Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. 1992

  SBF, SİYASET BİLİMİ

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

 • Master1980

  SBF, SİYASET BİLİMİ

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

 • Bachelor1979

  SBF, İKTİSAT VE MALİYE

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

İKTİDAR BU KAPAĞIN ALTINDADIR - GÖSTERİ DEMOKRASİSİNDE SİYASAL REKLAMCILIK

Book BOYUT YAYINCILIK, Volume -, Issue -, 2008, Pages 1-480

Abstract

"THE POWER" IS UNDER THIS COVER - POLITICAL ADVERTISING


Özet

Siyasal Reklamcılık El Kitabı! 'İktidar Sanatı' PROPAGANDADAN SİYASAL REKLAMCILIĞA- "Haydi, Gidip Filip'i Devirelim!" , Lenin ve Goebbels, Orwell'ci 'Yalan' ve Kitle Manipülasyonu, Siyasal Reklamcılığın Türleri - Kampanya Hedefleri ABD Deneyimi - "I like IKE", Kennedy / Nixon Düellosu 1968: Sessiz Çoğunluğun Sesi, Vietnam ve Skandallar, Negatif Reklamcılık Dorukta,1988: Bush-Dukakis, Clinton: "Değişim... insan için", 2000: Yüzyılın Seçim Skandalı Avrupa'da Siyasal Reklamcılık- İngiltere: Majestelerinin Hizmetinde, Saatchi Efsanesi Doğuyor, Yüzyılın Afişi Yüzyılın Başarısızlığı: "Demon Eyes", Fransa: "Telekrasi'den "Sakin Güç"e Türkiye'de Siyasal Reklamcılık- "Yeter Söz Milletindir! ", 'Siyasal Reklamcılık Çağ Atlıyor', iktidarın Keyfine 'Limon Sıkmak', Séguéla, Türkiye'de Ne Yaptı? , 'SESSiZ ÇOĞ UNLUK ŞAHİT', 'İmaj Çağının Sonu' mu? ,2002: Ve Kahin, 'Değişim' Dedi! ,2007: 'Yola Devam' Reklam Kültürü ve Siyasal Söylem- TV Ekranı: 'Halk Forumu'mu? , Starlar ve Figüranlar, Siyasal ReklamcılığIığın Kamera Arkası, Kamuoyunun Nabzını Tutmak, 'Bir Başkan Yaratmak', Reklam Ajansı: Partizan mı? iletişimci mi? , Demokrasi ve Siyasal Reklamcılık, İletişim Araçları Sorunu, Bütün Ülkelerin Figüranları, Sahneye!

“ONUNCU KÖY” – TÜRKİYE’DE KÖY EDEBİYATI VE TOPLUMSAL DEĞİŞME

Book BOYUT YAYINCILIK - İSTANBUL, Volume -, Issue -, 2012, Pages 1-189

Abstract

“ONUNCU KÖY” – TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL DEĞİŞME VE KÖY EDEBİYATI


Özet

“ONUNCU KÖY” – TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL DEĞİŞME VE KÖY EDEBİYATI

SİYASAL İLETİŞİM - DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE

Book İMGE KİTABEVİ YAYINLARI, Volume -, Issue -, 2015, Pages 1- 440

Abstract

POLITICAL COMMUNICATION


Özet

Siyasal iletişim, insanlık tarihi boyunca, iktidar savaşlarının sürdüğü her yerde bu mücadelenin önemli bir ideolojik silahı olmuş, kitleleri etkilemek, iktidara gelmek, iktidar konumunu sürdürmek, toplumları güdülemek amacıyla kullanılmıştır. Antik Yunan'dan, "propaganda" teriminin ortaya çıktığı 17. yüzyıldaki Katoliklik dünyasına, 1789 Fransa'sından Sovyet Devrimi'ne, İkinci Dünya Savaşı'ndaki propaganda tekniklerinden "soğuk savaş" dönemine, tarihin her döneminde kullanılan siyasal iletişim, günümüzde yepyeni boyutlar kazanmıştır. Medya çağında, ABD'den Avrupa'nın pek çok ülkesine seçim savaşlarının önemli bir aracı olmuş, 1950'lerden günümüze, Türkiye'deki seçim kampanyalarında da önemli bir yer tutmuştur. Hiç şüphesiz siyasal iletişim strateji ve teknikleri, seçim kampanyalarında kullanıldığı kadar modern medya toplumunda yaşanan ideolojik mücadelede de önemli yer tutmaktadır. Siyasal iletişim olgusunu anlamak için yetkin bir çalışma, temel bir başvuru kaynağı olan bu kitap, 21. yy'da çok kapsayıcı boyutlar kazanmış olan siyasal iletişim olgusunu tarihi süreç içinde ele alırken, özellikle ABD, Avrupa ve Türkiye'deki seçim kampanyaları, modern toplumda kitle manipülasyonu, kamuoyu araştırmacılığı, basın, radyo ve televizyon gibi iletişim araçları, internet devrimi ile başlamış olan yeni medyanın etkileri de ele alınmaktadır.

KÖY EDEBİYATI VE TÜRK EDEBİYATINDA KÖYE “İÇERDEN” BAKIŞ DOĞUŞU, ETKİLERİ, SONUÇLARI - Village Literature And An “Emic Look” At The Village In Turkish Literature: Its Birth, Effects And Results

Original Article Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic , Volume 8, Issue 4 - SPRING , 2013, Pages 473-488

Abstract

VILLAGE LITERATURE AND AN “EMIC LOOK” AT THE VILLAGE IN TURKISH LITERATURE: ITS BIRTH, EFFECTS AND RESULTS ABSTRACT Although the modern literature in Turkey started with the movement of Tanzimat (Reformations) period in 1839, it was mainly centered in Istanbul and was not able to spread to Anatolia. The emergence of Anatolia in Turkish Literature could only be seen as part of Turkization movement. During this process, the intellectual had to go to village and village people to both internalize the national culture in people and raise awareness and thus revive the village life. Together with the establishment of the New Turkey, this trend in the literature accelerated. However, this “Towards the People” (Halka Doğru) movement through Community Centers (Halkevleri) mostly remained at a “touristic” level; it could not go beyond being a “picnic” that the urban intellectual was having in the rural. As a result of the new Republic policy of creating “classless populism,” this movement was no more than a romantic pastoralism. This literature was the product of an “etic” look of the urban intellectual at at the village “there.” This structure began to change when the Anatolian people were provided with better educational opportunities and thus some of them became authors and started to write about Anatolia and its people. At this point, Village Institutes played a considerably important role. Among the thousands who had been educated in the Village Institute, there were many that became writers afterwards. One of the first examples to these is Mahmut Makal and his work, Bizim Köy (Our Village)(1950). The movement starting with Bizim Köy grew and spread with the participation of authors like Fakir Baykurt,y Talip apaydın, Başaran, Dursun Akçam, etc., who were the graduates of Village Institute turned into a “Village Literature.” This literature had been different from the home country literature until then. For the first time in Turkish literature, the reality of the village was reflected through an “emic” lens by the authors who were born and grew in the village. Therefore, these works can be valued as sociological documentsas well as literary pieces. This movement not only conveyed the reality of the village from first hand as a mainstream until 1970s in Turkish literature, but also affected the non-rural authors’ interest in the village reality.


Özet

Türkiye’de modern edebiyat 1839’da Tanzimat hareketi ile başlamakla beraber, uzun yıllar İstanbul merkezli kalmış, Anadolu’ya açılamamıştır. Anadolu’nun Türk edebiyatındaki varlığının ancak Türkçülük akımına bağlı olarak ortaya çıktığı görülür. Bu süreçte aydın, hem halktaki milli kültürü özümsemek ve hem de köyü canlandırmak gibi ikili bir görevle halka, köye gitmek durumundadır. Yeni Türkiye’nin kuruluşuyla, edebiyattaki bu yönelişin hızlandığı görülmektedir. Ne var ki Halkevleri kanalıyla sürdürülen bu Halka Doğru hareketi büyük ölçüde “turistik” kalmış, kentli aydının köyde yaptığı “piknik” olmaktan kurtulamamıştır. Cumhuriyetin “sınıfsız Halkçılık” ilkesinin sonucu olarak bu hareket romantik bir Köycülük hareketi olmaktan öteye gidememiştir. Bu edebiyat, büyük ölçüde, köyü ziyarete gelen kentli aydının “ordaki köy”e “dışarıdan bakış”ının eseri olmaktan öteye gidememiştir. Bu yapının ancak, Cumhuriyet döneminde Anadolu insanının, eğitim olanaklarına kavuşması, bir kısmının yazar olmaya başlamasıyla değiştiği görülür. Bu noktada ise 1940’larda faaliyette bulunan Köy Enstitüleri önemli rol oynamıştır. Köy Enstitüleri’nde eğitim gören on binlerce gençten kimilerinin yazar olacağı bir süreç başlamıştır. Bunların ilk örneği Mahmut Makal ve Bizim Köy (1950) adlı yapıtıdır. Bizim Köy ile başlayan bu yöneliş, Fakir Baykurt, Talip Apaydın, Başaran, Dursun Akçam vb. Köy Enstitüsü mezunu köy kökenli gençlerin edebiyata girişleriyle güçlenerek bir “köy edebiyatı”nın oluşmasını sağlayacaktır. Bu edebiyat, o güne değin ortaya koyulmuş memleket edebiyatından farklıdır. Türk edebiyatında ilk kez, köy gerçeği köy kökenli gençler tarafından, “içeriden” yansıtılmaktadır. Bu nedenle, bu eserlerin bir edebiyat yapıtı olduğu kadar sosyolojik bir belge niteliğinde olduğu da söylenebilir. Bu akım, Türk edebiyatında 1970’lere kadar ana akım halinde sürerek köy gerçeğini birinci elden aktardığı gibi, Enstitülü olmayan yazarların da köy gerçeğine eğilmelerinde etkili olmuştur.

TÜRK KÖYÜ KÖY EDEBİYATINA NASIL YANSIDI? - KÖY ENSTİTÜLÜ YAZARLARDA TEMATİK EĞİLİMLER - HOW THE TURKISH VILLAGE WAS REFLECTED IN VILLAGE LITERATURE? ON THEMATIC TENDENCIES IN THE AUTHORS OF VILLAGE INSTITUTES ABSTRACT

Original Article Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic , Volume 8, Issue 7- SUMMER, 2013, Pages 49-64

Abstract

HOW THE TURKISH VILLAGE WAS REFLECTED IN VILLAGE LITERATURE? ON THEMATIC TENDENCIES IN THE AUTHORS OF VILLAGE INSTITUTES ABSTRACT It would not be wrong to state that village literature in Turkey appeared as a branch of “Into the Village” movementand under the influence of “Populism” ideology that emerged in the beginning of Republic period. However, this literature, though it came out with a social realist claim, gained an ecclectic structure as it was affected by Narodnik literature in Russia at that time on one hand and by the “rusticism” movement bearing naturalistic features, which had started earlier on the other. During the Village Institutes movement in 1940s in Turkey, with the literature created by the authors graduated from these schools, village and villagers were first voiced “emically” by these authors who were born and grew up in the village. This movement powered by the slogan of the Republic ideology, “Villagers are our masters,” took strong roots in Turkish literature starting from 1950s. However, as of 1970s, parallel to the social change and urbanization it gradually weakened and in a sense, disappeared. Yet, due tothe naturalistic characteristic of village literature and the authors of this movement, who attached a special importance to the mission of “saving the society,” the works produced within this movement are said to have been important in terms of village sociology. Within this framework, the prominent figures of this movement maintained that the work of art produced during this movement had “documentary” quality. However, to what extent this literature reflected the village and the villager realistically is still controversial. When looked at from a point of reflecting the village realism, it can be seen that this literature created by the authors of Village Instituteis not in line with what is real. Undoubtedly, the reason why we, as readers, were not able to see what was experienced in the society then is closely related to the author’s endavour to incorporate his/her political views into his/her work. If we were to express the village literature created by the villager-authors in a Lukacsian discourse, “reality, even contrary to one’s opinions, hopes and beliefs, has to be depicted with an unwavering honesty.”


Özet

* Erol ÇANKAYA** ÖZET Türkiye’de köy edebiyatının, Cumhuriyet dönemi başlarında ortaya çıkan “Halkçılık” ideolojisinin etkileri altında ve “Köye Doğru” akımının bir kolu olarak ortaya çıktığını söylemek yanlış olmayacaktır. Ne var ki bu edebiyat, toplumcu gerçekçi bir iddia ile ortaya çıkmasına karşın, bir yandan kendisinden önce başlamış olan naturalist “köycü”lük akımından bir yandan da o dönem Rusya’sında görülen narodnik edebiyattan etkiler alarak eklektik bir yapı kazanmıştır. 1940’larda Türkiye’de yaşanan Köy Enstitüleri ortamında, bu okullardan mezun olan yazarlar tarafından oluşturulan bu edebiyat ile ilk kez köy ve köylü, kökeni köy olan yazarlar tarafından ve “içerden” dile getirilmiştir. Cumhuriyet ideolojisinin “Köylü efendimizdir” sloganından da güç alan bu akım 1950’lerden itibaren Türk edebiyatında güçlü bir yer kazanmıştır. Gelgelelim, gerek köy edebiyatının naturalist niteliği ve gerekse bu akımdan yazarların toplumu kurtarma “ misyon”una özel bir önem vermeleri bir zaaf da oluşturmuştur. Bu arada, Enstitülü yazarların oluşturduğu köy edebiyatının reel toplumla her zaman uyum içinde olmadığı da görülmektedir. Hiç şüphesiz reel toplumda yaşanan süreçleri bu yapıtlarda her zaman birebir göremeyişimizin nedeni yazarların, edebiyat yapıtlarına kişisel düşüncelerini koymalarıyla ilişkisi vardır. Bu nedenle, Köy enstitülü yazarların oluşturduğu köy edebiyatının, -Lukacs’çı bir söylemle ifade edersek-, toplumsal gerçeklik umutlarına ve isteklerine karşı gitse de onu betimlemedeki “sarsılmaz dürüstlüğü” gösterip gösterememeleri de irdelenmelidir.

TÜRKİYE'DE SİYASAL-TOPLUMSAL DEĞİŞMELER BAĞLAMINDA MODERN EDEBİYATIN DOĞUŞU VE ANADOLU'YA AÇILMA SÜRECİ - KÖKENLERİ VE ETKİLERİ - The Rise Of Modern Literature In Turkey Within The Context Of Political And Social Changes - Its Roots And Effects

Original Article Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8, Issue 3- WINTER, 2013, Pages 83-99

Abstract

The Rise Of Modern Literature In Turkey Within The Context Of Political And Social Changes - Its Roots And Effects While Tanzimat (The Reforms of 1846 during the Ottoman Empire) gave birth to modern literature in Turkey, political factors played a crucial role in its development. During this process, the man of letters who started out with the mission of “saving the society,” was more likely to have to fight with the social problems more than the problems of literature. Therefore, it would not be wrong to state that the genesis of modern literature is closely related to social-political facts. This article tries to explore the birth roots of fiction writing in Turkey in the beginning of 19th century and study the effects of social-political medium in 1950s on literature. Primarily, the Western effect on political life started with Tanzimat period and thus becoming prevalent in other social spaces as well as modern literature and the art of fiction in particular. As is known,although its roots were deep in Istanbul, the expansion of Turkish literature towards Ankara together with the outbreak of Indepedence War accelerated with the establishment of new Republic right after the victory. The educational opportunities became widespread throughout the country as the new Republic adopted an ideology that took the villagers as the focal point. Against this background, with the establishment of “Köy Enstitüleri” (Village Institutes) this trend gained a new impetus and new writers flourished from the bosom of Anatolia. Thus, this enabled scholars to develop an “emic” at Anatolia. The aim of this article is to study how and in what ways non-literary events like social-political in Turkey have affected Turkish literature. Within this framework, the article discusses the problematic, spatial and thematic changes arose in Turkish literature and the consequences of these results.


Özet

Osmanlı’da siyasal-toplumsal açıdan önemli bir kavşak olan Tanzimat hareketi aynı zamanda modern edebiyatın doğuşu açısından da önemli bir yol ayrımıdır. Bu çalışmada, Türkiye’de modern edebiyatın yaklaşık 100 yıllık serüveni ele alınmakta bu serüvenin kökenleri, etkileri ve geleceği siyasal-toplumsal gelişmelerle bağlantılı olarak irdelenmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’de roman sanatının doğuşunun kökenleri ve 1909’dan 1930’lara uzanan dönemdeki toplumsal siyasal ortam üzerinde durulmaktadır. Makale ile amaçlanan, Tanzimat’tan başlayıp 1950’lere kadar toplumsal değişme, siyasal gelişme vb. gibi temelde edebiyat dışı etkenlerin Türk edebiyatını ne yönde etkilediğini irdelemektir. Bu bağlamda, Türk edebiyatının, “şehirlisi olduğu” İstanbul’dan, Ankara’ya, daha sonra da en uzak köşelerine kadar tüm Anadolu’ya yaygınlaşmasının nedenlerini ve bu yönelişin sonuçlarını sergilemektir.

ANKARA: BİR ORTA ANADOLU KASABASININ SİYASAL ETKENLERLE DEĞİŞİMİ - Ankara in Turkish Literature: Tracking the Change of a Mid-Anatolian Small Town by Social Factors in Turkish Literature

Original Article TODAİ ÇAĞDAŞ YEREL YÖNETİMLER DERGİSİ,, Volume 23, Issue 1, 2014, Pages 57-92

Abstract

Ankara in Turkish Literature: Tracking the Change of a Mid-Anatolian Small Town by Social Factors in Turkish Literature Abstract: Throughout the Independence War, while Ankara was taking its role as an early capital in the history, it began to come into existence in our literature. Besides, due to the fact that the new Republic put a special emphasis on the principle of “populism” and pursued an effective policy on the development of Anatolia, Ankara gained importance in the political arena. Therefore, in order to understand the founders of the Republic and their ideology better than many social events, we should focus on "Ankara Literature". Nevertheless, while Ankara, in terms of literature, was in the front line during the early years of Republic, it began to lose its popularity towards the end 1940s and left its primary position to Istanbul. After the mid-1950, together with the introduction of multi-party system this tendency picked up speed. During the 1970s, however, rural to urban migration, politicization throughout Turkey can be observed in Ankara Literature though the city has always preserved its bureaucratic texture. Key Words: war of independence, republic, Ankara, populism, bureaucracy


Özet

Ankara, Milli Mücadele Dönemi ile edebiyatımızda var olmaya başlar; kurtuluş- tan sonra başkent olması sayesinde, önü açılır. Cumhuriyet’in, “halkçılık” ilkesine bağ- lı olarak Anadolu’ya yönelik bir siyaset izlemesi de Ankara’nın edebiyattaki yerini güç- lendirmiştir. Cumhuriyeti kuran kadroları ve ideolojiyi pek çok toplumsal yapıttan daha iyi anlamak Ankara edebiyatına eğilmek gerektiğini söyleyebiliriz. Ne var ki Ankara 1940’lardan itibaren edebiyattaki ağırlığını yine İstanbul’a bırakmaya başlar; çok partili siyasal yaşamın başlamasıyla bu yöneliş hızlanır. Özetle bu süreç, siyasallaşma, köyden kente göç gibi olgular, bir bürokrat kenti özelliğini hep korumuş olsa da Ankara edebiyatından izlenebilir. Bu çalışmada, bugünkü varlığını siyasal kararlara borçlu olan başkentin yaşadığı evrimin Türk edebiyatına yansımaları üzerinde durulacaktır.

TÜRK ULUSÇULUĞUNUN KÜLTÜREL ARAÇLARI - Cultural Elements of Turkish Nationalism

Original Article AMME İDARESİ DERGİSİ - TODAİE, Volume 2 , Issue 49, 2016, Pages 55-78

Abstract

The emergence of folklore is closely related to the birth of Turkish nationalism because during the birth and the rising stage of Turkish nationalism, a movement called “towards public” was initiated to find the core of national identity and during this movement, the source, which was referred to, was the ‘village’. The major reason for this is to glean the features of Turkish people from the village, the purest social unit and thus to create a nation. This trend continued to prevail during the Republic period and became the foundation of the project for creating a nation. Therefore, intellectuals turned their face towards the village and began to compile all kinds of cultural elements from people’s mouth to make the village a center that provides inspiration and material from music to folk dances to art. Nevertheless, this romantic village movement that was once supported by state cultural organizations and continued with some artists produced works using a folkloric discourse, some socialist poets, instead of augmenting the public culture, preferred creating a new and national art through filtering the public culture through a critical standpoint.


Özet

Türk ulusçuluğunun doğuş ve yükseliş evresinde ulusal kimliğin özünü bulma amacıyla başlatılan “halka doğru” akımı sırasında gidilen kaynak ‘köy’dür. Bunda en temel amaç, Türk ulusunun özelliklerini en katışıksız toplum birimi olan köyden derlemek ve bir ulus yaratmaktır. Bu yöneliş, Cumhuriyet döneminde de devam etmiş, bir ulus yaratma projesinin temeli olmuştur. Bu amaçla aydınlar köye yönelmiş, halk ağzından derleme çalışmaları yapılmış, köy sanatının modern bir edebiyattan resim sanatına, müzikten halk oyunlarına geniş bir alanda modern sanata malzeme oluşturması amaçlanmıştır. Ne var ki resmi kültür odaklarınca desteklenen kimi sanatçılar folklorcu bir söyleyişi çoğaltırken kimi toplumcu sanatçılar halk kültürünü aynen çoğaltmak yerine, eleştirel bir süzgeçten geçirip yeni ve ulusal bir sanat yaratmayı seçmişlerdir.

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2016 BAHAR

  DEMOCRACY AND CONSTITUTIONALISM

  Türkiye'nin demokratikleşme süreci içinde, anayasa hareketlerine ilişkin olguların, gelişmelerin gerisindeki tarihsel-toplumsal temellerini aktarabilecek

 • 2018 GÜZ

  DEMOCRACY AND CONSTITUTIONALISM

  Türkiye'nin demokratikleşme süreci içinde, anayasa hareketlerine ilişkin olguların, gelişmelerin gerisindeki tarihsel-toplumsal temellerini aktarabilecek

 • 2017 YAZ

  DEMOCRACY AND CONSTITUTIONALISM

  Türkiye'nin demokratikleşme süreci içinde, anayasa hareketlerine ilişkin olguların, gelişmelerin gerisindeki tarihsel-toplumsal temellerini aktarabilecek

 • 2016 BAHAR

  DEMOCRACY AND CONSTUTIONALISM

  Türkiye'nin demokratikleşme süreci içinde, anayasa hareketlerine ilişkin olguların, gelişmelerin gerisindeki tarihsel-toplumsal temellerini kavrayabilecek

 • 2018 GÜZ

  DEMOCRACY AND CONSTUTIONALISM

  Türkiye'nin demokratikleşme süreci içinde, anayasa hareketlerine ilişkin olguların, gelişmelerin gerisindeki tarihsel-toplumsal temellerini kavrayabilecek

 • 2017 YAZ

  DEMOCRACY AND CONSTUTIONALISM

  Türkiye'nin demokratikleşme süreci içinde, anayasa hareketlerine ilişkin olguların, gelişmelerin gerisindeki tarihsel-toplumsal temellerini kavrayabilecek

 • 2016 BAHAR

  PUBLIC POLICY

  Kamu siyasetine ilişkin siyasal olayları, güncel gelişmeleri analiz edebilecek bir yeterlilik kazanmak.

 • 2017 GÜZ

  PUBLIC POLICY

  Kamu siyasetine ilişkin siyasal olayları, güncel gelişmeleri analiz edebilecek bir yeterlilik kazanmak.

 • 2018 GÜZ

  PUBLIC POLICY

  Kamu siyasetine ilişkin siyasal olayları, güncel gelişmeleri analiz edebilecek bir yeterlilik kazanmak.

 • 2017 GÜZ

  URBANIZATION AND ENVIROMENTAL ISSUES

  Kentleşme ve çevre sorunlarına ilişkin olayları, güncel gelişmeleri analiz edebilecek bir yeterlilik kazanmak.

 • 2018 BAHAR

  MODERN TURKISH POLITICS

  Bu derste öncelikle Osmanlı İmparatorluğu'ndaki siyasal yapı ile siyasal partiler incelenecektir. Bunun ardından, 1923'ten 1946 yılına kadar olan süreç içerisinde Türk siyasal yapısındaki gelişmelere değinilecektir. 1946'dan günümüze Türkiye'deki siyasal gelişmeler incelendikten sonra, özellikle 1980'den sonra siyasal yaşamda karşılaşılan sorunlar tartışılacaktır.

 • 2014 BAHAR

  HISTORY OF POLITICAL THOUGHT

  -

 • 2015 GÜZ

  HISTORY OF POLITICAL THOUGHT

  -

 • 2014 BAHAR

  HISTORY OF POLITICAL THOUGHT

  Siyaset bilimindeki temel kavram ve olguların, gelişmelerin gerisindeki tarihsel-toplumsal temellerini anlama, analiz yapabilme yetisi kazanmak

 • 2015 BAHAR

  HISTORY OF POLITICAL THOUGHT

  Siyaset bilimindeki temel kavram ve olguların, gelişmelerin gerisindeki tarihsel-toplumsal temellerini anlama, analiz yapabilme yetisi kazanmak

 • 2016 BAHAR

  HISTORY OF POLITICAL THOUGHT

  Siyaset bilimindeki temel kavram ve olguların, gelişmelerin gerisindeki tarihsel-toplumsal temellerini anlama, analiz yapabilme yetisi kazanmak

 • 2015 GÜZ

  HISTORY OF POLITICAL THOUGHT

  Siyaset bilimindeki temel kavram ve olguların, gelişmelerin gerisindeki tarihsel-toplumsal temellerini anlama, analiz yapabilme yetisi kazanmak

 • 2016 GÜZ

  HISTORY OF POLITICAL THOUGHT

  Siyaset bilimindeki temel kavram ve olguların, gelişmelerin gerisindeki tarihsel-toplumsal temellerini anlama, analiz yapabilme yetisi kazanmak

 • 2014 BAHAR

  HISTORY OF POLITICAL THOUGHT I

  Siyaset bilimindeki temel kavram ve olguların, gelişmelerin gerisindeki tarihsel-toplumsal temelleri anlama, analiz yapabilme yetisi kazanmak

 • 2015 BAHAR

  HISTORY OF POLITICAL THOUGHT I

  Siyaset bilimindeki temel kavram ve olguların, gelişmelerin gerisindeki tarihsel-toplumsal temelleri anlama, analiz yapabilme yetisi kazanmak

 • 2015 BAHAR

  HISTORY OF POLITICAL THOUGHT I

  Siyaset bilimindeki temel kavram ve olguların, gelişmelerin gerisindeki tarihsel-toplumsal temelllerini kavrayabilme, analiz yetisi kazanmak

 • 2016 BAHAR

  HISTORY OF POLITICAL THOUGHT I

  Siyaset bilimindeki temel kavram ve olguların, gelişmelerin gerisindeki tarihsel-toplumsal temelleri anlama, analiz yapabilme yetisi kazanmak

 • 2016 BAHAR

  HISTORY OF POLITICAL THOUGHT I

  Siyaset bilimindeki temel kavram ve olguların, gelişmelerin gerisindeki tarihsel-toplumsal temelllerini kavrayabilme, analiz yetisi kazanmak

 • 2017 BAHAR

  HISTORY OF POLITICAL THOUGHT I

  Siyaset bilimindeki temel kavram ve olguların, gelişmelerin gerisindeki tarihsel-toplumsal temelllerini kavrayabilme, analiz yetisi kazanmak

 • 2015 GÜZ

  HISTORY OF POLITICAL THOUGHT I

  Siyaset bilimindeki temel kavram ve olguların, gelişmelerin gerisindeki tarihsel-toplumsal temelleri anlama, analiz yapabilme yetisi kazanmak

 • 2016 GÜZ

  HISTORY OF POLITICAL THOUGHT I

  Siyaset bilimindeki temel kavram ve olguların, gelişmelerin gerisindeki tarihsel-toplumsal temelleri anlama, analiz yapabilme yetisi kazanmak

 • 2018 GÜZ

  HISTORY OF POLITICAL THOUGHT II

  -

 • 2018 GÜZ

  MODERN POLITICAL THOUGHT

  -

 • 2016 GÜZ

  HISTORY OF WESTERN POLITICAL THOUGHTS

 • 2017 BAHAR

  HISTORY OF POLITICAL THOUGHT I

  Siyaset bilimindeki temel kavram ve olguların, gelişmelerin gerisindeki tarihsel-toplumsal temelleri anlama, analiz yapabilme yetisi kazanmak

 • 2018 BAHAR

  HISTORY OF POLITICAL THOUGHT I

  Siyaset bilimindeki temel kavram ve olguların, gelişmelerin gerisindeki tarihsel-toplumsal temelleri anlama, analiz yapabilme yetisi kazanmak

 • 2006 AKADEMİK YILI

  SIYASAL DUSUNCELER TARIHI I

 • 2011 AKADEMİK YILI

  SIYASAL DUSUNCELER TARIHI I

 • 2012 AKADEMİK YILI

  SIYASAL DUSUNCELER TARIHI I

 • 2013 AKADEMİK YILI

  SIYASAL DUSUNCELER TARIHI I

 • 2014 AKADEMİK YILI

  SIYASAL DUSUNCELER TARIHI I

 • 2015 AKADEMİK YILI

  SIYASAL DUSUNCELER TARIHI I

 • 2016 AKADEMİK YILI

  SIYASAL DUSUNCELER TARIHI I

 • 2013 AKADEMİK YILI(2)

  SIYASAL DUSUNCELER TARIHI I

 • 2007 AKADEMİK YILI

  SIYASAL DUSUNCELER TARIHI II

 • 2012 AKADEMİK YILI

  SIYASAL DUSUNCELER TARIHI II

 • 2013 AKADEMİK YILI

  SIYASAL DUSUNCELER TARIHI II

 • 2014 AKADEMİK YILI

  SIYASAL DUSUNCELER TARIHI II

 • 2015 AKADEMİK YILI

  SIYASAL DUSUNCELER TARIHI II

 • 2016 AKADEMİK YILI

  SIYASAL DUSUNCELER TARIHI II

 • 2015 BAHAR

  POLITICAL COMMINICATION

 • 2015 GÜZ

  POLITICAL COMMINICATION

 • 2015 AKADEMİK YILI

  ----

 • 2015 BAHAR

  POLITICAL COMMUNICATION

 • 2015 BAHAR

  POLITICAL COMMUNICATION

 • 2015 BAHAR

  POLITICAL COMMUNICATION

  Modern medyadaki güncel siyasal olayları, medyadaki güncel gelişmeleri analiz edebilmek.

 • 2017 BAHAR

  POLITICAL COMMUNICATION

  Modern medyadaki güncel siyasal olayları, medyadaki güncel gelişmeleri analiz edebilmek.

 • 2018 BAHAR

  POLITICAL COMMUNICATION

  Modern medyadaki güncel siyasal olayları, medyadaki güncel gelişmeleri analiz edebilmek.

 • 2016 GÜZ

  POLITICAL COMMUNICATION

  Modern medyadaki güncel siyasal olayları, medyadaki güncel gelişmeleri analiz edebilmek.

 • 2018 GÜZ

  POLITICAL COMMUNICATION

  Modern medyadaki güncel siyasal olayları, medyadaki güncel gelişmeleri analiz edebilmek.

 • 2018 BAHAR

  POLITICAL COMMUNICATION

 • 2017 BAHAR

  POLITICAL COMMUNICATION I

  -

 • 2018 BAHAR

  POLITICAL COMMUNICATION I

  -

 • 2016 GÜZ

  POLITICAL COMMUNICATION I

  -

 • 2018 GÜZ

  POLITICAL COMMUNICATION I

  -

 • 2012 AKADEMİK YILI

  SIYASAL ILETISIM I

 • 2013 AKADEMİK YILI

  SIYASAL ILETISIM I

 • 2014 AKADEMİK YILI

  SIYASAL ILETISIM I

 • 2015 AKADEMİK YILI

  SIYASAL ILETISIM I

 • 2016 AKADEMİK YILI

  SIYASAL ILETISIM I

 • 2013 AKADEMİK YILI(2)

  SIYASAL ILETISIM I

 • 2014 BAHAR

  POLITICAL COMMUNICATION II

 • 2014 YAZ

  POLITICAL COMMUNICATION II

 • 2015 YAZ

  POLITICAL COMMUNICATION II

 • 2015 YAZ

  POLITICAL COMMUNICATION II

  -

 • 2012 AKADEMİK YILI

  SIYASAL ILETISIM II

 • 2013 AKADEMİK YILI

  SIYASAL ILETISIM II

 • 2014 AKADEMİK YILI

  SIYASAL ILETISIM II

 • 2015 AKADEMİK YILI

  SIYASAL ILETISIM II

 • 2016 AKADEMİK YILI

  SIYASAL ILETISIM II

 • 2015 GÜZ

  POLITICAL SCIENCE I

 • 2016 GÜZ

  POLITICAL SCIENCE I

 • 2017 GÜZ

  POLITICAL SCIENCE I

  Kamu politikası konusunda uzman olmak.

 • 2018 GÜZ

  POLITICAL SCIENCE I

  Kamu politikası konusunda uzman olmak.

 • 2015 GÜZ

  POLITICAL SCIENCES I

 • 2015 GÜZ

  POLITICAL SCIENCES I

  Kamu politikası konusunda uzman olmak.

 • 2016 GÜZ

  POLITICAL SCIENCES I

 • 2016 GÜZ

  POLITICAL SCIENCES I

  Kamu politikası konusunda uzman olmak.

 • 2017 GÜZ

  POLITICAL SCIENCES I

  Kamu politikası konusunda uzman olmak.

 • 2018 GÜZ

  POLITICAL SCIENCES I

  Kamu politikası konusunda uzman olmak.

 • 2014 BAHAR

  POLITICAL SCIENCE II

  -Modern dünyadaki siyasal olayları, güncel gelişmeleri analiz edebilecek bir yeterlilik kazanmak.

 • 2015 BAHAR

  POLITICAL SCIENCE II

  -Modern dünyadaki siyasal olayları, güncel gelişmeleri analiz edebilecek bir yeterlilik kazanmak.

 • 2016 BAHAR

  POLITICAL SCIENCE II

  -Modern dünyadaki siyasal olayları, güncel gelişmeleri analiz edebilecek bir yeterlilik kazanmak.

 • 2017 BAHAR

  POLITICAL SCIENCE II

  -Modern dünyadaki siyasal olayları, güncel gelişmeleri analiz edebilecek bir yeterlilik kazanmak.

 • 2018 BAHAR

  POLITICAL SCIENCE II

  -Modern dünyadaki siyasal olayları, güncel gelişmeleri analiz edebilecek bir yeterlilik kazanmak.

 • 2014 BAHAR

  POLITICAL SCIENCES II

  -Modern dünyadaki siyasal olayları, güncel gelişmeleri analiz edebilecek bir yeterlilik kazanmak.

 • 2015 BAHAR

  POLITICAL SCIENCES II

  -

 • 2015 BAHAR

  POLITICAL SCIENCES II

  -Modern dünyadaki siyasal olayları, güncel gelişmeleri analiz edebilecek bir yeterlilik kazanmak.

 • 2016 BAHAR

  POLITICAL SCIENCES II

  -

 • 2016 BAHAR

  POLITICAL SCIENCES II

  -Modern dünyadaki siyasal olayları, güncel gelişmeleri analiz edebilecek bir yeterlilik kazanmak.

 • 2017 BAHAR

  POLITICAL SCIENCES II

  -

 • 2015 BAHAR

  POLITICAL SCIENCES II

 • 2018 AKADEMİK YILI

  POLITICAL COMMUNICATION

  Modern medyadaki güncel siyasal olayları, medyadaki güncel gelişmeleri analiz edebilmek.

 • 2017 BAHAR

  POLITICAL COMMUNICATION

  Modern medyadaki güncel siyasal olayları, medyadaki güncel gelişmeleri analiz edebilmek.

 • 2018 BAHAR

  POLITICAL COMMUNICATION

  Modern medyadaki güncel siyasal olayları, medyadaki güncel gelişmeleri analiz edebilmek.

 • 2016 GÜZ

  POLITICAL COMMUNICATION

  Kitle iletişim çağında edebiyatın işlevlerini ve topluma ve edebiyata etkilerini tartışmak

 • 2018 GÜZ

  POLITICAL COMMUNICATION

  Modern medyadaki güncel siyasal olayları, medyadaki güncel gelişmeleri analiz edebilmek.

 • 2014 BAHAR

  POLITICS & COMMUNICATION

 • 2014 BAHAR

  POLITICS & COMMUNICATION

  Dünyada ve Türkiye'de siyaset-medya ilişkisi, seçimler ve seçim kampanyaları konusunda bilgi ve analiz yetisi kazanmak

 • 2015 BAHAR

  POLITICS & COMMUNICATION

  Dünyada ve Türkiye'de siyaset-medya ilişkisi, seçimler ve seçim kampanyaları konusunda bilgi ve analiz yetisi kazanmak

 • 2016 BAHAR

  POLITICS & COMMUNICATION

  Dünyada ve Türkiye'de siyaset-medya ilişkisi, seçimler ve seçim kampanyaları konusunda bilgi ve analiz yetisi kazanmak

 • 2015 GÜZ

  POLITICS & COMMUNICATION

  Dünyada ve Türkiye'de siyaset-medya ilişkisi, seçimler ve seçim kampanyaları konusunda bilgi ve analiz yetisi kazanmak

 • 2017 GÜZ

  POLITICS & COMMUNICATION

  Dünyada ve Türkiye'de siyaset-medya ilişkisi, seçimler ve seçim kampanyaları konusunda bilgi ve analiz yetisi kazanmak

 • 2015 GÜZ

  POLITICS & COMMUNICATION

 • 2017 BAHAR

  SOCIAL CHANGE

  -

 • 2018 GÜZ

  SOCIAL CHANGE

  -

 • 2012 AKADEMİK YILI

  TOPLUMSAL DEGISME I

 • 2013 AKADEMİK YILI

  TOPLUMSAL DEGISME I

 • 2014 AKADEMİK YILI

  TOPLUMSAL DEGISME I

 • 2015 AKADEMİK YILI

  TOPLUMSAL DEGISME I

 • 2016 AKADEMİK YILI

  TOPLUMSAL DEGISME I

 • 2011 AKADEMİK YILI(2)

  TOPLUMSAL DEGISME I

 • 2013 AKADEMİK YILI(2)

  TOPLUMSAL DEGISME I

 • 2012 AKADEMİK YILI

  TOPLUMSAL DEGISME II

 • 2013 AKADEMİK YILI

  TOPLUMSAL DEGISME II

 • 2014 AKADEMİK YILI

  TOPLUMSAL DEGISME II

 • 2015 AKADEMİK YILI

  TOPLUMSAL DEGISME II

 • 2016 AKADEMİK YILI

  TOPLUMSAL DEGISME II

 • 2016 GÜZ

  SOCIAL CHANGE AND TURKISH LITERATURE

 • 2015 BAHAR

  TOPLUMSAL DEĞIŞME VE TÜRK EDEBIYATI

  -

 • 2014 BAHAR

  SOCIAL CHANGING & TURKISH LITERATURE II

  Edebiyat sosyoloji konusunda bilgilenmek, edebiyat yapıtllarının toplumsal gelişmeyle olan etkilişimini anlamak , edebiyat yapıtlarının tarihsel-toplumsal arka plaanlarını analiz yetisi edinmek.

 • 2015 BAHAR

  SOCIAL CHANGING & TURKISH LITERATURE II

  Edebiyat sosyoloji konusunda bilgilenmek, edebiyat yapıtllarının toplumsal gelişmeyle olan etkilişimini anlamak , edebiyat yapıtlarının tarihsel-toplumsal arka plaanlarını analiz yetisi edinmek.

 • 2016 BAHAR

  SOCIAL CHANGING & TURKISH LITERATURE II

  Edebiyat sosyoloji konusunda bilgilenmek, edebiyat yapıtllarının toplumsal gelişmeyle olan etkilişimini anlamak , edebiyat yapıtlarının tarihsel-toplumsal arka plaanlarını analiz yetisi edinmek.

 • 2018 BAHAR

  SOCIAL CHANGING & TURKISH LITERATURE II

  Edebiyat sosyoloji konusunda bilgilenmek, edebiyat yapıtllarının toplumsal gelişmeyle olan etkilişimini anlamak , edebiyat yapıtlarının tarihsel-toplumsal arka plaanlarını analiz yetisi edinmek.

 • 2015 GÜZ

  SOCIAL CHANGING & TURKISH LITERATURE II

  Edebiyat sosyoloji konusunda bilgilenmek, edebiyat yapıtllarının toplumsal gelişmeyle olan etkilişimini anlamak , edebiyat yapıtlarının tarihsel-toplumsal arka plaanlarını analiz yetisi edinmek.

 • 2016 GÜZ

  LITERATURE AND SOCIAL CHANGING IN TURKEY

  -

 • 2017 GÜZ

  LITERATURE AND SOCIAL CHANGING IN TURKEY

  -

 • 2018 BAHAR

  MODERN TURKISH POLITICS

  Bu derste öncelikle Osmanlı İmparatorluğu'ndaki siyasal yapı ile siyasal partiler incelenecektir. Bunun ardından, 1923'ten 1946 yılına kadar olan süreç içerisinde Türk siyasal yapısındaki gelişmelere değinilecektir. 1946'dan günümüze Türkiye'deki siyasal gelişmeler incelendikten sonra, özellikle 1980'den sonra siyasal yaşamda karşılaşılan sorunlar tartışılacaktır.

 • 2018 BAHAR

  MODERN TURKISH POLITICS

  Bu derste öncelikle Osmanlı İmparatorluğu'ndaki siyasal yapı ile siyasal partiler incelenecektir. Bunun ardından, 1923'ten 1946 yılına kadar olan süreç içerisinde Türk siyasal yapısındaki gelişmelere değinilecektir. 1946'dan günümüze Türkiye'deki siyasal gelişmeler incelendikten sonra, özellikle 1980'den sonra siyasal yaşamda karşılaşılan sorunlar tartışılacaktır.

 • 2015 YAZ

  TURKISH ECONOMY

 • 2015 YAZ

  DEMOCRATIZATION OF TURKEY

 • 2015 YAZ

  DEMOCRATIZATION OF TURKEY

  -

 • 2018 BAHAR

  LOCAL GOVERNMENT

  Yerel yönetimler alanndaki temel kavram ve olguların, gelişmelerin gerisindeki tarihsel-toplumsal temellerini kavrayabilecek.Siyaset bilimindeki temel kavram ve olguların, gelişmelerin gerisindeki tarihsel-toplumsal temelleri anlama, analiz yapabilme yetisi kazanmak.

 • 2018 BAHAR

  YEREL YÖNETİMLER

  -

 • 2018 BAHAR

  LOCAL GOVERNMENTS AND SOCIAL SERVICES

  -

At My Office