Work Experience

 • Todate 2018

  Öğretim Üyesi

  Yakın Doğu Üniversitesi , Hemşirelik Fakültesi, Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

 • 2018 2011

  Uzman Hemşire

  Yakın Doğu Üniversitesi, Hemşirelik

 • 2010 2008

  Araştırma Görevlisi

  Yakın Doğu Üniversitesi, Hemşirelik

 • 2008 2007

  Yüksek Hemşire

  Mağusa Yaşam Hastanesi, Kadın Doğum-Cerrahi, Çocuk Servisi (Karma Servis)

Education & Training

 • Ph.D. 2018

  Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşireliği

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Master2011

  Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşireliği

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Bachelor2007

  Hemşirelik

  Hacettepe Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

 • 2014
  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İskele Bölgesi’nde yaşayan kadınların gebelik, doğum, doğum sonrası ve yenidoğan bakımına ilişkin geleneksel uygulamaları.
  image
  Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi tarafından 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi’nde POSTER 2. lik ÖDÜLÜ alınmıştır.

Research Projects

 • image

  Hamile Pilatesi Destekli Doğuma Hazırlık Eğitiminin Doğum Korkusu ve Doğum Sonuçlarına Etkisi

  Childbirth Education with pilates for pregnancy

Filter by type:

Sort by year:

General Publication Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Acil Sağlık Hizmetlerinin Durumu, 2016

Abstract


Özet

http://dspace.deu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/12345/4510/34-245-1-PB.pdf?sequence=1

General Publication Hemşirelikte Dört Bilme Yolunun Jinekolojik Muayenede Kullanımı, 2016

Abstract


Özet

http://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-kuzey-kibris-turk-cumhuriyetinde-15-49-yas-grubu-kadinlarin-aile-planlamasi-yontemi-kullanimi-ve-etkileyen-faktorler-61244.html

General Publication Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde 15-49 Yaş Grubu Kadınların Aile Planlaması Yöntemi Kullanımı ve Etkileyen Faktörler, 2016

Abstract


Özet

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3817787/

General Publication Knowledge and psychomotor skills of nursing students in North Cyprus in the area of cardiopulmonary resuscitation, 2016

Abstract


Özet

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=2146796X&AN=117593944&h=fqysIeLP1%2BxG5CnyF5O%2Bm%2BP1Zg%2FLocYPfV6Sm0cMIZQjAMO0N7ga55hMx11lMe0NbTY%2BBOZb580NUDdZ94QxVg%3D%3D&crl=c

General Publication Hemşirelik Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelikte Lisans Eğitimine İlişkin Görüşleri, 2016

Abstract


Özet

http://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=bsbd&plng=tur&un=BSBD-95866

General Publication STATE OF EMERGENCY HEALTH SERVICES IN TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=11176338148144450488&hl=en&oi=scholarr

General Publication The views of the fourth year nursing students regarding the baccalaureata degree program, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=1886281850438430950&hl=en&oi=scholarr

General Publication Use of Family Planning Methods Among 15-49 Age GroupWomen and Affecting Factors in Turkish Republic of Northern Cyprus, 2016

Abstract


Özet

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 15-49 Yaş Grubu Kadınların Aile Planlaması Yöntemi Kullanımı ve Etkileyen Faktörler

Original Article Turkiye Klinikleri J Med Sci, Volume 31, Issue 5, 2011, Pages 1236-44

Abstract

ABS TRACT Ob jec ti ve: This cross-sec ti o nal study was con duc ted to de ter mi ne the use of fa mily plan ning met hods among wo men in 15-49 age gro up li ving in Tur kish Re pub lic of Nort hern Cyprus and the fac tors af fec ting met - hod use. Ma te ri al and Met hods: A to tal of 334 wo men who we re se lec ted from vil la ges and ne igh bo ur ho ods in Is - ke le re gi on by using clus ter samp ling and ran dom samp ling met hods, cons ti tu ted the samp le gro up. Da ta we re col lec ted by in ter vi e wing the wo men with the re se arc her, and the writ ten in for med con sents had be en ob ta i ned. Sta tis ti cal Prog ram for So ci al Sci en ces (SPSS) for Win dows 15.0 was used for cal cu la ting the per cen ta ges and me - an va lu es of the da ta. For furt her analy ses, Chi-s qu a re, and Fis her’s exact test and back ward Wald mul ti va ri a te logis tic reg res si on analy sis we re used. Re sults: In the study, the me an age of the wo men was 33.5 ± 7.9 ye ars; 43.7% of them we re the ci ti zens of Tur kish Re pub lic of Nort hern Cyprus; 74.9% we re not wor king and 98.8% we re marri ed. The me an num ber of preg nancy was 2.9 ± 1.3; li ve births was 2.2 ± 1.0; the me an num ber of spon ta no e us aborti ons was 1.2 ± 0.4 and of cur re ta ges was 1.5 ± 0.7. Of the wo men, 99.7% sta ted that they had he ard a fa mily plan ning met hods; 96.1% of them sta ted that they had used any met hods and 83.5% sta ted that they we re using some met hods; 44.0% of the wo men we re using mo dern, and 39.5% using tra di ti o nal met hods. Thirty-fi ve per cent of the wo men we re still using co i tus in ter rup tus, 17.3% were using tu be li ga ti on, 13.7 were using in tra u te rin de vi ces. Ac cor ding to lo gis tic reg res si on analy sis, it was de ter mi ned that risk of not using mo dern met hods is 4.4 folds gre a ter among the wo men who ha ve one li ve birth com pa red to the ones with three li ve births, risk of using any met hod is 3.7 folds gre a ter in the wo men who se num ber of ges ta ti ons is two com pa red to the ones who se num ber of ges ta ti ons is four, risk of not using any met hods is five-fold gre a ter among the wo men who se num ber of abor ti ons is two and abo ve com pa red to the ones with no abor ti ons. Conc lu si on: Cons ti tu ting fa mily plan ning ser vi ce units and ef fec ti vely pro vi ding edu ca ti on and con sul tancy ser vi ces are re com men ded in or der to in cre a se the use of mo dern fa mily plan ning met hods among the wo men who pre fer tra di ti o nal met hods.


Özet

ÖZET Amaç: Bu ça lış ma, Kuzey Kıb rıs Türk Cum hu ri ye ti’n de (KKTC) ya şa yan 15-49 yaş gru bu ka dın la rın ai le plan la ma sı yön te mi kul la nım la rı ve yön tem kul la nı mı nı et ki le yen fak tör le ri be lir le mek ama cıy la ke sit sel araş tır - ma ola rak ya pıl mış tır. Ge reç ve Yön tem ler: Ör nek lem gru bu nu İske le Böl ge sin de ki köy ve ma hal le ler den kü me ve ba sit rast ge le ör nek lem yön te mi kul la nı la rak se çi len 334 ka dın oluş tur muş tur. Ve ri ler, araş tır ma cı ta ra fın dan ka dın la rın ev le rin de ya zı lı onam la rı alı na rak yüz yü ze top lan mış tır. Ve ri le rin de ğer len di ril me sin de, Sta tis ti cal Prog ram me for So ci al Sci en ces (SPSS), Win dows için 15.0 sü rü mü ile yüz de lik ve or ta la ma he sap la ma, ki-ka re, Fis her ’ın uy gun luk tes ti ve ge ri ye dö nük ele me ola bi lir lik ora nı yön te mi ile çok de ğiş ken li lo jis tik reg res yon ana - li zi kul la nıl mış tır. Bul gu lar: Ça lış ma da ka dın la rın yaş or ta la ma sı 33.5 ± 7.9 olup, %43.7’si KKTC-TC uy ru ğun da, %74.9’u ça lış ma mak ta ve %98.8’i ev li dir. Ka dın la rın or ta la ma ge be lik sa yı sı 2.9 ± 1.3, can lı do ğum sa yı sı 2.2 ± 1.0, ken di li ğin den dü şük sa yı sı 1.2 ± 0.4 ve kü re taj sa yı sı 1.5 ± 0.7’dir. Ka dın la rın %99.7’si ai le plan la ma sıy la il gi li her han gi bir yön tem duy du ğu nu, % 96.1’i her han gi bir yön tem kul lan dı ğı nı ve %83.5’i de hâlen her han gi bir yön tem kul lan dı ğı nı be lirt miş tir. Ka dın la rın %44’ü mo dern, %39.5’i ge le nek sel yön tem kul lan mak ta dır. Ka dın - la rın hâlen %35’i ge ri çek me, %17.3’ü tüp li gas yo nu, %13.7’si ra him içi araç kul lan mak ta dır. Lo jis tik reg res yon ana li zi ne gö re bir can lı do ğu ma sa hip ka dın la rın mo dern yön tem kul lan ma ma ris ki nin, can lı do ğum sa yı sı üç ola - na gö re 4.4 kat, ge be lik sa yı sı iki olan ka dın la rın her han gi bir yön tem kul lan ma ma ris ki nin ge be lik sa yı sı dört olan - la ra gö re 3.7 kat, dü şük sa yı sı iki ve üze ri olan ka dın la rın hiç dü şük yap ma mış ka dın la ra gö re her han gi bir yön tem kul lan ma ma ris ki nin beş kat faz la ol du ğu be lir len miş tir. So nuç: Ge le nek sel yön te mi ter cih eden ka dın lar da mo - dern ai le plan la ma sı yön te mi kul la nı mı nı art tır mak için ai le plan la ma sı hiz met bi rim le ri nin oluş tu rul ma sı, eği - tim ve da nış man lık hiz met le ri nin et ki li su nul ma sı öne ri lir.

Knowledge and psychomotor skills of nursing students in North Cyprus in the area of cardiopulmonary resuscitation

Original Article Pak J Med Sci, Volume 29, Issue 4, 2013, Pages 966-971

Abstract

ABSTRACT Objective: The aim of the study was to determine the cardiopulmonary resuscitation (CPR) knowledge and skill levels of nursing students in North Cyprus. Methods: The study design was quasi-experimental and longitudinal. A questionnaire was applied to the students before the CPR lecture. Then the students were informed about adult CPR by the researchers and all of the students practiced CPR on a Resusci-Anne manikin. One and six months after this training the same questionnaire and skills checklist of CPR were applied. Results: Eighty three third year students of nursing participated in the study. While the average CPR knowledge score of these students was 9.3 ± 2.9 out of 23 before the lecture, this average increased to 17.0 ± 1.8 one month after the CPR lecture and decreased by two points back to 14.9 ± 3.8 after six months. Skill score of the students one month after the CPR skills training was 18.4 out of 21, and that this average decreased to 13.8 after six months (p < 0.05). Conclusion: Nursing students tend to forget theoretical and applied CPR training after couple of months. Hence there is a need for continuous CPR training and education and repeating the skills at regular intervals even after they have graduated to ensure sustainability in the CPR skills.


Özet

ABSTRACT Objective: The aim of the study was to determine the cardiopulmonary resuscitation (CPR) knowledge and skill levels of nursing students in North Cyprus. Methods: The study design was quasi-experimental and longitudinal. A questionnaire was applied to the students before the CPR lecture. Then the students were informed about adult CPR by the researchers and all of the students practiced CPR on a Resusci-Anne manikin. One and six months after this training the same questionnaire and skills checklist of CPR were applied. Results: Eighty three third year students of nursing participated in the study. While the average CPR knowledge score of these students was 9.3 ± 2.9 out of 23 before the lecture, this average increased to 17.0 ± 1.8 one month after the CPR lecture and decreased by two points back to 14.9 ± 3.8 after six months. Skill score of the students one month after the CPR skills training was 18.4 out of 21, and that this average decreased to 13.8 after six months (p < 0.05). Conclusion: Nursing students tend to forget theoretical and applied CPR training after couple of months. Hence there is a need for continuous CPR training and education and repeating the skills at regular intervals even after they have graduated to ensure sustainability in the CPR skills.

Hemşirelik Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelikte Lisans Eğitimine İlişkin Görüşleri.

Original Article Yükseköğretim Dergisi, Volume 5, Issue -, 2016, Pages 1-8

Abstract

This study was conducted in order to understand the views and thoughts of the senior year students regarding the baccalaureate degree program they have been following at the Nursing department. This is a descriptive study and the participants were 88 senior year students in total from the Faculty of Health Sciences, Department of Nursing at the Near East University, Nicosia, Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC). The study was conducted in the fall term 2013–2014. A questionnaire was used to obtain a series of data including identifying the characteristics of students, their opinions and suggestions regarding theoretical and practical training. Percentage calculations have been used to evaluate the data. While 53.5% of the student participants were within the 21–22 age group, 89.8% of them were female. In addition, marital status of 85.2% of them was single. Furthermore, the nationality of 69.3% of them was Turkish and 77.3% are from the nuclear family group. In relation to theoretical education, 53.4% of the students found their courses to be efficient and adequate, whereas 20.5% of the students found the course to consist of too much work and detail. Also, 19.3% of them found block lessons decreased efficiency and 11.4% of them found part-time lecturers from Turkey to be a problem as well. The proposals of students for theoretical training were for information relevant to Nursing to be taught and for irrelevant information to be excluded (23.9%), topics to be covered in more detail in a more timely manner (19.3%), and lessons and practices to be carried out together and treated as one (10.2%). In the study, it was identified that the students lacked practice and skills (37.5%), internship was seen to be more efficient in Turkey (22.7%), an insufficient number of cases were seen in the hospitals in TRNC (19.3%), the nurses in the hospitals mistreated the trainee nurses and showed a lack of help and interest to them (17.0%), and there was thought to be an inadequate number of faculty members (17.0%). 20.5% of the students said that the implementation of the hospital training should be carried out in smaller groups, 15.9% of them saw a need for full time lecturers to be nearby students when practice was being undertaken and 12.5% of them said that the professional nurses in the hospitals should help students at whatever cost. Although most students found the theoretical training to be adequate, the content must be revised according to the outcomes in relation to theoretical training. It has also been advised that problems exist at the practical level of training and that solutions to these problems must be carried out accordingly.


Özet

Çal›flma, hemflirelik bölümü son s›n›f ö¤rencilerinin hemflirelikte lisans e¤itimine iliflkin görüfllerini belirlemek amac›yla yap›lm›flt›r. Tan›mlay›c› türdeki araflt›rman›n örneklemini Yak›n Do¤u Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Hemflirelik Bölümü 2013–2014 güz yar›y›l›nda ö¤renim gören gönüllü 88 son s›n›f ö¤rencisi oluflturmufltur. Veri toplama arac› olarak; ö¤rencilerin tan›t›c› özelliklerini, teorik ve uygulama e¤itimine iliflkin görüfllerini ve önerilerini belirlemek amac›yla gelifltirilen anket formu kullan›lm›flt›r. Verilerin de¤erlendirilmesinde yüzdelik hesaplamas› yap›lm› flt›r. Çal›flmaya kat›lan ö¤rencilerin %53.5’i 21–22 yafl grubunda, %89.8’i kad›n, %85.2’si bekar, %69.3’ü TC uyruklu ve %77.3’ü çekirdek aile yap›s›ndad›r. Ö¤rencilerin %53.4’ü derslerin verimli ve yeterli oldu- ¤unu, %20.5’i derslerin a¤›r ve detayl› anlat›ld›¤›n›, %19.3’ü derslerin blok yap›lmas›n›n verimlili¤i azaltt›¤›n› ve %11.4’ü Türkiye’den yar› zamanl› gelen ö¤retim elemanlar›n›n e¤itimde sorun yaflatt›¤›n› belirtmifllerdir. Ö¤rencilerin teorik e¤itime iliflkin önerilerinin; ‘hemflirelik aç›s›ndan önemli olan bilgilerin verilmesi, gereksiz bilgilerin verilmemesi’ (%23.9), ‘derslerin s›k›flt›r›lmadan genifl zamanda anlat›lmas›’ (%19.3), ‘derslerle uygulaman›n birlikte yürütülmesi’ (%10.2) fleklinde oldu¤u görülmüfltür. Çal›flmada ö¤renciler; uygulama yapma olanaklar›n›n ve el becerilerinin eksik oldu¤unu (%37.5), Türkiye’de yapt›klar› staj›n daha verimli oldu¤unu (%22.7), Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) hastanelerde yeterli vaka göremediklerini (%19.3), hemflirelerin kötü davrand›klar›/yard›mc› olmad›klar›n› (%17.0), ö¤retim eleman› say›s›n›n yetersiz oldu¤unu (%17.0) bildirmifllerdir. Hastane uygulamas›na iliflkin önerilerin ise küçük gruplarla uygulama yap›lmas› (%20.5), uygulamada sürekli ö¤retim eleman›n›n ö¤renci ile birlikte olmas› (%15.9) ve hemflirelerin ö¤rencilere yard›mc› olmas› için gerekenin yap›lmas› (%12.5) fleklinde oldu¤u saptanm›flt›r. Ö¤rencilerin ço¤u teorik e¤itimi yeterli bulmakla birlikte teorik e¤itim içeri¤inin gözden geçirilmesi, uygulama e¤itimine iliflkin sorunlar›n oldu¤u ve bunlar›n çözümü için gerekli çal›flmalar› n yap›lmas› önerilmektedir.

The effect of pregnancy Pilates-assisted childbirth preparation training on childbirth fear and neonatal outcomes: a quasi-experimental/quantitative research

Original Article Quality & Quantity, Volume -, Issue -, 2018, Pages 1-13

Abstract

This research aims to determine the effect pregnancy Pilates-assisted childbirth preparation training for primiparous women has on the fear of childbirth and neonatal outcomes. Fear of childbirth is very common among women and has negative effects on the birth process and neonatal outcomes. The study was designed as quasi-experimental/non-randomised/quantitative and prospective. Primiparous women presenting to the antenatal clinic of a hospital between 27.2.2015 and 01.03.2016 constituted the study population (reached 149 women). The study sample included 108 women, 54 of whom were in the experimental group and 54 of whom were in the control group. The sample had agreed to participate in the study and had met the sample criteria. In collecting the data, the Wijma Delivery Expectancy/Experience Questionnaire Version A, the birth outcomes data collection form were used. The data were analyzed using means calculation, Fisher’s Exact Test, Pearson’s Chi Square Test and T Test. The study found that the experimental group had a moderate level of childbirth fear prior to the training and a low level of childbirth fear following the training (p < 0.05). The study was determined that the experimental group, as compared to the control group, was positively affected by the training, in terms of childbirth fear, mode of the birth, planned or unplanned cesarean birth, the Apgar score and body weight of the newborn, and problems in the development of the newborn, the first contact time with newborn, and the first time breastfeeding (p < 0.05). The childbirth preparation program had a positive effect on fear of childbirth and neonatal outcomes.


Özet

Hemşirelikte Dört Bilme Yolunun Jinekolojik Muayenede Kullanımı

Review DEUHYO ED, Volume 7, Issue 2, 2014, Pages 124-127

Abstract

This article is prepared to exemplify the use of the way of knowing four in gynaecological examination. By getting women ready for the examination and using the way of knowing four during the gynaecological examination, the nurse will provide women to have their gynaecological examinations regularly. Additionally, the way of knowing four will contribute to the improvement of the knowledge of nursing. Knowing empirically defines the scientific competence of the nurse, the moral of knowing ethics and ethical manners, having knowledge of knowing personally and using the skills effectively and knowing aesthetics that could change from one patient to another. Consequently, nursing in educational curricula will open up an opportunity of making the knowledge of using the ways of empiric, aesthetics and personal knowing. Besides, it will enable to protect the rights of the patients so the patients will receive better treatment from the nurses.


Özet

Bu makale, hemşirelikte dört bilme yolunun jinekolojik muayenede kullanımını örneklendirmek amacı ile hazırlanmıştır. Hemşirenin, kadınları jinekolojik muayeneye hazırlaması ve muayene sırasında dört bilme yolunu kullanması, kadınların jinekolojik muayenelerini düzenli olarak yaptırmalarına olanak sağlayacaktır. Ayrıca dört bilme yolu, hemşirelik bilgisinin gelişimine de katkı sağlayacaktır. Empirik bilme, hemşirenin bilimsel yeterliliğini, etik bilme ahlaki ve etik davranışlarını, kişisel bilme bilgi ve becerisini etkin kullanabilmesini ve estetik bilme her hastaya karşı değişebilen sanatsal davranışlarını tanımlamaktadır. Sonuç olarak, hemşirelik eğitim programlarında empirik, estetik, etik ve kişisel bilme yollarının kullanılması bilginin kalıcı olmasını sağlamanın yanında hasta haklarının korunmasını, hasta ve hemşirenin doyumlu bakım vermesine olanak tanıyacaktır.

STATE OF EMERGENCY HEALTH SERVICES IN TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS

Review Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, Volume 5, Issue 1, 2016, Pages 36-38

Abstract

The health care sector in the Turkish Republic of North Cyprus (TRNC) has improved greatly over the years with the help of both doctors trained in the country and those coming from Turkey. Today, the Ministry of Health of the TRNC runs numerous projects to deliver healthcare services to its citizens and visitors. This paper will outline the status of emergency health services across the TRNC, with a scientific focus.


Özet

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) sağlık bakımı sektörü yıllar içersinde hem ülkede yetişen hem de Türkiye’den gelen hekimlerin yardımı ile büyük bir gelişme göstermektedir. Bugün, KKTC Sağlık Bakanlığı hem kendi vatandaşlarına hem de ziyaretçilerine yönelik sağlık bakımı hizmetlerini sağlamak üzere bir çok projeyi yürütmektedir. Bu yazı bilimsel bir odak ile KKTC çapındaki acil sağlık bakımı hizmetlerinin durumunu özetlemektedir.

Currrent Teaching

 • 2019 YAZ

  OBSTETRIC AND WOMENS HEALTH NURSING

  yok

Teaching History

 • 2017 BAHAR

  EMERGENCY CARE AND FIRST AID

 • 2017 BAHAR

  NURSING CARE IN DISASTER AND FIRST AID

  YOK

 • 2018 BAHAR

  SEXUAL HEALTH

  Yok

 • 2019 BAHAR

  SEXUAL HEALTH

  Yok

 • 2016 BAHAR

  BIRTH INFORMATION II

  --

 • 2017 BAHAR

  BREAST AND CONSULTANCY

  -

 • 2016 GÜZ

  PILATES FOR PHYSIOTHERAPISTS

  ---

 • 2017 GÜZ

  PILATES FOR PHYSIOTHERAPISTS

  ---

 • 2018 GÜZ

  PILATES FOR PHYSIOTHERAPISTS

  ---

 • 2015 GÜZ

  -

 • 2016 BAHAR

  OBSTETRIC AND WOMENS HEALTH NURSING

  yok

 • 2015 GÜZ

  OBSTETRIC AND WOMENS HEALTH NURSING

  yok

 • 2017 GÜZ

  OBSTETRIC AND WOMENS HEALTH NURSING

  yok

 • 2014 YAZ

  OBSTETRIC AND WOMENS HEALTH NURSING

  yok

 • 2015 YAZ

  OBSTETRIC AND WOMENS HEALTH NURSING

  yok

 • 2016 BAHAR

  Normal Prenatal Period Practices

  -

 • 2015 GÜZ

  -

  -

 • 2015 GÜZ

  --

  --

At My Office

420