Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. 2019

  Özel Hukuk

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Master2015

  Özel Hukuk

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Bachelor2011

  Hukuk Fakültesi

  Yakın Doğu Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

 • 2016
  KUZEY KIBRIS HUKUKUNDA İCRAYA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN AİLENİN KORUNMASI HAKKI, MÜLKİYET HAKKI VE ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  image
  Ankara Üni. Hukuk Fak. Dergisi, 65 (4) 2016: 2755-2793, (http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/2150/22302.pdf). İlgili makale hakemli olarak yayımlanmış bulunmaktadır.

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Kuzey Kıbrıs Hukukunda Tebligat Yapılamaması Ve Hukuki Sonuçları

Book Yakındoğu, Volume -, Issue -, 2016, Pages -

Abstract

ABSTRACT Master’s Thesis “The Problem of the Failure to Serve Notice in the Turkish Republic of North Cyprus” Near East University Graduate School of Social Sciences Department of Law Master’s Programme The subject of this thesis, “The Failure to Serve Notice in the Turkish Republic of North Cyprus” consists of two parts. The first part examines “Service of Notice in North Cyprus”, whilst the second part looks at the “Reasons for the Failure to Serve Notice and the Legal Implications Thereof”. The first part of this study examines the definition of serving notice, the importance of serving notice, and how it is related to the principles of Civil Procedure under the heading “General Information on How to Serve Notice in our Legal System”. Subsequently, information is given about the various ways of serving notice, persons who can be served with notice and where and when a person can be served. The fundamental issue of the first part is how notice should be served in North Cyprus. In this context, the Regulations and Provisions in both Turkish and English Law have been addressed. The second part of this study examines the reasons for the failure to serve notice. The reasons are categorised as arising from legislation, participants in the procedure of serving notice, and the improper implementation of International Agreements with Turkey. With regards to participants in the procedure of serving notice, it is argued that the reasons for the failure to serve notice can be due to the authority in charge of serving notice and persons requesting the service of notice. This can also be classified as the impossibility of serving notice and avoiding the acceptance of notice, and substantial solutions have been suggested to overcome the identified problems. Finally, the legal implications of the failure to serve notice have been examined.


Özet

“Kuzey Kıbrıs Hukukunda Tebligatın Yapılamaması” hususunu konu alan tez çalışmamız, “Kuzey Kıbrıs Hukukunda Tebligatın Yapılması”, ve “Tebligatın Yapılamaması Nedenleri ve Tebligatın Yapılamamasının Hukuki Sonuçları” olmak üzere, iki bölümden oluşmaktadır. Çalışmamızın ilk bölümünde, hukukumuzda tebligatın nasıl yapılacağı hakkında genel bilgiler başlığı altında, tebligat kavramı ve tebligatın önemi ve medeni usul hukukuna hakim olan ilkelerle ilişkisi anlatılmış olup, ardından tebligat türleri, tebligatın yapılacağı kişiler, yer ve zaman hakkında bilgi verilmiştir. İlk bölümün temel inceleme konusu Kuzey Kıbrıs hukukunda tebligatın nasıl yapılması gerektiği olmuştur. Bu çerçevede Türk hukukunda ve İngiliz hukukunda bulunan düzenlemelere değinilmiştir. Çalışmamızın ikinci bölümünde Kuzey Kıbrıs hukukunda tebligatın yapılamaması nedenleri mevzuattan, tebligat sürecine katılan ilgililerden ve Türkiye ile yapılan uluslararası sözleşmenin uygulanmamasından kaynaklanan olarak kategorize edilmiştir. Yine tebligat sürecine katılan ilgililerden kaynaklanan nedenler kendi içinde tebligatı çıkaran merciden ve tebligatın yapılmasını talep edenlerden kaynaklanan nedenler ile tebliğ imkansızlığı ve tebligatı kabulden kaçınma olarak sınıflandırılarak incelenmiş ve tespit edilen sorunlara somut çözüm önerileri sunulmuştur. Son olarak tebligatın yapılamamasının hukuki sonuçları incelenmiştir.

KUZEY KIBRIS HUKUKUNDA İCRAYA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN AİLENİN KORUNMASI HAKKI, MÜLKİYET HAKKI VE ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Original Article Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Volume 65 , Issue 4, 2016, Pages 2755-2793

Abstract

It is important to ensure the right to the protection of family and property in enforcement proceedings, particularly in accordance with the principle of proportionality. It is vital to ensure the right to family protection is provided, especially when seizing property or where the enforcement process involves taking a child or establishing a personal relationship with a child. The opportunity for family members to object to enforcement proceedings is a way in which the right to the protection of family is served. In enforcement law, the right to the protection of property is taken into consideration for the creditor, debtor and third parties. The only limitation on any fundamental right when carrying out enforcement proceedings must be made in accordance with the principle of proportionality.The aim of this article is to evalutate the right to the protection of family, the right to property and the principle of proportionality during enforcement proceedings in the Turkish Republic of North Cyprus. Another aim is to examine the ways in which such rights can be violated and suggestions are made as to how such rights can be procured. The provisions in Turkish law are referred to in footnotes and a comparision is made to the regulations in the Turkish Republic of North Cyprus. Keywords: The Right to Property, The Right to the Protection of Family, The Principle of Proportionality.


Özet

İcra hukukunda, ailenin ve mülkiyetin korunması hakkının sağlanması ile icranın ölçülülük ilkesine uygun olarak gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Haciz gerçekleştirilirken, çocuğun teslimi sırasında veya çocukla şahsi münasebet kurulmasında ailenin korunması hakkının sağlanması gereklidir. Aile fertlerine hacze itiraz imkanının tanınması ailenin korunması hakkının sağlanmasına hizmet eder. İcra hukukunda mülkiyetin korunması hakkı alacaklı, borçlu ve üçüncü kişiler açısından dikkate alınmalı ve sağlanmalıdır. İcra işlemleri gerçekleştirilirken yapılacak temel hak sınırlaması ölçülülük ilkesine uygun olmalıdır. Makalemizin amacı, Kuzey Kıbrıs hukukunda icraya ilişkin hükümleri ailenin korunması hakkı, mülkiyet hakkı ve ölçülülük ilkesi açısından değerlendirilmesidir. Ayrıca hakkın ihlaline yol açan uygulamalar ve hükümlerin incelenmesi sonucu hakkın teminini sağlayacak öneriler sunmak çalışmamızın bir diğer amacıdır. Türk hukukunda yer alan düzenlemelere de dipnotlarda yer verilerek Kuzey Kıbrıs hukuku ile karşılaştırma yapılmıştır

Currrent Teaching

 • 2019 AKADEMİK YILI

  -

  -

 • 2019 AKADEMİK YILI

  -

  -_

Teaching History

 • 2014 AKADEMİK YILI

  -

  -

 • 2015 AKADEMİK YILI

  -

  -

 • 2016 AKADEMİK YILI

  -

  -

 • 2017 AKADEMİK YILI

  -

  -

 • 2018 AKADEMİK YILI

  -

  -

 • 2014 AKADEMİK YILI

  -

  -_

 • 2015 AKADEMİK YILI

  -

  -_

 • 2016 AKADEMİK YILI

  -

  -_

 • 2017 AKADEMİK YILI

  -

  -_

 • 2018 AKADEMİK YILI

  -

  -_

 • 2017 AKADEMİK YILI

  TRNC CIVIL PROCEDURE LAW

  hukuk

At My Office

Pazartesi-Salı-Çarşamba 11.00-13.00