Work Experience

 • 0000 2015

  Doçent

  Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

 • 2015 2009

  Yardımcı Doçent

  Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

 • 2009 2006

  Temsilci

  Yakın Doğu Üniversitesi, Ankara Öğrenci Temsilciliği

 • 2006 2005

  Yarı zamanlı öğretim görevlisi

  Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

 • 2005 2004

  Yarı zamanlı öğretim görevlisi

  Doğu Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Education & Training

 • Ph.D. 2007

  Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi

  Ankara Üniversitesi

 • Master2003

  Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi

  Ankara Üniversitesi

 • Bachelor2000

  Sınıf Öğretmenliği

  Atatürk Öğretmen Akademisi

Honors, Awards and Grants

 • 2010
  Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
  image
  Yakın Doğu Üniversitesi
 • 2014
  Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
  image
  Yakın Doğu Üniversitesi
 • 2015
  Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
  image
  TÜBİTAK
 • 2013
  Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
  image
  TÜBİTAK
 • 2015
  Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
  image
  Yakın Doğu Üniversitesi

Research Projects

 • image

  Project of Curriculum Developement for North Cyprus Education System

  In this project, Turkish lesson curriculum is developed and course&activity books are written from the grade of 1 to 8.

 • image

  Reform of Primary and Secondary Education, ROSPE.

  Its the project of European Commision and Ministry of Education in North Cyprus. In this project, some materials developed for the primary and secondary level course and activity books of Turkish lesson in North Cyprus.

Filter by type:

Sort by year:

Effect of Science and Technology Learning with Foreign Language on the Attitude and Success of Students

Conference Paper 2nd World Conference on Educational Sciences, Volume --, Issue --, 2010, Pages --

Abstract

This paper focuses on teaching science in CLIL¹. Problem sentence of the research was determined as “what is the success and attitude level of elementary school 8th grade schools who receive science education in a foreign language (English)?”. The study was designed in accordance with correlational survey method, which is a quantitative method, and its universe was provided by 8th grade students who attend science and technology classes in English at private and public schools of Northern Cyprus. “Science and Technology Class Attitude Scale” and “Science and Technology Class Success Scale” were used as data collection tools. Arithmetic average, standard deviation, correlation and t-test were employed for analyzing the data. Average of the scores obtained by students from success test was 4,18 (over 20), whereas their average academic success score was 8,85 (over 10). The fact that students received low scores from success test despite their high academic success scores is thought-provoking. Different from the scores provided by success test, attitude scores of students were found to be higher than the average value (3,40, according to 5 Likert scale).


Özet

Çalışmada, Kıbrıs’ın Lefkoşa ilçesindeki 78 sekizinci sınıf ortaokul öğrencisi ile çalışılmıştır. Araştırmada fen dersini İngilizce alan öğrencilerin uygulanan başarı testinden düşük puan aldıkları (ortalama %21) ortaya çıkmıştır. Buna karşın öğrencilerin okuldaki akademik başarı düzeyleri yüksektir ve fen bilgisi dersi tutum ölçeğinden de yüksek puanlar almışlardır.

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dilbilim ve Dilbilgisi Kavramlarına İlişkin Algıları

Conference Paper 4th International Turkish Education and Teaching Conference, Volume --, Issue --, 2011, Pages --

Abstract

--


Özet

Bu araştırmanın problem tümcesi, “Türkçe öğretmeni adaylarının dilbilim ve dilbilgisi kavramlarına ilişkin algıları nedir?” biçiminde oluşturulmuştur. Araştırma nitel bir çalışmadır. Araştırmada “durum çalışması” temel alınmış ve “iç içe geçmiş çoklu durum deseni” kullanılmıştır. Katılımcılar “amaçlı örnekleme” yöntemine göre belirlenmiş ve “kolay ulaşılabilir durum örnekleme”si temel alınmıştır. Böylelikle araştırmanın örneklemi, 2011 Bahar döneminde Abant İzzet Baysal ve Kocaeli Üniversitesi’nde Türkçe Öğretmenliği Bölümlerinde öğrenim gören toplam 20 öğrenci olarak belirlenmiştir. Veri toplama yöntemi olarak, “yarı yapılandırılmış görüşme” tekniği kullanılmış ve araştırmanın problemi doğrultusunda 7 alt probleme yanıt aranmıştır. Veriler, “betimsel analiz” yoluyla değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları üç başlıkta özetlenebilir: (i). Araştırmaya katılan öğretmen adayları dilbilimin bir bilim olduğuna vurgu yapmışlar, dilbilgisi olmadığının altını çizmişler ve dilbilimi,“kapsamlı”, “değişime açık”, “sistemli”, “aydınlatıcı” ve “çözümleyici” bir bilim olarak yansıtmışlardır. Öğretmen adaylarının dilbilime yönelik olumlu tutumlar içinde oldukları ve dilbilimi dilbilgisinin önüne koydukları söylenebilir; ancak olumlu tutumlarına karşın dilbilim tanımları incelendiğinde birçoğunun eksik, tutarsız ve yanlış bilgiye sahip olduğu gözlenmiştir. (ii). Öğretmen adaylarının dilbilgisi tanımlarında ise, yoğun bir biçimde “kural” sözcüğünü kullandıkları görülmüş ve dilbilgisi kurallarını önemsedikleri ve kabullendikleri ortaya çıkmıştır. Adayların, tıpkı dilbilim kavramı gibi, dilbilgisini de yanlış, eksik ve tutarsız bir biçimde tanımladıkları görülmüş, öznel yargılara yer verdikleri belirlenmiş ve özellikle yapıya odaklanıp dilin anlam boyutunu eksik bıraktıkları gözlenmiştir. (iii). Son olarak, iki kavramın benzerlik ve farklılıkları bağlamında bulgular incelendiğinde ise, katılımcıların özellikle dilbilimle ilgili Türkçe yazılmış alanyazından haberdar olmadıkları, dilbilim ve dilbilgisi farkını içselleştiremedikleri ve dilbilim alanıyla ilgili önemli ölçüde bilgi eksikliklerinin olduğu ortaya çıkmıştır.

http://www.ejer.com.tr/index.php?git=22&kategori=66&makale=611

General Publication Computer use in foreign language teaching: a case study from North Cyprus, 2016

Abstract


Özet

General Publication Yazmaya Hazırlık Temelinde Yazı-Çizgi Çalışmalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri: Kıbrıs Örneği, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=13345282699777142039&hl=en&oi=scholarr

General Publication Etkin öğrenme yaklaşımının anadili eğitiminde okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye etkisi, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=395670643987621122&hl=en&oi=scholarr

General Publication Kitap kavramına ilişkin zihinsel imgeler (yakın doğu üniversitesi örneği), 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042809000615

General Publication Evaluation of Turkish prospective teachers’ attitudes towards teaching profession (Near East University case), 2016

Abstract


Özet

General Publication Dil öğretiminde yeni bir anlayış: Avrupa dil gelişim dosyası uygulaması, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=2844484070261455421&hl=en&oi=scholarr

General Publication Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin sözcüksel görünümü, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=16044602326769047500&hl=en&oi=scholarr

General Publication Türkçe öğretmeni adaylarının anadili kavramına ilişkin olarak kullandıkları mecazlar, 2016

Abstract


Özet

General Publication Yükseköğretimde öğretim diline ilişkin öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=13086238882273174964&hl=en&oi=scholarr

General Publication İncircinin Dediği Adlı Kıbrıs Türk Masalının Kişilerarası İletişim Çatışmaları Açısından Çözümlenmesi, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=9544917219668422998&hl=en&oi=scholarr

General Publication Etkin ö? renme yakla?? m? n? n anadili e? itiminde okuma ve yazma becerilerini geli? tirmeye etkisi, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/226758

General Publication Okul Öncesi Öğretmenlerinin Türkçe Dil Etkinliklerine İlişkin Görüşleri: Lefkoşa Örneği, 2016

Abstract


Özet

http://eb.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/4503

General Publication Kıbrıslı Türk Öğrencilerin Yazma Kaygısı Düzeylerinin İncelenmesi, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810006920

General Publication Effect of science and technology learning with foreign langauge on the attitude and success of students, 2016

Abstract


Özet

General Publication Nitel araştırmaya giriş, 2016

Abstract


Özet

General Publication Türkçe Dersi Yazılı Sınav Sorularına İlişkin Değerlendirme: Kıbrıs Örneği., 2016

Abstract


Özet

http://www.ejer.com.tr/0DOWNLOAD/pdfler/eng/ahmetalieng53a.pdf

General Publication Turkish language and history candidate teachers use of metaphors in their perception of a computer, 2016

Abstract


Özet

http://www.jstor.org/stable/pdf/jeductechsoci.19.1.41.pdf

General Publication Social Networking as a Tool for Lifelong Learning with Orthopedically Impaired Learners, 2016

Abstract


Özet

General Publication Yapılandırmacı öğrenme temelinde Türkçe ve tarih öğretiminde bilgisayarların kullanımı., 2016

Abstract


Özet

http://www.academia.edu/download/31179394/IETC_07_Guneyli___Ozgur.doc

General Publication Technology use in language teaching: The case of foreign language teaching in Tomer, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=5784232174844693528&hl=en&oi=scholarr

General Publication Kitap incelemesi: Yine yazı yazıyoruz, 2016

Abstract


Özet

http://file.scirp.org/Html/16901.html

General Publication The relation between assertiveness levels, locus of control and academic success of Turkish language teacher candidates, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=2385476683720153368&hl=en&oi=scholarr

General Publication Türk dili ve edebiyatı öğretmen adaylarının öğretim ortamlarında karşılaştıkları sorunlara yönelik görüşleri, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=12070227373151339828&hl=en&oi=scholarr

General Publication Analyzing Writing Anxiety Level of Turkish Cypriot Students, 2016

Abstract


Özet

http://www.scielo.org.za/scielo.php?pid=S0256-01002014000300016&script=sci_arttext&tlng=es

General Publication Student teachers perceptions about their experiences in a student centered course, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=10160344514426277208&hl=en&oi=scholarr

General Publication Metin türlerine göre okuduğunu anlama becerisinin sınanması, 2016

Abstract


Özet

http://www.ijtase.net/ojs/index.php/IJTASE/article/view/58

General Publication KAVRAM ÖĞRENME-ÖĞRETME VE KAVRAM YANILGILARI: FEN BİLGİSİ VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ, 2016

Abstract


Özet

General Publication Yüksek lisans tezlerinin yöntem açısından incelenmesi (YDÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Örneği), 2016

Abstract


Özet

General Publication Problems that pre-service teachers experience and challenges in teacher education (Turkey sample), 2016

Abstract


Özet

General Publication 0-6 yaş dönemindeki çocukların dil edinimine ilişkin bilinmesi gerekenler, 2016

Abstract


Özet

General Publication Eylül romanında müzik temasının incelenmesi, 2016

Abstract


Özet

General Publication Prof. Dr. Cahit Kavcar’ın yabancı dilde öğretim konusundaki görüşleri, 2016

Abstract


Özet

General Publication Kıbrıs Türk masallarının eğitsel özelliklerine genel bir bakış, 2016

Abstract


Özet

General Publication İlköğretim öğrencilerinin Türkçe ile diğer ders başarıları arasındaki ilişki, 2016

Abstract


Özet

General Publication İlköğretim 1. sınıf Türkçe ders kitaplarının durum temelli öğrenme açısından incelenmesi, 2016

Abstract


Özet

General Publication ‘Hoşgeldin Esin Perisi’ oyununun çocuk edebiyatının iç yapı öğeleri bağlamında incelenmesi, 2016

Abstract


Özet

General Publication Silberman’ın öğrenme yaklaşımını temel alarak Türkçe öğretiminin planlanması, 2016

Abstract


Özet

General Publication Anadili eğitiminde dilbilimin yan alanlarından yararlanma, 2016

Abstract


Özet

http://jlls.org/index.php/jlls/article/view/61

General Publication The Impact of Active Learning Approach on Improving the Reading Skills in Native Language Teaching, 2016

Abstract


Özet

General Publication Türkçe öğretmeni adaylarının dilbilim ve dilbilgisi kavramlarına ilişkin algıları, 2016

Abstract


Özet

General Publication Çağdaş çocuk edebiyatı metinleri ile desteklenen Türkçe öğretiminin öğrencilerin okuma ve yazma tutumlarına etkisi, 2016

Abstract


Özet

General Publication 7-12 yaş düzeyine uygun yazınsal kitapların çocuğun dinlenilme hakkı açısından değerlendirilmesi, 2016

Abstract


Özet

General Publication Sosyo-ekonomik statünün üniversite öğrencilerinde kaygı uyandıran faktörlere olan etkisi, 2016

Abstract


Özet

General Publication Çocuk, masal ve Ayşen Dağlı, 2016

Abstract


Özet

Dil Öğretiminde Yeni Bir Anlayış: Avrupa Dil Gelişim Dosyası Uygulaması

Original Article Cypriot Journal of Educational Sciences, Volume 2, Issue 2, 2006, Pages 110-118

Abstract

This study aims to adapt European Language Portfolio (ELP) to teaching Turkish as a foreign language whose application has been planned since 2005 in all European countries. With the European Language Passport program European Validity Committee aims to set a langugage learning standard and encourage multi-culturalism among EU countries. This program targets to find out which langugages the individuals speak and to discover where, how and when they have learnt the language. It also provides an opportunity for them to travel, reside and work in European countries. Today, ELP is in progress of becoming a common purpose in Europe. Therefore, ELP must be utilized in teaching Turkish as a foreign language. ELP must be piloted in laboratory schools through experimental studies with an approprietly developed portfolio. Pilot projects must be applied in elementary, secondary, high schools and universities with a collaboration with the Ministry of Education. This study was conducted in TOMER ( the language center of Ankara University). For this study an experimental design was used. The sample includes 20 students in the control group and 20 students in the experimental group. In this study students’ proficiency level of Turkish related to four basic language skills (reading, writing, listening and speaking) and their attitude towards ELP application were examined.


Özet

Bu çalışmada, 2005 yılından itibaren tüm Avrupa ülkelerinde uygulanması planlanan Avrupa Dil Gelişim Dosyasının (ELP)* yabancı dil olarak Türkçe öğretimine uyarlanması hedeflenmiştir. Avrupa Konseyi Dil Geçerlilik Komitesi, AB ülkeleri arasında dil öğrenim standardı oluşturmak ve çok kültürlülüğü teşvik etmek amacıyla Avrupa Dil Pasaportu uygulamasını dil öğretiminde temele almıştır. Kişilerin hangi dilleri ne düzeyde bildiklerini, bu dilleri nasıl, ne kadar sürede ve nerelerde öğrendiklerini ayrıntılı olarak gösteren Avrupa Dil Pasaportu, Avrupa Birliği ülkelerinde serbestçe seyahat etme, oturma ve çalışma hakları kazandırmada büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Günümüzde ELP tüm Avrupa’da kullanılan ortak bir araç olma yolunda ilerlemektedir. O nedenle, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi konusunda ELP’den kesinlikle yararlanılmalıdır. Türkçe’ye uygun dosya modeli geliştirilmeli ve deneysel çalışmalarla pilot okullarda ELP uygulanmalıdır. Eğitim Bakanlığı ile işbirliğine giderek, seçilen ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde uygulanacak pilot projelerle toplumda yaygın hale getirilmelidir. Bu çalışma, Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Öğretim Merkezinde kontrol ve deney gruplu bir örneklem ile gerçekleştirilmiştir. ELP’ye uygun ders planları araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. Yabancı öğrencilerin Türkçe’de dört temel dil becerisine ilişkin başarı puanları ve ELP uygulamasına ilişkin tutumları incelenmiştir.

Silberman’ın Öğrenme Yaklaşımını Temel Alarak Türkçe Öğretiminin Planlanması

Original Article TÖMER Dil Dergisi, Volume -, Issue 136, 2007, Pages 41-57

Abstract

As a result of embracing traditional approach in teaching native language, it is observed that the success level of the students has decreased and they have lost their enthusiasm for the language course. It is very important for the students to be active in obtaining four basic language skills either in learning native language or foreign language. In this study, educational cases have been prepared appropriate to Silberman’s active learning approach. Thus, it is being aimed to assist language educators by creating the conditions which lead students to be active and open to application.


Özet

Anadili eğitiminde geleneksel yaklaşımın benimsenmesi sonucunda öğrencilerin başarı düzeylerinin düştüğü ve dersten soğudukları gözlenmektedir. Gerek yabancı dil gerekse anadili eğitiminde dört temel dil becerisinin kazandırılmasında öğrencilerin etkin olmaları çok önemlidir. Bu çalışmada Silberman’ın etkin öğrenme yaklaşımına uygun eğitim durumları hazırlanmıştır. Böylece öğrenciyi etkin kılacak ve uygulamaya yöneltecek durumlar yaratılarak dil eğitimcilerine katkı sağlamak hedeflenmiştir.

The Impact of Active Learning Approach on Improving the Reading Skills in Native Language Teaching

Original Article Journal of Language and Linguistic Studies, Volume *, Issue -, 2008, Pages -

Abstract

-


Özet

-

“İncircinin Dediği” Adlı Kıbrıs Türk Masalının Kişilerarası İletişim Çatışmaları Açısından Çözümlenmesi

Original Article Milli Folklor, Volume 20, Issue 77, 2008, Pages 75-82

Abstract

Most of the researches carried out so far emphasize that tales are a means of cultural transmission. This study places emphasize on the analysis of a collected fairy tales taken from Turkish Cypriot Literature with respect of communication conflicts. It aims at obtaining findings about the communication of Turkish Cypriots by analyzing the conflicts of the characters of the fairy tale within the communication process.


Özet

Makalede, Kıbrıs Türk edebiyatından seçilmiş derleme bir masalın kişiler arası iletişim çatışmaları açısından çözümlenmesine yer verilmiştir. Masaldaki karakterlerin iletişim sürecindeki çatışmaları değerlendirilerek Kıbrıslı Türklerin iletişim kültürüne ilişkin bulgulara ulaşılmıştır.

Metin Türlerine Göre Okuduğunu Anlama Becerisinin Sınanması: Ankara Üniversitesi Örneği

Original Article Milli Eğitim Dergisi, Volume -, Issue 179, 2008, Pages 82-92

Abstract

This study has been applied to the students who have been studying in Primary Teacher Department in Ankara University. The purpose of this research is to test students’ comprehension abilities of what they read, and research the impact of text type differences on the comprehension abilities of what is read. The study group of the research consists of 80 teacher candidates who have been studying at the second class of Primary Teacher Department of Ankara University in Turkey. In this study, “Descriptive Method” has been used and data has been collected by the test technique. The literature was examined by researcher in order to support the data obtained by the test technique. The percentage, frequency and arithmetic mean have been used in the analysis of the students’ wrong and right answers given to the questions; whereas t-test has been used in order to examine the students’ comprehension abilities of what they read in literary and didactic text tests. The opinions of Turkish education specialists have been taken by the researcher for the content validity of the tests. The reliability coefficient of the literary text test has been found as 0.89 whereas the reliability coefficient of the didactic text test has been found as 0.86.


Özet

Bu araştırmanın amacı, Ankara Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği programında öğrenim gören öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerini sınamak ve metin türü farklılıklarının okuduğunu anlama becerilerine etkisini araştırmaktır. Araştırmada “Betimleme Yöntemi” kullanılmış, veriler test tekniği ile toplanmıştır. Öğrencilerin sorulara verdiği doğru ve yanlış yanıtların analizinde yüzde, frekans ve aritmetik ortalama; yazınsal ve öğretici metinleri anlama düzeyleri arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını bulmak için de t-testi kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından hazırlanan testlerin güvenirliği için ise SPSS-10 programı kullanılmıştır. Yazınsal metin testi güvenirlik katsayısı 0.89, öğretici metin testi güvenirlik katsayısı 0.86 olarak bulunmuştur.

Computer Use in Foreign Language Teaching: A Case Study from North Cyprus

Original Article Eurasian Journal of Educational Research, Volume -, Issue 34, 2009, Pages 37-54

Abstract

The purpose of this study is to examine the perceptions of foreign language teachers on the use of computers for administrative and teaching purposes in teaching foreign languages in Eastern Mediterranean University (EMU) and compare their perceptions based on gender, age, experience, and education level. This study adopted a survey method to examine the perceptions of preparatory school language teachers. The sample of the study was selected by random sampling. It included 50 teachers from EMU’s preparatory school in the 2007-2008 academic years. The study found that teachers use computers more for administrative purposes. Although the importance of computers was emphasized, teachers did not use them very much. Except for the age variable, no significant difference was found in the perceptions of the teachers on computer use according to gender, years of experience, or level of education.


Özet

Makalede yabancı dil eğitiminde bilgisayar kullanımı ile ilgili yabancı dil öğretmenlerinin bakış açılarını irdelemek ve bu bakış açılarını yaş, cinsiyet, deneyim ve eğitim düzeyi gibi değişkenlere bağlı olarak karşılaştırmalı olarak incelemek amaçlanmıştır. Çalışma tarama deseninde kurgulanmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin bilgisayarları daha çok yönetsel amaçlar için kullandıkları ortaya çıkmıştır. Bilgisayarların önemli olduğu öğretmenler tarafından vurgulanmış ancak bilgisayarların kullanılmadığı belirlenmiştir.

İlköğretim Öğrencilerinin Türkçe ile Diğer Ders Başarıları Arasındaki İlişki

Original Article Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, Volume -, Issue 7, 2010, Pages 60-72

Abstract

The aim of this study is to evaluate on a relational basis the success levels of students in Turkish course and other courses. Data have been collected in accordance with quantitative research and relational descriptive model has been chosen. Study group consists of 147 students who were enrolled five different branches of 5th grade at Şehit Ertuğrul Elementary School. Data source is the reports of students and the course passing grades in their reports. Descriptive statistics, correlation and multiple regression analysis were employed for data analysis. According to the research findings, significant relation has been detected between Turkish course and all other courses. The correlation of Turkish with mathematics, social sciences, natural sciences, English and music courses turned out high (r=0.77 and above). The relation between drawing-handwork, religion, physical education and Turkish courses is also significant, but at a lower level. Mathematics, music, social sciences and English courses were effective in regression of Turkish language lesson; on the other hand, natural science, drawing-handwork, physical education and religion courses were not effective. According to regression and correlation findings, the course which is most related to Turkish is mathematics. Courses are separated as numeric and verbal according to the traditional understanding of education. This finding provoked the thought that mentioned separation should be discussed. In addition, awareness has been created for eliminating the separation between disciplines and establishing connections among courses at elementary school level.


Özet

Bu araştırmada öğrencilerin Türkçe ile diğer derslerdeki başarılarını ilişkisel olarak değerlendirmek amaçlanmıştır. Nicel araştırmaya uygun olarak veriler toplanmış ve ilişkisel tarama modeli seçilmiştir. Çalışma grubu, 2008-2009 eğitim öğretim yılında Şehit Ertuğrul İlkokulu 5. sınıfta beş farklı şubede öğrenim gören 147 öğrencidir. Veri kaynağı öğrencilerin karneleri ve karnelerde yer alan ders geçme notlarıdır. Verilerin çözümlenmesinde betimleyici istatistikler, korelasyon ve çoklu regrasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre, Türkçe dersi ile tüm dersler arasında anlamlı bir ilişki gözlenmiştir. Türkçe ile Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji, İngilizce ve Müzik derslerinin korelasyonu yüksek çıkmıştır (r=0.77 ve üzeri). Resim-İş, Din Bilgisi, Beden Eğitimi ile Türkçe dersi arasındaki ilişkiler anlamlıdır ancak düşük düzeydedir. Türkçe dersi başarısını yordamada sırasıyla Matematik, Müzik, Sosyal Bilgiler ve İngilizce dersleri etkili olmuş; Fen ve Teknoloji, Resim-İş, Beden Eğitimi ve Din Bilgisi dersleri ise etkili olmamıştır. Regresyon ve korelasyon sonuçlarına göre, Türkçe ile en yüksek ilişkisi olan ders Matematiktir. Eğitimde geleneksel anlayışa uygun olarak dersler sayısal ve sözel olarak ayrılmaktadır. Bu sonuç, söz konusu ayrımın tartışılması gerektiğini düşündürmüştür. Ayrıca, ilköğretim düzeyinde disiplinler arası ayrılığın ortadan kaldırılmasına ve dersler arasında bağlantılar kurulmasına yönelik farkındalık yaratmıştır.

The Relation between Assertiveness Levels, Locus of Control and Academic Success of Turkish Language Teacher Candidates

Original Article Sociology Mind, Volume 2, Issue 1, 2012, Pages 61-66

Abstract

Before they start their career, candidate teachers must have deep knowledge about the characteristics that a successful teachers should have. The purpose is to create awareness that personal traits of a teacher are critical during education period and to improve and develop these traits. The research is a descriptive one and the basic purpose of this study is to examine the relation between the assertiveness levels and locus of control, on one hand, and academic success, on the other, of senior Turkish teaching students at Eastern Mediterranean University (n = 276). Validity and reliability studies were conducted in order to collect data and “Rathus Assertiveness Schedule” and “Rotter Locus of Control Scale” were used. Percentage- frequency calculations were conducted so as to evaluate the data, cross-reference tables were produced and correlation was examined. In this study, researchers didn’t find any correlation between the asser-tiveness and academic successes of candidate teachers. Likewise, there isn’t any relation between locus of control and academic success of candidate teachers.


Özet

Çalışmada öğretmenlerin kişilik özelliklerinin önemi üzerinde durulmuştur. Betimsel nitelikli araştırmada korelasyon istatistiği kullanılmış, Türkçe öğretmeni adaylarının atılganlık düzeyleri ile akademik başarıları ve kontrol odağı düzeyleri ile akademik başarıları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma sonuçları her iki ilişki boyutunda düşük düzeyde ilişki olduğunu göstermiştir.

Kavram Öğrenme-Öğretme ve Kavram Yanılgıları. Fen Bilgisi ve Türkçe Öğretimi Örneği.

Original Article International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education , Volume 1, Issue 2, 2012, Pages 108-117

Abstract

Teaching concepts is very important in education and in every of school education concept teaching is necessary. In this research, concept teaching, learning of concepts and misconceptions are discussed. In addition, researchers give some suggestions about correcting misconceptions and how to prevent misconceptions. Researchers take the views of Driver, Guesne and Tibergihen (1998) as a basis and organize some learning activities about misconceptions in Science and Turkish lessons.


Özet

Eğitimde kavram öğretimi çok önemlidir ve tüm öğretim basamaklarında kavram öğretimine yer verilmektedir. Bu çalışmada kavram öğrenme, kavram öğretme ve kavram yanılgıları üzerinde durulmuştur; özellikle de kavram yanılgılarının düzeltilmesi ve oluşumunun önlenmesi konuları ele alınmıştır. Araştırmada, Driver, Guesne ve Tibergihen (1998) tarafından önerilen kavram yanılgılarını önleme koşulları dikkate alınmış ve Fen Bilgisi ile Türkçe dersleri temel alınarak öğretim durumları düzenlenmiştir.

Kitap Kavramına İlişkin Zihinsel İmgeler (Yakın Doğu Üniversitesi Örneği)

Original Article Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Volume 12, Issue 3, 2012, Pages 1769-1790

Abstract

The aim of this study is to describe the metaphors of the students, who are in the departnnent of Psychological Counseling and Guidance in Near East university, about the concepts of a book" and determine their perceptions. Qualitative method vi/as used and 211 students were chosen according to the purposive and convenient case sampling. The data were analyzed through content analysis and 82 different metaphors were found. The most used metaphors were respectively "Human". "Teacher". "Life" and Tree". According to content analysis, metaphors were classified in 7 groups and books are shown as "information source", "directive and quiding item", "relaxing and entertaining item", "item for personal improvement", "original and different item" and "item that causes stress". Firstly, the reflection of a book as an information source at the highest percentage (38,77%) might be considered positively but the further researches should be done in order to observe how this finding influences the individual's reading attitudes and habits.


Özet

Makalede Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin “kitap” kavramına ilişkin kullandıkları mecazları betimlemek ve bu konudaki algılarını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Çözümleme sonucunda zihinsel imgeler, 7 kategoride sınıflandırılmış ve kitap; “bilgi kaynağı”, “yönlendirici ve yol gösterici”, “dinlendirici ve eğlendirici” “bireysel gelişimi destekleyici”, “özgün ve farklı bir öğe”, “yaşamsal ve değerli” ve “baskı yaratan bir öğe” olarak yansıtılmıştır.

Yükseköğretimde Öğretim Diline İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Original Article Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume -, Issue Özel Sayı 1, 2012, Pages 233-244

Abstract

Problem sentence of this research is "what are the students' perceptions about the language of instruction in higher education?" The research is qualitative and designed as a case study. Purposive and contrary/excessive case sampling is used and the study group is chosen from the students of Psychological Counseling and Guidance Department in Eastem Meditananean University. Datas are obtained through "Interview Form for Language of Instruction" and "focused group interview". Descriptive analysis is used. According to the results, most of the students are against teaching in foreign language and the most important problem was "teaching based on memorizing". The problems can be removed by identifying and preventing all negative aspects that are influencing the quality of the instruction at the schools whose teaching is done in a foreign language.


Özet

Araştırmada, yükseköğretimde öğretim diline ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Nitel araştırma desenlerinden durum çalışması temel alınmış ve yükseköğretimdeki öğrencilerle çalışılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğrenciler, yabancı dilde öğretimin ezbere yol açtığını, kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmediğini ve derslerin anlaşılmadığını belirtmişlerdir. Araştırma bulguları, yabancı dilde öğretim yapılan kurumlarda öğretimin niteliğini etkileyen tüm olumsuzlukların belirlenip önlenmesi ve anadilde öğretim yapılan kurumlarda ise iyi düzeyde yabancı dil bilen öğrencilerin yetişmesi gerektiğini ortaya çıkarmıştır.

Turkish Language and History Candidate Teachers’ Use of Metaphors in Their Perception of a Computer.

Original Article Eurasian Journal of Educational Research, Volume -, Issue 53/A, 2013, Pages 185-204

Abstract

The purpose of this paper is to describe Turkish Language and History Candidate teachers’ use of metaphors in their perception of a computer and to explore the meanings attached to this concept, as well as to collect data related to the nature of a computer. So, the problem sentence of this study was determined as “What are the mental images of Turkish and history candidate teachers related to the concept of a computer?” In this qualitative study, phenomenology design has been taken as the basis. Results are presented in a descriptive exposition and direct citations are made frequently. The participants of the study were determined with purposive sampling method and convenient case sampling was taken as the basis. Thus, the participants of the study are 128 students studying at departments of Turkish Language Teaching and History Teaching at 2011-2012 spring semester at Near East University. Participants used 47 different mental images related to the concept of a computer. The two most frequently used mental images are “brain” and “human”, respectively. Findings of the study revealed that the mental images of a computer are grouped under 3 categories with 81 of the participants (65.3%) choosing the function of a computer as its basis, 41 (33%) describing its value, and 2 (1.7%) its physical structure.


Özet

Makalede, Türkçe ve tarih öğretmeni adaylarının bilgisayar kavramına ilişkin kullandıkları metaforları betimlemek böylelikle de bilgisayar kavramına yükledikleri anlamları ortaya çıkarmak ve bilgisayarın neliğine yönelik veri toplamak amaçlanmıştır. Nitel bir araştırma olan bu çalışmada olgubilim deseni temel alınmıştır. Araştırma bulguları incelendiğinde, katılımcıların bilgisayara ilişkin zihinsel imgeleri temelde 3 kategoriye ayrılmıştır. Katılımcıların 81’i (%65.3) bilgisayarın işlevini temel almış, 41’i (%33) bilgisayarın değerini betimlemiş ve 2’si (%1.7) ise fiziksel yapısına değinmiştir.

Yapılandırmacı Öğrenme Temelinde Türkçe ve Tarih Öğretiminde Bilgisayarların Kullanımı

Original Article Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, Volume 4, Issue 4, 2013, Pages 1-24

Abstract

Today, in the context of constructive learning, the usage of computers in education has gained importance. In this research literature review was done and the topics like constructivism and Turkish teaching, constructivism and history teaching, common skills in constructivist learning approach, FATİH Project, using computers in Turkish and history teaching were studied. When researches about computer usage in history and Turkish language teaching are examined, it can generally be observed that teachers (and candidate teachers) have positive attitude towards computer-assisted education and they believed that computer usage increased student success. However, teachers also reveal that they do not make sufficient use of computers. This case is an important problem which needs further research.


Özet

Günümüzde, yapılandırmacı öğrenme bağlamında eğitimde bilgisayarların kullanımı önem kazanmıştır. Bu çalışmada alanyazın taraması gerçekleştirilmiş, yapılandırmacı öğrenme ve Türkçe öğretimi, yapılandırmacı öğrenme ve tarih öğretimi, yapılandırmacı öğrenmede temel beceriler, FATİH Projesi ve Türkçe ile tarih öğretiminde bilgisayarların kullanımı gibi konular üzerinde durulmuştur. Tarih ve Türkçe öğretiminde bilgisayar kullanımına yönelik araştırmalar incelendiğinde, genel olarak öğretmenlerin (ve öğretmen adaylarının) bilgisayar destekli eğitime olumlu baktıkları, bilgisayara ilişkin olumlu tutumlar içerisinde oldukları ve bilgisayar kullanımının öğrenci başarısını artırdığına inandıkları görülmüştür. Buna karşın, öğretmenler bilgisayarı yeterince kullanmadıklarını ortaya koymaktadırlar. Sözü edilen durum önemli bir sorundur ve bunun üzerinde çalışmak gerekmektedir.

Student Teachers’ Perceptions about Their Experiences in a Student Centered Course

Original Article South African Journal of Education, Volume 34, Issue 3, 2014, Pages 1-12

Abstract

There is a growing need to provide curricula that meets the changing needs of students in higher education. To train pre-service teachers according to the demands of the new educational contexts, the move from teacher-centered curricula to learning-centered curricula is a must. The aim of this research is to examine the currently used curriculum of EGIT 450 Student Centered Education (SCE) course to highlight suggestions for a better design and implementation of the SCE approach. A qualitative paradigm was used with an interpretive methodology. The participants of the study were the 37 third year undergraduate students enrolled in the course at one of the tertiary institutions in North Cyprus. Qualitative data were collected through end-of-the-semester reflective essays and analyzed through content analysis method. The findings revealed that SCE methodology helped improve student teachers’ cognitive skills via holding an active role and their affective skills through group work activities emphasizing its effect on permanent learning and learning how to learn. Participants also pointed out the difficulty and complexity of the roles expected from the teacher and learners individually and cooperatively. The inefficiency of some of the teaching-learning activities, physical characteristics of the classroom setting and duration of the allocated time for the activities were among the weak aspects of the course.


Özet

“Öğretmen Adaylarının Öğrenci Merkezli Eğitim Dersine İlişkin Deneyimleri” başlıklı araştırma Kıbrıs’taki bir yükseköğretim kurumunun eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarıyla yürütülmüştür. Araştırma sonucunda öğrenci merkezli eğitimin kalıcı öğrenmeleri desteklediği ve öğretmen adaylarının bilişsel ve duyuşsal becerilerini geliştirdiğini ortaya çıkarmıştır. Ayrıca öğrenmeyi öğrenme konusunda da başarı elde edilmiştir.

"Yine Yazı Yazıyoruz” Başlıklı Kitabın İncelenmesi

Review İlköğretim Online Dergisi, Volume 5, Issue 2, 2006, Pages 50-52

Abstract

This review is about the Günseli Oral's book from PegemA Publishing, which name is "Writing Again". In the review, the author summarize each chapter of the book and give critical views about the writing skill in Turkish language teaching.


Özet

Ülkemizde anadili öğretiminin bilgi aktarmacılığından kurtulup öğrencilerin anlama ve anlatma becerilerini kazanabilecekleri uygulamalara yönelmesi gerekmektedir. Bu amaçla, Oral, “Yine Yazı Yazıyoruz” adlı kitabında bireylerin yazma becerilerini geliştirmeye yönelik örnek uygulamalara yer vermiştir. Etkinliklerin en temel özelliği, öğrencilerin öğrenme-öğretme süreçlerine etkin olarak katılmalarını sağlayabilecek nitelikte olmalarıdır. Oral, kitabın önsözünde düşüncelerini şöyle belirtmiştir: “Eğitim insanın merak ettiğini, onun işine yarayacak olumlu bilgi ve davranışlarla zenginleştirme sanatıdır; bir işkenci aleti değil. Yaratıcı yazma, eğitimdeki renklerden sadece birisidir. Yaratıcı yazma uygulamalarında öğrencilerin belli konular sayesinde kendi duygu ve düşüncelerini yazılı biçimde ifade etmeleri sağlanır. Yaratıcı yazı etkinlikleri (kişisel öyküler, şiirler, bilim kurgu örnekleri, fıkralar, deyişler vb.) öğrencileri neşelendirdiği ve kişiliklerini güçlendirdiği kadar, onların düşünme, soyutlama, sentezleme ve yorumlama gibi üst düzey zihinsel becerileri geliştirmelerine olanak tanır.

Currrent Teaching

 • 2018 GÜZ

  ADVANCED QUALITATIVE RESEARCH METHODS

  ---------------

 • 2018 GÜZ

  EDUCATIONAL SOCIOLOGY

  ...

 • 2018 GÜZ

  CYPRUS EDUCATION SYSTEM I

 • 2018 GÜZ

  CYPRUS EDUCATIONAL SYSTEM I (CYPRIOT CITIZEN)

  --

 • 2018 GÜZ

  QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES

  Nitel araştırmada yetkinleşmek

 • 2018 GÜZ

  QUALITATIVE RESEARCH METHODS

 • 2018 AKADEMİK YILI

  TURKISH LANGUAGE I

  -

 • 2018 GÜZ

  TURKISH LANGUAGE I

  -

 • 2018 AKADEMİK YILI

  TURKISH LANGUAGE II

  -

 • 2018 GÜZ

  TURKISH LANGUAGE II

  -

 • 2018 AKADEMİK YILI

  TURKISH LANGUAGE I-II

  -

 • 2018 GÜZ

  TURKISH LANGUAGE I-II

  -

 • 2018 GÜZ

  TURKISH TEXTBOOK REVIEW

  ...

Teaching History

 • 2015 GÜZ

  ADVANCED QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES

  Nitel araştırmada yetkinleşmek

 • 2015 BAHAR

  RESEARCH METHODS

  -

 • 2017 BAHAR

  APPLIED QUALITATIVE RESEARCH METHODS

  ...

 • 2017 GÜZ

  ADVANCED QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES

  Nitel araştırmada yetkinleşmek

 • 2016 BAHAR

  SEMINAR

  -

 • 2015 BAHAR

  QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES

  -

 • 2015 BAHAR

  CLASS MANAGEMENT

 • 2016 GÜZ

  SEMINAR IN CURRICULUM AN INSTRUCTION

  -

 • 2017 GÜZ

  SEMINAR

  -

 • 2017 GÜZ

  SEMINAR

  ----

 • 2014 BAHAR

  SCIENTIFIC RESERACH TECHNIQUES

  -

 • 2016 BAHAR

  QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES

  -

 • 2017 AKADEMİK YILI

  TURKISH LANGUAGE I

  -

 • 2017 GÜZ

  COMPREHENSION TECHNIQUES I: READING EDUCATION I

  ..

 • 2016 BAHAR

  APPLIED QUALITATIVE RESEARCH METHODS

  ...

 • 2016 GÜZ

  Thesis

 • 2017 GÜZ

  CREATIVE READING AND WRITIING

  -

 • 2016 GÜZ

  ADVANCED QUALITATIVE RESEARCH METHODS

  Nitel araştırmada yetkinlik kazanmak

 • 2017 BAHAR

  QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES

  Nitel araştırmada yetkinleşmek

 • 2016 GÜZ

  RESEARCH METHODS

  -

 • 2014 BAHAR

  ADVANCED QUALITATIVE RESEARCH METHODS

 • 2015 GÜZ

  ADVANCED QUALITATIVE RESEARCH METHODS

 • 2016 BAHAR

  QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES

  Nitel araştırmada yetkinleşmek

 • 2016 BAHAR

  QUALITATIVE RESEARCH METHODS

 • 2016 BAHAR

  QUALITATIVE RESEARCH METHODS

  -

 • 2014 BAHAR

  TEACHING PRATICE

  Öğretmen adaylarının; meslekte gerek duyacakları yeterlikleri oluşturmak, Çeşitli öğrenci profillerine uyarlayabilecekleri öğretim tekniklerini geliştirebilmelerine yardımcı olmak, Etkili bir okul ortamına katkı sağlayabilecek bir anlayış ve tutum geliştirmelerine katkı koymak.

 • 2017 BAHAR

  TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

  Belirlenen kavramları açıklamak, Seçilen becerileri geliştirmek, Seçilen konuları derinlemesine incelemek, Yeniliği teşvik etmek, Eleştirel düşünceyi geliştirmek

 • 2017 BAHAR

  NARRATIVE TECHNIQUES II:WRITING EDUCATION

  • Öğrencilerin yazma becerisinin kuramsal boyutlarını öğrenmelerini sağlamak.• Öğrencilere yazma becerisine yönelik teknikleri öğretmek.Türkçe eğitiminde yazma becerisinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 • 2017 BAHAR

  QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES

  -

 • 2015 BAHAR

  -

  -

 • 2016 BAHAR

  ADVANCED QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES

  Nitel araştırmada yetkinleşmek

 • 2016 BAHAR

  ADVANCED QUALITATIVE RESEARCH METHODS

  Nitel araştırmada yetkinlik kazanmak

 • 2017 GÜZ

  QUALITATIVE RESEARCH METHODS

 • 2017 GÜZ

  QUALITATIVE RESEARCH METHODS

  -

 • 2016 BAHAR

  NARRATIVE TECHNIQUES II:WRITING EDUCATION

  • Öğrencilerin yazma becerisinin kuramsal boyutlarını öğrenmelerini sağlamak.• Öğrencilere yazma becerisine yönelik teknikleri öğretmek.Türkçe eğitiminde yazma becerisinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 • 2015 GÜZ

  ADVANCE LEVEL QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES

 • 2017 YAZ

  NARRATIVE TECHNIQUES II:WRITING EDUCATION

  • Öğrencilerin yazma becerisinin kuramsal boyutlarını öğrenmelerini sağlamak.• Öğrencilere yazma becerisine yönelik teknikleri öğretmek.Türkçe eğitiminde yazma becerisinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 • 2014 BAHAR

  ADVANCED QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES

  Nitel araştırmada yetkinleşmek

 • 2015 BAHAR

  ADVANCED QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES

  Nitel araştırmada yetkinleşmek

 • 2016 BAHAR

  PHD THESIS

  --

 • 2016 GÜZ

  CREATIVE READING AND WRITIING

  -

 • 2016 BAHAR

  EDUCATION COURSE

  -

 • 2016 GÜZ

  ADVANCED QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES

  Nitel araştırmada yetkinleşmek

 • 2014 BAHAR

  SCIENTIFIC RESERACH TECHNIQUES

  -

 • 2017 BAHAR

  QUALITATIVE RESEARCH METHODS IN EDUCATION

  -

 • 2015 GÜZ

  QUALITATIVE RESEARCH METHODS IN EDUCATION

  -

 • 2016 GÜZ

  EFFECTIVE COMMUNICATION

  -

 • 2016 GÜZ

  EFFECTIVE COMMUNICATION

  ---

 • 2017 BAHAR

  ADVANCE LEVEL QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES

 • 2017 BAHAR

  ADVANCED QUALITATIVE TECHNIQUES

 • 2017 GÜZ

  QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES

  Nitel araştırmada yetkinleşmek

 • 2014 BAHAR

  APPLIED QUALITATIVE RESEARCH METHODS

  ...

 • 2015 BAHAR

  APPLIED QUALITATIVE RESEARCH METHODS

  ...

 • 2015 GÜZ

  APPLIED QUALITATIVE RESEARCH METHODS

  ...

 • 2014 BAHAR

  QUALITATIVE RESEARCH METHODS

 • 2014 BAHAR

  QUALITATIVE RESEARCH METHODS

  -

 • 2015 BAHAR

  QUALITATIVE RESEARCH METHODS

 • 2015 BAHAR

  QUALITATIVE RESEARCH METHODS

  -

 • 2017 BAHAR

  SEMINAR

  -

 • 2017 BAHAR

  SEMINAR

  ----

 • 2015 BAHAR

  ORAL AND WRITTEN LITERATURE ANALYSIS IN SOCIAL STUDIES

  ...

 • 2016 BAHAR

  MASTER'S THESIS

  ___

 • 2016 GÜZ

  SCIENTIFIC RESERACH TECHNIQUES

  -

 • 2017 BAHAR

  ADVANCED QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES

  Nitel araştırmada yetkinleşmek

 • 2016 GÜZ

  -

  -

 • 2016 YAZ

  TURKISH TEXTBOOK REVIEW

  ...

 • 2015 YAZ

  ADULT EDUCATION

 • 2016 GÜZ

  SEMINAR

  -

 • 2016 GÜZ

  SEMINAR

  ----

 • 2017 BAHAR

  ADVANCED QUALITATIVE RESEARCH

 • 2017 GÜZ

  ADVANCED QUALITATIVE RESEARCH

 • 2015 GÜZ

  SEMINAR

  -------

 • 2016 AKADEMİK YILI

  TURKISH LANGUAGE I

  -

 • 2015 BAHAR

  SEMINAR IN CURRICULUM AN INSTRUCTION

  -

 • 2017 GÜZ

  ADVANCED QUALITATIVE RESEARCH METHODS

 • 2014 BAHAR

  SCIENTIFIC RESEARCH METHODS

 • 2017 GÜZ

  THESIS

  ---

 • 2017 BAHAR

  QUALITATIVE RESEARCH METHODS

 • 2017 BAHAR

  QUALITATIVE RESEARCH METHODS

  -

 • 2015 GÜZ

  QUALITATIVE RESEARCH METHODS

 • 2015 GÜZ

  QUALITATIVE RESEARCH METHODS

  -

 • 2015 BAHAR

  SEMINAR

 • 2015 BAHAR

  ADVANCE LEVEL QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES

 • 2015 BAHAR

  ADVANCED QUALITATIVE TECHNIQUES

 • 2016 GÜZ

  QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES

  -

 • 2016 YAZ

  TEACHING SOCIAL SCIENCES

  Bu dersin amacı sınıf öğretmeni adaylarına ilköğretim Sosyal Bilgiler dersinin amaçlarını ve önemini kavratmak, Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanabilecekleri öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme değerlendirme süreçleri hakkında teorik ve pratik etkinliklerle kazandırmaktır.

 • 2014 BAHAR

  RESEARCH METHODS

  -

 • 2015 GÜZ

  RESEARCH METHODS

  -

 • 2014 BAHAR

  QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES

  Nitel araştırmada yetkinleşmek

 • 2015 BAHAR

  QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES

  Nitel araştırmada yetkinleşmek

 • 2015 GÜZ

  QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES

  Nitel araştırmada yetkinleşmek

 • 2017 BAHAR

  -

  -

 • 2015 GÜZ

  -

  -

At My Office

0392 2236464 (110)