Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. 2012

  Cerrahi ABD

  Ankara Üniversitesi

 • Master...

  -

  -

 • Bachelor2005

  Veteriner Fakültesi

  Ankara Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Large Thoracolumbal Wound Treatment with Punch Graft

Case Report Journal of Faculty of Veterinary Medicine, Erciyes University, Volume 12, Issue 2, 2015, Pages 141-146

Abstract

A two year old, male, Husky breed, having a cut wound (abrasion) extending from interscapular region to 3. lumbal vertebrae at dorsal side and to parasternal area bilaterally at distal side constituted the material of this study. At the clinical examination purulent discharge, mortification of wound margins and dehydration were determined. Mortified tissues have been cleared after a medical treatment applied to the wound area for two weeks. On the fourth week, intact skin biopsy punched by a 3 mm diameter tool, planted on to the wounded area with punch graft method. During the postoperative period, the dressing has been changed every day for the first week, and every other day in the second and third weeks. On the fourth week full epithelialization of the wounded area was observed and the patient was discharged. It is concluded that in large wounds, punch graft method can be used to assist secondary healing process.


Özet

Çalışma olgusunu, dorsalde interskapular bölgeden 3. lumbal vertebraya, distalde bilateral parasternal bölgeye kadar uzanan deri kayıplı kesik (abrazyon) yarası bulunan iki yaşlı, erkek, Husky ırkı köpek oluşturdu. Klinik muayenede, purulent akıntı, yara dudaklarında mortifikasyon ve dehidrasyon belirlendi. İki hafta uygulanan medikal sağaltım ile yara bölgesindeki mortifiye dokular temizlendi. Dördüncü haftada 3 mm çaplı biyopsi punch’ı yardımıyla alınan sağlam deri, punch greft yöntemi ile yara bölgesine ekildi. Postoperatif ilk hafta günlük pansuman yapıldı. İkinci hafta iki günde bir pansuman uygulandı. Dördüncü haftada yara bölgesinin tam epitelizasyonu görülerek hasta taburcu edildi. Geniş yaraların kapatılmasında, punch greft yönteminin sekunder iyileşmeye yardımcı olarak kullanılabileceği kanısına varıldı.

The Effect of Deslorelin Acetate in the Treatment of Persistent Urinary Incontinence after Operation of Ectopic Ureter in a Golden Retriever Bitch: Case Report

Case Report KAFKAS UNIV VET FAK, Volume 22, Issue 3, 2016, Pages 465-468

Abstract

In this report, deslorelin acetate (suprelorin) implant, a GnRH depot analogue, was used for the first time in postoperatively observed urinary incontinence treatment of one year old female Golden Retriever puppy which came to our hospital with urinary incontinence complaint, diagnosed with left unilateral extramural ectopic ureter, treated for her ectopic ureter with ureteroneocystostomy operation and undergone ovariohysterectomy operation at the same time. In the examination at the end of eight months of postoperative period, it was observed that urinary incontinence which was thought to be due to urinary sphincter deficiency following the ectopic ureter surgery has been completely disappeared. The positive effect of deslorelin acetate on the treatment of urinary incontinence after ovariohysterectomy, which was reported in the literature in a limited number, was also found to be effective in the treatment of urinary sphincter deficiency, which was frequently observed following the ectopic ureter surgery.


Özet

Bu raporda üriner inkontinens şikayeti ile hastanemize getirilen ve sol unilateral ekstramural ektopiküreter tanısı konarak üreteroneosistostomi operasyonu ile ektopik üreteri onarılan ve aynı anda ovariohisterektomi operasyonu da geçiren 1 yaşlı, dişi Golden Retriever yavrusunda gözlenen postoperatif üriner inkontinensin tedavisinde ilk kez kullanılan GnRH depot analogu deslorelin acetate (suprelorin) implantının etkinliği ele alındı. Postoperatif sekizinci ayda yapılan muayenelerde ektopik üreter operasyonunu takiben üriner sfinkter yetmezliği kaynaklı olduğu düşünülen üriner inkontinensin tamamen ortadan kalktığı gözlendi. Ovariohisterektomi sonrası üriner inkontinens tedavisindeki etkinliği önceden bilinen deslorelin asetatın, ektopik üreter operasyonunu takiben sıklıkla gözlenen üriner sfinkter yetmezliğinde de etkili olduğu düşünüldü.

http://ercivet.erciyes.edu.tr/arsiv/2015/d2/Olgu%20Sunumu1.pdf

General Publication The Effect of Deslorelin Acetate in the Treatment of Persistent Urinary Incontinence After Operation of Ectopic Ureterin a Golden Retriever Bitch, 2016

Abstract


Özet

https://www.researchgate.net/profile/Cagri_Gueltekin/publication/289554516_Bir_Disi_Golden_Retrieverda_Ektopik_Ureter_Operasyonu_Sonrasi_Kalici_Uriner_Inkontinensin_Tedavisinde_Deslorelin_Asetatin_Etkisi/links/56f265bf08aed354e5721d2b.pdf

General Publication The Effect of Deslorelin Acetate in the Treatment of Persistent Urinary Incontinence After Operation of Ectopic Ureterin a Golden Retriever Bitch, 2016

Abstract


Özet

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=13047280&AN=118117236&h=zjckSRNJTXWcbJct4JtMh5Yl4DQ6dikhiHSuCJPtJ9PgNedGEfidQtwWelxkVqePEboogotF%2FHVhSO%2Fa3%2BiLyA%3D%3D&crl=c

General Publication The Effect of Deslorelin Acetate in the Treatment of Persistent Urinary Incontinence After Operation of Ectopic Ureterin a Golden Retriever Bitch, 2016

Abstract


Özet

Rekonstrüktif Cerrahi ve Dermoplasti Yöntemleri

Review Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-Cerrahi Özel Sayısı, Volume 2, Issue 1, 2016, Pages 7-15

Abstract

Reconstructive surgery is used in a wide range of conditions such as repairing and reshaping bodily structures affected by congenital defects, developmental abnormalities, traumas, burns and tumours in veterinary medicine.An importantdevelopment was occurred in veterinary reconstructive surgery techniques in the last two decades when surgeons approached the issue with a new understanding of the anatomic structures and the blood supply of tissues. The aim of this article is to describe briefly, the most common used reconstructive techniques (undermining, tension suture patterns, relaxing-releasing incisions, skin stretching, skin flaps, skin grafts) in animals, especially in dogs and cats, also short anatomical information.


Özet

Rekonstrüktif cerrahi, veteriner hekimlikte doğmasal defektler, gelişimsel anomaliler, travmalar, yanıklar ve tümöral oluşumlardan etkilenen dokuların onarılması ve yeniden şekillendirilmesi amacıyla uygulanmaktadır. Cerrahların, dokuların kan desteğine ve anatomik yapısına yeni bir anlayışla yaklaşmaları sayesinde son 20 yılda veteriner hekimlik alanında da rekonstrüktif cerrahi açısından büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Bu makalede kısa anatomik bilgi yanında, veteriner rekonstrüktif cerrahi alanında özellikle de kedi ve köpeklerde, en çok uygulanan dermoplasti yöntemleri (serbestleştirme, tansiyon dikiş yöntemleri, tansiyon giderici ensizyonlar, deri esnetme teknikleri, deri flapleri, deri greftleri) hakkında özlü bilgi sunulması amaçlanmıştır.

Currrent Teaching

 • 2019 YAZ

  ANAESTHESIOLOGY - REANIMATION

  -

 • 2019 YAZ

  ANESTHESIOLOGY - REANIMATION

  -

Teaching History

 • 2015 BAHAR

  ANAESTHESIOLOGY - REANIMATION

  -

 • 2016 BAHAR

  ANAESTHESIOLOGY - REANIMATION

  -

 • 2017 BAHAR

  ANAESTHESIOLOGY - REANIMATION

  -

 • 2018 BAHAR

  ANAESTHESIOLOGY - REANIMATION

  -

 • 2019 BAHAR

  ANAESTHESIOLOGY - REANIMATION

  -

 • 2017 YAZ

  ANAESTHESIOLOGY - REANIMATION

  -

 • 2015 BAHAR

  ANESTHESIOLOGY - REANIMATION

  -

 • 2016 BAHAR

  ANESTHESIOLOGY - REANIMATION

  -

 • 2017 BAHAR

  ANESTHESIOLOGY - REANIMATION

  -

 • 2018 BAHAR

  ANESTHESIOLOGY - REANIMATION

  -

 • 2019 BAHAR

  ANESTHESIOLOGY - REANIMATION

  -

 • 2016 GÜZ

  DENTAL DISEASES and SURGERY

  -

 • 2017 GÜZ

  DENTAL DISEASES and SURGERY

  -

 • 2018 GÜZ

  DENTAL DISEASES and SURGERY

  -

 • 2019 GÜZ

  DENTAL DISEASES and SURGERY

  -

 • 2016 GÜZ

  DENTAL DISEASES SURGERY

At My Office