Work Experience

 • Todate 2005

  YARI ZAMANLI (PART-TİME)

  YDÜ, ÇEVRE EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ

Education & Training

 • Ph.D. 2015

  EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ

  YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

 • Master2011

  EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ

  YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

 • Bachelor1982

  FİZİKİ COĞRAFYA VE JEOLOJİ

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Kıbrıs'ın Kuzeyindeki Öğrencilerin Çevre Eğitimi Ve Su Tasarrufu Konusundaki Tutum Düzeylerinin Araştırılması

Original Article Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), Volume 1, Issue Özel Sayı 1, 2012, Pages 225-232 [2012]

Abstract

The purpose of this research is to determine the level of awareness for water conservation and environmental education of high school students in Northern Cyprus by means of a questionnaire and to emphasize the importance of education in order to develop environmental awareness. The population of this research involves 470 high school students studying in Northern Cyprus. 295 female and 175 male students have participated in this questionnaire. The quantitative research method used in this study allows the students enough time to answer the questionnaire. The data is collected by a questionnaire prepared in accordance to the literature information. The results have been analyzed by SPSS software. Environmental issues have become an important issue within the past 20 years. In order to determine the gender variance of this consciousceness and awareness, the unrelated t-test was used. The variance according to the education level of parents, nationality and region is detected by Anova, Scheffe and Post Hoc tests. Moreover, in order to analyze the attitudes of the students regarding the environmental education adequacy, frequencies and percentages were used. The trustworthiness of the environmental behavior scale is found to be at a rate of 0.87 with respect to Cronbach Alfa. The findings obtained from this study show that the students generally have a high level of awareness for environmental education and water conservation; however this awareness is not reflected at a behavioral level.


Özet

Bu araştırmada Kıbrıs’ın kuzeyindeki lise öğrencilerinin çevre eğitimi ve su tasarrufu konusundaki tutum ve davranış düzeylerini belirlemek amacı ile anket gerçekleştirilmiş ve çevre bilincinin oluşmasında eğitimin önemi vurgulanmıştır. Araştırmanın evrenini KKTC’de öğrenim gören 470 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerden 295’i kız ve 175’i erkektir. Nicel araştırma yöntemi ile ilişkisel tarama modelinin uygulandığı bu çalışma, bilgi toplama aracı olarak kullanılan anketlerin yeterli zaman verilerek öğrencilerin cevaplaması ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından literatür bilgileri doğrultusunda hazırlanmış çevre anket formu kullanılmıştır.Anket sonuçlarından elde edilen veriler SPSS programında çözümlenmiştir. Kıbrıs’ın kuzeyinde çevre sorunları son yirmi yılda güncel yaşama girmiş konumdadır. Çevre sorunlarının bilinç ve farkındalık durumunun katılımcıların cinsiyetlerine göre farklılık gösterip göstermediğinin tespitinde ilişkisiz t – testi, eğitim, anne-babanın eğitim durumu, uyruk ve bölgeye göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesinde ise Anova, Scheffe testi ve Post Hoc testi uygulanmıştır. Öğrencilerin çevre eğitiminin yeterliliğine ilişkin davranışlarının incelemek üzere frekans ve yüzdelerden yararlanılmıştır. Çevre tutum ölçeğinin güvenirliği ile ilgili Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayısı 0.87 olarak bulunmuştur. Bu araştırmada elde edilen bulgular, öğrencilerin çevre eğitimi ve su tasarrufu konusunda genel olarak bilgi düzeylerinin yüksek olmasına rağmen bunların davranışsal boyutunun yeterli düzeyde olmadığını belirtmiştir. Anahtar sözcükler: eğitimi, çevresel bilinç, çevresel farkındalık, su tasarrufu, çevre bilgisi, lise, çevre tutum ölçeği

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2017 BAHAR

  EUROPEAN GEOGRAPHY

  -

 • 2015 BAHAR

  RESEARCH OF ANTHROPOGEOGRAPHY

  YOK

 • 2017 BAHAR

  RESEARCH OF ANTHROPOGEOGRAPHY

  YOK

 • 2019 BAHAR

  CLIMATOLOHGY APPLICATIONS I

  Belirlenen becerileri geliştirmek

 • 2019 BAHAR

  HYDROGRAPHY II

  --------------------

 • 2014 BAHAR

  POPULATION AND TERMINOLOGY

  Belirlenen konularda öğrencilerin bilgilerini geliştirmek.

 • 2014 BAHAR

  POPULATION AND TERMINOLOGY

  Nüfusun Önemini kavramak..

 • 2015 BAHAR

  POPULATION AND TERMINOLOGY

  Belirlenen konularda öğrencilerin bilgilerini geliştirmek.

 • 2015 BAHAR

  POPULATION AND TERMINOLOGY

  Nüfusun Önemini kavramak..

 • 2017 GÜZ

  TARIM VE ÇEVRE

  --------

 • 2015 GÜZ

  GEOGRAPHY OF TOURISM

  Turizmin önemini kavrayacak

 • 2016 GÜZ

  GEOGRAPHY OF TOURISM

  Turizmin önemini kavrayacak

 • 2017 GÜZ

  GEOGRAPHY OF TOURISM

  Turizmin önemini kavrayacak

 • 2015 BAHAR

  GEOGRAPHY AND GEOPOLITICS OF TURKEY

  Türkiye'nin yeri, matematiksel konumu, Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik konum özellikleri,Türkiye'nin fiziki coğrafya özellikleri(jeolojik ve jeomorfolojik özellikler, iklim özellikleri, hidrografik özellikler, toprak ve bitki örtüsü özellikleri), doğal afetler, Türkiye'nin sosyo-ekonomik özellikleri (nüfus, yerleşme,tarım, hayvancılık,ormancılık, madencilik, enerji kaynakları, sanayi,ticaret, ulaşım, turizm)ve ülkemizde öne çıkan çevre sorunlarının değerlendirilmesi, dersin amaçları arasındadır.

 • 2015 BAHAR

  GEOGRAPHY OF TURKEY

  Türkiye'nin yeri, matematiksel konumu, Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik konum özellikleri,Türkiye'nin fiziki coğrafya özellikleri(jeolojik ve jeomorfolojik özellikler, iklim özellikleri, hidrografik özellikler, toprak ve bitki örtüsü özellikleri), doğal afetler, Türkiye'nin sosyo-ekonomik özellikleri (nüfus, yerleşme,tarım, hayvancılık,ormancılık, madencilik, enerji kaynakları, sanayi,ticaret, ulaşım, turizm)ve ülkemizde öne çıkan çevre sorunlarının değerlendirilmesi, dersin amaçları arasındadır.

At My Office