Work Experience

 • Todate 2013

  Yabancı Öğrenci Transfer Komitesi Danışmanı

  Yakın Doğu Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

 • Todate 2002

  Öğretim Görevlisi

  Yakın Doğu Üniversitesi, Mimarlık Bölümü - İç Mimarlık Bölümü

Education & Training

 • Ph.D. 2013

  Mimarlık Bölümü

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Master2006

  Mimarlık Bölümü

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Bachelor2002

  Mimarlık Bölümü

  Lefke Avrupa Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

‘Geleneksel Konut Mimarisinde, İç Mekan Kurgusunun, Geçmişten Günümüze Analizi, Kıbrıs Kalavaç Köy Örneği’

Conference Paper Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Volume -, Issue -, 2016, Pages 320 - 328

Abstract

The island of Cyprus has witnessed the passage of many civilisations and when this historical process is studied it can be seen that its traditional residential architectural fabric, comprises covered, semi-covered and open spaces where the requirements of shelter are met. An important part of the cultural heritage of the island — the village of Kalavaç, — with its distinctive traditional architecture, has been an area of settlement for hundreds of years. Today, an investigation of the traditional building architecture of the village reveals buildings which still bear the traces of Ottoman Period residential architecture in narrow streets set upon the hillsides. The buildings from this period which have survived until today were built utilising local construction materials such as stone, wood and adobe. The buildings are single or two-storey structures built around a courtyard. Within the scope of this study, by studying the traditional plan characteristics and the courtyard concept of eleven buildings in the village, and studying the obtained findings, the traditional plan types were synthesised and determined within a specific systematic. In the light of these data, the stone-built single-storey ‘Kuru Imam House,' constructed in the eighteenth-century was documented onsite through field analysis, photography, sketchbook studies and interviews. It is known that there are current initiatives to protect the extant cultural heritage. However, these initiatives directed at protecting the fabric of traditional residential architecture remain inadequate. What needs to be done in order to protect the cultural heritage and the fabric of traditional residential architecture in Kalavaç village is to use traditional materials in the improvement of existing traditional buildings, preserving the spatial design whilst redesigning the fixtures and fitting elements according to contemporary living conditions.


Özet

Birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Kıbrıs adasının tarihsel süreci incelendiğinde, geleneksel mimari konut dokusunun, barınma ihtiyacının karşılandığı, kapalı-açık-yarı açık alanların biraraya gelmesiyle oluştuğu görülmektedir. Adanın kültürel mirasının bir parçası olan Kalavaç köyü geçmiş dönemlerden itibaren kendine özgü geleneksel mimari yapısıyla önemli bir yerleşim bölgesi olmuştur. Günümüzde köyün geleneksel yapı mimarisi incelendiğinde, tepe yamaçına konumlanan dar sokaklarda halen Osmanlı dönemi konut mimarisi izlerini taşıyan binalar gözlenmektedir. Bu dönemde inşa edilen yapılar taş, ahşap ve kerpiç gibi yöresel yapı malzemelerinin kullanılması ile günümüze kadar ulaşmıştır. Binalar tek veya iki katlı inşa edilip, avlulu forma sahiptirler. Çalışma kapsamında, köyde bulunan on bir konutun geleneksel plan özellikleri, yerleşimleri ile avlu kavramı incelenerek, elde edilen bulgular değerlendirilmiş, geleneksel plan tipleri belirli bir sistematik içinde sentezlenmiş ve saptanmıştır. Bu veriler ışığında 1700 yıllarında tek katlı taş malzemeden inşa edilen Kuru İmam Evi alan analizi, fotoğraflama, eskiz çalışmaları ve kişilerle söyleşiler yoluyla yerinde belgelenmiştir. Günümüzde mevcut kültürel mirası korumak adına bir takım girişimlerin bulunduğu bilinmektedir. Ancak, bu girişimler geleneksel konut mimari dokusunu yaşatmak yönünde yetersiz kalmıştır. Kalavaç köyünün mimari dokusunu korumak adına köydeki mevcut geleneksel konut yapılarının, geleneksel malzemelerle iyileştirilmesi ve mekan kurgusunun korunarak, donatı elemanlarının çağdaş yaşam şartlarına göre yeniden tasarlanması kültürel mirasın korunmasını sağlamak adına yapılması gerekendir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa/Nicosia Kenti’nin 13. yy - 15. yy Arasındaki Fiziksel Biçimlenişi

Original Article Megaron, Volume Cilt.Vol.9, Issue Sayı No.1, 2014, Pages 34-44

Abstract

City may be defined as the artificial creation of communal life in a natural environment, made up of complexes of buildings that cater to human needs. Urbanization then is a process that forms a chain of events over time. It may be said that city itself is a process, when viewed as whole. In this article, this formation process is examined taking Nicosia on the island of Cyprus as the example. The article was prompted by a number of factors, namely similarities between the walled city in the centre of Nicosia and its equivalent in European medieval settlements, the fact that Nicosia’s walled city has survived to the present relatively intact, and its lack of mention in available sources. The article examines Nicosia’s walled city in the context of findings on the medieval cities of Europe. The information on Nicosia city in the medieval period and 13th-15th centuries was taken from available sources, and interpreted by analyzing the physical structure of the settlement. In the introduction, an overall perspective is given of the historical period of Nicosia city. This is followed by a detailed description of the medieval period and 13th-15th centuries of the city. The article concludes with an evaluation and comments on the the physical formation of Nicosia city at the close of 15th century.


Özet

Kent toplu yaşamın doğal ortamda yapay olarak oluşturduğu, beşeri gereksinimleri karşılayan yapılar kompleksi olarak tanımlanabilir. Kentleşme ise bu süreci oluşturan zaman akımındaki olaylar zinciridir. Tümden bakıldığında kent bir süreçtir diyebiliriz. Makalede bu oluşum Kıbrıs adasının Lefkoşa/Nicosia kenti örnek alınarak incelenmeye çalışıldı. Lefkoşa kentinin merkezinde yer alan surla çevrili (Surlariçi) yerleşimi, Avrupa Ortaçağ kentlerinin yerleşimlerine benzerliği ve pek az bozularak günümüze kadar gelmiş oluşu, kaynaklarda yeterince yer almayışı makalenin yazılış sebebidir. Bu bağlamda makalede yukarıdaki bulgular çerçevesinde Avrupa Ortaçağ kentleri inceleme alanına alınarak örneklendirildi. Lefkoşa/Nicosia kentinin Ortaçağ ve 13-15. yy ait dönemleri bilgiler kaynaklardan yararlanılarak yerleşimin fiziksel özellikleri yorumlanmaya çalışıldı. Giriş bölümünde genel bir bakış açısıyla Lefkoşa Kentinin tarihsel süreci incelendi. Lefkoşa’nın Ortaçağ ve 13-15.yy dönemleri ayrıntıları ile anlatıldıktan sonra sonuçta Lefkoşa kentinin 15. yy sonunda oluşan fiziksel biçimlenmesi değerlendirme ve yorumlarla yapıldı.

Currrent Teaching

 • 2019 YAZ

  SPACE PLANNING

  -

 • 2019 YAZ

  ARCHITECTURAL PROJECT II

  -

 • 2019 YAZ

  ARCHITECTURAL DESIGN III

  -

Teaching History

 • 2018 BAHAR

  SPACE PLANNING

  -

 • 2019 BAHAR

  SPACE PLANNING

  -

 • 2015 GÜZ

  -

  -

 • 2015 BAHAR

  INTERIOR DESIGN STUDIO I

  Eğitim

 • 2016 YAZ

  INTERIOR DESIGN STUDIO I

  Eğitim

 • 2014 YAZ

  INTERIOR DESIGN STUDIO V

  eğitim

 • 2015 YAZ

  INTERIOR DESIGN STUDIO V

  eğitim

 • 2014 BAHAR

  INTERIOR DESIGN STUDIO II

  Eğitim

 • 2016 BAHAR

  INTERIOR DESIGN STUDIO II

  Eğitim

 • 2014 BAHAR

  HUMAN FACTORS IN INTERIOR DESIGN

  -

 • 2016 BAHAR

  HUMAN FACTORS IN INTERIOR DESIGN

  -

 • 2018 BAHAR

  HUMAN FACTORS IN INTERIOR DESIGN

  -

 • 2015 GÜZ

  HUMAN FACTORS IN INTERIOR DESIGN

  -

 • 2016 GÜZ

  HUMAN FACTORS IN INTERIOR DESIGN

  -

 • 2017 GÜZ

  HUMAN FACTORS IN INTERIOR DESIGN

  -

 • 2018 GÜZ

  HUMAN FACTORS IN INTERIOR DESIGN

  -

 • 2019 GÜZ

  HUMAN FACTORS IN INTERIOR DESIGN

  -

 • 2015 BAHAR

  CONSTRUCTION IN INTERIOR DESIGN

 • 2018 GÜZ

  HUMAN FACTORS AND ERGONOMICS IN INTERIOR DESIGN

  -

 • 2019 GÜZ

  HUMAN FACTORS AND ERGONOMICS IN INTERIOR DESIGN

  -

 • 2015 GÜZ

  HUMAN FACTORS IN INTERIOR DESIGN

  -

 • 2016 GÜZ

  HUMAN FACTORS IN INTERIOR DESIGN

  -

 • 2019 BAHAR

  URBAN FURNITURE DESIGN

  -

 • 2019 GÜZ

  URBAN FURNITURE DESIGN

  -

 • 2019 BAHAR

  USER'S NEEDS

  -

 • 2014 BAHAR

  SPACE PLANNING

  -

 • 2015 BAHAR

  SPACE PLANNING

  -

 • 2016 BAHAR

  SPACE PLANNING

  -

 • 2017 BAHAR

  SPACE PLANNING

  -

 • 2018 BAHAR

  SPACE PLANNING

  -

 • 2019 BAHAR

  SPACE PLANNING

  -

 • 2019 GÜZ

  GRADUATION PROJECT

  -

 • 2015 GÜZ

  GRADUATION PROJECT

  temel eğitim

 • 2019 GÜZ

  GRADUATION PROJECT

  -

 • 2018 BAHAR

  ARCHITECTURAL PROJECT I

  -

 • 2018 BAHAR

  ARCHITECTURAL DESIGN II

  -

 • 2017 GÜZ

  ARCHITECTURAL DESIGN II

  -

 • 2018 GÜZ

  ARCHITECTURAL DESIGN II

  -

 • 2019 BAHAR

  ARCHITECTURAL PROJECT II

  -

 • 2019 BAHAR

  ARCHITECTURAL DESIGN III

  -

 • 2018 BAHAR

  ARCHITECTURAL DESIGN IV

  -

 • 2018 GÜZ

  ARCHITECTURAL DESIGN IV

  -

 • 2017 BAHAR

  ARCHITECTURAL DESIGN V

  Bilimsel temellere dayalı mimari tasarım çalışması yolu ile öğrenciyi eleştirel düşünce doğrultusunda eğitmek,motive etmek, bu yollarla yaratılıklarını arttırmak. Tasarımda doğaya,insana ve tüm canlılara saygılı ve sevgi yoluyla yaklaşmayı örneklemek ve bu hasletleri kazandırmak.

 • 2017 YAZ

  ARCHITECTURAL DESIGN V

  Bilimsel temellere dayalı mimari tasarım çalışması yolu ile öğrenciyi eleştirel düşünce doğrultusunda eğitmek,motive etmek, bu yollarla yaratılıklarını arttırmak. Tasarımda doğaya,insana ve tüm canlılara saygılı ve sevgi yoluyla yaklaşmayı örneklemek ve bu hasletleri kazandırmak.

 • 2018 GÜZ

  ARCHITECTURAL DESIGN I

  -

 • 2018 GÜZ

  ARCHITECTURAL DESIGN III

  -

 • 2018 BAHAR

  THESIS

  -

 • 2019 GÜZ

  THESIS

  -

 • 2014 BAHAR

  THESIS (MASTER)

  -

 • 2016 BAHAR

  THESIS (MASTER)

  -

 • 2017 GÜZ

  THESIS (MASTER)

  -

 • 2018 GÜZ

  THESIS (MASTER)

  -

 • 2014 BAHAR

  CONSTRUCTION I

  -

 • 2015 BAHAR

  CONSTRUCTION I

  -

 • 2016 BAHAR

  CONSTRUCTION I

  -

 • 2015 GÜZ

  CONSTRUCTION I

  -

 • 2016 GÜZ

  CONSTRUCTION I

  -

 • 2017 GÜZ

  CONSTRUCTION I

  -

 • 2019 GÜZ

  CONSTRUCTION I

  -

 • 2015 BAHAR

  CONSTRUCTION I

  -

 • 2016 BAHAR

  CONSTRUCTION I

  -

 • 2017 BAHAR

  CONSTRUCTION I

  -

 • 2015 GÜZ

  CONSTRUCTION I

  -

 • 2016 GÜZ

  CONSTRUCTION I

  -

 • 2017 GÜZ

  CONSTRUCTION I

  -

 • 2019 GÜZ

  CONSTRUCTION AND MATERIALS I

  ...

At My Office