Work Experience

 • Todate 2017

  Öğretim Görevlisi

  Yakın Doğu Üniversitesi, İletişim Fakültesi

 • 2016 2011

  Öğretim Görevlisi

  Yakın Doğu Üniversitesi, Okul Öncesi Öğretmenliği

Education & Training

 • Ph.D. 2018

  Medya ve İletişim Çalışmaları

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Master2015

  Radyo - TV - Sinema

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Bachelor2011

  Grafik Tasarım

  University of Nicosia

Honors, Awards and Grants

 • 2012
  EFJ Press visit for Turkish Journalists
  image
  Mayıs 2012 - European Journalism Centre - Focusing on the EU Instutitions Press visit for Turkish Journalists
 • 2013
  Yeni Medya Alanı'nda ödül
  image
  Kasım 2013 - Kutlu Adalı Basın Ödülleri (Yeni Medya Alanı)

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Changing Communication Medium and a Look to Internet Journalism in TRNC

Conference Paper 1st International Congress on Current Approaches in Communıcation, Literature, Music and Art Studies, Volume 1, Issue 1, 2016, Pages 160

Abstract

Technological developments happening all around the globe has made irreversible changes in communications. Internet technology which started to be used actively at the end of 20th century has taken hold of the whole world, generally communications, especially journalism have shared the same effect as well.. Internet, has become an unlimited news channel for journalists. As the traditional newspapers has started to shut down their paper versions, internet newspapers has started to shape the future of journalism by using written, visual and auditory materials all in one place. This work will analyze the lack of Information Law in TRNC and how Internet newspapers doesn't count as newspapers in the country while examining how the lack of law affects the journalism in the county at the Information Age. In this context, the first chapter of this study will work on evolving and changing journalism concept while discussing the changes between traditional and internet newspaper and showing why will internet newspaper will win. Lack of Law in Informatics in Turkish Republic of Northern Cyprus ends up with Ethical violations. Second chapter will give suggestions about this ethical violations happening in TRNC.


Özet

Tüm dünyada yaşanan teknolojik gelişmeler, iletişim alanında da geri dönülemez dönüşümler yaşanmasına sebep olmuştur. 20’nci yüzyılın son çeyreğinde aktif olarak kullanılmaya başlanan internet teknolojisi, çok kısa bir zaman içinde tüm dünyayı etkisi altına almış, genel de iletişim araçları ve özelde ise gazetecilik de bu etkiden nasibini almıştır. İnternet, gazeteciler için sınırsız olanakların bulunduğu yepyeni bir haber mecrasına bürünmüştür. Gazeteler tek tek kapanmaya yüz tutarken, internet ortamında hem yazılı, hem görsel hem de işitsel yayınlar yapmasıyla gazeteciliğin geleceğini şekillendirmeye devam ediyor. Bu çalışma; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yayım yapan İnternet Gazeteleri’nin, ülkede “Bilişim Yasası” bulunmamasından kaynaklı olarak gazete sınıfında sayılmamasını ve Bilişim Çağı’nda, KKTC’de bir yasanın halen geçmemiş olmasının, ülke gazeteciliğini ne şekilde etkilediğini de inceleyecektir. Bu bağlamda çalışmanın birinci bölü- münde gelişen ve değişen gazetecilik kavramı irdelenirken, internet gazeteciliği ile geleneksel gazetecilik arasındaki farklar ve internet gazeteciliğinin öneminin her geçen gün neden artacağı tartışılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Bilişim Yasası’nın olmamasından dolayı yaşanan etik ihlaller ve öneriler de bulunmaktadır.

Ethical Approaches In Online Broadcasting: Right to Privacy

General Publication Journal of International Social Research, Volume 8, Issue 37, 2015, Pages 964-970

Abstract

As its character, Internet Newspaper has become one of the fastest information sharing portal in the world which makes it more important than everything. Not only Internet Newspapers, but also Social Media tools let people to write a story about whatever they wanted which lead information to get dangerous. Internet Pages which can be created by such small prices, led people share junk information, is getting dangerous day by day. According to the research that has been made in Turkish Republic of Northern Cyprus, there are 48 Internet Web Pages in TRNC now. Most of those 48 Internet Web Pages has no copyright pages at all which shows the danger we have. Social Media tools, make people loose their privacy limits, to intervene in private life will always have a high potential. These interventions are the starting point for the many non-ethical behavior


Özet

İnternet Gazeteciliği, karakteri itibariyle, şu anda dünyanın neredeyse en hızlı bilgi aktarımı yapıldığı alan olması bakımından çok önemli bir yere sahiptir. Sadece gazetecilerin değil, internet kullanıcılarının da haber yazma şansına sahip olduğu bir ortam olarak Sosyal Medya, her geçen gün de tehlikenin arttığı bir ortam olma yolundadır. Çok ucuz fiyatlarla yaratılan internet gazeteleri, istenilen bilginin aktarılması bakımından ve dolaylı olarak da bilginin kirletilmesi açısından her geçen gün daha büyük bir tehlike yaratmaya devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan bir araştırmaya göre 48 Haber Sitesi'nin varlığından söz edilebiliyor. Bu Haber sitelerinin birçoğunun künyesinin dahi bulunmaması, tehlikenin boyutlarını gözler önüne sermektedir. Sosyal Medya araçları, bireylerin mahremiyet sınırlarını kaldıran, bireyler ile ilgili kişisel içeriklerin oluşturulduğu ve paylaşıldığı bir alan olduğundan kaynaklı olarak, özel yaşama müdahale edilebilmesi her zaman yüksek potansiyele sahip olacaktır. Bu müdahaleler birçok etik dışı davranışın da çıkı noktası olmaktadır.

Educational Qualification of Social Media: A Search For New Public Sphere

Original Article The Turkish Online Journal of Educational Technology (IETC 2017), Volume 8, Issue 1, 2017, Pages 722-731

Abstract

Concept of New Media, is a concept introduced by the information and communication based resarch, social, sychological, economical, political and cultural researchers approximately four decades ago (in the 1970s). However, meaning of New Media has been changed and developed in 1990s with the momentum computer and internet technologies. By 2000s, with the establishments of social media platforms, interpersonal communications has been carried out to this indispensable new medium. As the communication throughout Social Media platforms is based on "entertainment" on the other case, some communal and global issues are being argued on that platforms as well. This characteristic of social media, is being discussed as the Social Media could be the current rendition of Habermas 'Public Sphere' (öffentlichkeit) which made the bourgeoisie, in the process of discussing social issues and making various decisions, and these decisions are influential in the formation of laws regulating social and social life It is thought that it can not be interpreted and interpreted, and it causes controversy in this frame. The debate over whether social media can be treated as a new public Sphere is the focus of the work, and will debate whether it will be effective for socio-global important outcomes, using social issues and even easier communication opportunities, for social-global participation and global educational debate on a global scale.


Özet

Concept of New Media, is a concept introduced by the information and communication based resarch, social, sychological, economical, political and cultural researchers approximately four decades ago (in the 1970s). However, meaning of New Media has been changed and developed in 1990s with the momentum computer and internet technologies. By 2000s, with the establishments of social media platforms, interpersonal communications has been carried out to this indispensable new medium. As the communication throughout Social Media platforms is based on "entertainment" on the other case, some communal and global issues are being argued on that platforms as well. This characteristic of social media, is being discussed as the Social Media could be the current rendition of Habermas 'Public Sphere' (öffentlichkeit) which made the bourgeoisie, in the process of discussing social issues and making various decisions, and these decisions are influential in the formation of laws regulating social and social life It is thought that it can not be interpreted and interpreted, and it causes controversy in this frame. The debate over whether social media can be treated as a new public Sphere is the focus of the work, and will debate whether it will be effective for socio-global important outcomes, using social issues and even easier communication opportunities, for social-global participation and global educational debate on a global scale.

The Representation of the Victim as a Social Construction in Court News

Original Article The Turkish Online Journal of Educational Technology (IETC 2017), Volume 8, Issue 1, 2017, Pages 808-817

Abstract

There has been an increase in rape and abuse cases in the northern part of Cyprus. Thereby, these cases started to take parts in the media of Turkish Republic of Northern Cyprus. Unlike traditional media, internet journalism with the character of getting updated every second and the potential of reaching to the target audience has increased both common sensitivity but also unethical acts in the journalism. This research examined how internet media has dealed with the two cases occured in the Turkish Republic of Northern Cyprus. These cases are; 7 year old Mustafa Diker has been raped and killed by his father in 2012. This case has been indignant throughout Cyprus. The other case is 15 year old İ.E has raped 5 year old girl child. On the other hand, based on the fact that the concept of victim is shaped by personal and social values, it will be assessed how the victim is actually used by power holders in creating social construction as a means of social control. From this point of view, the perception created by the society through the nationalities of the suspects will be taken into consideration.


Özet

Son dönemlerde Kıbrıs'ın kuzeyinde tecavüz ve taciz vakalarında gözle görülür artış meydana gelmiştir. Dolayısıyla bu tür vakalar medyada sıkça yer alır pozisyona gelmiştir. Geleneksel medyadan farklı olarak her saniye güncellenen ve hedef kitleye hızlıca ulaşabilen internet gazeteciliği bu noktada, hem toplumsal duyarlılığın oluşturulmasında hem de gazetecilik etiği bakımında uygun olmayan birçok davranışın sergilenmesine sebep olmuştur. Bu araştırma kapsamında 2012 yılının Nisan ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde infiale sebep olan 7 yaşındaki Mustafa Diker'in tecavüz edilip ardından öldürülmesiyle 2016 yılının Haziran ayında vuku bulan Lefkoşa'da 15 yaşındaki İ.E'nin 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüzü konusunun internet haberciliğinde nasıl ele alındığı incelenmiştir. Öte yandan, mağdur kavramının kişisel ve toplumsal değerler tarafından şekillendirildiği gerçeğine dayanarak, mağdurun gerçekte iktidar sahipleri tarafından bir sosyal kontrol aracı olarak sosyal inşa yaratmada nasıl kullanıldığı değerlendirilmiştir. Bu noktadan hareketle, haberlerde zanlıların milliyetleri üzerinden toplum nezdinde yaratılan algı da göz önünde bulundurulmuştur.

Educational Qualification of Social Media: A Search For New Public Sphere

Videos -, Volume -, Issue -, 2017, Pages -

Abstract

Concept of "New Media", is a concept introduced by the information and communication based resarch, social, psychological, economical, political and cultural researchers approximately four decades ago (in the 1970s). However, meaning of New Media has been changed and developed in 1990's with the momentum computer and internet technologies. By 2000's, with the establishments of social media platforms, interpersonal communications has been carried out to this indispensable new medium. As the communication throughout Social Media platforms is based on "entertainment", on the other case, some communal and global issues are being argued on that platforms as well. This characteristic of social media, is being discussed as the Social Media could be the current rendition of Habermas's "Public Sphere" (öffentlichkeit) which made the bourgeoisie, in the process of discussing social issues and making various decisions, and these decisions are influential in the formation of laws regulating social and social life It is thought that it can not be interpreted and interpreted, and it causes controversy in this frame. The debate over whether social media can be treated as a new public Sphere is the focus of the work, and will debate whether it will be effective for socio-global important outcomes, using social issues and even easier communication opportunities, for social-global participation and global educational debate on a global scale.


Özet

“Yeni Medya” kavramı, yaklaşık olarak kırk yıl kadar önce (1970’li yıllarda), bilgi ve iletis¸im tabanlı araştırmalarda, sosyal, psikolojik, ekonomik, politik ve ku¨ltu¨rel c¸alıs¸malar yapan aras¸tırmacılar tarafından ortaya atılmış bir kavramdır. Ancak 1970’lerde değinilen anlam, 1990’larda önemli bir ivme kazanan bilgisayar ve internet teknolojisi ile birlikte genişlemiş, farklı boyutlara ulaşmıştır. 2000’li yıllarda, yeni medya kapsamında “sosyal medya” platformlarının/sitelerinin de kurulması ile birlikte, bireyler arası iletişim de, “vazgeçilmez” hale gelen bu yeni mecrada gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Sosyal medya siteleri üzerinden, gerçekleşen ilgili iletişim, “eğlence” temalı olmakla birlikte; bir yandan da, aynı sitelerde, bazı toplumsal veya küresel sorunların, çeşitli şekillerde ifadesi ve tartışılması söz konusu olmaktadır. Bu niteliği, sosyal medyanın, Habermas’ın, “Public Sphere” (öffentlichkeit) olarak adlandırdığı, burjuvaların, toplumsal hususları tartışarak, çeşitli kararlar ürettikleri ve bu kararların toplumsal yaşam ve yine toplum yaşamını düzenleme altına alan yasaların oluşumunda etkili olduğu olgunun, güncel hali olarak yorumlanıp yorumlanamayacağı düşüncesine ve bu çerçevede de güncel tartışmalara yol açmaktadır. Sosyal medyanın, yeni bir kamusal alan olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği tartışması, çalışmanın odak noktasını oluşturmakta olup; sosyal medyanın, Habermas’ın Burjuva Kamusal Alanı gibi, toplumsal sorunların ve hatta daha kolay iletişim olanakları sayesinde artık küresel çapta bir toplumsal – küresel katılım ile eğitsel nitelikte tartışmalar için kullanılarak, toplumsal – küresel önemli sonuçlar doğurmakta etkili olup olamayacağı sorgulaması/tartışması yapılmaktadır.

Representation of Victim as a Social Construction in the Court News

Videos -, Volume -, Issue -, 2017, Pages -

Abstract

There has been an increase in rape and abuse cases in the northern part of Cyprus. Thereby, these cases started to take parts in the media of Turkish Republic of Northern Cyprus. Unlike traditional media, internet journalism with the character of getting updated every second and the potential of reaching to the target audience has increased both common sensitivity but also unethical acts in the journalism. This research examined how internet media has dealed with the two cases occured in the Turkish Republic of Northern Cyprus. These cases are; 7 year old Mustafa Diker has been raped and killed by his father in 2012. This case has been indignant throughout Cyprus. The other case is 15 year old İ.E has raped 5 year old girl child. On the other hand, based on the fact that the concept of victim is shaped by personal and social values, it will be assessed how the victim is actually used by power holders in creating social construction as a means of social control. From this point of view, the perception created by the society through the nationalities of the suspects will be taken into consideration.


Özet

Son dönemlerde Kıbrıs'ın kuzeyinde tecavüz ve taciz vakalarında gözle görülür artış meydana gelmiştir. Dolayısıyla bu tür vakalar medyada sıkça yer alır pozisyona gelmiştir. Geleneksel medyadan farklı olarak her saniye güncellenen ve hedef kitleye hızlıca ulaşabilen internet gazeteciliği bu noktada, hem toplumsal duyarlılığın oluşturulmasında hem de gazetecilik etiği bakımında uygun olmayan birçok davranışın sergilenmesine sebep olmuştur. Bu araştırma kapsamında 2012 yılının Nisan ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde infiale sebep olan 7 yaşındaki Mustafa Diker'in tecavüz edilip ardından öldürülmesiyle 2016 yılının Haziran ayında vuku bulan Lefkoşa'da 15 yaşındaki İ.E'nin 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüzü konusunun internet haberciliğinde nasıl ele alındığı incelenmiştir. Öte yandan, mağdur kavramının kişisel ve toplumsal değerler tarafından şekillendirildiği gerçeğine dayanarak, mağdurun gerçekte iktidar sahipleri tarafından bir sosyal kontrol aracı olarak sosyal inşa yaratmada nasıl kullanıldığı değerlendirilmiştir. Bu noktadan hareketle, haberlerde zanlıların milliyetleri üzerinden toplum nezdinde yaratılan algı da göz önünde bulundurulmuştur.

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2017 GÜZ

  NEW INFORMATION TECHNICS

  -

 • 2015 BAHAR

  ENVIRONMENTAL RESEARCH

  --

 • 2016 GÜZ

  EDUCATION OF VISUAL ARTS

  görsel tasarım, ilke ve öğelerin doğru kullanılmasını öğretmektir.

 • 2017 GÜZ

  TV TEXT WRITING

  -

 • 2016 GÜZ

  TEACHING VISUAL ARTS

  görsel sanatlarda eleştiri ve tasarım öğrenimi

At My Office