Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. 2018

  Mimarlık

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Master2014

  Mimarlık

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Bachelor2003

  Mimarlık

  Yakın Doğu Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

EKOLOJİK YAPI SERTİFİKA KRİTERLERİNİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM MERKEZLERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ VE KKTC İÇİN YEREL KRİTERLER LİSTESİ OLUŞTURULMASI

Conference Paper I. uluslararası mühendislik, mimarlık ve tasarım kongresi, Volume --, Issue --, 2015, Pages --

Abstract

-


Özet

İnsanoğlu var olduğu günden beri doğayı kendi istekleri doğrultusunda şekillendirerek sürekli değiştirme çabası içinde olmuşur. Bu amaç çerçevesinde bilinçsizce yapılan müdahaleler sonucunda doğanın yapısı bozularak günümüzde de savaştığımız çevre sorunları ortaya çıkmıştır. Mimaride önemli bir kavram olarak ortaya çıkan ve çevrenin doğal yapısına fazla müdahele etmeden doğadan faydalanarak bina inşa etme fikri üzerine gelişen “ekolojik mimarlık”, en azından çevre sorunlarının aşılmasında önemli bir adımdır. Binanın inşa edileceği alandan başlayarak tasarımına, seçilecek inşaat malzemelerine kadar tüm evreleri kapsayan ve konusu dahiline giren ekolojik mimarlık kavramı tüm mimarlar tarafından dikkate alınması gereken bir konudur. Günümüzde dünyada enerji sorunları yaşandığı açık bir gerçektir. Harcanan enerjinin neredeyse yarısı inşaat sektörü için tüketilmektedir. Bu da bize göstermektedir ki enerji sorunlarının aşılmasında mimarlar büyük rol oynamaktadır. Mimarlık alanında çalışmalar yapan LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design), BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), CASBEE (Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency) ve GREENSTAR gibi dünyada öne çıkmış sertifika sistemleri doğanın korunması için bir takım ilkeler belirleyerek mimarlık alanında çevrenin yapısının bozulmayıp tam tersi korunmasına büyük önem vermektedirler. Bu sertifika sistemlerine göre bina inşa ederken doğadan faydalanmak en önemli olgu iken doğaya dost bir şekilde bunu yapmak gerekmekte ve inşa aşamasından başlayarak kullanım aşaması dahil tüm evrelerde doğaya minimum derecede zarar verilmesine dikkat etmek gerekmektedir. Bu sertifika sistemlerine göre binanın çevre koşulları ile arsa seçimi, iç - dış mekan düzenlemeleri, Enerji kaynaklarının kullanımı, su kaynaklarının kullanımı, inşa malzemelerinin seçimi, atıkların değerlendirilmesi ve tasarım esnekliği gibi kriterler tasarımda önem kazanmaktadır. Sadece doğanın korunması değil bu tip yapılarda insanların da daha konforlu bir yaşam süreceği, ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı bireyler yetişeceği de bilinen bir gerçektir. Çevrenin korunması veya bina inşa edebilmek için doğanın yapısı bozularak canlıların zarar görmemesi için, insanların küçük yaşlardan bilinçlendirilip bu ilkeler doğrultusunda eğitim almaları gerekmektedir. Çevrelerinde görüp algıladıkları olumlu veya olumsuz davranışları tekrar eden çocuklar, çevreye dair yükleyeceğimiz tüm iyi alışkanlıkları hayatları boyunca benimseyip doğaya saygılı, çevreyi kirletmeyen, yapılı çevre ile doğal çevre arasındaki uyumu ve dengeyi sağlayabilecek bireyler olarak yetişeceklerdir. Buda bize göstermektedir ki çocuklar erken yaşlardan itibaren doğaya dost binalar içerisinde çevreye zarar vermeyen sistemleri görerek ve yaşayarak büyürlerse ileriki yaşlarında da bu sistemlere ilgileri olacaktır. Bundan dolayı doğaya dost binaların çoğalması, ekolojik mimarinin gelişmesi için çocuklar artık tüm dünyada hedef kitle durumundadır. Çalışma bu sebepten dolayı okul öncesi merkezlerini kapsamaktadır. Eğitimcilerin yaptığı araştırmalara göre okul öncesi dönemde öğrenilen bilgiler insanın bütün yaşamı boyunca unutulmayıp kalıcı olmaktadır. Tüm bu bilgiler göz önüne alındığında, yapılan bu çalışmadaki amaç, “ekolojik yapı tasarım kriterleri”nin incelenerek ortak kriterlerinden KKTC için yerel bir liste oluşturmak ayrıca oluşturulan bu kriter listesini okul öncesi binalarına uyarlayarak uygulanabilirliğini de deneyip, öğrenme çağında olan okul öncesi çocuklarına çevre bilincini en üst ve en doğru şekilde alabilecekleri eğitim binaları tasarlamaktır. Oluşturulan bu kriter listesi hem yeni inşa edilecek binalar için klavuz niteliği teşkil etmekte hem de mevcut binalarda da bir kontrol listesi olabilmeyi hedeflemektedir. Dünya genelinde tasarlanan ekolojik okul öncesi yapılarına bakıldığı zaman “ekolojik okul kriterlerinin” artık yasalaştırılarak zorunluluk haline getirildiği görülmektedir. Ülkemizde ekolojik okul öncesi binaları için yapılmış herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmaların çocukların konforu ve çevre kirlenmesine karşı kısa sürede yapılması ve yasalaştırılması gerekmektedir. Sadece yasalarla değil bu konuda mimarların da bireysel sorumluluklarının üst düzeyde olmaları ve bu bilinçde yetişmeleri gerekmektedir.

Mimari Yaklaşımda Binaya Entegre (Bütünleşik) Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımının Kent Kimliğine Olan Etkileri

Conference Paper SBE'16 İstanbul, Volume ., Issue SBE'16 İstanbul Bildiri Kitapcıgı, 2016, Pages 146-151

Abstract

.


Özet

İnsanoğlu geçmişten günümüze kadar sürekli doğal çevre içerisinde kendisine yapay bir ortam yaratmaya çalışmıştır. İlk başlarda doğadan edindiği malzemelerle kendisine yapay bir ortam hazırlamaya çalışan insanoğlu endüstri devrimin ardından gelişen teknolojilerle birlikte faydalandığı doğaya zaman içinde zarar vermeye başlamıştır. Örneğin dünyada kullanılan enerjinin büyük bir kısmı bina üretimi için veya binalarda kullanım amaçlı tüketilmektedir. Tükenmekte olan fosil kaynaklı yakıtlar hem çevreye zarar vermekte hem de tükeneceği için insanoğlunu uzun süreçte yeni arayışlara yöneltmektedir. Günümüzde fosil yakıtlara alternatif olarak gösterilen yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı mimaride sıkça görülmeye başlanmıştır. En bilinen yenilenebilir enerji kaynakları güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, biyogaz enerjisi, su enerjileri ve hidrojen enerjisidir. Tüm bu yenilenebilir enerji kaynakları mimaride kullanılmaktadır. Ülkelerin mimari karakterlerinin ve yapısının korunabilmesi için yenilenebilir enerji kaynaklarının mimariyle bütünleşik (entegre) şeklide kullanılması hatta bina tasarımının bir parçası olması önemlidir. Yapılan bu çalışmada amaç yenilenebilir enerjisi kaynaklarının dünyadaki örneklerinin incelenerek, kent kimliğine zarar vermeyecek kullanım şekillerinin belirlenmesi ve binaya entegre sistemlerin gelişimine katkı koyulmasıdır.

ÜNİVERSİTE MİMARLIK ATÖLYE (PROJE) DERSLERİNDE KÜLTÜRÜN EĞİTİME ve TASARIMA OLAN ETKİLERİ

Conference Paper ., Volume ., Issue ., 2017, Pages 1-15

Abstract

Culture includes people's lifestyles, their likes, traditions and customs. There are many different cultures that have developed throughout the world for centuries. Culture is, in a sense, the richness and distinguishing feature of each country. When we look at the changing and developing world, it can be seen that today, cultures can be moved from one country to another, or in a sense, countries are influencing each other culturally. It may be said that students who live in other countries for a long time, especially during their university education, carry a number of features of these countries together with them when they return to their own countries. This is an important example of cultural transport. It is possible to say the opposite. In other words, while students live in the countries they are studying, they leave their traces of their culture in places they are in. Even though cultures do influence each other, and these interactions provide the formation of new riches, people move and trace the regions where they grew up, and they also reflect on their behavior. In this study, university students and the cultures they came from and their influence on these cultures are included. Education is a field that is highly influenced by culture. Especially "Architecture Education" can be regarded as a reflection on the culture sketch paper in a sense. When traveling to a country, it is almost possible to understand its cultural characteristics only when it is viewed in architecture. Buddha shows that "Architecture and Culture" are two phenomena that can not be separated from each other. This study reveals the existence of cultural education and culture relation. When we look at the architectural departments of universities in TRNC, it is seen that students from different countries, with different cultures and customs, are studying together. The homeworks prepared during the lessons and the presentations made by the students in the classroom provide cidi cultural exchange. For this reason, universities are not only the places where they are educated but also they can be considered as the fields that enable different cultures to fuse and influence each other. This study was prepared by going out of this philosophy. In addition to the literature review, it reveals the findings of a real classroom practitioner. Architectural education in the TRNC includes four semesters covering eight semesters. During this process, most schools have a theoretical lesson as well as a workshop or project lesson each semester. The theoretical lessons that have been turned into practice in the related semester are made face-to-face and one-on-one with the student. Each workshop course has a specific theme and each student is expected to design a building project by doing various researches on that subject. The country and culture where the students come from is at the forefront when designing the project. Generally, each student plans and projects the desired building project within the framework of his country's architecture, customs and customs. In the work to be done, the architecture department coming from different countries will be done by giving a university second grade, second project students a one day architectural project. The work will include the same building program. Students will be required to design a project in the same building program and be asked to draw their appearance. At the same time, students will be surveyed and their countries and cultural environments will be determined. The results will be collected and the data will be analyzed. The study will be carried out by the students of Near East University Architecture Department. In this context, 30 students of architecture will be included in the study. At the end of the project, the plans and aspects designed by the students will be classified according to the four basic criteria and compared according to the countries. These basic criteria for plans and appearances have been defined as form, function, carrier system and material. At the end of the study, a typology will be drawn in the direction of the results and it will be tested whether the results are changed according to the countries and cultures.


Özet

Kültür insanların yaşayış biçimleri, beğenileri, gelenek ve göreneklerini içermektedir. Dünya üzerinde yüzyıllar boyunca gelişen çok farklı kültürler yer almaktadır. Kültür bir anlamda her ülkenin kendi zenginliği ve ayırt edici özelliğidir. Değişen ve gelişen dünyaya bakıldığı zaman aslında günümüzde kültürlerin bir ülkeden diğer ülkeye taşınabildiği veya bir anlamda ülkelerin birbirlerini kültürel anlamda etkiledikleri de görülebilmektedir. Özellikle üniversite eğitimi esnasında uzunca bir süre başka ülkelerde yaşayan öğrencilerin kendi ülkelerine döndüklerinde bu ülkelerin bir takım özelliklerini de beraberlerinde taşıdıkları söylenebilmektedir. Bu da kültür taşınımında önemli örneklerdendir. Bunun tam tersini söylemek de mümkündür. Yani öğrenciler eğitim aldıkları ülkelerde yaşarken bulundukları yerlerlere de kendi kültürlerinden izler bırakıp ayrılmaktadır. Kültürler nekadar birbirini etkilese de ve bu etkileşimler yeni zenginliklerin oluşmasını sağlasa da insanlar doğup büyüdükleri yörelerin iz ve etkilerini taşımakta, ayrıca davranışlarına da bunları yansıtmaktadır. Yapılan bu çalışmada üniversite öğrencileri ve geldikleri kültürler ile bu kültürlerden ne kadar etkilendikleri yer almaktadır. Eğitim kültürden fazlasıyla etkilenen bir alandır. Özellikle “Mimarlık Eğitimi” bir anlamda kültürün eskiz kağıdı üzerine yansıması olarak değerlendirilebilmektedir. Bir ülkeye seyehat edildiğinde sadece mimarisine bakıldığı zaman kültürel özelliklerini anlayabilmek neredeyse mümkündür. Bu da göstermektedir ki “Mimarlık ve Kültür” birbirinden ayrılamayan iki olgudur. Bu çalıuşmada mimarlık eğitimi ile kültür ilişkisinin varlığı ortaya konulmaktadır. KKTC’de üniversitelerin mimarlık bölümlerine bakıldığı zaman çok farklı ülkelerden, farklı kültür ve göreneklere sahip öğrencilerin bir arada eğitim aldıkları görülmektedir. Dersler esnasında hazırlanan ödevler ve öğrencilerin sınıf içinde yaptıkları sunumlar sayesinde cidi kültür alışverişleri sağlanmaktadır. Bundan dolayı aslında üniversiteler sadece eğitim alınan yerler değil farklı kültürlerin kaynaşmasını ve birbirlerini etkilemesini sağlayan alanlar olarak da değerlendirilebilmektedirler. Yapılan çalışma bu felsefeden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Literatür taramasının yanı sıra sınıf içi yapılacak gerçek bir uygulamanın bulgularını ortaya koymaktadır. KKTC’de mimarlık eğitimi sekiz dönemi kapsayan dört yıllık bir dönemi içermektedir. Bu süreç boyunca çoğu okulda kuramsal derslerin yanı sıra her dönem bir atölye yani proje dersi yer almaktadır. İlgili dönemdeki kuramsal derslerin uygulamaya dönüştürüldüğü bu derste eğitim öğrenci ile yüz yüze ve teke tek yapılmaktadır. Her atölye dersinin belirli bir konusu vardır ve her öğrencinin o konuda çeşitli araştırmalar yaparak bir bina projesi tasarlanması beklenmektedir. Projenin tasarlanma aşamasında öğrencilerin geldiği ülke ve kültür ön plana çıkmaktadır. Genellikle her öğrenci istenilen bina projesini kendi ülkesinin mimarisi, gelenek ve görenekleri çerçevesinde programlayıp çizimlerini gerçekleştirmektedir. Yapılacak çalışmada farklı ülkelerden gelen, mimarlık bölümü üniversite ikinci sınıf, ikinci proje öğrencilerine tek günlük bir mimari proje çalışması verilerek yapılacaktır. Verilecek çalışma ayni bina programını içerecektir. Öğrencilerden ayni bina programında bir proje tasarlamaları ve görünüşlerini çizilmeleri istenecektir. Ayni zamanda öğrencilere anket uygulanarak geldikleri ülkeler ve yaşadıkları kültür ortamları tesbit edilecektir. Çıkan sonuçlar toplanarak veriler analiz edilecektir. Çalışma Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri ile yapılacaktır. Bu kapsamda 30 mimarlık öğrencisi çalışmaya dahil edilecektir. Projelendirme sonunda öğrencilerin tasarladıkları plan ve görünüşler dört temel kritere göre sınıflandırılarak ülkelere göre karşılaştırılacaklardır. Planlar ve görünüşler için bu temel kriterler form, işlev, taşıyıcı sistem ile malzeme olarak belirlenmiştir. Çalışma sonunda elde edilen sonuçlar doğrultusunda bir tipoloji çıkarılarak sonuçların ülkelere ve kültürlere göre değişiklik gösterip göstermediği test edilecektir.

ÇAĞDAŞ OKUL ÖNCESİ YAPILARDA “GELECEĞİN DERSLİK MODELLERİ”

Conference Paper ., Volume ., Issue ., 2017, Pages 15-28

Abstract

The design of the physical environment and conditions are important for efficient training. Starting from the pre-school education up to university, the classroom of the educational buildings typically consists of tables, chairs and storages. Nowadays, the classrooms designed in this system are no longer considered adequate. Changing and developing educational models affect classroom needs. The physical environment of the educational space must have an attractive interior design for the age range, must be appropriate to the purpose of education, must comply with the anthropometric dimensions and have technical equipment. The suitability of the physical environment is known to affect educational success. The main purpose of the study is to examine samples of the classrooms that contains appropriate physicalenvironment. The study will be limited to pre-school activities, which are the first step towards educational institutions. In the pre-school period, the physical environment conditions affect not only the education but also the learning process. For this reason pre-school education buildings gain a special importance. When you look at the classroom designs in the world, it is possible to find examples designed according to today's needs with contemporary understanding. Finland is at the forefront of the pioneering countries that have fallen out of classical education. According to the Finnish education model, which changes the known education and classroom models, each course should be made with the necessary conditions according to its appropriate environment. According to this educational model, for example, when a subject related to nature is studied in the environmental courses, it should be done by making an individual observation in the garden, not in the classical classroom environment. That is to say, open and semi-open classroom models as well as indoor environment are on the agenda. This shows that the classrooms now come from simple rectangles with four walls, floor and roof. The general design of the educational structure and the use of the external space are of great importance as far as the interior equipment of the course is important. In a sense, education now extends beyond the classrooms. It is of great importance today to make observations on the spot, to make experiments and to experience the results and to be a participant in the education rather than the audience. In this sense, the contribution of "architecture" to "Educational Sciences" is great. Pre-school education is not compulsory in every country. There is a certain basic curriculum in the compulsory countries. This requires a constant set of design features to meet some of the needs. In other countries other than compulsory education, there are classrooms with very different designs in different concepts which can be changed according to the kind of education the school wants to give. In the work done, samples of both non-compulsory and non-compulsory schools will be examined using the literature review method. Today, environmental problems are becoming increasingly common. It is necessary to keep the environment clean and use natural resources economically. In this context, it is possible to increase the level of consciousness of children but it is possible with education. When literature review is carried out, "sustainable classroom designs", in which environmental education can be supported in particular, are emphasized. Looking at the examples in the world, it is possible to find schools where sustainable building materials are used, natural resources are consumed efficiently, garbage can be collected, and areas where animals / plants can be grown in open spaces. The depths of the training centers that contain these missions still have a design that supports these considerations. Looking at all these examples, it is indisputable that a design beyond tables, chairs and cupboards is necessary when designing classrooms as mentioned at the beginning. In pre-school, children's education will affect them throughout their lives. True or false habits acquired during this period can become permanent in the future. This shows that the classrooms in which the children who are new to school life are the open physical environments with experimental solutions that provide the right solutions that can be exemplified by the classrooms, which support the learning and provide the application.


Özet

Verimli bir eğitim yapılabilmesi için fiziksel ortam tasarımı ve şartları önemlidir. Okul öncesi eğitim merkezlerinden başlayarak üniversite öğrenimine kadar, eğitim yapılarında derslikler genellikle, masalar, sandalyeler ve depolama alanlarından ibarettir. Günümüzde, bu sistemde tasarlanan derslikler artık yeterli kabul edilmemektedir. Değişen ve gelişen eğitim modelleri derslik gereksinimlerini de etkilemiştir. Eğitim yapılacak fiziksel ortamın yaş grubunun ilgisini çekici iç tasarıma, verilecek eğitimin amacına, yaş aralığına, antropometrik boyutlarına ve çağın gerektirdiği teknik donanıma sahip olması gerekmektedir. Fiziksel ortamın uygunluğunun eğitim başarısını etkilediği bilinmektedir. Yapılan çalışmanın amacı fiziksel ortamın eğitim üzerindeki etkilerinden yola çıkılarak, uygun özellikler içeren derslik örneklerinin incelenmesidir. Çalışma, eğitim kurumlarına ilk adım olan okul öncesi yapıları ile sınırlandırılacaktır. Okul öncesi dönemde fiziksel ortam koşulları sadece eğitimi değil okula alışma sürecini de etkilemektedir. Bu sebeple okul öncesi eğitim binaları ayrı bir önem kazanmaktadır. Dünyadaki derslik tasarımlarına bakıldığı zaman, çağdaş anlayışla günümüz ihtiyaçlarına göre tasarlanmış örneklere rastlamak mümkündür. Klasik eğitim anlayışı dışına çıkan öncü ülkelerin başında Finlandiya gelmektedir. Bilinen eğitim ve derslik modellerini değiştiren Finlandiya eğitim modeline göre her ders kendi uygun ortamına göre gerekli koşullar sağlanarak yapılmalıdır. Bu eğitim modeline göre örneğin çevre derslerinde doğa ile ilgili bir konu işlendiğinde bu klasik sınıf ortamında değil bahçede bire bir gözlem yapılarak işlenmelidir. Yani böylelikle kapalı ortamın yanı sıra açık ve yarı açık derslik modelleri de gündeme gelmektedir. Bu da gösteriyor ki derslikler artık dört duvarı, döşemesi ve çatısı olan basit diktörtgenler olmaktan çıkmaktadır. Dersliğin iç donanımının önemli olduğu kadar bulunduğu eğitim yapısı genel tasarımı ve dış alan kullanımı da büyük önem taşımaktadır. Bir anlamda eğitim artık dersliklerin dışına kadar taşmaktadır. Yerinde gözlem yapmak, deney yapıp sonuçları deneyimlemek ve çocukların eğitimde dinleyici değil de katılımcı olması günümüzde büyük önem taşımaktadır. “Mimari”nin bu anlamda “Eğitim Bilimleri”ne katkısı ve etkisi büyüktür. Okul öncesi eğitim her ülkede zorunlu değildir. Zorunlu olan ülkelerde belirli temel bir müfredat mevcuttur. Bu da bazı ihtiyaçları giderecek sabit bir takım tasarım özelliklerini içermesini gerektirmektedir. Zorunlu eğitim dışında kalan diğer ülkelerde ise okulun kendi vermek istediği eğitimin çeşidine göre değişebilen farklı konseptlerde, çok farklı tasarımlara sahip derslikler yer almaktadır. Yapılan çalışmada hem zorunlu eğitim kapsamında olan hem de olmayan okulların örnekleri, literatür taraması yöntemi kullanılarak incelenecektir. Günümüzde çevre sorunları giderek artan bir hal almaktadır. Çevrenin temiz tutulması ve doğal kaynakların ekonomik kullanılması gerekmektedir. Bu bağlamda çocukların bilinç düzeyinin arttırılması ancak eğitimle mümkün olabilmektedir. Literatür taraması yapılırken özellikle çevreci eğitimin desteklenebileceği “sürdürülebilir derslik tasarımları”na ağırlık verilmiştir. Dünyadaki örneklere bakıldığı zaman sürdürülebilir yapı malzemelerinin kullanıldığı, doğal kaynakların etkin tüketildiği, çöplerin ayrıştırılarak toplanabileceği, açık alanlarda hayvan / bitki yetiştirilebilecek alanların tasarlandığı okullara rastlamak mümkündür. Bu misyonları içeren eğitim merkezlerinin derlikleri yine bu düşünceleri destekleyici tasarıma sahiptir. Tüm bu örneklere bakıldığı zaman derslik tasarımı dendiğinde ilk başta da bahsedildiği gibi masa, sandalye ve dolapların ötesinde bir tasarım gerekliliği tartışılmazdır. Okul öncesi dönemde çocukların aldığı eğitim tüm hayatları boyunca onları etkileyecektir. Bu dönemde doğru veya yanlış edinilen alışkanlıklar ileride kalıcı bir hal alabilmektedir. Bu da göstermektedir ki okul hayatına yeni başlayan çocukların eğitim gördüğü dersliklerin örnek teşkil edebilecek doğru çözümleri içeren, öğrenmeyi destekleyici, uygulama yapabilmeyi sağlayan, deneysel çalışmalara açık fiziksel ortamlar olması gerekmektedir.

EKOLOJİK YAPI KRİTERLERİNİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM MERKEZLERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ VE YEREL KRİTERLERLİSTESİ OLUŞTURULMASI

Original Article Uluslararasi Hakemli Tasarim ve Mimarlik Dergisi , Volume ., Issue 8, 2016, Pages 23-42

Abstract

It is the reality that the natural environment is getting polluted. The education about environment has to start from early childhood. The knowledge learned in early childhood are permanent and effect the whole life of the individual. As it is a known fact that the children spend the most of their time in school . It is going to be a good example for children to learning buildings which are built according to ecological building criterias. The main reason of this study is to add ecological criterias to the design of preschool education centres. These criterias for existings buildings checklist and also could be a guidance to the newly constructed preschool education centre buildings.


Özet

Günümüzde doğal çevrenin hızla kirlendiği açık bir gerçektir. Çevrenin korunabilmesi için eğitim önemlidir. Çevreye dair verilecek eğitimin özellikle erken çocukluk döneminde başlaması gerekmektedir. Çünkü bu dönemde edinilen bilgiler kalıcı olmakla birlikte hayat boyu bireyi etkilemektedir. Çocukların zamanlarının büyük bir bölümünü okulda geçirdikleri bilinmektedir. Bu dönem çocukları için verilecek çevre eğitimi bağlamında okul binasının ekolojik bina kriterlerine göre düzenlenmesi çocuklara yaşayarak öğrenme bakımından büyük örnek teşkil edecektir. Yapılan çalışmanın amacı çocukların eğitim aldığı okul öncesi merkezlerinin tasarımına ekolojik bağlamda kriterler koymaktır. Bu kriterler hem mevcut yapılar üzerinde kontrol listesi görevi görebilecek hem de yeni inşa edilecek okul öncesi merkezlerine kılavuzluk teşkil edecektir.

Currrent Teaching

 • 2019 YAZ

  ENVIRONMENTAL CONTROL SYSTEMS I

  -

 • 2019 YAZ

  ARCHITECTURAL PROJECT III

  -

 • 2019 YAZ

  SEMINAR

  ....

 • 2019 YAZ

  ENVIRONMENTAL SCIENCE I

  -

 • 2019 YAZ

  ENVIRONMENTAL SCIENCE I

  .

Teaching History

 • 2016 BAHAR

  ENVIRONMENTAL SCIENCE I

  ...

 • 2017 BAHAR

  ENVIRONMENTAL SCIENCE I

  ...

 • 2015 GÜZ

  ENVIRONMENTAL SCIENCE I

  ...

 • 2016 GÜZ

  ENVIRONMENTAL SCIENCE I

  ...

 • 2018 BAHAR

  ENVIRONMENTAL CONTROL SYSTEMS I

  -

 • 2019 BAHAR

  ENVIRONMENTAL CONTROL SYSTEMS I

  -

 • 2018 YAZ

  ENVIRONMENTAL CONTROL SYSTEMS I

  -

 • 2017 GÜZ

  STRING ART

 • 2018 GÜZ

  STRING ART

 • 2016 YAZ

  STRING ART

 • 2016 YAZ

  STRING ART

  ---

 • 2019 GÜZ

  VISUAL COMMUNICATION TECHNIQUES I

  .

 • 2018 BAHAR

  INTERIOR DESIGN STUDIO I

  .

 • 2018 GÜZ

  INTERIOR DESIGN STUDIO I

  .

 • 2018 BAHAR

  INTERIOR DESIGN STUDIO I

  Eğitim

 • 2018 GÜZ

  INTERIOR DESIGN STUDIO I

  Eğitim

 • 2018 BAHAR

  INTERIOR DESIGN STUDIO III

  -

 • 2018 GÜZ

  INTERIOR DESIGN STUDIO III

  -

 • 2016 YAZ

  INTERIOR DESIGN STUDIO III

  -

 • 2018 BAHAR

  INTERIOR DESIGN STUDIO IV

  a

 • 2016 GÜZ

  INTERIOR DESIGN STUDIO IV

  a

 • 2017 YAZ

  INTRODUCTION TO INTERIOR DESIGN

  a

 • 2019 GÜZ

  GRADUATION PROJECT

  -

 • 2015 GÜZ

  ARCHITECTURAL COMMUNICATION

  -

 • 2019 GÜZ

  ARCHITECTURAL COMMUNICATION

  -

 • 2017 BAHAR

  ARCHITECTURAL DESIGN II

  -

 • 2017 YAZ

  ARCHITECTURAL DESIGN II

  -

 • 2019 BAHAR

  ARCHITECTURAL PROJECT II

  -

 • 2019 GÜZ

  SEMINAR

  ....

 • 2018 YAZ

  SEMINAR

  ....

 • 2018 GÜZ

  SEMINAR (MASTER)

  Konu alanında seminer verebilecek düzeyde araştırma ve sunum becerisi kazandırabilmek.

 • 2019 BAHAR

  DESIGN STUDIO I

  .

 • 2018 BAHAR

  THESIS

  none

 • 2019 BAHAR

  THESIS

  -

 • 2019 GÜZ

  THESIS

  -

 • 2019 GÜZ

  THESIS

  none

 • 2018 YAZ

  THESIS

  none

 • 2018 GÜZ

  THESIS (MASTER)

  -

 • 2015 BAHAR

  ENVIRONMENTAL SCIENCE I

  -

 • 2015 BAHAR

  ENVIRONMENTAL SCIENCE I

  .

 • 2016 BAHAR

  ENVIRONMENTAL SCIENCE I

  -

 • 2016 BAHAR

  ENVIRONMENTAL SCIENCE I

  .

 • 2017 BAHAR

  ENVIRONMENTAL SCIENCE I

  -

 • 2017 BAHAR

  ENVIRONMENTAL SCIENCE I

  .

 • 2018 BAHAR

  ENVIRONMENTAL SCIENCE I

  -

 • 2018 BAHAR

  ENVIRONMENTAL SCIENCE I

  .

 • 2019 BAHAR

  ENVIRONMENTAL SCIENCE I

  -

 • 2019 BAHAR

  ENVIRONMENTAL SCIENCE I

  .

 • 2015 GÜZ

  ENVIRONMENTAL SCIENCE I

  -

 • 2015 GÜZ

  ENVIRONMENTAL SCIENCE I

  .

 • 2016 GÜZ

  ENVIRONMENTAL SCIENCE I

  -

 • 2016 GÜZ

  ENVIRONMENTAL SCIENCE I

  .

 • 2017 GÜZ

  ENVIRONMENTAL SCIENCE I

  -

 • 2017 GÜZ

  ENVIRONMENTAL SCIENCE I

  .

 • 2018 GÜZ

  ENVIRONMENTAL SCIENCE I

  -

 • 2019 GÜZ

  ENVIRONMENTAL SCIENCE I

  .

 • 2019 BAHAR

  RENEWABLE ENERGY SOURCES

  .

 • 2019 GÜZ

  RENEWABLE ENERGY SOURCES

  .

 • 2019 BAHAR

  QUALIFICATION

  -

 • 2019 BAHAR

  QUALIFICATIONN

  .

At My Office