Work Experience

 • Todate 2016

  Yrd. Doç. Dr.

  YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Education & Training

 • Ph.D. 2015

  Cerrahi hastalıkları hemşireliği

  Ege Üniversitesi

 • Master2006

  Cerrahi hastalıkları hemşireliği

  Ege üniversitesi

 • Bachelor2002

  Hemşirelik

  Ege üniversitesi

Honors, Awards and Grants

 • 2016
  Yoğun Bakım Ünitesinde Enteral Beslenen Hastalarda Gastrik Rezidü Yönetimi
  image
  Sözel bildiri birincilik ödülü, 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 13-17 Nisan 2016 Antalya.

Research Projects

 • image

  Management of the Gastric Residual Volume in Patients with Enteral Feeding in the Intensive Care Unit

  The study was conducted to find the biochemical effect of return or discard the gastric residual volume that had been aspirated back to the patient. The study continued in Aegean Medical Faculty, Neurosurgery Intensive Care Unit, during the period between September 21, 2013 and July 20, 2014.

  The study was designed as a randomised controlled study, the first and second groups provided the main data for the study, and the control group provided the necessary steps for a randomised controlled study. As a result of the study, it was found that giving the gastric residual volume return to the patients or discarding, it has no effect on the biochemical values. In the light of this study, it is advised to give the aspirated gastric outcome back to the patient in order to support gastric liquid and the electrolyte balance of the patient.

Filter by type:

Sort by year:

Beyin Tümörlü Hastaların Uluslararası NANDA Hemşirelik Tanılarına Göre Değerlendirilmesi: Bakım Önerileri (Evaluation of Patients with Brain Tumors According to International NANDA Nursing Diagnoses: Care Suggestions).

Original Article Journal of Neurological Sciences (Turkish), Volume 27, Issue 2, 2010, Pages 178-184

Abstract

Aim: This research is designed to be cross-sectional with the purpose of identifying post operative early and late nursing diagnoses of the patients with brain tumor. Nurses' knowledge about the possible post-operative nursing diagnoses and directing the care accordingly ensure prevention of some possible post-operative complications. J.Neurol.Sci.[Turk] 179 Methods: The research was carried out with the patients hospitalized at Brain Surgery intensive care unit and clinic in Ege University School of Medicine between January 2009 and April 2009. In the research, post-operative early and late nursing diagnoses of the patients were evaluated through NANDA nursing diagnosis terminology which is widely used internationally. Results: It was found out that 68.1% of the patients were diagnosed with neuroepithelial tumor according to WHO central nervous system classification, and 47.7% were semidependent and 43.2% were independent following the first 24 hours and hospitalized in the clinic for 11.89 days in average and in the intensive-care unit for 11.0 days in average. 25 different diagnoses and 123 nursing diagnoses in total were identified for the 44 patients evaluated in the research. Analyses of the nursing diagnoses and diagnose days revealed 9.8% constipation (0.-6. days), 8.9% nausea (0.-4.days), 8.1% insufficient liquid volume (0. - 4. days), 7.7% acute pain (0.- 4. days), 6.5% hyperthermia (0. – 4. days), 5.7 % insufficient respiration (0. -11. days), 4.0% excessive liquid volume (3. – 7. days), 4.0% impairment in sensory perception (0. -11. days), 4.0 % impairment in urinary excretion ( 0. – 5. days), 4.0 % confusion (4. – 11. days) and risk of infection (3. – 6. days) diagnosis. Conclusion: Hyperthermia, excessive liquid volume, constipation, nausea which could lead to increased intracranial pressure that is supposed to be prevented for the patients in neurosurgical units were diagnosed especially in the post-operative early period (0. -3. days) and Confusion and impairment in sensory perception were diagnosed in the post-operative late period.


Özet

Amaç: Bu araştırma beyin tümörlü hastaların ameliyat sonrası erken ve geç dönem hemşirelik tanılarını belirlemek amacıyla kesitsel tipte planlanmıştır. Hemşirenin ameliyat sonrası dönemde ortaya çıkabilecek hemşirelik tanılarını bilmesi ve buna göre bakımını yönlendirmesi ameliyat sonrası oluşabilecek bazı komplikasyonların önlenmesini sağlar. Gereç ve Yöntem: Araştırma Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi beyin cerrahisi yoğun bakım ünitesinde ve kliniğinde ocak 2009- nisan 2009 tarihleri arasında yatan hastaların uluslar arası platformda yaygın olarak kullanılan hemşirelik tanılama terminolojisi NANDA (The North American Nursing Diagnosis Association) ile ameliyat sonrası erken ve geç dönem hemşirelik tanıları değerlendirildi. Bulgular: WHO (World Health Organization) santral sinir sistemi sınıflamasına göre hastaların %68.1 nöroepitelyal doku tümörü tanısı aldığı, ilk 24 saatten sonra %47.7 yarı bağımlı ve %43.2 bağımsız olduğu; ortalama 11.89 gün klinikte, ortalama 11.0 gün yoğun bakım ünitesinde kaldığı belirlendi. Araştırma kapsamında değerlendirilen 44 hasta için 25 farklı tanı ve toplamda 123 hemşirelik tanısı belirlendi. Hemşirelik tanıları ve tanı günleri incelendiğinde; %9.8 (0.-6. gün) konstipasyon, %8.9 bulantı (0.-4.gün), %8.1 yetersiz sıvı volümü (0.-4.gün), %7.7 akut ağrı (0.-4. gün), %6.5 hipertermi (0.-4.gün), %5.7 yetersiz solunum (0.-11.günler), %4.0 sıvı volüm fazlalığı (3.-7.günler), %4.0 duyusal algılamada bozulma (0.-11.günler), %4.0 üriner boşaltımda bozulma (0-5. günler) ve %4.0 konfüzyon (4.-11.gün), %3.3 enfeksiyon riski (3-6. günler) tanılanmıştır. Sonuç: Beyin cerrahi hastaları için önlenmesi beklenilen kafa içi basınç artışına yol açabilecek bulantı, konstipasyon, sıvı volüm fazlalığı, hipertermi tanılarının özellikle ameliyat sonrası erken dönemde (0-3 gün); ameliyat sonrası geç dönemde ise duyusal algılamada bozulma ve konfüzyon tanılandı

Geriatrik Cerrahide Hasta Bakımı

Original Article Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi , Volume 27, Issue 2, 2011, Pages 61-68

Abstract

Like the general trend in the world, the elderly population is increasing in our country. It is estimated that half of the patients in the elderly group had surgical intervention because of any reason before their death. Despite this; elderly can tolerate the surgical treatment less, because of the changes in cellular level and organ systems during ageing. Nonetheless, increasing age causes the life span due to the disease to decrease and the surgical morbidity and mortality to increase. In addition, there are some physiological and psychosocial changes caused by the getting old process. For this reason, the elderly patients who are going to have surgery have different care needs compared to the care given to the young and middle-aged patients. In this article, risk factors of geriatric surgery, nursing care activities of geriatric surgery patients and rehabilitation of geriatric surgery patients are discussed.


Özet

Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de yaşlı nüfus artmaktadır. Geriatrik gruptaki hastaların yarısının ölmeden önce herhangi bir nedenle cerrahi girişim geçirdiği tahmin edilmektedir. Buna karşın yaşlanmanın hücresel düzeyde ve organ sistemlerinde yol açtığı değişiklikler nedeniyle yaşlılar cerrahi tedaviyi daha az tolere etmektedirler. Artan yaş, hastalığa bağlı yaşam süresinin azalmasına ve cerrahi morbidite ile mortalitenin artmasına yol açmaktadır. Ayrıca yaşlanmanın neden olduğu fizyolojik ve psikososyal değişiklikler de söz konusudur. Bu nedenle ameliyat olacak geriatrik hastaların, genç ve orta yaştaki hastalara verilen bakımdan daha farklı bir bakıma gereksinimleri vardır. Bu makalede, geriatrik cerrahide risk faktörleri, geriatrik cerrahi hastasının hemşirelik bakımı ve geriatrik cerrahi hastasının rehabilitasyonu tartışılmıştır.

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2017 GÜZ

  -

  -

 • 2018 GÜZ

  -

  -

 • 2016 GÜZ

  PATIENT SAFETY

 • 2017 GÜZ

  PATIENT SAFETY

  -

 • 2018 GÜZ

  PATIENT SAFETY

  -

 • 2019 GÜZ

  PATIENT SAFETY

  -

 • 2016 GÜZ

  PATİENT SAFETY

 • 2017 GÜZ

  INTRODUCTION TO NURSING

  -

 • 2018 GÜZ

  INTRODUCTION TO NURSING

  -

 • 2019 GÜZ

  INTRODUCTION TO NURSING

  -

 • 2017 GÜZ

  PATIENT SAFETY

  -

 • 2018 GÜZ

  PATIENT SAFETY

  -

 • 2019 GÜZ

  PATIENT SAFETY

  -

 • 2016 BAHAR

  PROFESSIONAL NURSING

  -

 • 2019 BAHAR

  SEMINAR

  ---

 • 2019 BAHAR

  SEMİNAR

  Öğrencinin gereksinimi doğrultusunda yeni amaçlar eklenecektir

 • 2017 BAHAR

  THESIS

  -

 • 2017 BAHAR

  THESIS

  Seçilen konunun önemini tartışmak

 • 2019 BAHAR

  THESIS

  -

 • 2017 GÜZ

  THESIS

  -

 • 2017 GÜZ

  THESIS

  Seçilen konunun önemini tartışmak

At My Office