Work Experience

 • 2015 2011

  Uzman

  Yakın Doğu Üniversitesi, Resim-İş Öğretmenliği ve Çocuk Gelişimi Bölümü

Education & Training

 • Ph.D. ..

  Eğitim Programları

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Master2009

  Resim İş Öğretmenliği

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Bachelor2007

  Sanat Tarihi

  Ankara Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

The quantitative of art history and plastic art lessons in the secondary schools of Turkish Republic of Northern

Conference Paper Procedia Social and behavioral Sciences, Volume 51, 2012

Abstract

The purpose of this research is to evaluate the condition analysis of the art history and plastic art lessons in North Cyprus Turkish Republic secondary schools. In this research, the lesson programmes of secondary schools were examined. As a result of this research, it was clear that the importance given to art history and plastic art lessons was not enough. It was also seen that the art lesson hours are limited. Besides this, it was detected that these lessons are only elective.


Özet

Bu araştırmanın amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Orta Eğitim Kurumlarındaki sanat tarihi ve plastik sanatlar alanındaki derslerin nicel durum analizini tespit etmektir. Araştırmada Orta Eğitim Kurumlarının ders programları incelenmiştir. Yapılan araştırma sonucunda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin orta eğitim kurumlarındaki sanat tarihi derslerine ve plastik sanatlar alanındaki derslere verilen önemin yetersiz olduğu anlaşılmıştır. Sanat içerikli derslerin ders saatlerinin sınırlı düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bu derslerin ders programlarında seçmeli ders statüsünde olduğu da saptanmıştır.

The Reconstructions at Pre-service Teacher Training Systems in Turkey (1998-2012)

Conference Paper Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 116, 2013

Abstract

Teacher training systems and teacher qualifications have a large impact on educating future generations that will continue the social life of a community. In recent years, the problems with teachers qualification levels made a lot of countries re-question its teacher training systems and so start reconstructing them to promote social harmony, teaching fulfilment and national development. This is where Turkey, caught attention by making studies for reconstruction to solve the problems with its teacher training systems. At this study, first of all, the teacher training systems during 1998 -2012 periods were analysed and the changes that happened at that period were evaluated. In Turkey, as a result of this evaluation, it has been clear that the problems with the teacher training systems still continue, the increase in the rate of teachers could not be prevented and permanent solutions to the problems could not be found. The study was completed, by only making some recommendations in order to solve the subject matter.


Özet

Öğretmen yetiştirme sistemleri ve öğretmen nitilelikleri, bir toplumun toplumsal yaşamının sürekliliğini sağlayacak gelecek nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir etkiye sahiptir. Son yıllarda öğretmenlerin nitelik düzeylerinde yaşanan birtakım sorunlar, pek çok ülkeyi öğretmen yetiştirme sistemlerini yeniden sorgulamaya ve yeni yapılanma çalışmaları içerisine girmeye zorlamıştır. Bu noktada Türkiye, öğretmen yetiştirme sisteminde yaşanan sorunların çözümüne yönelik gerçekleştirmekte olduğu yapılanma çalışmaları ile dikkat çekmektedir. Bu araştırmada öncelikle 1998 -2012 yılları arasındaki dönem kapsamında Türkiye’nin öğretmen yetiştirme sistemlerinde gerçekleştirilen yapılanma çalışmaları irdelenmiş ve süreçte yaşanan değişimler değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye’de geçmişten günümüze halen öğretmen yetiştirme sistemleri ile ilgili sorunların devam ettiği, öğretmen artışının önüne geçilemediği ve sorunlara yönelik olarak kalıcı çözümlerin üretilmediği de anlaşılmıştır. Hazırlanan çalışmada konunun çözümüne yönelik olarak bazı öneriler sunularak, çalışma tamamlanmıştır.

Evaluation of Art Education in Terms of Content Analysis

Conference Paper Procedia Social and Behavioral Sciences , Volume 136, 2014

Abstract

In this research, it was determined in which direction the studies in the area of art education have been progressed by analyzing the content of art education. The study is a documentary survey study. The study was limited to 109 articles which were analyzed after surveying the data base of Science Direct and Tyler -Francis. As the result of this analysis, it was determined that the most of the art education studies were done in the year 2012. It was also determined that student groups were preferred as the sample groups in these studies. It was also found out that the studies were mostly quantitative and document scanning was mostly used as the data gathering technique. In the analyzed studies, it was also determined that survey method was mostly used as a model. Most of the studies in the area of art education in the surveyed databases were done in America.


Özet

Bu araştırmada, sanat eğitimi alanında gerçekleştirilen çalışmaların içerik analizi yapılarak, sanat eğitimine yönelik hazırlanan çalışmaların hangi yöne doğru ilerleme gösterdiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma, belgesel tarama türünde bir çalışmadır. Araştırm, Science Direct ve Tyler -Francis veri tabanlarında taranan 109 adet makale ile sınırlandırılmış ve analiz edilmiştir. Bu analiz sonucunda, eleştirel düşünme çalışmalarının en fazla 2012 yılında gerçekleştirildiği saptanmıştır. Ayrıca bu çalışmalarda örneklem grubu olarak en çok öğrenci grubunun tercih edildiği de anlaşılmıştır. Yine çalışmaların daha çok nitel olarak gerçekleştirildiği ve veri toplama tekniği olarak da genelde belge taramanın uygulandığı saptanmıştır. Bununla birlikte analiz edilen çalışmalarda model olarak tarama modelinin ağırlıklı olarak kullanıldığı da tespit edilmiştir. Ayrıca taranan veri tabanlarında sanat eğitimi alanına yönelik çalışmaların daha çok Amerika’da gerçekleştirildiği de belirlenmiştir.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Hürsen, Ç. & Işlek, D. (2016). Art and craft teachers’ views regarding outdoor education approach along with identification of their training needs. International Journal of Educational Sciences, 15 (1), 1-13.

The quantitative of art history and plastic art lessons in the secondary schools of Turkish Republic of Northern

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2012, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The Evaluation of Students’ Views Concerning the Teacher Qualifications for the Total Quality Implementations

Original Article Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 131, 2013

Abstract

The current study aimed to evaluate the qualifications for the total quality implementations of teachers according to the views of high school students. The study was carried out with 94 students chosen randomly from the Near East College. The research finding showed that students considered the qualifications for the total quality implementations of their teachers sufficient. Besides, there was no meaningful difference found in the views of the students with a different gender as well as students at different age groups.


Özet

Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin görüşlerine göre öğretmenlerin toplam kalite uygulamalarına yönelik niteliklerinin değerlendirilmesidir. Araştırma Yakın Doğu Koleji öğrencilerinden rasgele olarak seçilen 94 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlardan öğrencilerin öğretmenlerinin toplam kalite uygulamalarina yonelik niteliklerini genel olarak yeterli gördükleri ortaya cıkmıştır. Ayrıca farklı cinsiyete sahip olan öğrencilerin de öğretmenlerin toplam kalite uygulamalarına yönelik niteliklerine ilişkin görüşlerinde anlamlı bir farkılık saptanmamıştır. Yine farklı yaş gruplarına sahip olan öğrencilerin yaşlarının da öğretmenlerin toplam kalite uygulamalarına yönelik niteliklerine ilişkin görüşlerinde anlamlı bir farklılık yaratmadığı görülmüştür.

The Evaluation of Students’ Views Concerning the Teacher Qualifications for the Total Quality Implementations

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2014, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Evaluation of Art Education in Terms of Content Analysis

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2014, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The Reconstructions at Pre-service Teacher Training Systems in Turkey (1998–2012)

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2014, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Evaluation of Critical Thinking Studies in Terms of Content Analysis

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2014, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The Evaluation of Students’ Views Concerning the Teacher Qualifications for the Total Quality Implementations

Original Article Procedia -Social and Behavioral Sciences, Volume 116, 2014

Abstract

In this research, it was determined in which direction the studies in the area of art education have been progressed by analyzing the content of art education. The study is a documentary survey study. The study was limited to 109 articles which were analyzed after surveying the data base of Science Direct and Tyler -Francis. As the result of this analysis, it was determined that the most of the art education studies were done in the year 2012. It was also determined that student groups were preferred as the sample groups in these studies. It was also found out that the studies were mostly quantitative and document scanning was mostly used as the data gathering technique. In the analyzed studies, it was also determined that survey method was mostly used as a model. Most of the studies in the area of art education in the surveyed databases were done in America.


Özet

Bu araştırmada, eleştirel düşünmeye yönelik gerçekleştirilen çalışmaların içerik analizi yapılmış, böylelikle bu yöndeki çalışmaların hangi yöne doğru ilerleme gösterdiği belirlenmiştir. Araştırma, belgesel tarama türünde bir çalışmadır. Araştırma EBSCO, Science Direct, Tyler -Francis ve Ulakbim veri tabanlarında taranan 141 adet makale ile sınırlandırılmış ve analiz edilmiştir. Bu analiz sonucunda, eleştirel düşünme çalışmalarının en fazla 2011 yılında gerçekleştirildiği saptanmıştır. Ayrıca örneklem grubu olarak en çok öğrenci grubunun bu çalışmalarda yer aldığı belirlenmiştir. Yine çalışmaların daha çok nicel olarak gerçekleştirildiği ve veri toplama aracı olarak da genelde ölçek uygulandığı saptanmıştır. Bununla birlikte analiz edilen çalışmalarda model olarak tarama modelinin ağırlıklı olarak kullanıldığı da tespit edilmiştir. Ayrıca taranan veri tabanlarında eleştirel düşünme yaklaşımına yönelik çalışmaların daha çok Türkiye’de gerçekleştirildiği de belirlenmiştir.

Art and Craft Teachers’ Views Regarding Outdoor Education Approach Along with Identification of Their Training Needs

Original Article International Journal of Educational Sciences, Volume 15, Issue 1,2, 2016, Pages 1-13

Abstract

This research has been prepared to identify outdoor education needs of the art and craft teachers in Cyprus. It was conducted by applying mixed method merging qualitative and quantitative methods. The results show that the art and craft teachers assessed themselves to be lacking in terms of knowledge and skills related to the activities, especially post implementation in outdoor education approach and also regulating a teaching environment. In addition, results show that all art and craft teachers, who implemented this approach and those who did not have training needs on how to use this approach, have a training need. And also, there is a significant difference in the training needs of the teachers depending on their teaching levels, and with the teaching strategies, using methods and techniques, and post-implementation activity issues.According tothe interviews’ results, the teachers believe students will increase their knowledge about cultural anthropology via outdoor education.


Özet

Bu araştırma, resim-iş öğretmenlerinin okul dışı eğitim yaklaşımına yönelik eğitim ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Araştırma nitel ve nicel olmak üzere karma bir yöntem ile gerçekleştirilerek, resim iş öğretmenlerinin (n=140) bu yaklaşıma yönelik görüşleri ve eğitim ihtiyaçları analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, resim iş öğretmenlerinin okul dışı eğitim yaklaşımına ilişkin özellikle uygulama sonrası etkinliklerde kendilerini bilgi ve beceri açısından eksik olarak değerlendirdiklerini göstermiştir. Ayrıca, öğretmenler okul dışı eğitim yaklaşımına yönelik bir öğretim ortamı hazırlama konusunda da kendilerini yetersiz olarak değerlendirmektedir. Araştırmadan elde edilen bir diğer sonuç ise, bu yaklaşımı uygulayan resim iş öğretmenleri ile uygulamayan öğretmenlerin tümünün yaklaşımı kullanma konusunda eğitim ihtiyaçları olduğudur. Yine, öğretmenlerin görev yaptıkları öğretim kademeleri ile öğretim strateji, yöntem ve teknikleri kullanma, ve uygulama sonrası etkinlikler konularına yönelik eğitim ihtiyaçlarında anlamlı bir farklılığın olduğu da belirlenmiştir. Bununla birlikte resim-iş öğretmenleri ile gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler sonucu, öğretmenlerin okul dışı eğitim yaklaşımının resim iş derslerinde kullanılmasının son derece önemli olduğuna inandıkları da saptanmıştır. Ayrıca öğretmenlerin, yaklaşımın uygulanması durumunda öğrencilerin, yalnızca sanata ilişkin bilgi düzeylerinin değil kültürel antropoloji alanındaki bilgi düzeylerinin de artacağına inandıkları da tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, öğretmenlerin bu yaklaşımı uygulama boyutunda çeşitli bilgi ve beceri eksiklikleri ile karşı karşıya kaldıkları da belirlenmiştir.

Currrent Teaching

 • 2019 YAZ

  EVALUATION OF CURRICULUM

  -

 • 2019 Academic Year

  MUSEUM EDUCATION APPLICATIONS

  Müze eğitim uygulamaları ile ilgili farkındalık kazandırmak. Öğrencilerin müzelerden nasıl yararlanılabilecekleri ve öğrettiklerinin kalıcı olması için hangi yöntemle müze gezisi programı hazırlayacakları konusunda bilgilendirmek, araştırma yaptırtmak, kendi birikim ve yaratıcılıklarını da katarak özgün yararlanma programları yapabilecek konuma gelmeleri hedeflenmektedir.

Teaching History

 • 2014 BAHAR

  MUSEUM EDUCATION

  Bu dersin amacı, okulöncesi öğrencilerine yönelik müze etkinliklerinin nasıl tasarlanabileceği konusunda uygulamalar geliştirebilmektir.

 • 2015 BAHAR

  MUSEUM EDUCATION

  Bu dersin amacı, okulöncesi öğrencilerine yönelik müze etkinliklerinin nasıl tasarlanabileceği konusunda uygulamalar geliştirebilmektir.

 • 2016 BAHAR

  MUSEUM EDUCATION

  Bu dersin amacı, okulöncesi öğrencilerine yönelik müze etkinliklerinin nasıl tasarlanabileceği konusunda uygulamalar geliştirebilmektir.

 • 2017 BAHAR

  MUSEUM EDUCATION

  Bu dersin amacı, okulöncesi öğrencilerine yönelik müze etkinliklerinin nasıl tasarlanabileceği konusunda uygulamalar geliştirebilmektir.

 • 2014 BAHAR

  Anthropology

  Bu dersin amacı, antropoloji bilim dalının gelişimini derinlemesine incelemek ve toplum- kültür ilişkisini kavratabilmektir.

 • 2015 BAHAR

  Anthropology

  Bu dersin amacı, antropoloji bilim dalının gelişimini derinlemesine incelemek ve toplum- kültür ilişkisini kavratabilmektir.

 • 2016 BAHAR

  Anthropology

  Bu dersin amacı, antropoloji bilim dalının gelişimini derinlemesine incelemek ve toplum- kültür ilişkisini kavratabilmektir.

 • 2015 GÜZ

  Romanesk, gotik, rönesans ve barok mimarisi ile resim sanatını inceleyebilmek, dönemlere ait eserleri ikonografik açıdan çözümlemesini yapabilecektir. • 19. Yy sonrası sanat akımları ile ilgili bilgi edinebilecektir.

 • 2016 GÜZ

  Romanesk, gotik, rönesans ve barok mimarisi ile resim sanatını inceleyebilmek, dönemlere ait eserleri ikonografik açıdan çözümlemesini yapabilecektir. • 19. Yy sonrası sanat akımları ile ilgili bilgi edinebilecektir.

 • 2017 GÜZ

  Romanesk, gotik, rönesans ve barok mimarisi ile resim sanatını inceleyebilmek, dönemlere ait eserleri ikonografik açıdan çözümlemesini yapabilecektir. • 19. Yy sonrası sanat akımları ile ilgili bilgi edinebilecektir.

 • 2014 BAHAR

  CONTEMPORARY ART

  dersle ilgili geçmiş ile günümüz arasında bağlantı kurma

 • 2015 GÜZ

  CHILD DEVELOPMENT 1

  Çocuk gelişimi ile ilgili temel kavramları, gelişim süreçlerini,gelişim ilkelerini öğrenebilecektir. • Erken çocukluk dönemi ilgili eğitim programlarını ve doğum öncesi, yeni doğan ve çocuk gelişimi ile ilgili temel bilgileri kavrayabilecektir.

 • 2016 GÜZ

  CHILD DEVELOPMENT 1

  Çocuk gelişimi ile ilgili temel kavramları, gelişim süreçlerini,gelişim ilkelerini öğrenebilecektir. • Erken çocukluk dönemi ilgili eğitim programlarını ve doğum öncesi, yeni doğan ve çocuk gelişimi ile ilgili temel bilgileri kavrayabilecektir.

 • 2017 GÜZ

  CHILD DEVELOPMENT 1

  Çocuk gelişimi ile ilgili temel kavramları, gelişim süreçlerini,gelişim ilkelerini öğrenebilecektir. • Erken çocukluk dönemi ilgili eğitim programlarını ve doğum öncesi, yeni doğan ve çocuk gelişimi ile ilgili temel bilgileri kavrayabilecektir.

 • 2014 BAHAR

  CHILD DEVELOPMENT II

  Bu dersin amacı, çoçuğun yaşlara göre sosyal, duygusal ve kişilik gelişimini, oyun gelişimini ve ahlak gelişimini incelemektir.

 • 2015 BAHAR

  CHILD DEVELOPMENT II

  Bu dersin amacı, çoçuğun yaşlara göre sosyal, duygusal ve kişilik gelişimini, oyun gelişimini ve ahlak gelişimini incelemektir.

 • 2016 BAHAR

  CHILD DEVELOPMENT II

  Bu dersin amacı, çoçuğun yaşlara göre sosyal, duygusal ve kişilik gelişimini, oyun gelişimini ve ahlak gelişimini incelemektir.

 • 2017 BAHAR

  CHILD DEVELOPMENT II

  Bu dersin amacı, çoçuğun yaşlara göre sosyal, duygusal ve kişilik gelişimini, oyun gelişimini ve ahlak gelişimini incelemektir.

 • 2017 YAZ

  EVALUATION OF CURRICULUM

  -

 • 2017 BAHAR

  CURRICULUM DEVELOPMENT AND ASSESSMENT

  --

 • 2017 GÜZ

  DESIGNING TRAINING PROGRAMS

  ----

 • 2019 GÜZ

  TEACHING VISUAL ARTS

  görsel sanatlarda eleştiri ve tasarım öğrenimi

 • 2018 BAHAR

  PRIMARY SCHOOL PROGRAM

  kritik düşünme becersini geliştirmek

 • 2019 BAHAR

  PRIMARY SCHOOL PROGRAM

 • 2019 GÜZ

  COMPARATIVE EDUCATION APPROACHES

  Siyasal düşünceler, siyasal yönetimler ve eğitim sistemlerinin ilişkisini kurmak; karşılaştırmalı eğitim biliminin gelişimi ve tarihçesi hakkında bilgi sahibi olmak; Türk Milli Eğitim politikaları ve idari yapılanmasını öğrenmek; farklı ülkelerin milli eğitim politikaları ve idari yapılanmalarını öğrenmek; farklı ülkelerin okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim, mesleki eğitim ve yaşamboyu eğitim sistemlerinin ve programlarının karşılaştırılmasını yapmak; Türkiye için ideal eğitim politikalarının, idari yapılanmasının ve ideal eğitim sisteminin oluşturulmasını sağlamak amaçlanmıştır.

 • 2018 BAHAR

  CYPRUS EDUCATION SYSTEM II

  .

 • 2014 BAHAR

  -

  ...

 • 2014 BAHAR

  SUBJECT AREA TEXTBOOK REVIEW

  -

 • 2019 GÜZ

  MUSEUM EDUCATION

  Müzelerin öneminin, gerekliliğinin, işlevlerinin, çeşitlerinin bilinmesi ve müze-eğitim projelerini gerçekleştirebilme

 • 2019 BAHAR

  MUSEUM EDUCATION APPLICATIONS

  Müze eğitim uygulamaları ile ilgili farkındalık kazandırmak. Öğrencilerin müzelerden nasıl yararlanılabilecekleri ve öğrettiklerinin kalıcı olması için hangi yöntemle müze gezisi programı hazırlayacakları konusunda bilgilendirmek, araştırma yaptırtmak, kendi birikim ve yaratıcılıklarını da katarak özgün yararlanma programları yapabilecek konuma gelmeleri hedeflenmektedir.

 • 2015 GÜZ

  Bu dersin amacı, okulöncesi öğrencilerine yönelik müze etkinliklerinin nasıl tasarlanabileceği konusunda uygulamalar geliştirebilmektir.

 • 2016 GÜZ

  Bu dersin amacı, okulöncesi öğrencilerine yönelik müze etkinliklerinin nasıl tasarlanabileceği konusunda uygulamalar geliştirebilmektir.

 • 2017 GÜZ

  Bu dersin amacı, okulöncesi öğrencilerine yönelik müze etkinliklerinin nasıl tasarlanabileceği konusunda uygulamalar geliştirebilmektir.

 • 2017 BAHAR

  EDUCATION IN MUSEUM

  Müzelerde Eğitiminde kullanılan teknikler

 • 2018 BAHAR

  EXPERIENCING SCHOOL

  -

 • 2019 BAHAR

  EXPERIENCING SCHOOL

  -

 • 2018 BAHAR

  TEACHING AND LEARNING TECHNIQUES

  -

 • 2019 BAHAR

  TEACHING AND LEARNING PROCESSES

  .

 • 2018 BAHAR

  LEARNING AND TEACHING TECHNIQUES

  YOK

 • 2019 GÜZ

  TEACHING PRACTICES I

  -

 • 2019 BAHAR

  TEACHING TRAINING COURSE II

  --

 • 2014 BAHAR

  SPECIAL TEACHING METHODS

  ......

 • 2014 BAHAR

  SPECIAL TEACHING METHODS II

 • 2014 BAHAR

  Special Teaching Methods 11

  ...

 • 2015 BAHAR

  Special Teaching Methods 11

  ...

 • 2017 BAHAR

  CURRICULUM DEVELOPMENT AND APPLICATION

  ---

 • 2018 BAHAR

  ARTS EDUCATION

  Estetik duyarlılığı geliştirmek. Analiz becerisini geliştirmek.

 • 2018 BAHAR

  EDUCATIONAL OF ARTS

  Yaratıcı ve eleştirel düşünme gibi üst düzey düşünme becerilerini kullanabilme

 • 2014 BAHAR

  HISTORY OF ART

  Bu dersin amacı, tarih öncesi çağlardan başlayarak antik döneme kadar olan sürecin sanatsal boyutunu incelemektir.

 • 2015 BAHAR

  HISTORY OF ART

  Bu dersin amacı, tarih öncesi çağlardan başlayarak antik döneme kadar olan sürecin sanatsal boyutunu incelemektir.

 • 2016 BAHAR

  HISTORY OF ART

  Bu dersin amacı, tarih öncesi çağlardan başlayarak antik döneme kadar olan sürecin sanatsal boyutunu incelemektir.

 • 2016 YAZ

  SOCIAL ANTHROPOLOGY

  Kültürel antropolojinin önemini ortaya koymak

 • 2019 BAHAR

  COMMUNITY SERVICE PRACTICES

  Projeleri yürütürken hem proje içinde, hem proje dışında etkili iletişim kurar.

 • 2019 BAHAR

  SOCIETY SERVICE PRACTICE

  -

 • 2015 GÜZ

  • İslamiyet Öncesi Türk Sanatını inceleyerek döneme ait eserleri ikonografik açıdan çözümlemesini yapabilecektir. • İslamiyet ve Sonrası Türk Sanatını inceleyerek döneme ait eserleri ikonografik açıdan çözümlemesini yapabilecektir.

 • 2016 GÜZ

  • İslamiyet Öncesi Türk Sanatını inceleyerek döneme ait eserleri ikonografik açıdan çözümlemesini yapabilecektir. • İslamiyet ve Sonrası Türk Sanatını inceleyerek döneme ait eserleri ikonografik açıdan çözümlemesini yapabilecektir.

 • 2017 GÜZ

  • İslamiyet Öncesi Türk Sanatını inceleyerek döneme ait eserleri ikonografik açıdan çözümlemesini yapabilecektir. • İslamiyet ve Sonrası Türk Sanatını inceleyerek döneme ait eserleri ikonografik açıdan çözümlemesini yapabilecektir.

At My Office

11 d 221