Work Experience

 • Todate 2009

  Yardımcı Doçent Doktor

  Yakın Doğu Üniversitesi, Hemşirelik

 • 2009 2001

  Yardımcı Doçent Doktor

  Mersin Üniversitesi, Halk Sağlığı Hemşireliği

 • 1997 1993

  Araştırma Görevlisi

  Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik

 • 1993 1988

  Araştırma Görevlisi - Öğretim görevlisi

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Hemşirelik

Education & Training

 • Ph.D. 1999

  Halk Sağlığı Hemşireliği

  Hacettepe Üniversitesi

 • Master1991

  Halk Sağlığı Hemşireliği

  Hacettepe Üniversitesi

 • Bachelor1985

  Hemşirelik

  Hacettepe Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

 • image

  Effect Of Coping With Anxiety Education On Women’s Anxiety Level

  Effect Of Coping With Anxiety Education On Women’s Anxiety Level

Filter by type:

Sort by year:

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=13079557&AN=70604963&h=%2FSWfUD3D1zaO%2B3IqoabDuAJ38Ne8Zamm2Yzy4uYN1nKZHJbbznhd80czdfQd3j1eQCSdyD2XO9Q5ciOPv0cBUw%3D%3D&crl=c

General Publication Effect of Coping with Anxiety Education on Womens Anxiety Level., 2016

Abstract


Özet

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4116021/

General Publication Sacral region massage as an alternative to the urinary catheter used to prevent urinary retention after cesarean delivery, 2016

Abstract


Özet

http://www.tmc.dergisi.org/summary_en.php3?id=44

General Publication Investigation of Intestinal Parasites in Families in Kurdali Slum District, Mersin, 2016

Abstract


Özet

http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunihem/article/download/1025007357/1025007751

General Publication KADINLARDA RUH SAĞLIĞINI VE AİLE İŞLEVLERİNİ ETKİLEYEN ETMENLER, 2016

Abstract


Özet

http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunihem/article/view/1025007994/0

General Publication YOKSULLUĞUN 1-4 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA HASTALANMA SIKLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ, 2016

Abstract


Özet

http://tmc.dergisi.org/text.php3?id=44

General Publication Mersin Kurdali gecekondu mahallesinde yaşayan ailelerde barsak parazitlerinin araştırılması, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=7555381505803295958&hl=en&oi=scholarr

General Publication Kırsal kesim kökenli kadınların aile içi şiddete ilişkin görüşleri, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=1778918811577715301&hl=en&oi=scholarr

General Publication 40 YAŞ VE ÜZERİ BİREYLERDE KRONİK HASTALIK PREVALANSI VE KRONİK HASTALIK BAKIMINI DEĞERLENDİRME, 2016

Abstract


Özet

https://j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/33

General Publication Interventions by mothers of 1-6 year old children after home accidents, 2016

Abstract


Özet

http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunihem/article/view/1025000291

General Publication BİR GECEKONDU BÖLGESİNDE 5-12 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA ENÜREZİS PREVALANSI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER, 2016

Abstract


Özet

Mersin Kurdali Gecekondu Mahallesinde Yaşayan Ailelerde Barsak Parazitlerinin Araştırılması Ve Aile İçi Geçişin Belirlenmesi

Original Article Türk Mikrobiyol Cem Derg , Volume 35, Issue 1, 2005, Pages 50-56

Abstract

In this study, 76 families (466 family members) from Kurdali slum district in Mersin were examined for intestine parasites and their transmission within family by using simple random sampling method. All families had access to city tap water. 22.4% of the families did not have toilet and 25% did not have washbasin while 38.2% did not use any soap for sanitary. Average monthly income per family was 190±9.17 million Turkish Liras. 51.3% of the families were dependent upon leguminosae and vegetables for the daily diets. Following formalin-ether sedimentation techniques and microscopic analysis, intestine parasites were observed in 39.3% of stool samples. The most prevalent parasites were Giardia intestinalis (37%), Entamoeba coli (19%), Entamoeba histolytica/ dispar (14%) and Hymenolepis nana (11%). At least one parasite was found in 71.1% of families. Intra-family transmission rates were found as 36.4% and 41.3% for families and children, respectively. The results from this study indicated that there was an increase in the intestinal parasite’s trasmission rate with an increase in the number of family members. The increase in the prevalence of intestine parasites was found statictically significant for families with seven or higher members in comparison with onethree member families (p<0.05). The prevalence of intestine parasites among families with outdoor toilet and lacking washbasin was found to be higher than families having indoor toilets and washbasin. However, this difference was not found to be significant (p>0.05). This study showed that intestinal parasitic infections in Mersin slum district occured to be a major health problem. In order to eradicate this diseases, community–based studies should be conducted with a multidisiplinary approach.


Özet

Bu çalışmada, Mersin-Kurdali gecekondu mahallesindeki 76 aile (Toplam 466 kişi) basit rasgele örnekleme yöntemiyle seçilerek barsak parazitleri ve aile içi bulaşın belirlenmesi amaçlanmıştır. Ailelerin tümünün içme suyunu şehir şebeke suyundan temin etti¤ i, bunlar›n %22.4’ünün tuvalet, %25’inin lavabo, %38.2’sininde evinde sabun bulunmadığı, ortalama 190±9.17 milyon Türk Lirası aylık gelire sahip oldu¤u ve %51.3’ünün kuru baklagiller ve sebze ile beslendiği belirlenmiştir. Formalin-eter çöktürme yöntemi uygulanan örneklerin %39.3’ünde parazit görülmüştür. En sık saptanan parazitler sırasıyla Giardia intestinalis (%37), Entamoeba coli (%19), Entamoeba histolytica/dispar (%14) ve Hymenolepis nana (%11) olmuştur. Ailelerin %71.1’inde en az bir kişide parazit görülmüfltür. Aile içi bulaşma oranı, ailelerin tümünde %36.4, çocuklarda %41.3 olarak bulunmuştur. Ailedeki kişi say›s› art›kça bulaşma oran›n›n da artt›¤› görülmüfltür. Ailedeki çocuk say›s› 7 ve üzerinde olan ailelerde, 1-3 çocuğu olan ailelere göre parazit görülme s›kl›¤›n›n artt›¤› istatistiksel olarak anlaml› bulunmuştur (p<0.05). Tuvaleti dışarda olan ve lavabosu olmayan ailelerde parazit görülme s›kl›¤› yüksek saptanmış ancak fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Sonuç olarak bu bölgede paraziter infeksiyonlar›n önemli bir sa¤l›k sorunu oldu¤u saptanmıştır. Bu hastalıklarla mücadelede topluma dayalı çalışmaların multidisipliner bir yaklaşımla ele alınması gerekmektedir.

BİR GECEKONDU BÖLGESİNDE 5-12 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA ENÜREZİS PREVALANSI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Original Article Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Volume 8, Issue 1, 2005, Pages 31-41

Abstract

This research has been done aiming to define how to determine the frequency of enuresis and to explain the expected factors that may be effective in its occurence in Mersin, Toroslar municipality Kurdali suburb . The universe of this study, has been taken from home visit to two hundred famili-es as a requirement of Nursing of Mental Health and illness lecture of Mersin University of Health School Nursing stu-dents. The whole 163 family having 5-12 aged children have been taken as the example of this study. Within these 163 families the total number of 5-12 aged chil-dern has been determined as 300 and all of them have been included in this study.The data have been collected via the question form designed, related to the relevant literature, by researchers. In the statistical analysis of the data percentage and chi-square.have been used. According to the results of the research enuresis has been seen in 30% of the children. Enuresis in boys has been found more (52.2%). Enuresis was found to be more common in children with a family history of bedwetting. Majority of mothers (81.1%) have stated that enuresis is not normal, yet, only 16.7% consulted a doctor their children to find a solution. The majority of mothers (76.7%) whose children have enuresis have mentioned that they have taken precusions as fluid restriction in the evenings and take away toilet in nights for children not to wetting their beds. Necessary advice has been given as a result. Keywords: Enuresis, Enuresis Prevalence, age group.


Özet

Araştırma enürezis görülme sıklı-ğını belirlemek ve ortaya çıkmasında etkili olabileceği tahmin edilen faktörlerin ince-lenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak, Mersin ili Toroslar Belediyesi Kurdali gecekondu mahallesinde yapılmıştır. Çalışmanın evreni, Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümü öğrencilerinin Ruh Sağ-lığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersinin gereği olarak ev ziyareti yaptıkları 200 aile-den oluşmaktadır. Örnekleme ise, 5-12 yaş grubu çocuğu olan 163 ailenin tümü alın-mıştır. Örneklemi oluşturan 163 ailede 5-12 yaş grubu toplam çocuk sayısı 300 olarak belirlenmiş ve çocukların tümü alınmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından ilgili literatür incelenerek oluşturulan soru formu ile toplanmıştır. Verilerin istatistiksel anali-zinde yüzdelik ve ki-kare kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre çocukların %30’unda enürezis tespit edilmiştir. Enüre-zis erkek çocuklarda daha fazla (%52.2) bulunmuştur. Soy geçmişinde enürezis öykü-sü olan çocuklarda enürezis görülme oranı daha yüksek bulunmuştur.Annelerin büyük çoğunluğu (%81.1) enürezisin normal olma-dığını belirtmiş, yalnızca % 16.7’si çözüm bulmak amacıyla çocuklarını doktora götür-müştür. Enürezisi olan çocukların anneleri-nin çoğunluğu (%76.7) çocuklarının gece altını ıslatmaması için akşamları sıvı kısıtlaması ve geceleri tuvalete götürme gibi bazı önlemler aldıklarını belirtmişlerdir. Bu sonuçlar doğrultusunda gerekli önerilerde bulunulmuştur.

Interventions by Mothers of 1-6 Year Old Children after Home Accidents” Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Vol 3, No 2, (2006).

Original Article International journal of Human Science , Volume 3, Issue 2, 2006, Pages 1-8

Abstract

PURPOSE: The purpose of the research was to determine the interventions after home accidents by women with a child between 1-6 years old. INSTRUMENT AND METHODS: The research was conducted as a descriptive study in the neighborhoods served by Çukurova Health Clinic affiliated with Mersin province center municipality. Using a simple random sampling method 100 women were taken into the sample by numbering the 1-6 year old child monitoring records. Data were collected on a questionnaire. Percentage distribution and Chi square test were used in the analysis of data obtained in the research. FINDINGS: The children of 66.0% of the women had had at least one home accident and the most frequent of the accidents was falling (66.7%) followed by burns (43.9%). The majority of women, following their child's fall (61.4%) applied a wound ointment and took the child to a health care facility and following a burn to their child 44.8% of the women used a cold application and took the child to a health care facility. The overwhelming majority of the women learned about first aid for childhood accidents from the people close to them, such as a relative or neighbor. There was no statistically significant difference between the women's sociodemographic characteristics and frequency of home accidents and the kind of first aid used for home accidents (P>0.05). RESULTS: The frequency of accidents in the homes of children between 1-6 years was high, and the majority of the first aid treatments administered by women following an accident was correct. Although the percentage was small some of the women did use inappropriate procedures.Keywords: Accident, injury, home accidents, childhood accidents Keywords Accident; injury; home accidents; childhood accident


Özet

AMAÇ: bu araştırmanın amacı 1-6 yaş arası çocuğu olan kadınların çocuklarının ev kazası geçirme sıklığı ve kaza sonrası müdahaleleri saptamaktır. ARAÇ VE YÖNTEM: Mersin il merkezi Belediyesine bağlı Çukurova Sağlık Ocağının hizmet verdiği mahallelerde tanımlayıcı bir çalışma olarak yürütülmüştür. 1-6 yaşındaki çocuk izleme kartlarından, basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanarak 100 kadın örnekleme alınmıştır. Veriler bir anket formu üzerinde toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde Yüzdelik dağılımı ve Ki kare testi kullanılmıştır. BULGULAR: Kadınların %66’sının çocukları en az bir kez ev kazası geçirmiştir. Kadınların Kadınların sosyodemografik özellikleri ile kaza görülme sıklığı ve kaza sonrası yaptıkları uygulamalar arasında arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (P>0.05). Anahtar kelimeler Kaza, yaralanma, ev kazaları, çocukluk kazaları

Effect Of Coping With Anxiety Education On Women’s Anxiety Level

Original Article Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, Volume 13, Issue 3, 2011, Pages 20

Abstract

Objective: This research was conducted for the purpose of determining the effect of coping anxiety education on women's anxiety level. Method: The research population was comprised of 174 women who were in families being followed as part of the Community Health Nursing course by 46 senior nursing students and who were registered at two Primary Health Care Clinics between April 14 and May 14, 2007. The research sample was comprised of 160 of these women, 80 of whom were in the education group and 80 in the control group. Coping with anxiety education was given to the education group in two sessions for a total of two hours and was given an education booklet. In the education, explanation, question-answer and demonstration techniques were used. Results: The difference in the before and after coping with anxiety education Beck Anxiety Inventory (BAI) score means for the education group was found to be significant (p<0.001) but not for the control group (p>0.05). Conclusion: Findings that were obtained show that anxiety management training in two one-hour sessions with a two week interval was effective in lowering women's anxiety level


Özet

Amaç: Bu araştırma kadınların anksiyete düzeyine anksiyete ile başa çıkma eğitiminin etkisini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Yöntem: araştırmanın örneklemini 160 kadın oluşturmuştur. 14 Nisan ve 14 Mayıs 2007 tarihleri arasında yürütülen çalışmada, 80 kadın eğitim grubuna, 80 kadın ise kontrol grubuna alınmıştır. Eğitim grubuna Anksiyete ile başa çıkma eğitimi toplam iki saat olmak üzere iki oturumda verilmiş ve eğitim sonunda Eğitim Kitapçığı verilmiştir. Eğitimde, anlatım, Soru-Cevap, demonstrasyon teknikleri kullanılmıştır. Sonuç: Eğitim alan grubun eğitimden önce ve sonra Beck Anksiyete Envanteri (BAE) puanı anlamlı bulunmuştur (p<0,001), kontrol grubunda ise fark anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Sonuç: Elde edilen bulgular ışığında bir hafta ara ile bir saatlik iki seans anksiyete yönetim eğitimi kadınların kaygı düzeyini düşürmede etkili olduğunu göstermektedir.

Sacral region massage as an alternative to the urinary catheter used to prevent urinary retention after cesarean delivery.

Original Article Balkan Med J ; DOI: 10.5152/balkanmedj.2012.083 (SCI-Exp,) , Volume 30 , Issue 1 , 2012, Pages 58–63

Abstract

Abstract Objective: The aim of the study was to determine the effect of massage to the sacral region after cesarean delivery instead of employing a urinary catheter for the prevention of urinary retention. Study Design: Cross sectional study. Material and Methods: This interventional study population consisted of 60 women who were divided into two intervention groups and one control group. For the first intervention group, the sacral region was massaged every hour 10–15 minutes after cesarean delivery and every 30 minutes after a voiding sensation for the second intervention group. No interventions were made in the control group, although routine hospital services were provided. Socio-demographic data were collected using a questionnaire developed by the researchers. Other data were collected via observation. Results: Fifteen percent (15%) of the women in the first intervention group needed to void 2 hours after cesarean delivery, 35% after 3 hours, and the mean time to void after delivery was 3.4±0.8 hours. Forty percent (40%) of the women in the second intervention group needed to void after 5 hours, and the mean time to void after delivery was 5.5±0.8 hours. Sixty percent (60%) of the women in the control group needed to void 6 hours later, and the mean time to void after delivery was 6.2±0.7 hours. Urinary retention was not observed in the first intervention group. Our statistical analysis showed a significant difference between the three groups in terms of mean times to void after cesarean delivery (p<0.05). Conclusion: In order to facilitate voiding and to prevent urinary retention, which is seen as a post-cesarean complication, massaging the sacral region could be recommended instead of urinary catheter insertion. Additional studies with larger groups are also recommended.


Özet

Araştırma, Sezaryen ameliyatı sonrası idrar yapmada güçlük yaşayan hastalarda sakral bölgeye yapılan masajın etkisini belirlemek amacıyla planlanmıştır. Çalışma, 25 Şubat – 27 Eylül 2010 tarihleri arasında bir hastanenin kadın-doğum kliniğinde yürütülmüştür. Araştırma kapsamına sezaryen ameliyatı sonrası idrar yapmada güçlük yaşayan gönüllü 60. hasta alınmıştır. Sezaryen ameliyatı sonrası ilk 6 saatte idrar yapamayan kontrol grubundaki hastalara uygulanan, rutin klinik prosedürleri gözlenmiş, müdahale grubu hastaları iki gruba ayrılmıştır. 1. gruba araştırmacı tarafından sakral bölgeye saat başı düzenli olarak 10-15 dk. süresince masaj uygulanarak hastaların idrara çıkma durumları değerlendirilmiştir.2. gruba idrar yapamadığında yarım saat ara ile 10-15 dk. süresince masaj uygulanarak hastaların idrara çıkma durumları değerlendirilmiştir.

Yoksulluğun 1-4 Yaş Grubu Çocuklarda Hastalanma Sıklığı Üzerine Etkileri

Original Article Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, Volume 16, Issue 3, 2013, Pages 141-147

Abstract

The Effects of Poverty on theFrequency of llness in Children Aged 1-4 Years Objective: This research was made as a descriptive study for the purpose of examining the effects of poverty on the frequency of illness in children aged 1-4 years. Method: The research population was comprised of children aged 1-4 who lived in Yeşilyurt Subdivision, which has the lowest socioeconomic level in Muş province, and in Kültür-2 Subdivision, which has the highest socioeconomic level. The research sample was comprised of a total of 260 children who were chosen by using a formula that assumed that there would be a difference of 30% based on frequency of becoming ill between the high and low socioeconomic level subdivisions. Survey form was completed in face to face interviews with the mothers of 1-4 year old children during home visits. Data were evaluated on the computer. Number, percentage and Chi square test were used in the analysis of the data. Results: It was determined that 16.9% of the children in the Yeşilyurt Subdivision had ear infections three times a year, 20.9% had diarrhea-vomiting five or more times a year, and 19.5% had urinary tract infection five or more times a year; 89.3% of the children in the Kültür-2 Subdivision had ear infections once a year, 62.9% had diarrhea-vomiting once or twice a year and 90.0% had urinary tract infection once or twice a year (p<0.05). Conclusion: As it has been confirmed that the children living in low socio-economic neighbourhoods get sick more and more often, it is recommended that midwife/nurses ought to determine particularly the children living in low socio-economic regions and follow them quite often.


Özet

Amaç: Araştırma, Yoksulluğun 1-4 yaş grubu çocukların hastalanma sıklığı üzerine etkilerini incelemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Yöntem: Araştırmanın evrenini, Muş ili sınırları içinde sosyoekonomik düzeyi en düşük olan Yeşilyurt Mahallesi ve sosyoekonomik düzeyi en iyi olan Kültür-2 Mahallesinde ikamet eden 1-4 yaş grubu çocuklar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini, sosyo-ekonomik düzeyi yüksek ve düşük olan mahalleler arasında hastalanma sıklığı bakımından %30’luk bir fark olacağı kabul edilerek, formülle hesaplanmış 260 çocuk oluşturmuştur. Anket formları 1-4 yaş grubu çocuğu olan annelere ev ziyareti yapılarak, yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak doldurulmuştur. Elde edilen veriler bilgisayar ortamında değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde, sayı, yüzde ve ki-kare testi kullanılmıştır. Bulgular: Yeşilyurt mahallesindeki çocukların %16.9’unun yılda 3 kez kulak enfeksiyonu, %20.9’unun 5 kez ve daha sık ishal-kusma, %19.5’inin 5 kez ve daha sık idrar yolu enfeksiyonu geçirdiği, Kültür-2 mahallesindeki çocukların ise, %89.3’ünün yılda 1 kez kulak enfeksiyonu, %62.9’unun 1-2 kez ishal-kusma, %90.0’nının ise yılda 1-2 kez idrar yolu enfeksiyonu geçirdikleri tespit edilmiştir (p<0.05). Sonuç: Sosyo-ekonomik düzeyi düşük mahallede yaşayan çocukların, daha fazla ve daha sık hastalandıkları tespit edildiğinden, ebe/hemşirelerin özellikle sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan bölgelerde yaşayan çocukları belirleyerek sık takip etmeleri önerilmektedir.

Kadınlarda Ruh Sağlığını ve Aile İşlevlerini Etkileyen Etmenler

Original Article Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, Volume 16, Issue 3, 2013, Pages 154-162

Abstract

Factors Affecting Mental Health and Family Functions of Women Objective: The aim of this study is to evaluate the factors affecting mental health and family functioning of women. Method: The population in the study consisted of all women in 432 families followed by 108 students at 3rd and 4 th grades at Nursing Department whithin the "Public Health Nursing" course application in Province of three Health Centers in Mersin City between March to May 2009. The study sample consisted of women, who reside in these health center areas, 18-49 age groups, physical and cognitive health levels appropriate to answer applied forms, volunteered to participate in, do not have communication problems, chronic disease and psychiatric disease, not entered menopause, not married and have not children. The data were collected with questionnaire that include socio-demographic characteristics, “Brief Symptom Inventory” and “Family Assessment Scale”. In the evaluation of data analysis, percentage, Mann Whitney-U, Kruskal Wallis were used. Results: The Brief Symptom Inventory subscales of women the highest interpersonal sensitivity score was 1.01±0.86. The highest mean score of Women's Family Assessment Scale was found affective involvement 2.42±0.45 and Roles 2.31±4.96 respectively. It has been determined that the factors such as education level, marriage status, family type, spouse's education level, the number of people who live at home, presence of individuals with psychological problems in the family and migration to Mersin have affected women's level of psychiatric symptoms and had a negative effect on family functioning. Key words: Woman; mental health; family functions; nursing; affecting factors.


Özet

Amaç: Çalışmada; kadınların ruh sağlığını ve aile işlevlerini etkileyen etmenlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmanın evrenini; Mart-Mayıs 2009 tarihleri arasında Mersin İl sınırları içerisinde üç sağlık ocağında “Halk Sağlığı Hemşireliği” dersinin uygulamasını yapan Hemşirelik Bölümü 3. ve 4. sınıflarından 108 öğrencinin izlediği 432 ailedeki tüm kadınlar oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini bu sağlık ocaklarına bağlı bölgelerde oturan, 18-49 yaş grubunda, fiziksel ve bilişsel sağlığı uygulanan formları yanıtlamaya uygun, katılmaya gönüllü, iletişim sorunu ve kronik hastalığı olmayan, psikiyatrik tanı almamış, menapoza girmemiş, evli ve çocuğu olan 186 kadın oluşturmuştur. Veriler sosyo-demografik özellikleri içeren anket formu, “Kısa Semptom Envanteri” ve “Aile Değerlendirme Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik dağılımlar, ortalama, korelasyon, Mann Whitney-U ve Kruskal Wallis kullanılmıştır. Bulgular: Kadınların Kısa Semptom Envanteri alt ölçeklerinden kişilerarası duyarlılık puan ortalaması en yüksek 1.01±0.86 bulunmuştur. Kadınların Aile Değerlendirme Ölçeği’nde en yüksek Gereken İlgiyi Gösterme puan ortalaması 2.42±0.45 ve Roller 2.31±4.96 bulunmuştur. Eğitim düzeyi, nikah durumu, aile tipi, eşin eğitim düzeyi, evde yaşayan kişi sayısı, ailede psikolojik sorunu olan bireylerin bulunması ve Mersin’e göçle gelme gibi faktörlerin kadınların ruhsal belirti düzeyini ve aile işlevlerini olumsuz etkilediği saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Kadın; ruh sağlığı; aile işlevleri; hemşirelik; etkileyen faktörler.

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2016 BAHAR

  Epidemic Diseases in Disasters

  -

 • 2014 BAHAR

  COMMUNICABLE DIASES NURSING

  Öğrenciye bulaşıcı hastalıkların tanımı, epidemiyolojik ve klinik özellikleri, tedavi ve kontrolü ile hemşireli bakım ilkelerine ilişkin bilgi kazandırmak

 • 2015 BAHAR

  COMMUNICABLE DIASES NURSING

  Öğrenciye bulaşıcı hastalıkların tanımı, epidemiyolojik ve klinik özellikleri, tedavi ve kontrolü ile hemşireli bakım ilkelerine ilişkin bilgi kazandırmak

 • 2016 BAHAR

  COMMUNICABLE DIASES NURSING

  Öğrenciye bulaşıcı hastalıkların tanımı, epidemiyolojik ve klinik özellikleri, tedavi ve kontrolü ile hemşireli bakım ilkelerine ilişkin bilgi kazandırmak

 • 2016 GÜZ

  INFECTIOUS DISEASES AND EPIDOMYOLOGY

  -

 • 2016 BAHAR

  Care in Infection Diseases

  -

 • 2016 GÜZ

  EPIDOMIOLOGY

  -

 • 2014 BAHAR

  PUBLIC HEALTH NURSING

  -

 • 2015 BAHAR

  PUBLIC HEALTH NURSING

  -

 • 2016 BAHAR

  PUBLIC HEALTH NURSING

  -

 • 2014 YAZ

  PUBLIC HEALTH NURSING

  -

 • 2015 YAZ

  PUBLIC HEALTH NURSING

  -

 • 2016 YAZ

  PUBLIC HEALTH NURSING

  -

 • 2016 GÜZ

  PUBLIC HEALTH NURSING I

  -

 • 2016 GÜZ

  PUBLIC HELATH NURSING II

  -

 • 2015 GÜZ

  EPIDEMIOLOGY FOR NURSING

  -

 • 2016 GÜZ

  EPIDEMIOLOGY FOR NURSING

  -

 • 2015 GÜZ

  HISTORY OF NURSING AND DEONTOLOGY

  -

 • 2016 GÜZ

  HISTORY OF NURSING AND DEONTOLOGY

  -

At My Office