

  CLASSROOM MANAGEMENT

  YOK

 • 2017 GÜZ

  SOCIAL VALUES AND SCHOOL BASED MANAGEMENT

  .

 • 2018 GÜZ

  SOCIAL VALUES AND SCHOOL BASED MANAGEMENT

  .

 • 2017 BAHAR

  SOCIAL VALUES AND SCHOOL BASED MANAGEMENT

  .

 • 2016 BAHAR

  Project Development

  -

 • 2016 BAHAR

  THESIS

  ---

 • 2018 BAHAR

  SOCIETY SERVICE PRACTICE

  -

 • 2015 GÜZ

  ENGLISH FOR TOURISM I

 • 2015 GÜZ

  ENGLISH FOR TOURISM I

  Develop Effective Professional Communication

 • 2015 GÜZ

  TURİZM İNGİLİZCESİ I

 • 2014 BAHAR

  ENGLISH FOR TOURISM II

 • 2015 GÜZ

  ENGLISH FOR TOURISM III

 • 2014 BAHAR

  ENGLISH FOR TOURISM IV

  Develop effective professional communication skills.

 • 2015 BAHAR

  ENGLISH FOR TOURISM IV

 • 2016 YAZ

  TURKISH EDUCATIONAL SYSTEM

  Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi dersi kapsamında; Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitim sisteminin yasal dayanakları, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okulun örgüt özellikleri, eğitim programının, öğrenci işlerinin, işgören işlerinin yönetimi gibi konuların incelenerek öğretmen adaylarının Türk Eğitim Sistemini anlamaları ve etkili bir okul yönetiminin temel bilgisine sahip olmaları hedeflenmektedir.

At My Office