Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. ..

  -

  -

 • Master2015

  Diş Hekimliği fakültesi

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Bachelor2015

  Diş Hekimliği fakültesi

  Yakın Doğu Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Güncel Restoratif Materyallerin Oral Biyofifilme Etkileri

Review Turkiye Klinikleri. Dishekimligi Bilimleri Dergisi, Volume 23, Issue 2, 2017, Pages 130-138

Abstract

Caries is caused by a process in the presence of tooth surface, time and microflora and forms as a result of the deterioration of the demineralization and remineralization cycle between the tooth surface and the plaque fluid and carbohydrates. Cariogenic bacteria are organized in a layer called biofilm to carry out the demineralizion process. After cleaning, cell- free layer called pellicle is formed on the tooth surface by proteins from the saliva and performs a protective function for the tooth in the healthy oral environment. Due to the ionic interactions on the surface of the enamel, bacterial adhesion occurs between bacteria and pellicle- coated surface. The biofilm structure is influenced by many factors that may show different properties in different regions of the mouth. Pathogen bacterial colonization increases in the plaque by time when the tooth surface is not adequately cleaned providing a basis for caries formation. In the formation of dental biofilm; saliva proteins are important as well as the free surface energy, antibacterial properties, surface roughness, chemical composition including the physical and chemical properties of the surface. For this reason, the types of materials used in dental restorations effect biofilm formation in a wide range. Rough and poorly polished materials containing large number of pores and defects can cause plaque accumulation. The characteristics of the materials used in restorative dental treatment and failures in their application may give way to secondary caries development. For this reason, the effect of the selected material on biofilm formation should be carefully examined.


Özet

Ağız boşluğunun en sık rastlanan hastalıklarından biri olan çürük; karbonhidratlar, diş yüzeyi, zaman ve mikrofloranın bir araya gelmesi ile oluşan bir süreç sonucunda ortaya çıkan bir oluşum olup, diş yüzeyi ile plak sıvısı arasındaki demineralizasyon ve remineralizasyon döngüsünün bozulması sonucu meydana gelmektedir. Karyojenik bakteriler, biyofilm adı verilen bir tabaka içinde organize olarak demineralizasyon işlemini gerçekleştirmektedir. Temizlenmenin ardından diş yüzeyi, tükürükten gelen proteinlerle pelikıl adı verilen hücresiz bir tabaka ile kaplanmaktadır. Sağlıklı ağız ortamında bu tabaka diş için koruyucu bir görev üstlenmektedir. Mine yüzeyindeki iyonik etkileşimler sebebiyle bakteriler ve pelikılla kaplanmış yüzey arasında bakteriyel adezyon meydana gelmektedir. Biyofilmin yapısı pek çok faktörden etkilenmekte ve ağzın değişik bölgelerinde farklı özellikler gösterebilmektedir. Yeterli düzeyde temizlenmeyen diş yüzeyinde oluşan plakta, zaman ilerledikçe patojen bakteri kolonizasyonu artmakta ve bu durum çürük oluşumuna zemin hazırlamaktadır. Dental biyofilm oluşumunda tükürük proteinlerinin yanı sıra, birikimin meydana geldiği yüzeyin serbest yüzey enerjisi, antibakteriyel özellikleri, yüzey pürüzlülüğü, kimyasal kompozisyon gibi fiziksel ve kimyasal özellikleri önem taşımaktadır. Bu nedenle, dental restorasyonlarda kullandığımız materyallerin tipleri biyofilm oluşumunu geniş kapsamda etkilemektedir. Çok sayıda por ve defekt içeren, pürüzlü ve iyi cilalanamayan materyaller plak birikimine sebep olmaktadır. Restoratif diş tedavisinde kullanılan materyallerin özellikleri ve uygulama hataları nedeni ile dişlerde sekonder çürük gelişebilmektedir. Bu nedenle, seçilen materyalin biyofilm oluşumuna etkisi dikkatli bir şekilde incelenmelidir.

X-Ray Free Techniques Used for Detection of Dental Caries

Review Mod Res Dent., Volume 3, Issue 2, 2018, Pages 1-3

Abstract

Modern dentistry focused on prevention, and the idea of “extension for prevention” must be replace with the procedures for a minimal invasive cavity preperation techniques. For this new approach for dentistry. Conventional or the traditional methods have failed to detect early incipient caries effectively. New diagnostic methods are still under research and seems to be very effective for early detection of caries in the near future. Advanced detection methods based on optical properties (fluorescence and transillumination) are seems to be the most potent methods for the detection of early carious lesions.


Özet

-

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2016 BAHAR

  PRACTICE CARE

  -

 • 2017 BAHAR

  PRACTICE CARE

  -

 • 2018 BAHAR

  PRACTICE CARE

  -

At My Office